نویسنده = غلامرضا آریانپور
شبیه سازی دیفیوژن گاز در لوله های مویینه و جامدات متخلخل

دوره 12، شماره 1، دی 1371، صفحه 73-93

غلامرضا آریانپور؛ محمدحسن عباسی


تحلیلی کینتیکی از تشویه مولیبدنیت

دوره 11، شماره 1، مهر 1371، صفحه 23-43

غلامرضا آریانپور؛ محمدحسن عباسی


تحت نظارت وف ایرانی