کلیدواژه‌ها = تونل باد
مطالعه تجربی اثر شکل دم عمودی بر جریان و ضرایب آیرودینامیکی یک مدل

دوره 26، شماره 1، تیر 1386، صفحه 233-246

محمدرضا سلطانی؛ امیدرضا کرامتی؛ مجتبی دهقان‌منشادی؛ محمد اعلایی؛ سید علی سینا


مطالعه تجربی فشار مبنا در اجسام دو بعدی و تقارن محوری و ارزیابی روشهای نظری توسط آن

دوره 23، شماره 1، تیر 1383، صفحه 163-178

محمود مانی؛ محمدرضا سلطانی و عبدلعلی حقیری؛ and A. Haghiri


تحت نظارت وف ایرانی