نویسنده = حسین قصاعی
بررسی عوامل موثر بر ساخت قطعات سیلیس ذوبی به روش ریخته گری ژلی

دوره 33، شماره 1، تیر 1393، صفحه 117-126

لیلا اکبرشاهی؛ حسین سرپولکی؛ حسین قصاعی


تحت نظارت وف ایرانی