نویسنده = محمدعلی معصوم نیا
روش جدید هدایت بدون خاموشی اجباری موتور برای موشکهای بالستیک زمین به زمین

دوره 17، شماره 2، فروردین 1377، صفحه 179-184

محمدعلی معصوم نیا؛ قاسم علیزاده و حمیدرضا مؤمنی؛ Alizadeh and H. R. Momeni


تحت نظارت وف ایرانی