کلیدواژه‌ها = غلظت
بررسی اثر غلظت و پیرسازی بر رسوب‌دهی نانوپودر ایتریا

دوره 34، شماره 3، آذر 1394، صفحه 97-106

10.18869/acadpub.jame.34.3.97

محمد خواجه لکزای؛ رضا شجاع رضوی؛ رضا شجاع رضوی؛ سیدمسعود برکت


تحت نظارت وف ایرانی