کلیدواژه‌ها = شیشه زیست فعال
تهیه و مشخصه‌یابی نانو ذرات شیشه زیست فعال اصلاح سطحی شده توسط عامل زوجی 3- (تری متوکسی سیلیل)پروپیل متا اکریلات

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 23-33

10.18869/acadpub.jame.35.1.23

علی عبدالهی؛ محمدرضا سائری؛ فرهنگ تیرگیر؛ علی دوست محمدی؛ حسن شریفی


ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ ذرات شیشه زیست فعال تهیه-شده به روش سل - ژل

دوره 31، شماره 1، تیر 1391، صفحه 57-72

مازیار عاشوری؛ فتح الله مضطرزاده؛ نادر نظافتی؛ علی انصاری همدانی؛ محمدرضا تحریری


تحت نظارت وف ایرانی