نویسنده = مهری مشهدی
سنتز پودر هافنیم دی‌بوراید به‌روش احیای کربوترمال

دوره 38، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 75-85

10.47176/jame.38.4.18782

محمد مهدی شیروانی؛ مهری مشهدی؛ محسن یوسفی


تحت نظارت وف ایرانی