نویسنده = محمد حسین فتحی
داربست نانولیفی پلی هیدروکسی بوتیرات کوهیدروکسی والرات حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت/ بریدیجیت: مشخصه‌یابی و ارزیابی بیولوژیکی

دوره 36، شماره 3، آبان 1396، صفحه 87-99

10.29252/jame.36.3.87

منیره کوهی؛ مرتضی شمعانیان؛ محمدحسین فتحی؛ ملاما پرابهاکران؛ سیرام راماکریشنا


تحت نظارت وف ایرانی