نویسنده = سید مهدی قاضی میرسعید
بررسی اثر ترکیب عناصر نادر خاکی آمیخته بر ریزساختار و مشخصه جذب و واجذب آلیاژ جاذب هیدروژن MmNi5

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 99-112

10.47176/jame.40.1.17372

محمد جودکی؛ معصومه سیف اللهی؛ سیدمهدی عباسی؛ سید مهدی قاضی میرسعید


تحت نظارت وف ایرانی