نویسنده = محمدرضا سلطانی
مطالعه تجربی اثر شکل دم عمودی بر جریان و ضرایب آیرودینامیکی یک مدل

دوره 26، شماره 1، تیر 1386، صفحه 233-246

محمدرضا سلطانی؛ امیدرضا کرامتی؛ مجتبی دهقان‌منشادی؛ محمد اعلایی؛ سید علی سینا


اثرات فرکانس تقلیل‌یافته بر عملکرد آیرودینامیکی ناپایای مقطع پره توربین باد

دوره 26، شماره 1، تیر 1386، صفحه 247-268

محمدرضا سلطانی؛ مهدی صدیقی و علی بخشعلی‌پور؛ and A. Bakhshalipour


بررسی تجربی جریان مافوق‌صوت حول یک بدنه مدور طویل

دوره 24، شماره 2، دی 1384، صفحه 171-191

محمدرضا حیدری؛ محمدرضا سلطانی؛ محمد طیبی رهنی و محمد فراهانی؛ and M. Farahani


تحت نظارت وف ایرانی