نویسنده = امیرمسعود کی نیا
آنالیز دینامیکی رفتار متقابل آب و سازه های دریایی

دوره 7، شماره 1، تیر 1368، صفحه 5-28

حسین میرمحمد صادقی؛ امیرمسعود کی نیا


رفتار دینامیکی اسکله ها تحت اثر امواج و زلزله

دوره 6، شماره 1، دی 1366، صفحه 27-51

امیرمسعود ملک؛ امیرمسعود کی نیا


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی