نویسنده = محسن کهرم
اثر نسبت ابعادی یک چهار گوش بر عدد اشتروهال و تاثیر آن در تحریک ضریب انتقال گرما از صفحه تخت مجاور آن

دوره 27، شماره 1، تیر 1387، صفحه 103-115

محسن کهرم؛ علی فرهبد و داوود خدادادزاده؛ and D. Khodadadzadeh


بررسی منحنی پایداری خنثی برای جریان پشت یک صفحه تخت

دوره 24، شماره 1، تیر 1384، صفحه 271-282

محسن کهرم؛ کامران علوی و مجید ملک جعفریان


تحت نظارت وف ایرانی