کلیدواژه‌ها = سایش
بررسی تأثیر فرایند اصطکاکی اغتشاشی و عملیات حرارتی T6 بر خواص سایشی منطقه روکش‌کاری شده آلیاژ ریختگی AZ91C

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 99-107

10.18869/acadpub.jame.35.1.99

سید بهزاد حسنی؛ فتح ا... کریم‌زاده؛ محمدحسین عنایتی؛ منصور برونی


تحت نظارت وف ایرانی