برای نویسندگان

 | تاریخ ارسال: 1401/5/23 | 

راهنمای‌ نگارش مقالات‌
 

پژوهشگران گرامی و نویسندگان محترم مقالات، 

​احتراما به استحضار می رساند

پیرو دستورالعمل اجرایی سرپرست محترم دفتر نشریات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و به‌منظور ارتقای کیفیت مقالات در جهت تلاش برای نمایه شدن "نشریه مواد پیشرفته در مهندسی" ، مقرر گردیده است که از شماره فصل بهار 1400 کلیه مقالات همراه با چکیده گسترده ( Long Abstract) انگلیسی مطابق با فرمت درج شده در زیر پذیرش و چاپ شوند.

دریافت فرمت چکیده مبسوط


 

ترتیب‌ قرار گرفتن‌ اجزای‌ مقاله‌ به‌شرح‌ زیر است‌: عنوان‌، نام‌ نویسندگان‌ و نام‌ مؤسسه‌ محل‌ کار آنها، چکیده‌ فارسی‌، واژگان کلیدی به فارسی، چکیده‌ انگلیسی‌، واژگان کلیدی به انگلیسی، فهرست‌ علامت‌ها‌، متن‌ اصلی‌ مقاله‌ با بخش‌بندی‌های‌ مناسب‌، قدردانی از حامی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش‌، مراجع‌، واژه‌نامـه‌، جدول‌ها و شکل‌ها (شامل‌ نمودارها، منحنی‌ها و عکس‌ها).

 

عنوان‌: کوتاه‌ اما معرف‌ محتوای‌ مقاله‌ باشد. عنوان‌ نباید از 15 واژه‌ تجاوز کند.
نام‌ نویسندگان‌: به‌ همان‌ ترتیبی‌ آورده‌ شود که‌ مایل‌ هستند در نشریه‌ نوشته‌ شود. مرتبه‌ علمی‌ نویسندگان‌ به‌صورت‌ پانوشت‌ مشخص شود.
نام‌ مؤسسه‌: در زیر نام نویسندگان و شامل‌ دانشکده‌ (پژوهشکده‌) و دانشگاه‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ بتوان‌ از آن‌ برای‌ مکاتبات‌ آینده‌ استفاده‌ کرد.
چکیده‌ فارسی‌: شامل‌ تعریف‌ مسئله‌، روش‌ حل‌ و نتایج‌ عمده‌ به‌‌دست‌ آمده‌ باشد. چکیده‌ نباید از 180 واژه‌ فراتر رود.
چکیده‌ انگلیسی‌: چکیده‌ انگلیسی‌ منطبق‌ بر چکیده‌ فارسی‌ باشد. عنوان‌ انگلیسی‌ از 15 واژه‌ تجاوز نکند.
واژگان‌ کلیدی‌ فارسی‌ و انگلیسی‌: عبارت‌ است‌ از چند کلمه‌ مجزا که‌ موضوع‌ تحقیق‌ بیش‌تر پیرامون‌ آنهاست‌.
فهرست‌ علامت‌ها ‌: همه‌ علامت‌ها‌ی به‌‌کار رفته‌ در متن‌ مقاله‌ در فهرست‌ علامت‌ها‌ تعریف‌ شود. شماره‌ رابطه‌ یا شکلی‌ که‌ علامت‌ مورد نظر برای‌ اولین‌ بار در آن‌ به‌ کار رفته‌ و نیز واحد آن‌ در انتهای‌ سطر آورده‌ شود. فهرست‌ علامت‌ها‌ به‌‌ترتیب‌ حروف‌ (اول‌ علامت‌های لاتین‌، سپس‌ علامت‌های یونانی‌) تنظیم‌ شود.
متن‌ اصلی‌: با مقدمه‌ آغاز و با نتیجه‌‌گیری‌ پایان‌ یابد. بسته‌ به‌ نوع‌ مقاله‌، دارای‌ بخش‌های‌ نظری‌، شرح‌ دستگاه‌، مواد و روش‌ آزمایش‌، روش‌ حل‌ یا محاسبه‌ و ارائه‌ نتایج‌ و بحث‌ باشد. بخش‌های‌ متن‌ اصلی‌ و همه‌ صفحات‌ به‌ترتیب‌ شماره‌‌گذاری‌ شوند. متن‌ به‌صورت‌ ساده‌ و یک ستونی‌ و با رعایت‌ فاصله‌ double space بین‌ سطرها تایپ‌ شود. کلیه‌ جدول‌ها (به فارسی) و شکل‌ها (به انگلیسی) در آخر متن‌ آورده‌ شـوند. برای‌ تایـپ‌ متن‌ فارسـی‌ از قلم‌ B Lotus‌ نازک‌ pt 12 و بـرای‌ متن‌ لاتین‌ از قلم pt Times New Roman 10 استفاده‌ شود. لازم به یادآوری است که در هنگام چاپ، متن مقاله به‌صورت دو ستونی در خواهد آمد.
سرتیترهای اصلی متن مقاله عبارت اند از : 
1- مقدمه   
2- مواد و روش تحقیق
3- نتایج و بحث
4- نتیجه گیری
به همین ترتیب سرتیتر های اصلی و فرعی باید شماره گذاری شوند.
اعداد به کار رفته در داخل متن باید همگی فارسی باشند.

درج قدر دانی از حامی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) در مقاله
مراجع‌:
در متن‌ مقاله‌ شماره‌ مرجع‌ در داخل‌ کروشه‌ [ ] آورده‌ شود. همه‌ مراجع‌ به‌ترتیبی‌ که‌ در متن‌ آمده‌اند شماره‌‌گذاری‌ و مرتب‌ شوند. فقط‌ مراجعی‌ که‌ در متن‌ مقاله‌ به‌ آنها اشاره‌ شده‌ است‌ در فهرست‌ مراجع‌ آورده‌ شوند. کلیه مراجع‌ به انگلیسی نوشته شوند و بیشتر از 30 مورد نباشد. مراجع‌ به‌صورت‌ یک‌ ستونی‌ تایپ‌ شوند. در صورت‌ لزوم‌ نام‌ مؤلفان‌ مراجع‌ در متن‌ مقاله‌ به‌ فارسی‌ نوشته‌ شود و از به‌کار بردن‌ واژه‌های‌ لاتین‌ در تمامی‌ قسمت‌های‌ مقاله‌ خودداری‌ شود. در فهرست‌ مراجع‌ ذکر نام‌ تمام مؤلفان‌، عنوان‌ مقاله‌، نام‌ نشریه‌ (به‌‌صورت‌ کامل‌ و بدون‌ استفاده‌ از حروف‌ اختصاری‌)، جلد، صفحه‌ شروع‌ و پایان‌ و سال‌ انتشار ضروری‌ است‌. به‌عنوان‌ مثال‌ مقاله‌ منتشر شده‌ در نشریه فارسی [1] و انگلیسی ‌[2]، کتاب‌ [3]، پایان‌ نامه ‌[4]، مقاله‌ در مجموعه‌ مقالات‌ کنفرانس [5] و گزارش‌های‌ علمی ‌[6]، به‌صورت‌ زیر نوشته‌ شوند:

Style Refrences in End Note

1. Kazeminezhad, I., Monzavizadeh, N., and Farbod, M., "Synthesis and characterization of CoCu and NiCu Alloy Nanowires", ESTEGHLAL Journal of Advanced Materials in Engineering, Vol. 29, No.2, pp 35-43, 2010.
2. Ahmadi, G., “Overview of Computational and Analytical Modeling of Particle Transport and Deposition in Turbulent Flows”, Scientia Iranica, Vol. 1, pp. 1-23, 1994.
3. Kays, W. M., and London, A. L, Compact Heat Exchangers, 3rd ed., p. 115, McGraw-Hill, New York, 1984.
4. Karki, K. C., “A Calculation Procedure for Viscous Flows at All Speeds in Complex Geometries”, Ph.D. Thesis, University of Minnesota, Minneapolis, 1986.
5. Rostami, A. A., and Movaghatian, M., “Prediction of Flow Induced Vibration of Heat Exchanger Tubes”, Proceedings of the Sixth Asian Congress of Fluid Mechanics, Singapore, Vol. 2, pp. 1312-1315, 1995.
6. Book, E., and Bratman, H., “Using Compilers to Build Compilers”, SP-176, Systems Development Corporation, Santa Monica, California, 1960. 

 در نوشتن اطلاعات مراجع به‌ترتیب نام فامیل و حرف اول نام کوچک نویسندگان، بزرگ بودن حرف اول کلمات اصلی عنوان مقاله‌ها، کتاب‌ها، نشریه‌ها و کنفرانس‌ها و ایتالیک بودن عنوان کتاب‌ها، نشریه‌ها و کنفرانس‌ها دقت شود. انتظار می‌رود نویسندگان از مقالات مرتبط با موضوع که در فصل‌نامه "مواد پیشرفته در مهندسی" چاپ شده است نیز در مراجع خود استفاده کنند.
واژه‌نامه‌: به‌ترتیبی‌ که‌ در متن‌ اصلی‌ به‌ آنها اشاره‌ شده‌ آورده ‌شود. هر واژه‌ لاتین‌ با شماره‌‌ مربوط‌ به‌خود مشخص‌ می‌شود. این‌ همان‌ شماره‌ای‌ است‌ که‌ در متن‌ به‌صورت‌ بالانویس‌ روی‌ معادل‌ فارسی‌ آن‌ نوشته‌ شده‌ است‌. به‌عنوان‌ مثال‌ اگر در متن‌ مقاله‌ عبارت‌ "... در بعضی‌ قسمت‌ها نشانه‌هایی‌ از بر آمدگی8‌ در مرزها ..." دیده‌ شود، در واژه‌ نامه‌ به‌صــورت ‌ 8. bulging آورده ‌مـی‌شـود. از نـوشتـن ‌واژه‌هـای‌ لاتـین‌ در متن‌ مقاله‌ خودداری ‌شود. در واژه‌نامه‌، حرف‌ اول‌ واژه‌های‌ لاتین‌ (به‌جز اسامی‌ خاص‌) کوچک ‌نوشته ‌شود.
جدول‌ها: تمام جداول باید به فارسی و با سطربندی‌ و ستون‌بندی‌ مناسب‌ ترسیم‌ و هر کدام‌ در صفحه‌ جداگانه‌ آورده‌ شود. همه‌ جدول‌ها شماره‌گذاری‌ و شرح‌ جدول در بالای‌ آن‌ نوشته‌ شود. در جدول‌ها و شرح‌ بالای‌ آنها از واژه‌های‌ انگلیسی استفاده‌ نشود. برای‌ جدول‌ها از نرم‌افزارهای متداول رایانه‌ای استفاده‌ شود.
شکل‌ها: تمام شکل‌ها، نمودارها و منحنی‌ها باید به انگلیسی باشد و به هر کدام صفحه‌ای‌ جداگانه‌ اختصاص‌ یابد. نمودارها و منحنی‌ها با نرم‌‌افزار‌های متداول رایانه‌ای رسم‌ شوند. برای فونت داخل شکل‌ها از قلم Times New Roman Bold 9 pt  استفاده شود. اندازه‌ واژه‌ها و علامت‌های‌ گوناگون‌ به‌گونه‌ای‌ باشد که‌ پس‌ از 50% کوچک‌ شدن‌ و درج‌ در نشریه‌ به‌ آسانی‌ قابل‌ خواندن‌ باشند. نقاط‌ منحنی‌ها با علائم‌ متداول‌ مانند  نشان داده ‌شود. از رسم‌ خطوط‌ شطرنجی (grid) در منحنی‌ها و نمودارها خودداری شود. ضخامت‌ خطوط‌ منحنی 0/2 میلی‌متر باشد. عکس‌های‌ مربوط‌ به‌هم‌ با فاصله‌ 2 میلی‌متر از یکدیگر در کنار هم‌ قرار گیرند. عکس‌ها و نمودارها باید از کیفیت‌ عالی‌ (حداقل  dpi300) برخوردار باشند. 
تمامی شکل ها به صورت یک شکل واحد ارسال شود (از text box استفاده نشود) و اشاره های الف، ب، ج و د در شکل ها گوشه راست و بالای شکل قرار گیرد.
نرم‌ افزار رایانه‌ای: برای‌ تایـپ‌ مقاله از نرم‌افـزار MS Word 2013 استفاده‌ شود. حاشیه‌ها‌ در چپ‌ و راست‌ و بالا و پایین‌ صفحات 2/5 سانتی‌متر باشد.
واحدها: همه‌ اعداد برحسب‌ واحد بین‌‌المللی‌ (SI) نوشته‌ شوند. در صورت‌ لزوم‌ می‌توان‌ مقدار معادل‌ کمیت‌ها را برحسب‌ واحدهای‌ انگلیسی‌ در داخل‌ پرانتز نوشت‌.
رابطه‌ها و معادله‌ها‌: در صورت استفاده از رابطه یا معادله در مقاله، تمام‌ آنها باید با استفاده از نرم‌افزار Math Type 6 به‌صورت‌ خوانا با حروف‌ و علائم‌ مناسب‌ حروف‌چینی‌ شـوند. برای اندازه قلم اصلی از Times New Roman 10 pt و برای توان و اندیس از Times New Roman 8 pt استفاده شود. هر رابطه یا معادله باید شماره‌ای‌ داشـته‌ باشد که‌ در داخل‌ پرانتز و مماس‌ به‌ حاشیه‌‌ راست‌ صفحه‌ نوشته‌ شود. شماره‌‌ رابطه‌ها و معادله‌ها از (1) شروع‌ و به‌ شماره‌ای‌ برابر با تعداد آنها ختم‌ شود. تمام پارامترهای موجود در رابطه‌ها/ معادله‌ها باید بلافاصله بعد از آن تعریف شود.
ارسال‌ مقاله‌: ارسال مقاله فقط از طریق وبگاه مجله امکانپذیر است:
نویسنده/ نویسندگان می‌توانند مقاله‌های خود را از طریق وبگاه مجله به آدرس http://jame.iut.ac.ir به دفتر مجله ارسال کنند. مؤلفان باید اصل شکل‌ها، جدول‌ها و عکس‌ها را تا پایان مراحل ارزیابی نزد خود نگه دارد و در نامه خود به سردبیر اعلام کنند که مقاله ارسالی فقط برای چاپ در فصل‌نامه "مواد پیشرفته در مهندسی" تهیه شده و قبلاً در هیچ نشریه دیگری به چاپ نرسیده است و توسط هیچ نشریه‌ای در حال داوری و ارزیابی نیست. همچنین انتظار می‌رود نویسندگان مقالات، وظایف و مسئولیت‌های نویسندگان را در لینک «منشور اخلاقی» وبگاه مجله مطالعه کنند و به آن پایبند باشند.


توجه: قابل ذکر است، علاوه بر تکمیل و امضای فرم واگذاری توسط تمام نویسنده ها،  فرم تعارض منافع نیز باید توسط نویسنده مسئول تکمیل و ارسال شود.


ارتباط با دفتر نشریه: در صورت نیاز به توضیحات بیش‌تر یا راهنمایی، می‌توانید از طریق تلفن یا پست الکترونیکی با دفتر نشریه تماس بگیرید.
 
تلفن: 33912877 (031)،     فاکس: 33912626 (031) و
    پست الکترونیکی: jameof.iut.ac.ir
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 19693 بار   |   دفعات چاپ: 1066 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 2 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Advanced Materials in Engineering (Esteghlal)

Designed & Developed by : Yektaweb