نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب دریا ارزیابی ریزساختار و مقاومت به خوردگی مقطع جوش‌کاری شده آلیاژ Al5083-H321 توسط روش جوش‌کاری قوسی فلز-گاز در محیط آب دریا [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 107-115]
 • آبکاری الکتریکی تأثیر دانسیته جریان بر مورفولوژی و بافت پوششهای گالوانیزه سرد بر روی سطح فولاد [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 207-217]
 • آبکاری الکتریکی بررسی خواص و مقایسه خوردگی و سایش پوشش‌های Zn-Ni و Zn-Ni/P [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 49-62]
 • آبکاری الکتریکی پالسی اثر پارامترهای آبکاری پالسی بر میزان رسوب ذرات تقویت‌کننده در پوشش کامپوزیتی نیکل-تنگستن/اکسید سریم [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 63-77]
 • آبکاری با جریان متناوب رسوب الکتروشیمیایی نانووایر آلیاژ سه جزیی Ni-Fe-Co [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 215-226]
 • آبکاری کامپوزیتی ایجاد و ارزیابی رفتار اکسیداسیون پوشش زیرکونیا- آلومیناید بر آلیاژ پایه‌نیکلی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]
 • آب‌گریزی بررسی اثر افزودن ذرات آلومینیوم تری‌هیدرات (ATH) بر خواص الکتریکی و آب‌گریزی سیلیکون رابر دو جزئی [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 117-128]
 • آبگریزی ساخت و مشخصه یابی پوشش نانوکامپوزیتی PDMS-SiO2-CuO بر فولاد زنگ نزن و ارزیابی رفتار آبگریزی آن [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 1-12]
 • آبگریزی لایه‌نشانی و ارزیابی خواص اپتیکی و آبگریزی لایه نازک نانوکامپوزیتی MgF2-SiO2 [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 91-104]
 • آبگیر 45 درجه تحلیل عددی و آزمایشگاهی تاثیر نسبت دبی‌های کانال آبگیر به کانال اصلی برجداشدگی جریان در آبگیر45 درجه با انتهای باز [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 213-232]
 • آبگیر و رسوب محاسبه ابعاد و آرایش بهینه صفحات مستغرق در دهانه های آبگیر با روش جهات امکانپذیر [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 207-215]
 • آپ ویند تعمیم یک روش «آپ ویند» به نواحی زیر صوت در حل معادلات سهموی شده ناویر - استوکس [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 155-165]
 • آپ ویند جابه جایی روش اصلاح شده شکاف بردار شار برای تحلیل میدان جریان همراه با اندرکنشهای موج ضربه ای با لایه مرزی آرام [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 167-180]
 • آخال مدلسازی حذف الکترومغناطیسی آخال به صورت پیوسته از مذاب فلزات [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 29-46]
 • آخال بررسی تأثیر تزریق آلومینیم در کریستالیزاتور بر نوع، ترکیب و اکتیویته آخال‌ها در فولاد کم‌کربن [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 9-23]
 • آرایه نانولوله کربنی درصد پراکندگی و سرباره به‌عنوان شاخصی ساده از میزان آمورف آرایه‌های نانولوله کربنی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 127-140]
 • آرایه‌های تپشی طراحی و شبیه‌ سازی ضرب‌کننده سریال تپشی برای اعداد طولانی با VHDL [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 1-14]
 • آرایه های سیستولیک- الگوریتمCORDIC- توابع مثلثاتی محاسبه توابع مثلثاتی توسط آرایه های سیستولیک و الگوریتم CORDIC [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 1-11]
 • آزاد اجباری اثر ابعاد هندسی در انتقال گرمای جابه جایی توام در محفظه های تهویه شونده [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 181-194]
 • آزمایش سه محوری زهکشی نشده مدلسازی رفتار تنش - کرنش خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 107-124]
 • آزمایش سوزش و کامپوزیت کربن/فنولیک ساخت و بررسی خواص نانوکامپوزیت کربن/فنولیک با استفاده از روش پیرولیز پلیمر و تقویت آن با نانوذرات اکسید فلزی [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 39-53]
 • آزمایش فشار گرم بررسی رفتار تغییر شکل گرم فولاد ابزار W360 با استفاده از آزمایش فشار گرم [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 113-131]
 • آزمایش کشش گرم رفتار سیلان آلیاژ تیتانیوم SP-700 حین تغییر شکل گرم کششی در مناطق دوفاز β/α و تک‌فاز β [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 37-48]
 • آزمایش مدل کاهش مقاومت هیدرودینامیکی شناورهای کاتاماران توسط هیدروفویل [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 251-269]
 • آزمایش نفوذ استاندارد ارزیابی روشهای تعیین ظرفیت باربری شمعها در خاکهای دانه‌ای برمبنای نتایج آزمایش نفوذ استاندارد(SPT) [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 77-95]
 • آزمون اسکن گرمایی افتراقی تأثیر عنصر نایوبیم بر افزایش قابلیت شیشه‌ای شدن آلیاژهای آمورف پایه آهن با ترکیب (Fe55-xCr18Mo7B16C4Nbx (X=0, 3, 4, 5 [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 67-81]
 • آزمون اکسید شدن بررسی رفتار گرمایی، مکانیکی و کربونیزه شدن رزین فنولیک دمابالا [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 69-81]
 • آزمون پلاریزاسیون رسوب‌دهی الکتریکی پوشش نیکل- مولیبدن بر فولاد زنگ‌نزن جهت استفاده به‌عنوان صفحات دوقطبی پیل سوختی پلیمری [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]
 • آزمون توزین حرارتی تولید درجای کامپوزیت WC-Co در سیستم WO3- Co3O4- C به‌روش احیای کربوترمیک [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 121-130]
 • آزمون حرارتی افتراقی تولید درجای کامپوزیت WC-Co در سیستم WO3- Co3O4- C به‌روش احیای کربوترمیک [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 121-130]
 • آزمون خوردگی پتانسیودینامیک بررسی تأثیر پارامترهای فرایند جوشکاری قوسی تنگستن-گاز با جریان ضربانی بر خواص اتصال فولاد زنگ‌نزن آستنیتی AISI 321 [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 59-79]
 • آزمون سنبه برشی بررسی تأثیر پارامترهای فرایند جوشکاری قوسی تنگستن-گاز با جریان ضربانی بر خواص اتصال فولاد زنگ‌نزن آستنیتی AISI 321 [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 59-79]
 • آزمون غیرهمدما سینتیک اکسیداسیون ذرات پودری منیزیم در شرایط غیرهمدما [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 75-87]
 • آزمون فروروی بررسی نقش نانو ذرات کربنات کلسیم بر مقاومت به نفوذ فرورونده نانوکامپوزیت پایه پلی‌اتیلن (با چگالی متوسط) تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم در آزمون فروروی [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 37-49]
 • آزمون گرماسنجی تفاضلی روبشی اثر افزودن بور بر ساختار، سختی و دماهای استحاله آلیاژ حافظه‌دار Cu-12Al-4Ni تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی، پرس و نورد [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 59-72]
 • آسایش ساختاری تأثیر دما و نرخ کرنش بر رفتار تغییر شکل مومسان شیشه‌فلز حجمی آلیاژ Zr46(Cu4.5/5.5Ag1/5.5)46Al8 [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 129-140]
 • آستانه‌ گذاری قالبی بهبود آشکارسازی اهداف راداری با استفاده از نویززدائی برپایه تبدیل موجک [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 17-29]
 • آستانه‌ گذاری کوچکترین حداکثر بهبود آشکارسازی اهداف راداری با استفاده از نویززدائی برپایه تبدیل موجک [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 17-29]
 • آستنیت الگوی جدایش میکروسکوپی آلومینیم (Al) و سیلیسیم (Si) در ریز ساختار زمینه چدنها با گرافیت کروی [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 177-188]
 • آستنیت تأثیر فرایند کوئنچ و پارتیشن‌بندی بر ساختار و خواص مکانیکی فولاد AISI 4130 [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 51-61]
 • آستنیت باقی‌مانده تأثیر زمان عملیات زیر صفر عمیق بر سختی و رفتار سایشی فولاد 5120AISI [دوره 35، شماره 3، 1395، صفحه 57-67]
 • آسیاب‌کاری مطالعه اثر مدت زمان بازپخت بر ویژگی‌های ساختاری، مغناطیسی و الکتریکی آلیاژ حافظه‌پذیر فرومغناطیسNi47Mn40Sn13 [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 29-38]
 • آسیاب‌کاری حذف ساختار Mn3Ga با تقارن بلوری کم از محلول آلیاژسازی Mn-Ga با افزودن Ge [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 55-65]
 • آسیاب‌کاری بررسی رفتار الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی TiC/Ti3AlC2 سنتز شده به روش درجا [دوره 42، شماره 1، 1402، صفحه 33-44]
 • آسیاب کاری کم انرژی تاثیر درصد Al2O3 بر خواص مکانیکی فوم کامپوزیتی Al-(0-40%)Al2O3 تولید شده به‌روش آلیاژسازی مکانیکی کم انرژی [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 1-8]
 • آسیاب‌کاری مکانیکی بررسی تغییرات فازی سیلیس و سیلیسیوم به هنگام آسیاب کاری [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 1-8]
 • آسیاب‌کاری مکانیکی تهیه نانوپودر نیترید سیلیسیم تحت دو مرحله آسیاب‌کاری مکانیکی و عملیات حرارتی [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 9-18]
 • آسیاب‌کاری مکانیکی تولید کامپوزیت هیبریدی Al7075/TiB2-Al2O3 به روش درجا با استفاده از ریخته‌گری گردابی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 51-65]
 • آسیاب کاری مکانیکی تاثیر آسیاب کاری پر انرژی روی دمای تشکیل فازهای محصول در سیستم آلومینیم-آلومینا-زیرکن [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 77-89]
 • آسیاب کاری مکانیکی بررسی اثر عملیات آسیابکاری مکانیکی و دمای واکنش بر تشکیل نیترید سیلیسیم [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 51-59]
 • آسیاب گلوله‌ای سیاره‌ای بررسی اثر زمان آسیا‌کاری بر تغییرات ریزساختاری و آنالیز فازی پودر Mg-3Zn تولید شده به روش آسیا‌کاری مکانیکی [دوره 42، شماره 1، 1402، صفحه 45-57]
 • آسیاب مکانیکی مشخصه یابی و مکانیزم تشکیل نانوکامپوزیت زمینه آلومینیمی تقویت شده با ذرات TiO2 به روش آسیاب مکانیکی [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 99-106]
 • آسیاب مکانیکی اثر افزودن آلومینا به‌عنوان رقیق‌کننده بر سنتز احتراقی کامپوزیت Al2O3-ZrB2 [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 1-8]
 • آسیا‌کاری عملکرد تقویت کننده‌های کامپوزیتی Al2O3-TiB2/Fe در کامپوزیت‌های زمینه آلومینیم [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 23-35]
 • آسیاکاری دگرگونی فازی آناتاز به روتیل در شرایط آسیاکاری و بدون آسیاکاری [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 207-216]
 • آسیاکاری تولید کاربید تیتانیم به روش مکانوشیمیایی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 155-164]
 • آسیاکاری بهبود ویژگی‌های مغناطیسی ترکیب هویسلر Co2FeSi با اصلاح نظم بلوری نمونه‌ها در فرایندهای مختلف ساخت [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 13-21]
 • آسیا‌کاری مکانیکی سنتز و مشخصه‌یابی پوشش نانوکامپوزیت FeAl/Al2O3 بر زیرلایه فولادی تولید شده به‌روش آسیا‌کاری گلوله‌ای پرانرژی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 107-117]
 • آسیای گلوله‌ای سینتیک سمانتاسیون مس از محلول سولفاتی به‌وسیله پودر آلومینیوم تحت شرایط گلوله‌زنی [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 87-96]
 • آسیب پذیری لرزه‌ای بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای دودکشهای نیروگاهی، مطالعه موردی: دودکش نیروگاه توس مشهد [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 73-91]
 • آسیب‌پذیری لرزهﺍی توسعه منحنیهای شکنندگی و قابلیت اعتماد و ارزیابی آسیب‌پذیری لرزهﺍی پل بتنی تلهﺯنگ [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 79-99]
 • آسیب فیزیکی و شیمیایی مطالعه بعضی مشخصه‌ها و پایائی بتن، در دریاجه ارومیه [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 131-148]
 • آشکارساز انرژی بهبود آشکارسازی اهداف راداری با استفاده از نویززدائی برپایه تبدیل موجک [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 17-29]
 • آشکارسازی آشکارسازی سیگنال رادار در کلاتر با توزیع K با استفاده از تقریب Pade [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 53-65]
 • آشکارسازی‏‏‏‏‏‎‎‏‏‏‏‏‏ بهبود آشکارسازی اهداف راداری با استفاده از نویززدائی برپایه تبدیل موجک [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 17-29]
 • آشکارسازی توزیعی قوانین تصمیم‌گیری محلی بهینه در یک سیستم آشکارسازی توزیعی با مشاهدات وابسته [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 1-10]
 • آشکارسازی راداری کاربرد روشهای مبتنی بر شبیه سازی در آشکارسازی اهداف راداری [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 17-33]
 • آلایش بررسی ویژگی‌های مغناطیسی و ریزساختاری نانوذرات کامپوزیتی هگزافریت استرانسیوم جانشانی شده با کاتیون‌های مس/ لانتانیوم به‌روش سل- ژل خوداحتراقی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 111-126]
 • آلایش Ni تأثیر دمای بازپخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دی‌الکتریکی نانوذرات PbFe11/8Ni0/2O19 [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 67-80]
 • آلایش با عناصر روی و کروم بررسی اثر آلایش همزمان روی- کروم بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 1-11]
 • آلاینده تأثیر غلظت یون‌ها در گرانروی دوغاب‌های آلومینایی پایدار شده در فرایند رسوب نشانی الکتروفورتیک [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 119-130]
 • آلاینده سریم ساخت و مشخصه‌یابی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم آلائیده شده با اتم‌های سریم با روش تخلیه الکتریکی [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 83-90]
 • آلاییدن سنتز و مشخصه‌یابی نانوذرات فریت کبالت آلاییده شده با گادولنیم و کلسیم پوشش‌دهی شده با کیتوسان و پلی‌اتیلن گلیکول [دوره 42، شماره 1، 1402، صفحه 1-16]
 • آلژینات تأثیر تلفیق میدان‌ مغناطیسی و پاشش الکتریکی بر جهت‌گیری نانولوله‌های‌کربنی در ذرات جاذب کامپوزیتی هسته-پوسته آلژینات و جذب متیلن‌بلو [دوره 42، شماره 1، 1402، صفحه 17-32]
 • آلومینا بررسی پارامترهای ساخت کامپوزیت مولایت- آلومینا- کاربیدسیلیسیم به‌روش درجا توسط احیای کربوترمیک مواد آلومینوسیلیکاتی [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 1-11]
 • آلومینا بررسی افزودن نانو تیتانیا بر استحکام مکانیکی نانو کامپوزیت‌های آلومینا-کاربید سیلیسیم اتصال مولایتی [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 49-58]
 • آلومینا بررسی تشکیل نانوذرات آلومینا در زمینه مس به‌روش آلیاژسازی مکانیکی مس-1% آلومینیوم و اکسید مس [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 71-85]
 • آلومینا تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای پودر آلومینا-۱۵ درصد وزنی سریا تولید شده به روش سل- ژل [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 27-36]
 • آلومینات منیزیم بررسی اثر افزودن کلرید منیزیم بر سینتیک تشکیل اسپینل آلومینات منیزیم [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 93-103]
 • آلومینای آلفا و گاما ساخت آلومینای شفاف با استفاده از کمک تفجوش‌های اکسید منیزیم و اکسید لانتانیوم به روش تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 31-40]
 • آلومیناید آهن سنتز و مشخصه‌یابی پوشش نانوکامپوزیت FeAl/Al2O3 بر زیرلایه فولادی تولید شده به‌روش آسیا‌کاری گلوله‌ای پرانرژی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 107-117]
 • آلومیناید آهن اثر بور و زیرکونیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای ریختگی آلومیناید آهن Fe3Al [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 43-57]
 • آلومینایدهای تیتانیم تشکیل ترکیب بین‌فلزی Al3Ti در فصل مشترک اتصال زوج نفوذی آلومینیوم- تیتانیم از طریق انجام عملیات حرارتی نفوذی [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 37-44]
 • آلومینایدهای تیتانیوم اثر زمان آسیاب‌کاری بر تولید نانوکامپوزیت زمینه سرامیکی TixAly/Al2O3 به روش مکانوشیمیایی [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 55-64]
 • آلومینوترمیک بررسی مکانیزم واکنش، ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت درجای تولید شده در سیستم Al-V2O5-NiO [دوره 35، شماره 4، 1395، صفحه 69-81]
 • آلومینیم الگوی جدایش میکروسکوپی آلومینیم (Al) و سیلیسیم (Si) در ریز ساختار زمینه چدنها با گرافیت کروی [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 177-188]
 • آلومینیم 7075 بررسی و مقایسه اثرات عملیات حرارتی RRA، T73 و T6 بر سختی، استحکام کششی و خمشی آلیاژ آلومینیم 7075 [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 11-30]
 • آلومینیوم مشخصه‌یابی نانوذرات کامپوزیتی آلومینیوم-CNT سنتز شده به روش انفجار الکتریکی سیم در استون [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 47-53]
 • آلومینیوم 7075 آنیل انحلالی، پیرسازی دومرحله‌ای و بررسی خسارت هیدروژنی آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • آلومینیوم 7075 خواص مکانیکی و مطالعه برگشت فنری در فرایند شکل‌دهی خزشی آلیاژ آلومینیم 7075 [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 55-67]
 • آلومینیوم 7075 تولید کامپوزیت هیبریدی Al7075/TiB2-Al2O3 به روش درجا با استفاده از ریخته‌گری گردابی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 51-65]
 • آلومینیوم تری‌هیدرات بررسی اثر افزودن ذرات آلومینیوم تری‌هیدرات (ATH) بر خواص الکتریکی و آب‌گریزی سیلیکون رابر دو جزئی [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 117-128]
 • آلومینیوم- سیلیکون کارباید شبیه سازی خواص الاستیک نانو کامپوزیت Al-SiC با استفاده از روش دینامیک مولکولی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 43-54]
 • آلیاژ AM30 منیزیم تاثیرفرایند پرس با کانال‌های همسان زاویه دار بر ساختار آلیاژ AM30 منیزیم [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 13-20]
 • آلیاژ AS7U3G تعیین ثابت‌های رابطه هال- پچ اصلاح شده و ارتباط خواص مکانیکی با ریزساختار آلیاژ AS7U3G [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 91-100]
 • آلیاژ AZ91 تولید و بررسی ریزساختار نانو کامپوزیت ریختگی AZ91/ZrO2 [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 55-66]
 • آلیاژ B-1900 مکانیزم تشکیل پوشش نفوذی تیتانیوم بر سوپرآلیاژ پایه نیکلی B-1900 [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 13-22]
 • آلیاژ CoCu و NiCu ساخت و مطالعه نانوسیمهای آلیاژی CoCu و NiCu [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 35-43]
 • آلیاژ Cu-Ni-Zn مطالعه تغییرات ساختاری مخلوط Cu-Ni-Zn در تولید آلیاژهای نیکل سیلور به روش آلیاژ سازی مکانیکی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 301-311]
 • آلیاژ MmNi5 بررسی اثر ترکیب عناصر نادر خاکی آمیخته بر ریزساختار و مشخصه جذب و واجذب آلیاژ جاذب هیدروژن MmNi5 [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 99-112]
 • آلیاژ Rene80 تأثیر لایه پلاتین و روش آلومینایزینگ بر زبری سطح سوپرآلیاژ پوشش داده شده توسط پلاتین- آلومیناید [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 35-53]
 • آلیاژ Ti-3Al-8Mo-7V-3Cr اثر آنیل انحلالی دوفازی و پیرسازی بر رسوبات آلفا و خواص کششی آلیاژ تیتانیوم Ti-3Al-8Mo-7V-3Cr [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 43-59]
 • آلیاژ Ti6A14V ارزیابی ریز ساختار و خواص مکانیکی جوشهای اصطکاکیTi6A14V/(WC-Co) [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 145-158]
 • آلیاژ Ti-6Al-4V تحولات زیر ساختاری آلیاژ Ti-6AL-4V در حین تغییر شکل گرم [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 189-201]
 • آلیاژ Ti-6Al-4V ارزیابی تاثیر ولتاژ آندایزینگ بر رفتار تریبوخوردگی آلیاژ Ti-6Al-4V در شرایط آندایز شده [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 37-49]
 • آلیاژ Ti-6Al-4V آلیاژسازی سطحی Ti-6Al-4V با نیتروژن و کروم به‌وسیله فرایند قوس تنگستن به‌منظور بهبود خواص تریبولوژیکی [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 65-74]
 • آلیاژTi-6Al-4V رفتار سیلان آلیاژ Ti-6AL-4V تجاری با ریز ساختار لایه‌ای در فورج همدما [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 23-35]
 • آلیاژ آلومینیوم تأثیر مقدار نانوذرات کاربید سیلیسیم (SiC) بر خواص مکانیکی و رفتار سایشی نانوکامپوزیت آلیاژ آلومینیوم A380 تولید شده به روش متالورژی پودر [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 91-102]
 • آلیاژ آلومینیوم 319 بررسی ریزساختار کامپوزیت ریختگی درجا با زمینه آلیاژ آلومینیوم A319 مقاوم شده با ترکیبات بین‌فلزی حاوی آهن، تولید شده به‌روش هم‌زدن در ناحیه نیمه‌جامد [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 111-126]
 • آلیاژ آلومینیوم AA356 تولید فوم کامپوزیتی زمینه آلومینیومی AA356/SiCp به‌روش فوم‌سازی درجا در مذاب با عامل فوم‌ساز CaCO3 و بررسی خواص فشاری آن [دوره 35، شماره 4، 1395، صفحه 51-68]
 • آلیاژ آلومینیوم-آهن اثر کاهش اندازه دانه بر خواص مکانیکی آلیاژ Al-0.7Fe با افزودن سدیم مولیبدات به مذاب [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 39-48]
 • آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیم تعیین ثابت‌های رابطه هال- پچ اصلاح شده و ارتباط خواص مکانیکی با ریزساختار آلیاژ AS7U3G [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 91-100]
 • آلیاژ آمورف ارزیابی ریزساختاری آلیاژ Ni-Nb-Si در حین فرایند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 1-9]
 • آلیاژ آنتروپی بالا تأثیر افزودن عناصر شبه‌فلزی بور و سیلیسیم بر خواص ساختاری و مغناطیسی آلیاژ آنتروپی بالای AlCoCrMnNi [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 131-144]
 • آلیاژ برنج ‌‌دو فازی بررسی تأثیر فرایند اکستروژن در کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ برنج 60-40 [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 21-29]
 • آلیاژ پایه کبالت نقش نوع زیر لایه فلزی پوشش هیدروکسی آپاتیت ایمپلنت دندانی در موفقیت کلینیکی و پاتولوژیکی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 189-205]
 • آلیاژ پایه نیکل ارزیابی ریزساختاری آلیاژ Ni-Nb-Si در حین فرایند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 1-9]
 • آلیاژ پایه نیکل رفتار اکسیداسیون فرسایشی آلیاژهای پایه نیکل حاوی مولیبدن در شرایط احتراق زباله در بستر سیال [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 41-54]
 • آلیاژ تیتانیوم بررسی خواص مکانیکی اتصالات در لحیم کاری سخت آلیاژ V4-Al6-Ti به آلیاژ 410 SS در شرایط خلا [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 1-11]
 • آلیاژ تیتانیوم SP-700 رفتار سیلان آلیاژ تیتانیوم SP-700 حین تغییر شکل گرم کششی در مناطق دوفاز β/α و تک‌فاز β [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 37-48]
 • آلیاژ تیتانیوم Ti-6242Si تمرکز سیلان به واسطه نرم شدن ناشی از تغییر شکل در فشردن جانبی استوانه [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 175-188]
 • آلیاژ حافظه پذیر فرومغناطیس مطالعه اثر مدت زمان بازپخت بر ویژگی‌های ساختاری، مغناطیسی و الکتریکی آلیاژ حافظه‌پذیر فرومغناطیسNi47Mn40Sn13 [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 29-38]
 • آلیاژ حافظه‌دار اثر افزودن بور بر ساختار، سختی و دماهای استحاله آلیاژ حافظه‌دار Cu-12Al-4Ni تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی، پرس و نورد [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 59-72]
 • آلیاژسازی آلیاژسازی مکانیکی ارزیابی ریزساختاری آلیاژ Ni-Nb-Si در حین فرایند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 1-9]
 • آلیاژسازی درجا بهبود خواص سطح چدن خاکستری از طریق آلیاژسازی درجا [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 1-10]
 • آلیاژسازی سطحی بهبود خواص سطح چدن خاکستری از طریق آلیاژسازی درجا [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 1-10]
 • آلیاژ سازی مکانیکی ساخت، مشخصه‌یابی و ارزیابی فعالیت زیستی نانوبیوسرامیک فورستریت [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 45-55]
 • آلیاژسازی مکانیکی مطالعه تغییرات ساختاری مخلوط Cu-Ni-Zn در تولید آلیاژهای نیکل سیلور به روش آلیاژ سازی مکانیکی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 301-311]
 • آلیاژسازی مکانیکی بررسی مکانیزم و گرمای تشکیل ترکیب بین فلزی NiTi نانوساختار در فرایند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 59-70]
 • آلیاژسازی مکانیکی ارزیابی مقاومت به اکسایش پیوسته پوشش پاشش حرارتی Mo-Si-B روی فولاد ساده کربنی [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 21-30]
 • آلیاژسازی مکانیکی پیش بینی مشخصات ساختاری و خواص مغناطیسی پودرهای نانوساختار آهن- نیکل با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 117-124]
 • آلیاژسازی مکانیکی مشخصه یابی ساختاری و مغناطیسی آلیاژهای (Fe65-Co35)100-xSix تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 105-116]
 • آلیاژسازی مکانیکی ساخت نانوکامپوزیت MoSi2-TiB2 به‌وسیله آلیاژسازی مکانیکی و مقایسه خواص آن‌ها برای استفاده در فرایند پاشش گرمایی [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 1-17]
 • آلیاژسازی مکانیکی بررسی تأثیر ریزساختار بر مقاومت به اکسیداسیون آلیاژ Ti47Al48Mn5 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 31-48]
 • آلیاژسازی مکانیکی مشخصه‌یابی ترکیب پودری نانوکریستال Mg-6Al-1Zn-1Si در حین آلیاژسازی مکانیکی و پس از عملیات آنیل [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 103-113]
 • آلیاژسازی مکانیکی تاثیر درصد Al2O3 بر خواص مکانیکی فوم کامپوزیتی Al-(0-40%)Al2O3 تولید شده به‌روش آلیاژسازی مکانیکی کم انرژی [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 1-8]
 • آلیاژسازی مکانیکی بررسی خواص فولاد زنگ‌نزن کروفر تولید شده به‌روش آلیاژسازی مکانیکی برای استفاده در صفحات اتصال‌دهنده پیل‌های سوختی اکسید جامد [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 95-113]
 • آلیاژسازی مکانیکی تأثیر روش ساخت بر فرایند تشکیل فاز و ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نمونه‌های Mn2.5Ge [دوره 35، شماره 3، 1395، صفحه 45-56]
 • آلیاژسازی مکانیکی ساخت نانوبلورهای فریت کبالت با بازپخت بین فلزی Co-Fe آلیاژسازی شده و مطالعه رفتار مغناطیسی آن‌ [دوره 35، شماره 4، 1395، صفحه 83-89]
 • آلیاژسازی مکانیکی بررسی تشکیل نانوذرات آلومینا در زمینه مس به‌روش آلیاژسازی مکانیکی مس-1% آلومینیوم و اکسید مس [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 71-85]
 • آلیاژسازی مکانیکی ارزیابی ریزساختاری و خواص مغناطیسی آلیاژ آمورف پایه کبالت Co70B20Si5Fe4Mo1 تولید شده به‌روش مذاب‌‌ریسی و آلیاژسازی مکانیکی [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 131-144]
 • آلیاژسازی مکانیکی تولید و مشخصه یابی کامپوزیت نانوساختار Al-Mg-Zn/ 3 wt.% Al2O3 بوسیله زمینه پیش آسیاب شده توسط آلیاژسازی مکانیکی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 1-13]
 • آلیاژسازی مکانیکی اثر زمان آسیاکاری و افزودن آلیاژ Ce-75Ni 25 بر خواص واجذب هیدروژن کامپوزیت پایه هیدرید منیزیم تولیدی به‌روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 31-43]
 • آلیاژسازی مکانیکی تأثیر افزودن عناصر شبه‌فلزی بور و سیلیسیم بر خواص ساختاری و مغناطیسی آلیاژ آنتروپی بالای AlCoCrMnNi [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 131-144]
 • آلیاژسازی مکانیکی بررسی اثر زمان آسیا‌کاری بر تغییرات ریزساختاری و آنالیز فازی پودر Mg-3Zn تولید شده به روش آسیا‌کاری مکانیکی [دوره 42، شماره 1، 1402، صفحه 45-57]
 • آلیاژ سریم- نیکل اثر زمان آسیاکاری و افزودن آلیاژ Ce-75Ni 25 بر خواص واجذب هیدروژن کامپوزیت پایه هیدرید منیزیم تولیدی به‌روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 31-43]
 • آلیاژ کبالت- کرم- مولیبدن تولید، مشخصه یابی و ارزیابی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت آلیاژ پایه کبالت با تقویت کننده نانوپودر فورستریت [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 69-78]
 • آلیاژ منگنز- مس بررسی اثر چگالی جریان بر ریزساختار لایه‌های نازک منگنز- مس تولید شده به روش رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 25-33]
 • آلیاژ نیکل- تیتانیم رفتار مکانیکی آلیاژ نیکل - تیتانیم متخلخل ساخته شده به روش سنتز احتراقی حجمی برای استفاده در جراحی استخوان [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 43-54]
 • آلیاژ نیکل- مولیبدن رسوب‌دهی الکتریکی و مشخصه‌یابی پوشش‌های نانوبلوری آلیاژ نیکل- مولیبدن [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 71-81]
 • آلیاژهای Al-Mg-Si-Cu بررسی اثر اکستروژن در کانال زاویه دار همسان بر رفتار پیر کرنشی دینامیکی یک آلیاژ Al-Mg-Si-Cu [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 1-12]
 • آلیاژهای Al-Si تحقیقی بر مکانیزم و عوامل مؤثر بر تشکیل تخلخل در آلیاژهای Al-Si بهسازی شده با استرانسیم [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 189-206]
 • آلیاژهای Ni-Al تاثیر نرخ سرمایش بر رسوب گذاری γ′در آلیاژ Ni-11.6at.%Al [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 9-19]
 • آلیاژهای آلومینیوم مقایسه خواص ریزساختاری و مکانیکی اتصالات نفوذی آلیاژهای5754، 6061 و 7039 آلومینیـوم به آلیاژ AZ31 منیـزیم [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 11-21]
 • آلیاژهای آمورف ارزیابی ریزساختاری و خواص مغناطیسی آلیاژ آمورف پایه کبالت Co70B20Si5Fe4Mo1 تولید شده به‌روش مذاب‌‌ریسی و آلیاژسازی مکانیکی [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 131-144]
 • آلیاژهای آهن-کبالت-سیلیسیم مشخصه یابی ساختاری و مغناطیسی آلیاژهای (Fe65-Co35)100-xSix تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 105-116]
 • آلیاژهای ریختگی آلومینیوم شببیه سازی تاثیر سرعت انجماد بر ریز ساختار آلیاژهای ریختگی آلومینیوم با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 75-83]
 • آلیاژهای منیزیم مشخصه‌یابی ترکیب پودری نانوکریستال Mg-6Al-1Zn-1Si در حین آلیاژسازی مکانیکی و پس از عملیات آنیل [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 103-113]
 • آلیاژهای منیزیم سینتیک رشد دانه در آلیاژهای منیزیم حاوی آلومینیوم و عنصر نادر خاکی گادولینیم [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 1-11]
 • آلیاژهای منیزیم تأثیر عنصر مس بر نرخ تخریب و خواص بیولوژیکی آلیاژ منیزیم- آلومینیوم- مس ساخته شده به‌روش پلاسمای جرقه ای [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 87-99]
 • آلیاژ هویسلر بهبود ویژگی‌های مغناطیسی ترکیب هویسلر Co2FeSi با اصلاح نظم بلوری نمونه‌ها در فرایندهای مختلف ساخت [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 13-21]
 • آمار در مهندسی تعیین شرلیط بهینه فلوتاسیون کالکوسیت در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از روش تاگوچی در مجتمع مس سرچشمه [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 211-220]
 • آمورف بررسی سینتیک نانو تبلور نوارهای نرم مغناطیس FINEMET در شرایط غیرهمدما [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 11-21]
 • آمورف درصد پراکندگی و سرباره به‌عنوان شاخصی ساده از میزان آمورف آرایه‌های نانولوله کربنی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 127-140]
 • آمورف‌زدایی درصد پراکندگی و سرباره به‌عنوان شاخصی ساده از میزان آمورف آرایه‌های نانولوله کربنی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 127-140]
 • آمورف سیلیکون نقش عملیات آنیل بر ویژگی‌های فیلم‌های سیلیکونی ایجاد شده به‌روش EB-PVD [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 99-103]
 • آناتاز دگرگونی فازی آناتاز به روتیل در شرایط آسیاکاری و بدون آسیاکاری [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 207-216]
 • آناتاز تولید کاربید تیتانیم به روش مکانوشیمیایی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 155-164]
 • آنالیز تخریب بررسی تأثیر پارامترهای فرایند پیلگر بر رفتار تغییر شکل یک فولاد زنگ نزن آستنیتی [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 57-71]
 • آنالیز ریتولد سنتز و مشخصه‌یابی نانوذرات فریت کبالت آلاییده شده با گادولنیم و کلسیم پوشش‌دهی شده با کیتوسان و پلی‌اتیلن گلیکول [دوره 42، شماره 1، 1402، صفحه 1-16]
 • آنالیز طیف‌سنجی تبدیل فوریه فرو سرخ تأثیر یون تارتارات بر رفتار جدایش روی و کادمیم در محلول سولفاتی [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 63-73]
 • آنتن میکرواستریپ ساخت آنتن‌های میکرواستریپ بر بستر منسوج به وسیله چاپ جوهر افشان [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 61-78]
 • آنتی‌باکتریال ارزیابی خواص آنتی‌باکتریال نانوکامپوزیت‌های پلی‌لاکتیک اسید- پلی‌کاپرولاکتون- حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت و اکسید روی در داربست‌های قابل جذب بافت سخت [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 1-17]
 • آنتی‌باکتریال بهینه‌سازی پارامتر‌های فرایند ساخت داربست کامپوزیت شیشه‌ زیست‌فعال آنتی‌باکتریال/پلی‌کاپرولاکتون به روش چاپ سه‌بعدی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 1-25]
 • آندالوزیت بررسی پارامترهای ساخت کامپوزیت مولایت- آلومینا- کاربیدسیلیسیم به‌روش درجا توسط احیای کربوترمیک مواد آلومینوسیلیکاتی [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 1-11]
 • آندایزینگ بررسی شکست الکتریکی لایه‌های اکسید آندی ایجاد شده بر روی تیتانیم درمحلولهای پایه فسفات [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 201-213]
 • آندایزینگ ارزیابی تاثیر ولتاژ آندایزینگ بر رفتار تریبوخوردگی آلیاژ Ti-6Al-4V در شرایط آندایز شده [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 37-49]
 • آندایزینگ ساخت و بهینه‌سازی تمپلت‌های اکسید آلومینیوم جهت سنتز نانو‌سیم‌های فریت استرانسیوم و مقایسه آن با نانوپودرهای فریت استرانسیوم سنتز شده با روش سل- ژل [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 11-22]
 • آندایزینگ اثر آندایزینگ چندمرحله‌ای بر جذب اپتیکی پوشش‌های آندایزینگ سیاه آلیاژ آلومینیوم 2024 [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 15-28]
 • آندایزینگ سیاه اثر آندایزینگ چندمرحله‌ای بر جذب اپتیکی پوشش‌های آندایزینگ سیاه آلیاژ آلومینیوم 2024 [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 15-28]
 • آند خنثی تاثیر پارامترهای فرایند ساخت بر خواص و ریزساختار کامپوزیت‌های بر پایه فریت نیکل مورد استفاده به عنوان آند خنثی در سیستم الکترولیز آلومینیم [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 125-140]
 • آنیل تاثیر آنیل بر ریزساختار و خواص مایکروویو مشدد دی‌الکتریک Zr0.8Sn0.2)TiO4) اصلاح شده با اکسید مس [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 199-211]
 • آنیل انحلالی آنیل انحلالی، پیرسازی دومرحله‌ای و بررسی خسارت هیدروژنی آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • آنیل انحلالی بررسی و مقایسه اثرات عملیات حرارتی RRA، T73 و T6 بر سختی، استحکام کششی و خمشی آلیاژ آلومینیم 7075 [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 11-30]
 • آنیل انحلالی دوفازی اثر آنیل انحلالی دوفازی و پیرسازی بر رسوبات آلفا و خواص کششی آلیاژ تیتانیوم Ti-3Al-8Mo-7V-3Cr [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 43-59]
 • آنیل هم دما مشخصه‌یابی ترکیب پودری نانوکریستال Mg-6Al-1Zn-1Si در حین آلیاژسازی مکانیکی و پس از عملیات آنیل [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 103-113]
 • آهن اسفنجی بررسی اثرات پوشش‌دهی گندله گل‌گهر- چادرملو بر رفتار آن در فرایند احیای مستقیم [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 425-433]
 • آهنربای دایمی بررسی تأثیر عناصر بور، آنتی‌موان و ژرمانیوم بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی آهنرباهای دائمی منگنز- بیسموت [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 111-125]
 • آهنربای مغناطیسی دائمی بررسی اثر دما بر خواص مغناطیسی آهنربای سخت نئودمیوم- آهن- بور (Nd2Fe14B) تولید شده به‌روش پرس گرم [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 13-27]
 • آیروالاستیسته تعیین سرعت ناپایداری دینامیکی بال بدون انحراف در جریان زیرصوت با منظور کردن اثرات تراکم پذیری [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 197-207]
 • آیروالاستیسته- آیرودینامیک- تنش- شکل مود- دینامیک تحلیل تنش در جسم پرنده با استفاده از مودهای ارتعاشی [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 217-226]

ا

 • ابرآبدوستی اصلاح ابرآبدوست و آنتی باکتریال پلیمر پلی‌اورتان به‌کمک نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم به‌منظور استفاده در ابزار پزشکی [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 73-89]
 • ابرآلیاژ پایه نیکل تشکیل و ارزیابی ریزساختاری پوشش سیلیسیم آلومیناید حاصل از نفوذ هم‌زمان به‌روش سمانتاسیون جعبه‌ای در دمای بالا [دوره 35، شماره 4، 1395، صفحه 113-125]
 • ابرپارامغناطیس خواص استاتیک و دینامیک مغناطیسی نانوذرات La0/8Sr0/2MnO3 [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 23-34]
 • ابررسانای 2223-Bi بررسی خواص ابررسانایی و مغناطیسی ابررسانای سرامیکی Bi2Sr2Ca2Cu3O10+θ با افزودن نانوذرات کاربید سیلیسیم [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 1-14]
 • ابر صوتی تعمیم یک روش «آپ ویند» به نواحی زیر صوت در حل معادلات سهموی شده ناویر - استوکس [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 155-165]
 • ابریشم مدل‌سازی و تحلیل مکانیکی صفحه تثبیت استخوانی کامپوزیتی فسفات کلسیم دوفازی/ ابریشم برای درمان شکستگی استخوان تیبیا [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 59-67]
 • ابعاد دانایی چگونگی اندازه‌گیری سطح دانایی یک سازمان مهندسی: ارائه یک روش جدید [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 45-60]
 • اتانول بررسی خواص حسگری لایه‌های اکسید قلع نانوساختار لایه‌نشانی شده به روش‌های تبخیر گرمایی و کَند و پاش نسبت به اتانول [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 65-74]
 • اتانول بررسی اثر اتانول و اسید آسکوربیک بر استخراج دی اکسید تیتانیم از ایلمنیت توسط اسید اگزالیک [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 11-25]
 • اتصال TLP تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی اتصال TLP ایجاد شده با استفاده از فویل آمورف MBF-20 در سوپرآلیاژ IN-738LC [دوره 35، شماره 3، 1395، صفحه 123-137]
 • اتصال TLP تأثیر دما و زمان بر خواص اتصال فولاد 420 AISI به فولاد 2507 SAF ایجاد شده توسط فرایند فاز مایع گذرا [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 65-80]
 • اتصال‌ دهنده آلیاژی ایجاد پوشش اسپینلی فریت مس روی فولاد AISI430 برای کاربرد در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 23-44]
 • اتصال‌دهی بررسی اتصال ترکیب بین‌فلزی Ni3Al با استفاده از روش فاز مایع گذرا و لایه میانی مس [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 19-31]
 • اتصال غیر مشابه تأثیر فلز پرکننده بر خواص اتصال غیرمشابه فولاد 4130 به فولاد زنگ‌نزن 316 L [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 33-46]
 • اتصال غیرمشابه بررسی خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی 316 AISI به فولاد کم کربن 37St با استفاده از جوش‌کاری اصطکاکی اغتشاشی [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 89-101]
 • اتصال نفوذی مقایسه خواص ریزساختاری و مکانیکی اتصالات نفوذی آلیاژهای5754، 6061 و 7039 آلومینیـوم به آلیاژ AZ31 منیـزیم [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 11-21]
 • اتصال نفوذیTLP بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختاری اتصال نفوذی TLP نانوکامپوزیت Al2O3p/Alبا استفاده از لایه واسطه مس [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 63-76]
 • اتفاقی الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع مورچگان بر مبنای گرادیان برای فضا‌های پیوسته [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 33-45]
 • اتلاف انرژی مطالعه استهلاک انرژی در لوله‌های جدار نازک آکاردئونی تحت نیروی محوری رفت و برگشتی [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 101-119]
 • اتلاف هسته بررسی ویژگی‌های مغناطیسی کامپوزیت‌های نرم مغناطیسی پایه آهن پوشش داده‌ شده با عایق سیلیکات سدیم [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 97-104]
 • اتیلن دی‌آمین اثر عامل کیلیت‌کننده بر ریخت و تحول فازی نانوذرات اسپینل سنتز شده به‌روش سل- ژل [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 33-42]
 • اثرات ساختگاه رفتار لرزه‌ای تپه‌های دوبعدی نیم‌سینوسی در برابر امواج مهاجم قائم [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 109-130]
 • اثر بازپخت مطالعه اثر مدت زمان بازپخت بر ویژگی‌های ساختاری، مغناطیسی و الکتریکی آلیاژ حافظه‌پذیر فرومغناطیسNi47Mn40Sn13 [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 29-38]
 • اثر تنش میانگین تحلیلی بر فرایند پیرسازی و رفتار خستگی فولاد زنگ‌نزن 17-4 PH [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 81-93]
 • اثر کرکندال تشکیل ترکیب بین‌فلزی Al3Ti در فصل مشترک اتصال زوج نفوذی آلومینیوم- تیتانیم از طریق انجام عملیات حرارتی نفوذی [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 37-44]
 • اجتماع مورچه الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع مورچگان بر مبنای گرادیان برای فضا‌های پیوسته [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 33-45]
 • اجزای انعطاف پذیر کنترل بهینه نزدیک حداقل زمان ماهواره دارای اجزاء انعطاف‌پذیر در مانورچرخشی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 123-135]
 • اجزای‌ محدود تحلیل ستونهای فولادی جدارنازک پر شده با بتن توسط روش اجزای محدود غیرخطی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 391-399]
 • اجزای محدود تحلیل گرمایی تایر [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 137-149]
 • اجزای محدود ارائه یک عنصر جایگزین برای ستون مشبک بر اساس روش عناصر محدود تئوری و نتایج عددی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 57-73]
 • اجزای محدود تعیین ضرایب ظرفیت باربری خاک به کمک اجزای محدود مبتنی بر مدل الاستیک - موهر کولمب [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 75-90]
 • اجزای محدود الگوی دگرشکلیهای خاک بر اثر احداث تونل دایره‌ای در آن [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 83-102]
 • اجزای محدود تحلیل ارتعاش و پایداری ورقهای دارای حرکت محوری به روش اجزای محدود استاندارد و طیفی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • اجزای محدود طیفی تحلیل ارتعاش و پایداری ورقهای دارای حرکت محوری به روش اجزای محدود استاندارد و طیفی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • احتراق با بستر سیال روشی نوین برای ارزیابی تجربی خوردگی فرسایشی دمابالا در محیط زباله‌سوزی با بستر سیال [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 101-113]
 • احتراق در بستر سیال رفتار اکسیداسیون فرسایشی آلیاژهای پایه نیکل حاوی مولیبدن در شرایط احتراق زباله در بستر سیال [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 41-54]
 • احتمالی یک کران پایین جدید برای تابع توزیع زمان تکمیل شبکه‌های پرت احتمالی [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 49-69]
 • احیا کربوترمیک تولید کاربید تیتانیم به روش مکانوشیمیایی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 155-164]
 • احیای سبز تأثیر غلظت پیش‌ماده فلزی بر شکل و اندازه نانو ذرات ساخته شده به‌وسیله عصاره گیاه [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 33-41]
 • احیای کربوترمی بررسی ترمودینامیکی احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور اکسید منیزیم [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 73-81]
 • احیای کربوترمی بررسی سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور کربنات سدیم [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 107-120]
 • احیای کربوترمیک بررسی پارامترهای ساخت کامپوزیت مولایت- آلومینا- کاربیدسیلیسیم به‌روش درجا توسط احیای کربوترمیک مواد آلومینوسیلیکاتی [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 1-11]
 • احیای کربوترمیک درجا تولید درجای کامپوزیت WC-Co در سیستم WO3- Co3O4- C به‌روش احیای کربوترمیک [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 121-130]
 • احیای مستقیم بررسی اثرات پوشش‌دهی گندله گل‌گهر- چادرملو بر رفتار آن در فرایند احیای مستقیم [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 425-433]
 • اختفا کنترل رادارگریزی سازه‌های نظامی با استفاده از پوشش اکسید گرافن RGO/NiFe2O4 و پایش پروفایل چند جمله‌ای [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 61-74]
 • اختلاط مدلسازی اختلاط به هنگام عملیات تغییر جنس فولاد در فرایند ریخته‌گری مداوم تختال [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 165-181]
 • اختلاط مستقیم تأثیر پراکسیدها و فرآیند شستشو بر قابلیت جذب هیدروژن در چارچوب فلزی آلی MOF-5 سنتز شده به روش اختلاط مستقیم [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 17-36]
 • اختلاف محدود تحلیل عددی انتقال گرما به شمش در کوره های پیشگرمکن پوشر [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 153-166]
 • اختلاف محدود تحلیل سه بعدی هیدرودینامیکی و گرمایی در محاسبه مقاومت گرمایی مبدل میکروکانالی با سیال غیر نیوتنی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 129-142]
 • ارتجاعی- خمیری روش جدید تحلیل سازه ها با عناصر خرپایی فقط کششی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 69-81]
 • ارتعاشات تحلیل ارتعاش و پایداری ورقهای دارای حرکت محوری به روش اجزای محدود استاندارد و طیفی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • ارتعاشات خط آهن ضربات چرخ - ریل در دوراهه‌های خط آهن [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 85-101]
 • ارتفاع سد ارزیابی رفتار سدهای خاکی در برابر زلزله با توجه به ارتفاع سد و مدل رفتاری مصالح آن [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 27-47]
 • ارزش زمانی پول یک روش ابتکاری نوین برای مسئله هزینه - زمان پروژه‌ها، با احتساب ارزش زمانی پول [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 31-46]
 • ارزش زمانی پول ارائه مدلی جدید در سیستمهای کنترل تولید و موجودی برای اقلام فاسد شدنی با تقاضای وابسته به قیمت محصول، ارزش زمانی پول و مجاز بودن کمبود [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 19-29]
 • ارزش فعلی یک روش ابتکاری نوین برای مسئله هزینه - زمان پروژه‌ها، با احتساب ارزش زمانی پول [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 31-46]
 • ارزش فعلی خالص ارزش فعلی خالص جریانهای نقدی در مسائل زمان‌بندی تک ‌ماشین و جریان‌ کارگاهی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 49-65]
 • ارزش فعلی سود ارائه مدلی جدید در سیستمهای کنترل تولید و موجودی برای اقلام فاسد شدنی با تقاضای وابسته به قیمت محصول، ارزش زمانی پول و مجاز بودن کمبود [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 19-29]
 • ازدیاد طول نسبی رفتار سیلان آلیاژ تیتانیوم SP-700 حین تغییر شکل گرم کششی در مناطق دوفاز β/α و تک‌فاز β [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 37-48]
 • اسپینل بررسی اثر افزودن کلرید منیزیم بر سینتیک تشکیل اسپینل آلومینات منیزیم [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 93-103]
 • اسپینل تأثیر افزودن نانومنیزیا بر خواص آجرهای دیرگداز منیزیت- هرسنیتی ساخته شده با استفاده از لجن کنورتور [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 95-106]
 • اسپینل اثر عامل کیلیت‌کننده بر ریخت و تحول فازی نانوذرات اسپینل سنتز شده به‌روش سل- ژل [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 33-42]
 • استاتور محاسبه تجربی عدد ناسلت جریان هوا بین روتور شیاردار و استاتور یک ژنراتور [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 209-219]
 • استافیلوکوکوس اورئوس ارزیابی خواص آنتی‌باکتریال نانوکامپوزیت‌های پلی‌لاکتیک اسید- پلی‌کاپرولاکتون- حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت و اکسید روی در داربست‌های قابل جذب بافت سخت [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 1-17]
 • استحاله غیرشیشه‌ای شدن تأثیر عنصر نایوبیم بر افزایش قابلیت شیشه‌ای شدن آلیاژهای آمورف پایه آهن با ترکیب (Fe55-xCr18Mo7B16C4Nbx (X=0, 3, 4, 5 [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 67-81]
 • استحاله فازی سینتیک رشد لایه آستنیت در سطح فولاد زنگ‌نزن فریتی Fe-23Cr-2/4Mo حین عملیات نیتروژن‌دهی محلولی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 55-66]
 • استحکام تأثیر چگالی نابجایی‌ها بر رفتار تغییر شکل فولاد بینیتی فوق مستحکم [دوره 35، شماره 4، 1395، صفحه 101-111]
 • استحکام بررسی تأثیر فرایند اکستروژن در کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ برنج 60-40 [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 21-29]
 • استحکام برشی بررسی اتصال ترکیب بین‌فلزی Ni3Al با استفاده از روش فاز مایع گذرا و لایه میانی مس [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 19-31]
 • استحکام پیوند بررسی تشکیل ترکیبات بین‌‌فلزی در ریخته‌گری مرکب دوفلزی مس و آلومینیوم [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 115-129]
 • استحکام چسبندگی تهیه و مشخصه‌یابی پوشش‌های هیبریدی سیلیکا- زیرکونیا حاوی بازدارنده سریم بر آلیاژ آلومینیوم 6061 [دوره 35، شماره 3، 1395، صفحه 1-12]
 • استحکام خمشی بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت کربن – کربن دو جهته بر پایه الیاف چوب درختان [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]
 • استحکام خمشی بررسی تأثیر افزودن ذرات دی سلیسید مولیبدن، کاربید بور و کاربید سیلیسیم بر استحکام خمشی و رفتار تف‌جوشی بدون فشار کامپوزیت فوق دما بالای ZrB2-HfB2 [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 85-97]
 • استحکام خمشی بررسی و مقایسه اثرات عملیات حرارتی RRA، T73 و T6 بر سختی، استحکام کششی و خمشی آلیاژ آلومینیم 7075 [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 11-30]
 • استحکام شکست ارزیابی ریز ساختار و خواص مکانیکی جوشهای اصطکاکیTi6A14V/(WC-Co) [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 145-158]
 • استحکام فشاری ویژه تولید و ارزیابی خواص مکانیکی و مقاومت به شوک حرارتی جاذب خورشیدی ماکرومتخلخل کاربید سیلیسیم [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 87-101]
 • استحکام کششی مرسرایزینگ گرم پارچه مخلوط پنبه ـ پلی‌استر بررسی تأثیر دمای حمام قلیایی بر استحکام کششی، کاهش وزن و درصد جمع‌شدگی پارچه [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 355-365]
 • استحکام کششی بررسی و مقایسه اثرات عملیات حرارتی RRA، T73 و T6 بر سختی، استحکام کششی و خمشی آلیاژ آلومینیم 7075 [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 11-30]
 • استحکام کششی تولید کامپوزیت هیبریدی Al7075/TiB2-Al2O3 به روش درجا با استفاده از ریخته‌گری گردابی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 51-65]
 • استحکام کششی برشی تأثیر فاصله توقف و ضخامت ماده منفجره بر خواص اتصال انفجاری مس- فولاد زنگ‌نزن 304 [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 35-50]
 • استحکام کششی برشی تأثیر دما و زمان بر خواص اتصال فولاد 420 AISI به فولاد 2507 SAF ایجاد شده توسط فرایند فاز مایع گذرا [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 65-80]
 • استحکام مکانیکی بررسی افزودن نانو تیتانیا بر استحکام مکانیکی نانو کامپوزیت‌های آلومینا-کاربید سیلیسیم اتصال مولایتی [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 49-58]
 • استحکام نخ بررسی اثر تغییر هندسه غلتکهای کشش بر خواص نخ در ریسندگی رینگ [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 367-380]
 • استحکام نهایی تأثیر عیب استون- ولز بر استحکام نهایی نانولوله‏های کربنی [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 83-97]
 • استخراج حلالی تصفیه طلا از محلول لیچینگ کلریدی لجن آندی مس با استفاده از حلال آلی اکتانول-کروزن [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 71-78]
 • استخوان ساخت، مشخصه یابی و بررسی خواص مکانیکی و زیستی داربست هیبریدی نانوکامپوزیتی استخوانی از جنس آپاتیت/ ژلاتین- کیتوسان به روش زیست تقلیدی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 25-42]
 • استخوان تیبیا مدل‌سازی و تحلیل مکانیکی صفحه تثبیت استخوانی کامپوزیتی فسفات کلسیم دوفازی/ ابریشم برای درمان شکستگی استخوان تیبیا [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 59-67]
 • استلایت 6 بهبود رفتار فرسایشی آلیاژ اینکونل 625 با لایه نشانی روکش کامپوزیتی استلایت 6/کاربید بور توسط فرایند قوس انتقالی پلاسما [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 1-15]
 • استیشووایت بررسی تغییرات فازی سیلیس و سیلیسیوم به هنگام آسیاب کاری [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 1-8]
 • اسکلت الگوریتمی موازی‌سازی الگوریتمهای ژنتیکی با استفاده از اسکلتهای الگوریتمی [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 1-19]
 • اسکنر کالیبراسیون رنگی اسکنر برای منسوجات بوسیله شبکه عصبی [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 215-224]
 • اسید آسکوربیک بررسی اثر اتانول و اسید آسکوربیک بر استخراج دی اکسید تیتانیم از ایلمنیت توسط اسید اگزالیک [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 11-25]
 • اسید اگزالیک بررسی اثر اتانول و اسید آسکوربیک بر استخراج دی اکسید تیتانیم از ایلمنیت توسط اسید اگزالیک [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 11-25]
 • اسید بوریک سنتز پودر هافنیم دی‌بوراید به‌روش احیای کربوترمال [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 75-85]
 • اسید سولفوریک تعیین شرایط بهینه لیچینگ احیایی سنگ معدن کبالت تیدر با روش تاگوچی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 337-354]
 • اسیدسیتریک تهیه نانوپودر ایتریا آلائیده‌‌ شده با Nd3+ و+La3 به‌روش سل-ژل احتراقی [دوره 35، شماره 4، 1395، صفحه 1-11]
 • اسید نیتریک سنتز و ارزیابی نانوذرات مس/ اکسید مس (II) بر سطح طلا به‌روش اکسیداسیون شیمیایی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]
 • اسید نیتریک بررسی رفتار تغییر شکل گرم و داکتیلیته فولاد AISI H10 [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 13-30]
 • اشریشیاکلی ارزیابی خواص آنتی‌باکتریال نانوکامپوزیت‌های پلی‌لاکتیک اسید- پلی‌کاپرولاکتون- حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت و اکسید روی در داربست‌های قابل جذب بافت سخت [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 1-17]
 • اصلاح اندازه دانه اثر کاهش اندازه دانه بر خواص مکانیکی آلیاژ Al-0.7Fe با افزودن سدیم مولیبدات به مذاب [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 39-48]
 • اصلاح ریزساختار ارزیابی تأثیر جریان الکتریکی بر ریزساختار و رفتار سایشی آلیاژ پایه آلومینیم ریختگی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 77-92]
 • اصلاح ساختار بررسی ریزساختار کامپوزیت ریختگی درجا با زمینه آلیاژ آلومینیوم A319 مقاوم شده با ترکیبات بین‌فلزی حاوی آهن، تولید شده به‌روش هم‌زدن در ناحیه نیمه‌جامد [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 111-126]
 • اصلاح‌سازی لایه‌نشانی و ارزیابی خواص اپتیکی و آبگریزی لایه نازک نانوکامپوزیتی MgF2-SiO2 [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 91-104]
 • اصلاح سطح رفتار سلول استخوان ساز MG-63 بر روی سطح تیتانیم اصلاح شده با محلول اسیدی [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 43-56]
 • اصلاح سطح اصلاح سطح ابرآبگریز پلیمر پلی‌پروپیلن با هدف بهبود برهم‌کنش‌های بیولوژیک [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 127-140]
 • اصلاح سطحی تهیه و مشخصه‌یابی نانو ذرات شیشه زیست فعال اصلاح سطحی شده توسط عامل زوجی 3- (تری متوکسی سیلیل)پروپیل متا اکریلات [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 23-33]
 • اصلاح شیمیایی پیوند انیدرید مالئیک به کوپلیمر ‌پروپیلن- ‌اتیلن با روش اکستروژن : اندازه گیری چسبندگی پوشش پلیمری بر سطح فولاد ساده کربنی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 313-322]
 • اصلاح کننده کاربرد اصلاح کننده های ساختاری و امواج اولتراسونیک در نانو ساختار های سیلیسی : سنتز و شناسایی [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 39-51]
 • اعتبار سنجی تقاطعی اثر تراکم ایستگاه و تفکیک منطقه‌ای در براورد توزیع مکانی بارندگی روزانه (مطالعه مورد ی برروی بارندگی جنوب غرب ایران) [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 59-75]
 • اغتشاش بررسی منحنی پایداری خنثی برای جریان پشت یک صفحه تخت [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 271-282]
 • افت انرژی در پرش کنترل پرش هیدرولیکی با یک و دو دیواره ممتد در حوضچه آرامش افقی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 97-119]
 • افت فشار بررسی جریان آرام سیال در خمهای با مقطع مربعی- مستطیلی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 151-171]
 • افزایش نواحی کنترل بررسی و ارائه یک لینک DC شبه رزونانسی سری جدید [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 17-29]
 • افزودنی تاثیر روش های مختلف فعال سازی بر ریزساختار، سختی و رفتار چگالش مولیبدن تف جوشی شده [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 11-20]
 • افزودنی PVP اثر افزودنی پلی‌وینیل پیرولیدن (PVP) بر خواص فازی و مغناطیسی نانو ذرات فریت کبالت تهیه شده به‌روش هیدروترمال [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 67-77]
 • افزودنی آلومینیم ارزیابی فازی ترکیبات آلیاژی و کامپوزیتی شده ی دی سیلیساید مولیبدن با آلومینیوم و کاربید تیتانیوم [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 21-31]
 • افزودنی‌ها بررسی تأثیر عناصر بور، آنتی‌موان و ژرمانیوم بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی آهنرباهای دائمی منگنز- بیسموت [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 111-125]
 • اکتانول تصفیه طلا از محلول لیچینگ کلریدی لجن آندی مس با استفاده از حلال آلی اکتانول-کروزن [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 71-78]
 • اکسایش در دمای بالا ارزیابی مقاومت به اکسایش پیوسته پوشش پاشش حرارتی Mo-Si-B روی فولاد ساده کربنی [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 21-30]
 • اکستروژن پیوند انیدرید مالئیک به کوپلیمر ‌پروپیلن- ‌اتیلن با روش اکستروژن : اندازه گیری چسبندگی پوشش پلیمری بر سطح فولاد ساده کربنی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 313-322]
 • اکستروژن تولید کامپوزیت هیبریدی Al7075/TiB2-Al2O3 به روش درجا با استفاده از ریخته‌گری گردابی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 51-65]
 • اکستروژن در کانال زاویه دار همسان بررسی اثر اکستروژن در کانال زاویه دار همسان بر رفتار پیر کرنشی دینامیکی یک آلیاژ Al-Mg-Si-Cu [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 1-12]
 • اکستروژن در کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار بررسی تأثیر فرایند اکستروژن در کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ برنج 60-40 [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 21-29]
 • اکستروژن گرم پودر- کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی بررسی پارامترهای موثر در تولید مواد مرکب زمینه آلومینیومی به روش اکستروژن گرم پود [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 179-188]
 • اکسید آلومینیوم تولید کامپوزیت هیبریدی Al7075/TiB2-Al2O3 به روش درجا با استفاده از ریخته‌گری گردابی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 51-65]
 • اکسید آندی بررسی شکست الکتریکی لایه‌های اکسید آندی ایجاد شده بر روی تیتانیم درمحلولهای پایه فسفات [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 201-213]
 • اکسیداسیون بررسی خواص فولاد زنگ‌نزن کروفر تولید شده به‌روش آلیاژسازی مکانیکی برای استفاده در صفحات اتصال‌دهنده پیل‌های سوختی اکسید جامد [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 95-113]
 • اکسیداسیون بررسی رفتار اکسیداسیون هم‌دما و سیکلی فولاد زنگ‌نزن430 پوشش داده شده با رسوب هم‌زمان آلومینیوم و تیتانیوم [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 13-23]
 • اکسیداسیون بررسی خواص فولاد Crofer 22APU پوشش داده شده با Co/Y2O3 به‌روش آبکاری الکتریکی با جریان مستقیم [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 87-102]
 • اکسیداسیون بررسی میکروساختار و رفتار اکسیداسیون و الکتریکی فولاد Crofer 22APU پوشش داده شده با تیتانیوم برای کاربرد در اتصال‌دهنده‌های پیل سوختی اکسید جامد [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 1-13]
 • اکسیداسیون سینتیک اکسیداسیون ذرات پودری منیزیم در شرایط غیرهمدما [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 75-87]
 • اکسیداسیون سنتز و ارزیابی نانوذرات مس/ اکسید مس (II) بر سطح طلا به‌روش اکسیداسیون شیمیایی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]
 • اکسیداسیون بررسی رفتار تغییر شکل گرم و داکتیلیته فولاد AISI H10 [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 13-30]
 • اکسیداسیون چرخه‌ای ایجاد و ارزیابی رفتار اکسیداسیون پوشش زیرکونیا- آلومیناید بر آلیاژ پایه‌نیکلی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]
 • اکسیداسیون دمابالا ایجاد پوشش اسپینلی فریت مس روی فولاد AISI430 برای کاربرد در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 23-44]
 • اکسیداسیون فرسایشی دمابالا رفتار اکسیداسیون فرسایشی آلیاژهای پایه نیکل حاوی مولیبدن در شرایط احتراق زباله در بستر سیال [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 41-54]
 • اکسید ایتریم بررسی اثر غلظت و پیرسازی بر رسوب‌دهی نانوپودر ایتریا [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 97-106]
 • اکسید ایتریم بررسی خواص فولاد Crofer 22APU پوشش داده شده با Co/Y2O3 به‌روش آبکاری الکتریکی با جریان مستقیم [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 87-102]
 • اکسید تیتانیم– اکسید کادمیم بررسی خواص فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید تیتانیم و اکسید تیتانیم-4 درصد وزنی اکسید کادمیم جهت تخریب فتوکاتالیستی متیلن بلو [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 37-50]
 • اکسید تیتانیوم ساخت، مشخصه‌یابی و بررسی مقایسه‌ای خاصیت آنتی‌باکتریال نانو ذرات Ag-TiO2 و ZnO-TiO2 [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 43-52]
 • اکسید‌ روی سنتز نانوذرات روی/ اکسید روی با روش تخلیه الکتریکی در محیط آب مقطر و گاز آرگون [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 35-48]
 • اکسید روی بررسی نظری بهبود خواص فوتوکاتالیزوری اکسید روی و سولفید کادمیم در اثر هیبرید با چارچوب آلی- فلزی با استفاده از محاسبات تابعی چگالی [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 107-113]
 • اکسید روی ارزیابی خواص آنتی‌باکتریال نانوکامپوزیت‌های پلی‌لاکتیک اسید- پلی‌کاپرولاکتون- حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت و اکسید روی در داربست‌های قابل جذب بافت سخت [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 1-17]
 • اکسید فلزی مروری بر حسگرهای گازی مقاومتی بر پایه اکسیدهای فلزی نیمه‌رسانا [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 67-109]
 • اکسید قلع بررسی خواص حسگری لایه‌های اکسید قلع نانوساختار لایه‌نشانی شده به روش‌های تبخیر گرمایی و کَند و پاش نسبت به اتانول [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 65-74]
 • اکسید گرافن بررسی جذب سطحی در نانوکامپوزیت‌های گرافن/ اکسید‌گرافن- پلیمرهای تقویت ‌شده به‌روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی واکنشی [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 25-47]
 • اکسیدگرافن احیاشده سنتز و مشخصه‌یابی ساختاری، مغناطیسی و الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های فریت کبالت / اکسیدگرافن احیاشده [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 69-83]
 • اکسید مس تاثیر آنیل بر ریزساختار و خواص مایکروویو مشدد دی‌الکتریک Zr0.8Sn0.2)TiO4) اصلاح شده با اکسید مس [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 199-211]
 • اکسیدمنیزیم بررسی ترمودینامیکی احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور اکسید منیزیم [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 73-81]
 • اکسیدهای اسپینلی ایجاد پوشش اسپینلی فریت مس روی فولاد AISI430 برای کاربرد در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 23-44]
 • اکسیژن‌زدایی بررسی تأثیر تزریق آلومینیم در کریستالیزاتور بر نوع، ترکیب و اکتیویته آخال‌ها در فولاد کم‌کربن [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 9-23]
 • اگزالیک اسید بهینه‌سازی فرایند انحلال انتخابی لیتیم از باتری لیتیم- یون مستعمل توسط اگزالیک اسید با به‌کارگیری روش رویه پاسخ [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 87-105]
 • الاستوویسکوپلاستیک ارزیابی عملکرد دستگاه سایزینگ پرس در کاهش عرض تختال به کمک شبیه سازی به روش المان محدود [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 269-283]
 • الکترواچ تأثیر نوع ساختار و زبری سطح بر زاویه ترشوندگی یک چدن هیپویوتکتیک با آب [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 31-45]
 • الکتروانباشت ساخت و مطالعه نانوسیمهای آلیاژی CoCu و NiCu [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 35-43]
 • الکتروپولیش تأثیر دانسیته جریان و آماده سازی سطح فولاد بر مورفولوژی و بافت رسوب الکتریکی روی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 173-184]
 • الکترود انعطاف‌پذیر ساخت حسگر پارچه‌ای سیگنال قلب توسط چاپ و لایه نشانی فلز مس روی پارچه پلی‌استر [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 115-124]
 • الکترود روکش سخت بررسی رفتار خوردگی پوشش‌های سخت الکترودهای پایه آهنی حاوی عناصر کاربیدزا [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 37-59]
 • الکتروریسی ساخت داربست نانوکامپوزیتی کیتوسان/پلی وینیل الکل/نانولوله کربنی/شیشه زیست فعال برای مهندسی بافت عصب [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 35-46]
 • الکتروریسی ساخت و ارزیابی خواص زیست فعالی الیاف شیشه سیلیکاتی کلسیم فسفاتی تهیه شده به‌روش الکتروریسی [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 57-69]
 • الکتروریسی بررسی تأثیر نانوذرات هیدروکسی آپاتیت بر خواص نانوالیاف کراتین جهت کاربرد در مهندسی بافت [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 45-57]
 • الکتروریسی ساخت حامل نانولیفی پلی‌لاکتیک اسید حاوی داروی دگزامتازون [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 21-34]
 • الکتروریسی بررسی اثر افزودن نانورس بر خصوصیات داربست نانوکامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون حاوی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی به‌منظور کاربرد در مهندسی بافت نرم [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 45-59]
 • الکتروریسی لایه‌به‌لایه ساخت داربست‌های لایه‎‌به‌لایه نانو‌لیفی تهیه شده از پلی‌کاپرولاکتون و پلیمرهای آب‌دوست و بتا تری‌کلسیم فسفات برای مهندسی بافت [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 23-35]
 • الکتروشیمیایی سنتز و ارزیابی نانوذرات مس/ اکسید مس (II) بر سطح طلا به‌روش اکسیداسیون شیمیایی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]
 • الکتروشیمیایی بررسی رفتار تغییر شکل گرم و داکتیلیته فولاد AISI H10 [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 13-30]
 • الکترولس پوشش‌دهی الکترولس نیکل- فسفر به‌روش نوین گرمایش موضعی زیرلایه (پایه داغ) [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 1-16]
 • الکترولیت اثر شفافیت الکترولیت بر پس‌پراکندگی نور از لایه پس‌پراکننده نوری در سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 59-67]
 • الکترولیت جامد ساخت شیشه- سرامیک هادی یون لیتیوم با هدایت یونی بالا برای ساخت باتری‌های لیتیوم- اکسیژن و یون- لیتیوم تمام جامد [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 37-52]
 • الکترونیک چاپی بهینه‌سازی سنتز نانوذرات نقره وچاپ یک الگوی رسانا [دوره 35، شماره 4، 1395، صفحه 13-25]
 • الکترووینینگ نیکل الکترووینینگ نیکل از محلول سولفاتی رقیق [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 89-103]
 • الگوریتم C-Means فازی به کارگیری روشهای دسته بندی الگودر تقسیم قدرت به نواحی کنترل ولتاژ ومقایسه نتایج آنها [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 27-42]
 • الگوریتم ابتکاری زمانبندی دسته‌ای در محیط جریان کاری منعطف [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 41-52]
 • الگوریتم انتشار به عقب استفاده از الگوریتم شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش بینی خصوصیات کششی نخهای مغزی دار با مغزی نایلون و رویه پنبه [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 241-251]
 • الگوریتم جستجوی ممنوع به‌کارگیری الگوریتم جستجوی ممنوع در تخصیص بهینه تولیدات پراکنده و منابع توان راکتیو [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 17-31]
 • الگوریتم ژنتیک ارائه روشی سریع در بهینه یابی سطح لغزش شیروانیهای خاکی به کمک الگوریتم ژنتیک [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 93-112]
 • الگوریتم ژنتیک بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدی در سازه‌های دریایی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 49-63]
 • الگوریتم ژنتیک کمینه‌سازی هزینه توقف خط مونتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 35-50]
 • الگوریتم ژنتیک بهینه‌سازی خواص نانوکامپوزیت زمینه آلومینیم به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 19-30]
 • الگوریتم ژنتیک چندهدفه استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی در شبیه‌سازی فرایند تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای نمونه کامپوزیتی Si3N4-SiO2 [دوره 35، شماره 3، 1395، صفحه 29-43]
 • الگوریتم ژنتیک فیلترهای اکتیو جایابی و اندازه یابی فیلترهای اکتیو در سیتم قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 29-41]
 • الگوریتم ژنتیکی موازی موازی‌سازی الگوریتمهای ژنتیکی با استفاده از اسکلتهای الگوریتمی [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 1-19]
 • الگوریتم کوهنن فازی به کارگیری روشهای دسته بندی الگودر تقسیم قدرت به نواحی کنترل ولتاژ ومقایسه نتایج آنها [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 27-42]
 • الگوریتم مورچه‌ای الگوریتم مورچه‌ای برای طراحی مسیر حرکت باربران خودکار در سیستم تک حلقه [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 71-81]
 • الگوریتمها الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع مورچگان بر مبنای گرادیان برای فضا‌های پیوسته [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 33-45]
 • الگوریتمهای فرا ابتکاری الگوریتم مورچه‌ای برای طراحی مسیر حرکت باربران خودکار در سیستم تک حلقه [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 71-81]
 • الگوی جریان بررسی آزمایشگاهی نوسانات فشار در مقطع مجاری آب‌بر حاوی جریان ناپایدار آب و هوا [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 69-86]
 • الیاف مقایسه نظریه‌های مدل هندسی و کیوبلکا- مانک در پیشگویی فاکتور انعکاسی الیاف شفاف [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 31-45]
 • الیاف شیشه بررسی تجربی خواص بتن مسلح به الیاف شیشه(GFRC) [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 83-95]
 • الیاف شیشه زیست فعال ساخت و ارزیابی خواص زیست فعالی الیاف شیشه سیلیکاتی کلسیم فسفاتی تهیه شده به‌روش الکتروریسی [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 57-69]
 • الیاف فاقد و حاوی دارو ساخت حامل نانولیفی پلی‌لاکتیک اسید حاوی داروی دگزامتازون [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 21-34]
 • امواج تصادفی تخمین نیروی جانبی موثر بر یک پایه قائم زبر سکوی زیر دریایی تحت اثر امواج تصادفی دریا [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 83-94]
 • امواج میکروویو رفتار جذب امواج الکترومغناطیس در باند X در فریت باریم آلاییده شده با Mn و Zr [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 1-7]
 • انتالپی بررسی مکانیزم و گرمای تشکیل ترکیب بین فلزی NiTi نانوساختار در فرایند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 59-70]
 • انتشار یونی ارزیابی طرح بهینه برای مدفن زباله از طریق محاسبات انتقال آلودگی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 135-153]
 • انتقال آلودگی ارزیابی طرح بهینه برای مدفن زباله از طریق محاسبات انتقال آلودگی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 135-153]
 • انتقال رسوب توسعه یک مدل رایانه ای برای پیش بینی نرخ انتقال رسوب ساحلی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 77-91]
 • انتقال رسوب توسعه مدل شبه دو بعدی SDAR برای شبیه‌سازی تغییرات تراز بستر رودخانه‌های آبرفتی [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 123-145]
 • انتقال گرما محاسبه تجربی عدد ناسلت جریان هوا بین روتور شیاردار و استاتور یک ژنراتور [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 209-219]
 • انتقال گرما و جرم اندازه‌گیری انتقال گرما به‌کمک انتقال جرم از یک ردیف لوله داخل کانال [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 315-325]
 • انجماد تحلیل مورفولوژیکی و بررسی شار حرارتی براده بر ریزساختار آلیاژ ریختگی آلومینیوم [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 95-113]
 • انجماد جهت دار شببیه سازی تاثیر سرعت انجماد بر ریز ساختار آلیاژهای ریختگی آلومینیوم با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 75-83]
 • انجماد سریع بررسی تأثیر پارامترهای فرایند ریخته ریسی (PFC) بر مشخصات ابعادی فویل های آمورف آلیاژ پایه کبالت یونتیکا [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 67-75]
 • انجماد مجدد تأثیر سرعت چرخش ابزار در فرایند همزن اصطکاکی نقطه‌ای بر ترکیدگی ذوب‌شدگی آلیاژ AZ91 [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 97-111]
 • انجماد هم‌دما تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی اتصال TLP ایجاد شده با استفاده از فویل آمورف MBF-20 در سوپرآلیاژ IN-738LC [دوره 35، شماره 3، 1395، صفحه 123-137]
 • انجماد هم دما بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختاری اتصال نفوذی TLP نانوکامپوزیت Al2O3p/Alبا استفاده از لایه واسطه مس [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 63-76]
 • انجماد همدما تأثیر دما و زمان بر خواص اتصال فولاد 420 AISI به فولاد 2507 SAF ایجاد شده توسط فرایند فاز مایع گذرا [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 65-80]
 • انحراف معیار اثر دما و زمان بر همگنی کامپوزیت‌های پلی(لاکتیک اسید)/ هیدروکسی آپاتیت در داربست‌های استخوانی [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 61-78]
 • انحلال انتخابی بهینه‌سازی فرایند انحلال انتخابی لیتیم از باتری لیتیم- یون مستعمل توسط اگزالیک اسید با به‌کارگیری روش رویه پاسخ [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 87-105]
 • اندازه تخلخل ارزیابی ساختاری و مکانیکی داربست گرادیانی پلی کاپرولاکتون به‌منظور کاربرد در مهندسی بافت استخوان [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 75-86]
 • اندازه دانه تأثیر اندازه دانه بر رفتار خوردگی فولاد زنگ‌نزن 304 ال [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 61-72]
 • اندازه ذرات آلومینیوم بررسی تاثیر کلرید آمونیوم (NH4Cl) و اندازه ذرات پودر آلومینیوم در تولید ویسکرهای نیتریدآلومینیوم(AlN) به‌روش نیتریداسیون مستقیم [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 55-66]
 • اندازه‌گیری دانایی چگونگی اندازه‌گیری سطح دانایی یک سازمان مهندسی: ارائه یک روش جدید [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 45-60]
 • اندازه منطقه مومسان انرژی ضربه‮ فولادهای مرتبه‮‌ای در حالت توقفگر ترک [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 1-11]
 • اندرکنش تعیین ضریب کمانش صفحات مستطیلی تحت بارهای میانی و انتهایی داخل صفحه به‌روش نوار محدود اسپلاین [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 65-78]
 • اندرکنش اینرسی مطالعه آزمایشگاهی(میز لرزان) اثرات اندرکنش خاک- سازه در پاسخ لرزه‌ای ساختمانهای مجاور هم [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 51-71]
 • اندرکنش جت تزریق شبیه سازی شبه استاتیک فرایند جدایش در موشکهای چند مرحله ای [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 141-152]
 • اندرکنش خاک-سازه مطالعه آزمایشگاهی(میز لرزان) اثرات اندرکنش خاک- سازه در پاسخ لرزه‌ای ساختمانهای مجاور هم [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 51-71]
 • اندرکنش خاک-سازه بررسی تاثیر شرایط تکیه گاهی و ساختگاهی بر رفتار دینامیکی و پاسخ لرزه ای پل غدیر [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 177-196]
 • اندرکنش خط آهن - قطار ضربات چرخ - ریل در دوراهه‌های خط آهن [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 85-101]
 • اندرکنش رادیه و گروه شمع اندرکنش ژئوتکنیکی پی‌های گسترده و گروه شمع، ارزیابی دو مورد عملی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 93-108]
 • اندرکنش سینماتیکی مطالعه آزمایشگاهی(میز لرزان) اثرات اندرکنش خاک- سازه در پاسخ لرزه‌ای ساختمانهای مجاور هم [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 51-71]
 • اندوایمپلنت دندانی نقش نوع زیر لایه فلزی پوشش هیدروکسی آپاتیت ایمپلنت دندانی در موفقیت کلینیکی و پاتولوژیکی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 189-205]
 • انرژی آهن اسفنجی تاثیر تشکیل سر باره پفکی در کوره قوس الکتریک بر مصرف انرژی الکتریکی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 195-206]
 • انرژی پرتوی یون مطالعه تحولات ساختاری لایه نازک کربن آمورف انباشت شده بر آلیاژ نیکل- مس با تغییر دمای انباشت و انرژی پرتوی یون [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 29-42]
 • انرژی ضربه انرژی ضربه‮ فولادهای مرتبه‮‌ای در حالت توقفگر ترک [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 1-11]
 • انرژی فعال‌سازی بررسی سینتیک تبلور فازهای نانومتری Fe36Cr12Mo10 و α-Fe در استحاله غیر شیشه‌ای شدن آلیاژ غیربلورین Fe51Cr18Mo7B16C4Nb4 [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 45-53]
 • انرژی فعال‌سازی سینتیک سمانتاسیون مس از محلول سولفاتی به‌وسیله پودر آلومینیوم تحت شرایط گلوله‌زنی [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 87-96]
 • انرژی فعال سازی بررسی سینتیک نانو تبلور نوارهای نرم مغناطیس FINEMET در شرایط غیرهمدما [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 11-21]
 • انعطاف‌پذیری تأثیر چگالی نابجایی‌ها بر رفتار تغییر شکل فولاد بینیتی فوق مستحکم [دوره 35، شماره 4، 1395، صفحه 101-111]
 • انعطاف‌پذیری بررسی رفتار تغییرشکل گرم سوپرآلیاژ Haynes 25 از طریق آزمایش کشش گرم [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 1-10]
 • انعطاف پذیری تأثیر دما بر مورفولوژی سطح شکست و انعطاف‌پذیری در شیشه‌فلز حجمی آلیاژ La55Al25Ni5Cu10Co5 [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 11-24]
 • انعکاس طیفی مقایسه نظریه‌های مدل هندسی و کیوبلکا- مانک در پیشگویی فاکتور انعکاسی الیاف شفاف [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 31-45]
 • انفجار الکتریکی سیم مشخصه‌یابی نانوذرات کامپوزیتی آلومینیوم-CNT سنتز شده به روش انفجار الکتریکی سیم در استون [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 47-53]
 • انفجار در زیر آب یک روش مرتبه دوم در شبیه سازی انفجار در زیر آب [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 133-149]
 • انفجار گردابه بررسی تجربی جریان روی یک بال با ضریب منظری پایین [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 181-190]
 • انیدرید مالئیک پیوند انیدرید مالئیک به کوپلیمر ‌پروپیلن- ‌اتیلن با روش اکستروژن : اندازه گیری چسبندگی پوشش پلیمری بر سطح فولاد ساده کربنی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 313-322]
 • اور سامرفلد بررسی منحنی پایداری خنثی برای جریان پشت یک صفحه تخت [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 271-282]
 • اولتراسونیک کاربرد اصلاح کننده های ساختاری و امواج اولتراسونیک در نانو ساختار های سیلیسی : سنتز و شناسایی [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 39-51]
 • ایبوپروفن تولید و مشخصه‌یابی کلسیم منیزیم سیلیکات نانو متخلخل و بررسی اثر دمای کلسیناسیون بر رفتار دارورسانی آن [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 69-82]
 • ایتریا بررسی اثر افزودن ایتریا بر خواص کامپوزیت‏ های مولایت-زیرکونیای ساخته شده به روش ریخته‏ گری دوغابی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 49-61]
 • ایتریا اصلاحیه: بررسی اثر افزودن ایتریا بر خواص کامپوزیت های مولایت -زیرکونیا ساخته شده به روش ریخته گری دوغابی [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 121-122]
 • ایتریا آلائیده شده با لانتانیم و نئودیمیم تهیه نانوپودر ایتریا آلائیده‌‌ شده با Nd3+ و+La3 به‌روش سل-ژل احتراقی [دوره 35، شماره 4، 1395، صفحه 1-11]
 • ایتریم آلومینیم گارنت بهینه‌سازی پارامترهای ریخته‌گری دوغابی پودر نانوکامپوزیت آلومینا/ ایتریا جهت ساخت سرامیک‌های شفاف ایتریم آلومینیم گارنت [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 51-62]
 • ایران شبیه‌سازی هیدروگراف سیل بر اساس عدم قطعیت پارامترهای مدلهای بارش ـ رواناب [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 93-111]
 • ایران اثر تراکم ایستگاه و تفکیک منطقه‌ای در براورد توزیع مکانی بارندگی روزانه (مطالعه مورد ی برروی بارندگی جنوب غرب ایران) [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 59-75]
 • ایروژل سیلیس جذب داروی فلوکونازول در ایروژل سیلیس به‌روش غوطه‌وری و بررسی سرعت و مکانیزم رهایش دارو [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 25-34]
 • ایروژل سیلیکا اثر کاتالیزور و مقدار آب مرحله هیدرولیز بر خواص فیزیکی ایروژل سیلیکا خشک شده در شرایط فشار محیط [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 27-35]
 • ایزوبوتان سنتز کاتالیزور هیدروژن‌زدایی ایزوبوتان با پایه نانوحفره زئولیتی Y و مقایسه کارایی آن با کاتالیزور صنعتی [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 25-41]
 • ایزوسینتیک بررسی سینتیک نانو تبلور نوارهای نرم مغناطیس FINEMET در شرایط غیرهمدما [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 11-21]
 • ایلمنیت بررسی اثر اتانول و اسید آسکوربیک بر استخراج دی اکسید تیتانیم از ایلمنیت توسط اسید اگزالیک [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 11-25]
 • اینترمتالیک بررسی اتصال ترکیب بین‌فلزی Ni3Al با استفاده از روش فاز مایع گذرا و لایه میانی مس [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 19-31]
 • اینکونل 625 بهبود رفتار فرسایشی آلیاژ اینکونل 625 با لایه نشانی روکش کامپوزیتی استلایت 6/کاربید بور توسط فرایند قوس انتقالی پلاسما [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 1-15]
 • اینکونل 82 تأثیر فلز پرکننده بر خواص اتصال غیرمشابه فولاد 4130 به فولاد زنگ‌نزن 316 L [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 33-46]
 • اینورتر بررسی و ارائه یک لینک DC شبه رزونانسی سری جدید [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 17-29]
 • اینورتر منبع ولتاژ پیاده سازی عملی روشهای کنترل برداری و اسکالر بر روی یک ماشین درایو سنکرون مغناطیس دائم از نوع سطحی روتور توسط یک رایانه شخصی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 1-16]
 • اینورتر منبع ولتاژ چند سطحی کنترل اینورترهای منبع ولتاژ چند سطحی سه فاز با استفاده از مدولاسیون بردار فضایی و به کمک روش کلاسه‌بندی بردارها [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 15-32]

ب

 • باتری لیتیم- یون بهینه‌سازی فرایند انحلال انتخابی لیتیم از باتری لیتیم- یون مستعمل توسط اگزالیک اسید با به‌کارگیری روش رویه پاسخ [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 87-105]
 • باتری ‌لیتیوم- اکسیژن ساخت شیشه- سرامیک هادی یون لیتیوم با هدایت یونی بالا برای ساخت باتری‌های لیتیوم- اکسیژن و یون- لیتیوم تمام جامد [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 37-52]
 • باتری یون لیتیوم ساخت نانوکامپوزیت کربن سخت- سیلیکون به‎عنوان ماده فعال آندی باتری یون لیتیوم [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 1-19]
 • باتری یون- لیتیوم تمام جامد ساخت شیشه- سرامیک هادی یون لیتیوم با هدایت یونی بالا برای ساخت باتری‌های لیتیوم- اکسیژن و یون- لیتیوم تمام جامد [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 37-52]
 • بار انشعاب ضریب طول مؤثر ستون در قابهای خورجینی [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 181-195]
 • بار پذیری ارزیابی چسبندگی و بارپذیری پوشش نانوساختار CrN-CrAlN به‌روش رسوب فیزیکی بخار [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 81-93]
 • بارگذاری رفت‌وبرگشتی بررسی آزمایشگاهی معیارهای طراحی در روش عملکردی برای تیرهای بتنی مسلح [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 63-77]
 • بارگذاری فلوکونازول جذب داروی فلوکونازول در ایروژل سیلیس به‌روش غوطه‌وری و بررسی سرعت و مکانیزم رهایش دارو [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 25-34]
 • بارندگی روزانه اثر تراکم ایستگاه و تفکیک منطقه‌ای در براورد توزیع مکانی بارندگی روزانه (مطالعه مورد ی برروی بارندگی جنوب غرب ایران) [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 59-75]
 • بارنهایی شمع ارزیابی روشهای تعیین ظرفیت باربری شمعها در خاکهای دانه‌ای برمبنای نتایج آزمایش نفوذ استاندارد(SPT) [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 77-95]
 • بارهای داخل صفحه تعیین ضریب کمانش صفحات مستطیلی تحت بارهای میانی و انتهایی داخل صفحه به‌روش نوار محدود اسپلاین [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 65-78]
 • بازپخت اثر دمای بازپخت بر خواص اپتیکی و ساختاری نانوذرات ZnS [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 85-89]
 • بازدارنده متیونین بررسی افزودن متیونین بر خوردگی فولاد L316 تولیدشده به روش SLM در محیط اسیدسولفوریک [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 19-35]
 • بازده جریان الکترووینینگ نیکل از محلول سولفاتی رقیق [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 89-103]
 • بازسازی استخوان داربست نانولیفی پلی هیدروکسی بوتیرات کوهیدروکسی والرات حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت/ بریدیجیت: مشخصه‌یابی و ارزیابی بیولوژیکی [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 87-99]
 • بازشناسی تلفظ گسسته ارائه درون‌یابی KNNGI و مقایسه آن با درون‌یابی FI در بازشناسی گفتار [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 1-10]
 • بازشناسی گفتار پیوسته فارسی تطبیق گوینده در بازشناسی گفتار پیوسته براساس تخمین MAP مبتنی بر تبدیل MLLR [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 39-50]
 • بازگردانی بهینه‌سازی فرایند انحلال انتخابی لیتیم از باتری لیتیم- یون مستعمل توسط اگزالیک اسید با به‌کارگیری روش رویه پاسخ [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 87-105]
 • بازیابی دینامیکی رفتار سیلان آلیاژ تیتانیوم SP-700 حین تغییر شکل گرم کششی در مناطق دوفاز β/α و تک‌فاز β [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 37-48]
 • بافت تأثیر دانسیته جریان بر مورفولوژی و بافت پوششهای گالوانیزه سرد بر روی سطح فولاد [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 207-217]
 • بافت تأثیر دانسیته جریان و آماده سازی سطح فولاد بر مورفولوژی و بافت رسوب الکتریکی روی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 173-184]
 • بال مثلثی بررسی تجربی جریان روی یک بال با ضریب منظری پایین [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 181-190]
 • باند X رفتار جذب امواج الکترومغناطیس در باند X در فریت باریم آلاییده شده با Mn و Zr [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 1-7]
 • باندهای سولفاته بررسی به کارگیری بایندرهای سولفاتی به جای بایندرهای فسفاتی در جرمهای مورد مصرف در پلاسترتاندیش [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 47-60]
 • باندهای فسفاته بررسی به کارگیری بایندرهای سولفاتی به جای بایندرهای فسفاتی در جرمهای مورد مصرف در پلاسترتاندیش [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 47-60]
 • بایندر بررسی به کارگیری بایندرهای سولفاتی به جای بایندرهای فسفاتی در جرمهای مورد مصرف در پلاسترتاندیش [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 47-60]
 • بایومواد رفتار سلول استخوان ساز MG-63 بر روی سطح تیتانیم اصلاح شده با محلول اسیدی [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 43-56]
 • بتا تری‌کلسیم فسفات ساخت داربست‌های لایه‎‌به‌لایه نانو‌لیفی تهیه شده از پلی‌کاپرولاکتون و پلیمرهای آب‌دوست و بتا تری‌کلسیم فسفات برای مهندسی بافت [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 23-35]
 • بتا تری‌کلسیم فسفات سنتز و بررسی خواص مکانیکی و زیست‌فعالی داربست پایه بتا تری‌کلسیم فسفات- بریدیجیت به‌روش فضاساز برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 79-97]
 • بتن روشی جدید برای تخمین خزش پایه بتن با استفاده از آزمایشهای کوتاه مدت خزش تحت دمای بالاتر [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 95-122]
 • بتن بررسی تأثیر پودر سنگ آهک بر مقاومت فشاری بتن حاوی میکروسیلیس و بهینه‌سازی طرح اختلاط با استفاده از منحنیهای هم پاسخ [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 401-411]
 • بتن مطالعه بعضی مشخصه‌ها و پایائی بتن، در دریاجه ارومیه [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 131-148]
 • بتن آرمه بررسی تاثیر صلبیت دیافراگم کف طبقات بر رفتار ساختمانهای بلند بتنی با دیوارهای برشی ناپیوسته تحت بازگذاری جانبی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 81-100]
 • بتن الیافی بررسی تجربی خواص بتن مسلح به الیاف شیشه(GFRC) [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 83-95]
 • بتن تعمیری تاثیر کاربرد لاتکس پلیمری و دوده سیلیسی در خواص و عملکرد بتنهای تعمیری پایه سیمانی [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 33-47]
 • بتن غلتکی بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت سایشی وفرسایشی بتن غلتکی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 155-176]
 • بتن فولادی تحلیل ستونهای فولادی جدارنازک پر شده با بتن توسط روش اجزای محدود غیرخطی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 391-399]
 • بتن‌های لاستیکی بررسی رفتار بتن‌های حاوی لاستیک تحت بارگذاری فشار تک‌محوری [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 49-58]
 • بدنه مدور طویل بررسی تجربی جریان مافوق‌صوت حول یک بدنه مدور طویل [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 171-191]
 • براده تحلیل مورفولوژیکی و بررسی شار حرارتی براده بر ریزساختار آلیاژ ریختگی آلومینیوم [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 95-113]
 • برچسب زنی الگوریتم اصلاح شده جداسازی حروف متون چاپی با برچسب زدن به کانتور بالایی کلمات [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 33-48]
 • برخاستگی تحلیل عددی میدان جریان سه بعدی حول یک کره در رینولدزهای پایین به روش مختصات منطبق بر مرز [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 191-206]
 • برش بررسی تاثیر نسبت فولادهای عرضی و طولی و دهانه برش بر رفتار تیرهای بتن آرمه تحت برش با استفاده از نظریه میدان فشاری اصلاح شده [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 81-101]
 • برگشت فنری خواص مکانیکی و مطالعه برگشت فنری در فرایند شکل‌دهی خزشی آلیاژ آلومینیم 7075 [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 55-67]
 • برنامه ریزی پویا روشی کارا برای کاهش فاصله ثانویه در حل نوع خاصی از مسئله کوله پشتی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 47-57]
 • برنامه‌ریزی توسعه شبکه روش نوین برنامه‌ریزی توسعه و جایابی نیروگاهها با لحاظ کردن محدودیت خطوط انتقال [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 1-15]
 • برنامه‌ریزی توسعه نیروگاهها روش نوین برنامه‌ریزی توسعه و جایابی نیروگاهها با لحاظ کردن محدودیت خطوط انتقال [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 1-15]
 • برنامه‌ریزی خطی تخمین استحکام نخ پنبه‌ای چرخانه‌ای با استفاده از خصوصیات فیزیکی الیاف [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 203-209]
 • برنامه ریزی ریاضی کاربرد روش جستجوی ممنوع برای حل گونه ای خاص از مدلهای توزیع چندکالایی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 43-54]
 • برهم‌کنش تبادلی توسعه لایه‌های نازک پر انرژی بر پایه مغناطیس‌های نادر خاکی تبادلی ارتجاعی با ترکیب NdFeB/FeCo [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 1-10]
 • برهمکنش مغناطیسی تاثیر دمای تفجوشی و افزودنی مس بر خواص ساختاری و مغناطیسی فریت نیکل- روی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 1-11]
 • بریدیجیت داربست نانولیفی پلی هیدروکسی بوتیرات کوهیدروکسی والرات حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت/ بریدیجیت: مشخصه‌یابی و ارزیابی بیولوژیکی [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 87-99]
 • بریدیجیت سنتز و بررسی خواص مکانیکی و زیست‌فعالی داربست پایه بتا تری‌کلسیم فسفات- بریدیجیت به‌روش فضاساز برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 79-97]
 • بزرگنمایی تحلیل دینامیکی عوارض توپوگرافی دو‌بعدی ناهمگن در حوزه زمان با استفاده از روش اجزای مرزی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 51-68]
 • بزرگنمایی رفتار لرزه‌ای تپه‌های دوبعدی نیم‌سینوسی در برابر امواج مهاجم قائم [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 109-130]
 • بستر متحرک توسعه مدل شبه دو بعدی SDAR برای شبیه‌سازی تغییرات تراز بستر رودخانه‌های آبرفتی [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 123-145]
 • بستر متخلخل مدلسازی فرایند زیست درمانی خاکهای آلوده بر اساس پدیده های پراکندگی و جابجایی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 43-56]
 • بستر نفوذ پذیر سرعت جریان و تنش برشی رینولدزی بر روی تاج بند توری سنگی سرریز شونده [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 13-25]
 • بغدادیت ارزیابی زیست‌فعالی و رفتار خوردگی آلیاژ AZ91 با پوشش کامپوزیتی پلیمر- سرامیک [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 73-85]
 • بلور مایع سنتز ریزدانه‌های مزوفاز کربنی از قیرنرم و قطران زغال‌سنگ به روش کربنیزاسیون فاز مایع [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 75-90]
 • بند توری سنگی سرعت جریان و تنش برشی رینولدزی بر روی تاج بند توری سنگی سرریز شونده [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 13-25]
 • بهره‌برداری بهینه بهینه سازی توزیع آب در سیستم چند مخزنه حوضه آبریز رودخانه کلامرز میانه [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 197-209]
 • بهسازی لرزه‌ای مطالعه تحلیلی کاربرد میراگرTADAS در طراحی و بهسازی ساختمانهای بتن آرمه [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 51-64]
 • بهینه‌‌سازی استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی در شبیه‌سازی فرایند تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای نمونه کامپوزیتی Si3N4-SiO2 [دوره 35، شماره 3، 1395، صفحه 29-43]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی خواص نانوکامپوزیت زمینه آلومینیم به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 19-30]
 • بهینه‌سازی مطالعات ریزساختاری اتصالات پرتوی لیزر بین آلیاژ اینکونل 718 و فولاد زنگ‌نزن دوفازی 2304 با هدف بهینه‌سازی پارامترهای فرایند و دستیابی به استحکام شکست بیشینه [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 45-63]
 • بهینه سازی مدل بهینه طراحی محوطه توقفگاه هواپیما (اپیرون) فرودگاه [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 93-106]
 • بهینه سازی جایابی و اندازه یابی فیلترهای اکتیو در سیتم قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 29-41]
 • بهینه سازی بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدی در سازه‌های دریایی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 49-63]
 • بهینه‌سازی چند گانه الکترووینینگ نیکل از محلول سولفاتی رقیق [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 89-103]
 • بهینه سازی همزمان چند تابع هدف بهینه سازی همزمان چند تابع هدف با الگوریتم ژنتیک- فازی و کاربرد آن در کنترل سرعت موتور القایی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 29-42]
 • بهینه یابی ارائه روشی سریع در بهینه یابی سطح لغزش شیروانیهای خاکی به کمک الگوریتم ژنتیک [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 93-112]
 • بوبین پیچی راندوم کنترل کشش نخ در بوبین پیچی با استفاده از روش کنترل صنعتی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 323-328]
 • بور اثر افزودن بور بر ساختار، سختی و دماهای استحاله آلیاژ حافظه‌دار Cu-12Al-4Ni تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی، پرس و نورد [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 59-72]
 • بوراید تیتانیوم تولید کامپوزیت هیبریدی Al7075/TiB2-Al2O3 به روش درجا با استفاده از ریخته‌گری گردابی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 51-65]
 • بوردهی بوردهی سوپرآلیاژ In-738 به‌روش جعبه سمانتاسیون و بررسی سینتیک تشکیل لایه بورای [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 76-86]
 • بینایت رسم نمودارهای CCCT و بررسی اثر تغییرشکل روی استحاله مارتنزیت و بینایت در فولاد NiCrMoV [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 149-165]
 • بینیت نانوساختار تأثیر چگالی نابجایی‌ها بر رفتار تغییر شکل فولاد بینیتی فوق مستحکم [دوره 35، شماره 4، 1395، صفحه 101-111]
 • بیوسرامیک بررسی اثر افزودنی داروی ایندومتاسین بر رفتار نانوبیوکامپوزیت نورپخت پایه کلسیم فسفات/ پلیمری [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 45-54]

پ

 • پارچه پلی استر ساخت آنتن‌های میکرواستریپ بر بستر منسوج به وسیله چاپ جوهر افشان [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 61-78]
 • پارچه مخلوط پنبه ـ پلی استر مرسرایزینگ گرم پارچه مخلوط پنبه ـ پلی‌استر بررسی تأثیر دمای حمام قلیایی بر استحکام کششی، کاهش وزن و درصد جمع‌شدگی پارچه [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 355-365]
 • پارچه های گردباف تعیین عیوب پارچه‌های گردباف ساده با استفاده از تبدیل موجک [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 221-227]
 • پاسخ غیر خطی رفتار غیر خطی قابهای با سیستم مهاربند زانویی تحت تأثیر زلزره [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 103-116]
 • پاشش پلاسمایی تولید و ارزیابی پودر کامپوزیتی نانوساختار Cr2O3-Ag در فرایند پاشش پلاسمایی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 101-115]
 • پاشش حرارتی ارزیابی مقاومت به اکسایش پیوسته پوشش پاشش حرارتی Mo-Si-B روی فولاد ساده کربنی [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 21-30]
 • پاشش گرمایی ایجاد لایه سوپرآلیاژ بر روی فوم های نیکلی توسط عملیات پاشش گرمایی [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 41-50]
 • پاشش نمک ارزیابی متالورژیکی نقاط فاقد پوشش در ورقهای فولادی گالوانیزه گرم و تأثیر آن بر خواص ورق [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 51-60]
 • پالادیوم بررسی قابلیت جذب هیدروژن در ماده مرکب نانو‌ساختار SBA-16-Pd [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 13-27]
 • پاندول معکوس طراحی کنترل کننده‌های لغزشی با افزایش کران پایداری [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 205-212]
 • پایدارساز تأثیر افزودن سیلیکای آمورف بر استحاله مارتنزیتی زیرکونیا و بررسی مکانیزم‌های پایدارسازی ساختار تتراگونال زیرکونیا [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 49-63]
 • پایداری بررسی پاسخ دینامیکی و پایداری خودروهای لولایی حمل سیال با صفحات عرضی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 219-232]
 • پایداری تحلیل دینامپیک و پایداری مکانیزم بادامک- پیرو انعطاف پذیر [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 117-136]
 • پایداری تحلیل ارتعاش و پایداری ورقهای دارای حرکت محوری به روش اجزای محدود استاندارد و طیفی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • پایداری ارزیابی مقاومت سازه‌های شبکه دولایه فضاکار در برابر خرابی پیشرونده [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 149-164]
 • پایداری بررسی عوامل حباب‌زای TiH2و CaCO3 بر ساختار وخواص کامپوزیت فومی Al-7%Si-3%SiC [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 57-72]
 • پایداری مطالعه فاز پروسکایت Ba(Co0.8Fe0.2)O3−δ دپه شده با کاتیون تانتالم [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 47-55]
 • پایداری حرارتی بررسی خواص اپتیکی شیشه‌های سیستم GeO2-PbO-CaO-SrO در حضور مقادیر مختلف از اکسیدهای کلسیم و استرانسیم [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 107-119]
 • پایداری خنثی بررسی منحنی پایداری خنثی برای جریان پشت یک صفحه تخت [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 271-282]
 • پایداری شیمیایی بررسی اثر پلی‌اتیلن گلایکول بر رفتار ترشوندگی سطوح آبگریز ZnO تهیه شده به‌روش رسوب‌دهی حمام شیمیایی [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 69-88]
 • پایداری گذرا تعیین ATC با درنظرگرفتن همزمان پایداری ولتاژ و پایداری گذر [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 11-24]
 • پایداری ورودی مدلسازی ماهواره روبه زمین برای کنترل وضعیت سه محوره در غیاب اطلاعات وضعیت یک محور [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 1-14]
 • پایداری ولتاژ به کارگیری روشهای دسته بندی الگودر تقسیم قدرت به نواحی کنترل ولتاژ ومقایسه نتایج آنها [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 27-42]
 • پایداری ولتاژ قیمت گذاری سرویس توان راکتیو در صنعت برق با دسترسی باز با در نظر گرفتن بهینه توأم پروفیل و پایداری ولتاژ [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 1-14]
 • پایداری ولتاژ تعیین ATC با درنظرگرفتن همزمان پایداری ولتاژ و پایداری گذر [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 11-24]
 • پایش پروفایل چند جمله‌ای کنترل رادارگریزی سازه‌های نظامی با استفاده از پوشش اکسید گرافن RGO/NiFe2O4 و پایش پروفایل چند جمله‌ای [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 61-74]
 • پایه قائم زبر تخمین نیروی جانبی موثر بر یک پایه قائم زبر سکوی زیر دریایی تحت اثر امواج تصادفی دریا [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 83-94]
 • پتانسیل تاثیر پتانسیل بر ترکیب شیمیایی و پروفیل غلظتی لایه رویین فولاد زنگ نزن 316 کم کربن در محلول اسید سولفوریک 05/0 مولار [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 89-100]
 • پتانسیل الکتریکی میدانهای تنش و پتانسیل الکتریکی در سیلندرهای پیزوالکتریک [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • پتانسیل انباشت ساخت و مطالعه نانوسیمهای آلیاژی CoCu و NiCu [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 35-43]
 • پتانسیودینامیک بررسی اثر فرایند آنیل بر ریزساختار و رفتار الکتروشیمیایی شبه خازن نانواکسید دوتایی منگنز - نیکل تولید شده به روش لایه‌نشانی آندی [دوره 35، شماره 3، 1395، صفحه 107-121]
 • پخش عددی روش اصلاح شده شکاف بردار شار برای تحلیل میدان جریان همراه با اندرکنشهای موج ضربه ای با لایه مرزی آرام [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 167-180]
 • پدیده پاشنه فیلی بررسی تغییرات ایجاد شده در حین تف‌جوشی فاز مایع آلیاژهای حاوی اجزاء تبخیر شونده [دوره 35، شماره 3، 1395، صفحه 95-105]
 • پدیده قفل شدگی تخمین نیروی جانبی موثر بر یک پایه قائم زبر سکوی زیر دریایی تحت اثر امواج تصادفی دریا [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 83-94]
 • پذیرفتاری مغناطیسی بررسی تأثیر نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر ویژگی‌های مغناطیسی و ساختاری ابررسانای سرامیکی پایه بیسموت Bi2Sr2Ca2Cu3O10+θ [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 47-64]
 • پذیرفتاری مغناطیسی بررسی خواص ابررسانایی و مغناطیسی ابررسانای سرامیکی Bi2Sr2Ca2Cu3O10+θ با افزودن نانوذرات کاربید سیلیسیم [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 1-14]
 • پذیرفتاری مغناطیسی AC خواص استاتیک و دینامیک مغناطیسی نانوذرات La0/8Sr0/2MnO3 [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 23-34]
 • پراش پرتو ایکس بررسی تشکیل نانوذرات آلومینا در زمینه مس به‌روش آلیاژسازی مکانیکی مس-1% آلومینیوم و اکسید مس [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 71-85]
 • پراش پرتو ایکس تولید درجای کامپوزیت WC-Co در سیستم WO3- Co3O4- C به‌روش احیای کربوترمیک [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 121-130]
 • پراش سنجی اشعه X محاسبه کرنش الاستیک هم سیمایی برای مورفولوژی های مختلف رسوبات ’γ در یک سوپر آلیاژ پایه نیکل [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 79-87]
 • پراکسید تأثیر پراکسیدها و فرآیند شستشو بر قابلیت جذب هیدروژن در چارچوب فلزی آلی MOF-5 سنتز شده به روش اختلاط مستقیم [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 17-36]
 • پراکندگی نانوذرات تاثیر عملیات فراصوت ناپیوسته بر خواص مکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیت ریختگی Al413-SiCnp [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 87-103]
 • پرت یک کران پایین جدید برای تابع توزیع زمان تکمیل شبکه‌های پرت احتمالی [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 49-69]
 • پردازش تصویر کاربرد تبدیل رادن در تشخیص زاویه دوران اجسام و اسناد چند زبانه [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 31-45]
 • پردازش داده‌ها ارزیابی روشهای تعیین ظرفیت باربری شمعها در خاکهای دانه‌ای برمبنای نتایج آزمایش نفوذ استاندارد(SPT) [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 77-95]
 • پرس با کانال‌های همسان زاویه دار تاثیرفرایند پرس با کانال‌های همسان زاویه دار بر ساختار آلیاژ AM30 منیزیم [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 13-20]
 • پرس گرم عملکرد تقویت کننده‌های کامپوزیتی Al2O3-TiB2/Fe در کامپوزیت‌های زمینه آلومینیم [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 23-35]
 • پرش هیدرولیکی کنترل پرش هیدرولیکی با یک و دو دیواره ممتد در حوضچه آرامش افقی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 97-119]
 • پره بالگرد- تحلیل و تست مودال بررسی تحلیلی-تجربی ارتعاشات توام خمش- خمش- پیچش پره ناهمگن بالگرد دارای زاویه پیچش اولیه [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 165-182]
 • پروتئین واکنش‌دهنده C تشخیص پروتئین واکنش‌دهنده CRP ) C) و فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا (TNF-α) بر پایه طیف‌سنجی تبدیل فوریه تداخل بازتابی از بستر سیلیکون متخلخل [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 1-12]
 • پروسکایت مطالعه فاز پروسکایت Ba(Co0.8Fe0.2)O3−δ دپه شده با کاتیون تانتالم [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 47-55]
 • پروفیل سطح آب توسعه مدل شبه دو بعدی SDAR برای شبیه‌سازی تغییرات تراز بستر رودخانه‌های آبرفتی [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 123-145]
 • پروفیل ولتاز قیمت گذاری سرویس توان راکتیو در صنعت برق با دسترسی باز با در نظر گرفتن بهینه توأم پروفیل و پایداری ولتاژ [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 1-14]
 • پریود مشخصه رفتار لرزه‌ای تپه‌های دوبعدی نیم‌سینوسی در برابر امواج مهاجم قائم [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 109-130]
 • پس‌پراکندگی نور اثر شفافیت الکترولیت بر پس‌پراکندگی نور از لایه پس‌پراکننده نوری در سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 59-67]
 • پس‌زدایش سنتز نانوهرم‌های وارونه سیلیکونی و مطالعه رفتار خود تمیزشوندگی آنها [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 47-59]
 • پس‌کمانش ارزیابی مقاومت سازه‌های شبکه دولایه فضاکار در برابر خرابی پیشرونده [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 149-164]
 • پسماند مغناطیسی سنتز، شناسایی و بررسی ویژگی مغناطیسی نانوکامپوزیت Co3O4/CoFe2O4 با استفاده از کلسینه‌کردن نمک کمپلکس‌های دوتایی Co(Salen)(PPh3)(H2O) 4Fe(CN)6 و Co(Salophen)(PPh3)(H2O) 4Fe(CN)6 [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 81-101]
 • پلاتین- آلومینیاید تأثیر لایه پلاتین و روش آلومینایزینگ بر زبری سطح سوپرآلیاژ پوشش داده شده توسط پلاتین- آلومیناید [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 35-53]
 • پلاریزاسیون تأثیر دانسیته جریان و آماده سازی سطح فولاد بر مورفولوژی و بافت رسوب الکتریکی روی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 173-184]
 • پلاسما فلزینه کاری پلیمرها: مس روی سیکلوتن [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 167-174]
 • پلاسمای الکترولیتی کاتدی رسوب فیلم نازک کربن شبه الماس و کاربین به‌روش پلاسمای الکترولیتی کاتدی [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 39-48]
 • پلهای بتنﺁرمه توسعه منحنیهای شکنندگی و قابلیت اعتماد و ارزیابی آسیب‌پذیری لرزهﺍی پل بتنی تلهﺯنگ [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 79-99]
 • پلی اتیلن بررسی نقش نانو ذرات کربنات کلسیم بر مقاومت به نفوذ فرورونده نانوکامپوزیت پایه پلی‌اتیلن (با چگالی متوسط) تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم در آزمون فروروی [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 37-49]
 • پلی اتیلن ترفتالات مطالعه مورفولوژی و خواص گرمایی نانوکامپوزیت پلی اتیلن ترفتالات حاوی نانوسیلیسهای آبدوست و آبگریز [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 23-37]
 • پلی‌اتیلن گلایکول بررسی اثر پلی‌اتیلن گلایکول بر رفتار ترشوندگی سطوح آبگریز ZnO تهیه شده به‌روش رسوب‌دهی حمام شیمیایی [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 69-88]
 • پلی‌اتیلن گلیکول اصلاح ابرآبدوست و آنتی باکتریال پلیمر پلی‌اورتان به‌کمک نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم به‌منظور استفاده در ابزار پزشکی [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 73-89]
 • پلی‌اتیلن گلیکول مشخصه‌یابی پوشش‌های بیوپلیمری کیتوسان و پلی‌اتیلن گلیکول بر روی سطح نانوذرات مغناطیسی فریت‌ اسپینل آهن [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 81-95]
 • پلی‌اتیلن گلیکول سنتز و مشخصه‌یابی نانوذرات فریت کبالت آلاییده شده با گادولنیم و کلسیم پوشش‌دهی شده با کیتوسان و پلی‌اتیلن گلیکول [دوره 42، شماره 1، 1402، صفحه 1-16]
 • پلی‌اتیلن‌گلیکول(PEG) بررسی ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت نیکل تهیه شده به‌روش هیدروترمال [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 35-43]
 • پلی‌استایرن سنتز گرافن سه بعدی و بهینه‌سازی مورفولوژی آن [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 1-12]
 • پلی استایرن پیش شکفته تولید کامپوزیت ریختگی A356/SiCp توسط ملاط پلی استایرن-کربکسی متیل-SiC [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 183-198]
 • پلی‌ال پلی‌ال، روشی قابل تنظیم برای سنتز نانوساختارهای صفربعدی و تک‌بعدی نقره و آلیاژ نقره- مس [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 117-126]
 • پلی‌اُل سنتز نانوسیم‌های نقره‌ای با نسبت ابعادی بالا: مطالعه پارامتری فرایند پلی‌اُل [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 27-44]
 • پلی‌اورتان اصلاح ابرآبدوست و آنتی باکتریال پلیمر پلی‌اورتان به‌کمک نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم به‌منظور استفاده در ابزار پزشکی [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 73-89]
 • پلی پروپیلن خواص مکانیکی پوششهای پودری پلی پروپیلن حاوی مالئیک انیدرید بر سطح فولاد ساده کربنی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 191-203]
 • پلی پروپیلن پیوند انیدرید مالئیک به کوپلیمر ‌پروپیلن- ‌اتیلن با روش اکستروژن : اندازه گیری چسبندگی پوشش پلیمری بر سطح فولاد ساده کربنی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 313-322]
 • پلی دی‌متیل‌سیلوکسان ساخت و مشخصه یابی پوشش نانوکامپوزیتی PDMS-SiO2-CuO بر فولاد زنگ نزن و ارزیابی رفتار آبگریزی آن [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 1-12]
 • پلی‌کاپرو‌لاکتون بررسی اثر افزودن نانورس بر خصوصیات داربست نانوکامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون حاوی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی به‌منظور کاربرد در مهندسی بافت نرم [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 45-59]
 • پلی‌کاپرو‌لاکتون بهینه‌سازی پارامتر‌های فرایند ساخت داربست کامپوزیت شیشه‌ زیست‌فعال آنتی‌باکتریال/پلی‌کاپرولاکتون به روش چاپ سه‌بعدی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 1-25]
 • پلی‌کاپرولاکتون ارزیابی ساختاری و مکانیکی داربست گرادیانی پلی کاپرولاکتون به‌منظور کاربرد در مهندسی بافت استخوان [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 75-86]
 • پلی‌کاپرولاکتون ارزیابی زیست‌فعالی و رفتار خوردگی آلیاژ AZ91 با پوشش کامپوزیتی پلیمر- سرامیک [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 73-85]
 • پلی‌کاپرولاکتون بررسی رهایش داروهای ضد سرطان متوتروکسات و 5- فلوئوروراسیل از ساختار چندلایه نانولیفی پلی‌کاپرولاکتون: کیتوسان [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]
 • پلی‌کاپرولاکتون ساخت کانال هدایت عصبی بر پایه گرافن سه‌بعدی/پلیمر برای کاربرد در مهندسی بافت عصب [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 61-73]
 • پلی کاپرولاکتون ساخت داربست‌های لایه‎‌به‌لایه نانو‌لیفی تهیه شده از پلی‌کاپرولاکتون و پلیمرهای آب‌دوست و بتا تری‌کلسیم فسفات برای مهندسی بافت [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 23-35]
 • پلی‌کاپرولاکتون نانوکامپوزیت ساخت و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت پلی‌کاپرولاکتون- زئولیت Y برای مهندسی بافت استخوان [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 77-94]
 • پلی گلیسرول سبیکیت تهیه و مشخصه‌یابی نانو ذرات شیشه زیست فعال اصلاح سطحی شده توسط عامل زوجی 3- (تری متوکسی سیلیل)پروپیل متا اکریلات [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 23-33]
 • پلی‌لاکتیک‌ اسید ساخت حامل نانولیفی پلی‌لاکتیک اسید حاوی داروی دگزامتازون [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 21-34]
 • پلی‌متیل متاکریلات لایه نشانی لایه نازک نانوهیبریدی TEOS-GPTMS روی زیرلایه پلی‌متیل متاکریلات [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 101-112]
 • پلیمر فنولیک بررسی رفتار گرمایی، مکانیکی و کربونیزه شدن رزین فنولیک دمابالا [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 69-81]
 • پلیمر مزدوج بررسی جذب سطحی در نانوکامپوزیت‌های گرافن/ اکسید‌گرافن- پلیمرهای تقویت ‌شده به‌روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی واکنشی [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 25-47]
 • پلیمریزاسیون تهیه لایه‌های نازک سرامیکی به روش Sol-Gel [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 189-200]
 • پلی هیدروکسی بوتیرات کووالرات داربست نانولیفی پلی هیدروکسی بوتیرات کوهیدروکسی والرات حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت/ بریدیجیت: مشخصه‌یابی و ارزیابی بیولوژیکی [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 87-99]
 • پلی ونیل الکل ساخت، مشخصه یابی و ارزیابی سمیت سلولی نانوذرات مگنتیت پوشش دهی شده با پلی وینیل الکل برای کاربردهای پزشکی [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 25-37]
 • پلی‌وینیل ‌پیرولیدون سنتز نانوسیم‌های نقره‌ای با نسبت ابعادی بالا: مطالعه پارامتری فرایند پلی‌اُل [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 27-44]
 • پلی وینیل پیرولیدون بهینه‌سازی سنتز نانوذرات نقره وچاپ یک الگوی رسانا [دوره 35، شماره 4، 1395، صفحه 13-25]
 • پهنه بندی کیفیت پهنه بندی کیفیت آب رودخانه ها با تکنیک تحلیل طبقه بندی فازی مورد مطالعاتی: رودخانه زاینده رود [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 55-68]
 • پودر آلومینیم بررسی تاثیر سیکل دما - زمان بر توزیع اندازه و مورفولوژی ذرات پودر آلومینیم تولید شده به روش SAMD [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 13-27]
 • پودر آلومینیوم سینتیک سمانتاسیون مس از محلول سولفاتی به‌وسیله پودر آلومینیوم تحت شرایط گلوله‌زنی [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 87-96]
 • پودر زیرکونیا تولید و بررسی ریزساختار نانو کامپوزیت ریختگی AZ91/ZrO2 [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 55-66]
 • پودر سنگ آهک بررسی تأثیر پودر سنگ آهک بر مقاومت فشاری بتن حاوی میکروسیلیس و بهینه‌سازی طرح اختلاط با استفاده از منحنیهای هم پاسخ [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 401-411]
 • پودر شیشه زیست فعال تهیه، مشخصه‌یابی و ارزیابی مقایسه‌ای زیست فعالی سه نوع نانو پودر شیشه زیست فعال برای کاربردهای پزشکی [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 23-34]
 • پودر کامپوزیتی تولید و ارزیابی پودر کامپوزیتی نانوساختار Cr2O3-Ag در فرایند پاشش پلاسمایی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 101-115]
 • پودر منیزیم سینتیک اکسیداسیون ذرات پودری منیزیم در شرایط غیرهمدما [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 75-87]
 • پودر نانوساختار تولید و مشخصه یابی کامپوزیت نانوساختار Al-Mg-Zn/ 3 wt.% Al2O3 بوسیله زمینه پیش آسیاب شده توسط آلیاژسازی مکانیکی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 1-13]
 • پوسته اکسید کروم ایجاد پوشش اسپینلی فریت مس روی فولاد AISI430 برای کاربرد در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 23-44]
 • پوشش ساخت، مشخصه یابی و ارزیابی سمیت سلولی نانوذرات مگنتیت پوشش دهی شده با پلی وینیل الکل برای کاربردهای پزشکی [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 25-37]
 • پوشش سنتز و مشخصه‌یابی پوشش نانوکامپوزیت FeAl/Al2O3 بر زیرلایه فولادی تولید شده به‌روش آسیا‌کاری گلوله‌ای پرانرژی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 107-117]
 • پوشش CrAlN ارزیابی چسبندگی و بارپذیری پوشش نانوساختار CrN-CrAlN به‌روش رسوب فیزیکی بخار [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 81-93]
 • پوشش آلومیناید اصلاح شده تشکیل و ارزیابی ریزساختاری پوشش سیلیسیم آلومیناید حاصل از نفوذ هم‌زمان به‌روش سمانتاسیون جعبه‌ای در دمای بالا [دوره 35، شماره 4، 1395، صفحه 113-125]
 • پوشش آلومینایدی ایجاد و ارزیابی رفتار اکسیداسیون پوشش زیرکونیا- آلومیناید بر آلیاژ پایه‌نیکلی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]
 • پوشش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی بررسی تأثیر فرایند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی به‌عنوان آماده‌سازی سطح روی مقاومت به خوردگی پوشش‌های پلیمری اعمالی روی سطح منیزیم [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 29-45]
 • پوشش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی مدل‌سازی و ساخت کامپوزیت آلومینیوم/ آلومینا با استفاده از فرایندهای نورد تجمعی و پوشش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 83-109]
 • پوشش اکسیدهای فلزی مخلوط تولید و بررسی رفتار خوردگی پوشش اکسیدهای فلزی مخلوط Al2O3/MgO/TiO2 به روش سل- ژل روی زیرلایه آلومینیم [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 17-30]
 • پوشش الکترورسوبی بررسی اثر چگالی جریان بر ریزساختار لایه‌های نازک منگنز- مس تولید شده به روش رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 25-33]
 • پوشش پلیمری بررسی تأثیر فرایند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی به‌عنوان آماده‌سازی سطح روی مقاومت به خوردگی پوشش‌های پلیمری اعمالی روی سطح منیزیم [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 29-45]
 • پوشش تیتانات کلسیم تولید و مشخصه‌یابی پوشش نانوساختار تیتانات کلسیم با روش پوشش‌دهی غوطه‌وری سل- ژل [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 13-22]
 • پوشش دادن مشخصه‌یابی پوشش‌های بیوپلیمری کیتوسان و پلی‌اتیلن گلیکول بر روی سطح نانوذرات مغناطیسی فریت‌ اسپینل آهن [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 81-95]
 • پوشش‌دهی غوطه‌وری ساخت و مشخصه‌یابی پوشش نانوکامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت/ زیرکونیا با درصدهای متفاوت از پایدارکننده ایتریا [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 31-43]
 • پوشش‌دهی غوطه‌وری تولید و مشخصه‌یابی پوشش نانوساختار تیتانات کلسیم با روش پوشش‌دهی غوطه‌وری سل- ژل [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 13-22]
 • پوشش‌دهی غوطه‌وری ساخت کانال هدایت عصبی بر پایه گرافن سه‌بعدی/پلیمر برای کاربرد در مهندسی بافت عصب [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 61-73]
 • پوشش‌دهی قطره‌ای ساخت کانال هدایت عصبی بر پایه گرافن سه‌بعدی/پلیمر برای کاربرد در مهندسی بافت عصب [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 61-73]
 • پوشش دهی گندله بررسی اثرات پوشش‌دهی گندله گل‌گهر- چادرملو بر رفتار آن در فرایند احیای مستقیم [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 425-433]
 • پوشش روانکار جامد بررسی خواص پوشش MoS2-Cr ایجاد شده توسط فرایند پراکنش مگنترونی DC [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 25-41]
 • پوشش روی تأثیر دانسیته جریان و آماده سازی سطح فولاد بر مورفولوژی و بافت رسوب الکتریکی روی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 173-184]
 • پوشش ضد خوردگی بررسی رفتار خوردگی پوشش‌های سخت الکترودهای پایه آهنی حاوی عناصر کاربیدزا [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 37-59]
 • پوشش کامپوزیتی ایجاد پوشش‌های کامپوزیتی آلومینیم- تیتانیم- نیتروژن بر سطح تیتانیم خالص تجاری توسط فرایند قوس تنگستن-گاز محافظ [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 73-98]
 • پوشش کامپوزیتی بررسی اثر تعداد پاس جوش بر ریزساختار، سختی و تنش باقی‌مانده پوشش‌های کامپوزیتی Ti-Al-Si [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 1-21]
 • پوشش کامپوزیتیNi-SiC بررسی تاثیر ذرات گرافیت و MoS‌2 بر خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی Ni-SiC در دماهای بالا [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 105-121]
 • پوشش کامپوزیتی نانوساختار تهیه و ارزیابی پوشش کامپوزیتی نانوساختار هیدروکسی آپاتیت- فورستریت- شیشه زیست فعال برای کاشتنی های پزشکی [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 1-11]
 • پوشش کامپوزیتی نیکل-تنگستن/اکسید سریم اثر پارامترهای آبکاری پالسی بر میزان رسوب ذرات تقویت‌کننده در پوشش کامپوزیتی نیکل-تنگستن/اکسید سریم [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 63-77]
 • پوشش نازک Ni-P تأثیر عملیات نیتراسیون بر ساختار، سختی سطح و رفتار سایشی فولاد 4140 پوشش داده شده به روش الکترولسNi-P [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 185-195]
 • پوشش نانوکامپوزیتی ساخت و مشخصه یابی پوشش نانوکامپوزیتی PDMS-SiO2-CuO بر فولاد زنگ نزن و ارزیابی رفتار آبگریزی آن [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 1-12]
 • پوشش نفوذی مکانیزم تشکیل پوشش نفوذی تیتانیوم بر سوپرآلیاژ پایه نیکلی B-1900 [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 13-22]
 • پوشش نفوذی دمای بالا تشکیل و ارزیابی ریزساختاری پوشش سیلیسیم آلومیناید حاصل از نفوذ هم‌زمان به‌روش سمانتاسیون جعبه‌ای در دمای بالا [دوره 35، شماره 4، 1395، صفحه 113-125]
 • پوشش نیکل- فسفر پوشش‌دهی الکترولس نیکل- فسفر به‌روش نوین گرمایش موضعی زیرلایه (پایه داغ) [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 1-16]
 • پوشش نیکل- کبالت مقایسه فوق آب‌گریزی و رفتار خوردگی پوشش‌های میکرو- نانو ساختار نیکل و نیکل- کبالت بر روی زیرلایه مس [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 87-105]
 • پوشش نیکل- مولیبدن رسوب‌دهی الکتریکی پوشش نیکل- مولیبدن بر فولاد زنگ‌نزن جهت استفاده به‌عنوان صفحات دوقطبی پیل سوختی پلیمری [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]
 • پوشش‌های NiO/TiO2 بررسی خواص فوتوکاتالیستی لایه‌های NiO/TiO2 رشد داده شده به‌روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی/ رسوب الکتروفورتیک [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 87-95]
 • پوشش‌های آب‌گریز ساخت و مشخصه‌یابی پوشش نانوکامپوزیت هیبریدی ‌سازگار با محیط ‌زیست [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 1-25]
 • پوشش‌های کاربیدی کروم و وانادیم بررسی تشکیل پوشش‌های لایه‌ای- کامپوزیتی کاربید کروم و وانادیم روی فولادهای SKD11 و T10 به روش نفوذ واکنش‌‌ حرارتی (TRD) [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 29-50]
 • پوشش های کامپوزیتی بررسی سختی و مقاومت به خوردگی پوشش های کامپوزیتی Ni-Co/SiC تقویت شده با میکرو و نانو ذرات SiC [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 65-78]
 • پوشش‌های کامپوزیتی نیکل- مولیبدن- آلومینا اثر غلظت ذرات Al2O3 بر خواص پوشش‌های کامپوزیتی Ni-Mo-Al2O3 تولیدی به‌روش رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 49-58]
 • پوشش‌های محافظ ایجاد پوشش اسپینلی فریت مس روی فولاد AISI430 برای کاربرد در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 23-44]
 • پوششهای نانوساختار تولید و مشخصه‌یابی پوشش نانوساختار تیتانات کلسیم با روش پوشش‌دهی غوطه‌وری سل- ژل [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 13-22]
 • پوشش های نانوکامپوزیتی بررسی سختی و مقاومت به خوردگی پوشش های کامپوزیتی Ni-Co/SiC تقویت شده با میکرو و نانو ذرات SiC [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 65-78]
 • پوشش هیبریدی تهیه و مشخصه‌یابی پوشش‌های هیبریدی سیلیکا- زیرکونیا حاوی بازدارنده سریم بر آلیاژ آلومینیوم 6061 [دوره 35، شماره 3، 1395، صفحه 1-12]
 • پوشش هیدروکسی آپاتیت نقش نوع زیر لایه فلزی پوشش هیدروکسی آپاتیت ایمپلنت دندانی در موفقیت کلینیکی و پاتولوژیکی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 189-205]
 • پولیش مکانیکی تأثیر دانسیته جریان و آماده سازی سطح فولاد بر مورفولوژی و بافت رسوب الکتریکی روی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 173-184]
 • پیرانا درصد پراکندگی و سرباره به‌عنوان شاخصی ساده از میزان آمورف آرایه‌های نانولوله کربنی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 127-140]
 • پیرسازی بررسی و مقایسه اثرات عملیات حرارتی RRA، T73 و T6 بر سختی، استحکام کششی و خمشی آلیاژ آلومینیم 7075 [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 11-30]
 • پیرسازی دومرحله‌ای آنیل انحلالی، پیرسازی دومرحله‌ای و بررسی خسارت هیدروژنی آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • پیرسازی دومرحله‌ای اثر آنیل انحلالی دوفازی و پیرسازی بر رسوبات آلفا و خواص کششی آلیاژ تیتانیوم Ti-3Al-8Mo-7V-3Cr [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 43-59]
 • پیرسختی تحلیلی بر فرایند پیرسازی و رفتار خستگی فولاد زنگ‌نزن 17-4 PH [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 81-93]
 • پیر شده تاثیر ساختار میکروسکوپی بر جوش‌پذیری فولاد ریختگی25Cr-35Ni [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 327-336]
 • پیر کرنشی دینامیکی بررسی اثر اکستروژن در کانال زاویه دار همسان بر رفتار پیر کرنشی دینامیکی یک آلیاژ Al-Mg-Si-Cu [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 1-12]
 • پیرو تحلیل دینامپیک و پایداری مکانیزم بادامک- پیرو انعطاف پذیر [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 117-136]
 • پیرولیز پلیمر ساخت و بررسی خواص نانوکامپوزیت کربن/فنولیک با استفاده از روش پیرولیز پلیمر و تقویت آن با نانوذرات اکسید فلزی [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 39-53]
 • پیرولیز پلیمر و کامپوزیت کربن/کربن بررسی رفتار گرمایی، مکانیکی و کربونیزه شدن رزین فنولیک دمابالا [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 69-81]
 • پیش‌بینی تقاضا براورد بازار تجهیزات سوییچ شبکه تلفنی ثابت کشور با ملاحظات گذار به NGN براساس پیش‌بینی مدل کاب- داگلاس برای تقاضا [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 1-16]
 • پیش‌‌بینی نرخ ارز به‌کارگیری مدل میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته فازی به منظور پیش‌بینی نرخ ارز [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 67-75]
 • پیل‌سوختی تحلیل اثر پارامترهای جوشکاری لیزر ضربانی بر هندسه جوش فولاد زنگ‌نزن 316 L توسط طراحی آزمایش [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 105-116]
 • پیل سوختی اکسید جامد بررسی خواص فولاد زنگ‌نزن کروفر تولید شده به‌روش آلیاژسازی مکانیکی برای استفاده در صفحات اتصال‌دهنده پیل‌های سوختی اکسید جامد [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 95-113]
 • پیل سوختی اکسید جامد بررسی خواص فولاد Crofer 22APU پوشش داده شده با Co/Y2O3 به‌روش آبکاری الکتریکی با جریان مستقیم [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 87-102]
 • پیل سوختی اکسید جامد بررسی میکروساختار و رفتار اکسیداسیون و الکتریکی فولاد Crofer 22APU پوشش داده شده با تیتانیوم برای کاربرد در اتصال‌دهنده‌های پیل سوختی اکسید جامد [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 1-13]
 • پیل سوختی اکسید جامد ایجاد پوشش اسپینلی فریت مس روی فولاد AISI430 برای کاربرد در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 23-44]
 • پیل سوختی پلیمری رسوب‌دهی الکتریکی پوشش نیکل- مولیبدن بر فولاد زنگ‌نزن جهت استفاده به‌عنوان صفحات دوقطبی پیل سوختی پلیمری [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]
 • پیلهای سوختی اکسید جامد SOFCs تأثیر ضخامت پوسته Cr2O3 بر مقاومت الکتریکی فولاد AISI 430 پوشش داده شده مورد استفاده در سلولهای سوختی اکسید جامد [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 45-53]
 • پی‌های رادیه‌ی اندرکنش ژئوتکنیکی پی‌های گسترده و گروه شمع، ارزیابی دو مورد عملی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 93-108]
 • پی‌های سطحی اندرکنش ژئوتکنیکی پی‌های گسترده و گروه شمع، ارزیابی دو مورد عملی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 93-108]

ت

 • تئوری فلوکه تحلیل دینامپیک و پایداری مکانیزم بادامک- پیرو انعطاف پذیر [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 117-136]
 • تابع اتلاف بررسی اصول اولیه ویژگی‌های الکترونی و اپتیکی تیتانیوم‌کاربید در حالت انبوهه و نانوسیم‌های باریک آن توسط نظریه تابعی چگالی [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 83-96]
 • تابع خطی قطعه بندی شده مقعر بهینه سازی شبکه ها با تابع هزینه مقعر [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 127-135]
 • تابع دی‌الکتریک بررسی اصول اولیه ویژگی‌های الکترونی و اپتیکی تیتانیوم‌کاربید در حالت انبوهه و نانوسیم‌های باریک آن توسط نظریه تابعی چگالی [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 83-96]
 • تاثیرات ساختگاه تحلیل دینامیکی عوارض توپوگرافی دو‌بعدی ناهمگن در حوزه زمان با استفاده از روش اجزای مرزی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 51-68]
 • تاگوچی بهینه‌سازی سنتز نانوذرات نقره وچاپ یک الگوی رسانا [دوره 35، شماره 4، 1395، صفحه 13-25]
 • تاندیش مدلسازی اختلاط به هنگام عملیات تغییر جنس فولاد در فرایند ریخته‌گری مداوم تختال [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 165-181]
 • تاندیش بررسی به کارگیری بایندرهای سولفاتی به جای بایندرهای فسفاتی در جرمهای مورد مصرف در پلاسترتاندیش [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 47-60]
 • تاوایی بررسی اولیه مدل سه بعدی جریان در دریای خزر [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 207-220]
 • تبخیر روی بررسی تغییرات ایجاد شده در حین تف‌جوشی فاز مایع آلیاژهای حاوی اجزاء تبخیر شونده [دوره 35، شماره 3، 1395، صفحه 95-105]
 • تبخیر گرمایی بررسی خواص حسگری لایه‌های اکسید قلع نانوساختار لایه‌نشانی شده به روش‌های تبخیر گرمایی و کَند و پاش نسبت به اتانول [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 65-74]
 • تبدیل MLLR تطبیق گوینده در بازشناسی گفتار پیوسته براساس تخمین MAP مبتنی بر تبدیل MLLR [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 39-50]
 • تبدیل رادن کاربرد تبدیل رادن در تشخیص زاویه دوران اجسام و اسناد چند زبانه [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 31-45]
 • تبدیل موجک تعیین عیوب پارچه‌های گردباف ساده با استفاده از تبدیل موجک [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 221-227]
 • تبدیل موجک بهبود آشکارسازی اهداف راداری با استفاده از نویززدائی برپایه تبدیل موجک [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 17-29]
 • تبلور بررسی سینتیک تبلور فازهای نانومتری Fe36Cr12Mo10 و α-Fe در استحاله غیر شیشه‌ای شدن آلیاژ غیربلورین Fe51Cr18Mo7B16C4Nb4 [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 45-53]
 • تبلور از فاز شیشه ساخت و بررسی خواص مغناطیسی فریت کبالت به‌روش شیشه سرامیک در سیستم Na2O-Fe2O3-CoO-B2O3-SiO2 [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 61-69]
 • تبلور مجدد دینامیک تعیین محدوده کارگرم فولادهای کم‌آلیاژ کربن متوسط پایه Ni-Cr-Mo با آزمایش‌های کشش و پیچش گرم [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 99-115]
 • تبلور مجدد دینامیکی بررسی رفتار تغییر شکل داغ فولاد زنگ‌نزن 321 توسط آزمون فشار داغ و شبیه‌سازی آن با استفاده از معادلات ساختاری [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 63-72]
 • تبلور مجدد دینامیکی بررسی رفتار تغییرشکل گرم سوپرآلیاژ Haynes 25 از طریق آزمایش کشش گرم [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 1-10]
 • تبلور مجدد دینامیکی بررسی رفتار تغییر شکل گرم فولاد ابزار W360 با استفاده از آزمایش فشار گرم [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 113-131]
 • تپه نیم‌سینوسی رفتار لرزه‌ای تپه‌های دوبعدی نیم‌سینوسی در برابر امواج مهاجم قائم [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 109-130]
 • تترا‌بورات کلسیم (CaB4O7) سنتز و مشخصه‌یابی پودر CaB4O7 تولید شده به‌روش واکنش حالت جامد [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 65-74]
 • تجهیزات سوییچ براورد بازار تجهیزات سوییچ شبکه تلفنی ثابت کشور با ملاحظات گذار به NGN براساس پیش‌بینی مدل کاب- داگلاس برای تقاضا [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 1-16]
 • تحقیقات تجربی مبانی طراحی و ساخت دستگاه آزمایش تحقیقاتی توربین گازی جریان شعاعی [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 61-71]
 • تحلیل اجزای محدود تحلیل اجزای محدود فرایند شکل دهی داغ با استفاده از مدل پیش‌بینی تنش جریان [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 143-153]
 • تحلیل ارتجاعی خطی روش اصلاح شده المان محدود شبکه ثابت در تحلیل مسائل دو بعدی ارتجاعی خطی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 103-122]
 • تحلیل اکسرژی تحلیل ترمو-اقتصادی سیکلهای نیروگاهی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 413-424]
 • تحلیل المان محدود توسعه منحنیهای شکنندگی و قابلیت اعتماد و ارزیابی آسیب‌پذیری لرزهﺍی پل بتنی تلهﺯنگ [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 79-99]
 • تحلیل المان محدود فراوری فولاد ساده کربنی فوق ریز دانه از طریق دگرگونی دینامیکی تحت کرنش آستنیت به فریت در حین تغییر شکل با روش تلفیقی اکستروژن- پرس [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 73-85]
 • تحلیل ترمو الاستیک پلاستیک تحلیل تغییرشکل ترموالاستیک پلاستیک ورق در فرایند شکل‌دهی خمکاری شعله‌ای [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 159-170]
 • تحلیل خمیری بررسی رفتار تیرهای لانه زنبوری مدفون در بتن [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 121-134]
 • تحلیل خوشه‌ای اثر تراکم ایستگاه و تفکیک منطقه‌ای در براورد توزیع مکانی بارندگی روزانه (مطالعه مورد ی برروی بارندگی جنوب غرب ایران) [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 59-75]
 • تحلیل خوشه ای پهنه بندی کیفیت آب رودخانه ها با تکنیک تحلیل طبقه بندی فازی مورد مطالعاتی: رودخانه زاینده رود [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 55-68]
 • تحلیل دینامیکی تحلیل دینامپیک و پایداری مکانیزم بادامک- پیرو انعطاف پذیر [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 117-136]
 • تحلیل دینامیکی ارزیابی رفتار سدهای خاکی در برابر زلزله با توجه به ارتفاع سد و مدل رفتاری مصالح آن [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 27-47]
 • تحلیل دینامیکی غیر خطی مطالعه تحلیلی کاربرد میراگرTADAS در طراحی و بهسازی ساختمانهای بتن آرمه [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 51-64]
 • تحلیل سه بعدی تحلیل عددی میدان جریان سه بعدی حول یک کره در رینولدزهای پایین به روش مختصات منطبق بر مرز [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 191-206]
 • تحلیل شکنندگی توسعه منحنیهای شکنندگی و قابلیت اعتماد و ارزیابی آسیب‌پذیری لرزهﺍی پل بتنی تلهﺯنگ [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 79-99]
 • تحلیل طیفی به کارگیری ضریب مشارکت جرمی در تعیین محدوده غیر کلاسیک سازه‌های جداسازی شده جرمی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 29-49]
 • تحلیل غیرخطی روش جدید تحلیل سازه ها با عناصر خرپایی فقط کششی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 69-81]
 • تحلیل غیرخطی توسعه منحنیهای شکنندگی و قابلیت اعتماد و ارزیابی آسیب‌پذیری لرزهﺍی پل بتنی تلهﺯنگ [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 79-99]
 • تحلیل کینتیکی رفتار سیلان آلیاژ Ti-6AL-4V تجاری با ریز ساختار لایه‌ای در فورج همدما [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 23-35]
 • تحلیل گرمایی بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم خروج هیدروژن از پودر هیدراید تیتانیم در هوا [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 13-24]
 • تحلیل ماتریسی ضریب طول مؤثر ستون در قابهای خورجینی [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 181-195]
 • تحولات ساختاری مطالعه تحولات ساختاری لایه نازک کربن آمورف انباشت شده بر آلیاژ نیکل- مس با تغییر دمای انباشت و انرژی پرتوی یون [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 29-42]
 • تختال مدلسازی اختلاط به هنگام عملیات تغییر جنس فولاد در فرایند ریخته‌گری مداوم تختال [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 165-181]
 • تخریب‌پذیر مدل‌سازی و تحلیل مکانیکی صفحه تثبیت استخوانی کامپوزیتی فسفات کلسیم دوفازی/ ابریشم برای درمان شکستگی استخوان تیبیا [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 59-67]
 • تخریب متیلن بلو بررسی خواص فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید تیتانیم و اکسید تیتانیم-4 درصد وزنی اکسید کادمیم جهت تخریب فتوکاتالیستی متیلن بلو [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 37-50]
 • تخصیص بهینه به‌کارگیری الگوریتم جستجوی ممنوع در تخصیص بهینه تولیدات پراکنده و منابع توان راکتیو [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 17-31]
 • تخصیص ترافیک روشهای کاهش تعداد مبدأ- مقصدهای مؤثر برای حل مسئله تعادل ترافیکی در شبکه های واقعی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 97-111]
 • تخلخل تولید کامپوزیت ریختگی A356/SiCp توسط ملاط پلی استایرن-کربکسی متیل-SiC [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 183-198]
 • تخلخل2 تحقیقی بر مکانیزم و عوامل مؤثر بر تشکیل تخلخل در آلیاژهای Al-Si بهسازی شده با استرانسیم [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 189-206]
 • تخلیه الکتریکی ساخت و مشخصه‌یابی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم آلائیده شده با اتم‌های سریم با روش تخلیه الکتریکی [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 83-90]
 • تخلیه قوس الکتریکی سنتز نانوذرات روی/ اکسید روی با روش تخلیه الکتریکی در محیط آب مقطر و گاز آرگون [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 35-48]
 • تخمین MAP تطبیق گوینده در بازشناسی گفتار پیوسته براساس تخمین MAP مبتنی بر تبدیل MLLR [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 39-50]
 • تخمین ترافیک براورد بازار تجهیزات سوییچ شبکه تلفنی ثابت کشور با ملاحظات گذار به NGN براساس پیش‌بینی مدل کاب- داگلاس برای تقاضا [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 1-16]
 • تخمین دامنه فاز و فرکانس طراحی و ساخت فیلتر اکتیو وفقی برای تخمین دقیق و حذف اغتشاشات شبکه‌های AC [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 29-44]
 • تخمین وضعیت کنترل تعقیب و مقاوم وضعیت ماهواره در مانور‌های چرخشی با زاویه بزرگ بر اساس الگوریتم جدیدی از فیلتر کالمن توسعه‌یافته تخمین‌زن وضعیت [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 1-15]
 • تراز بستر توسعه مدل شبه دو بعدی SDAR برای شبیه‌سازی تغییرات تراز بستر رودخانه‌های آبرفتی [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 123-145]
 • ترازهای عملکردی بررسی آزمایشگاهی معیارهای طراحی در روش عملکردی برای تیرهای بتنی مسلح [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 63-77]
 • تراکم بررسی ناهمسانگردی مقاومت برشی خاکهای چسبنده‌اصطکاکی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 87-103]
 • تراکم ایستگاه اثر تراکم ایستگاه و تفکیک منطقه‌ای در براورد توزیع مکانی بارندگی روزانه (مطالعه مورد ی برروی بارندگی جنوب غرب ایران) [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 59-75]
 • تراوایی مغناطیسی بررسی ویژگی‌های مغناطیسی کامپوزیت‌های نرم مغناطیسی پایه آهن پوشش داده‌ شده با عایق سیلیکات سدیم [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 97-104]
 • ترشری بوتیل هیدروپراکسید خواص مکانیکی پوششهای پودری پلی پروپیلن حاوی مالئیک انیدرید بر سطح فولاد ساده کربنی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 191-203]
 • ترشوندگی تولید کامپوزیت ریختگی A356/SiCp توسط ملاط پلی استایرن-کربکسی متیل-SiC [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 183-198]
 • ترشوندگی رسوب‌دهی الکتریکی پوشش نیکل- مولیبدن بر فولاد زنگ‌نزن جهت استفاده به‌عنوان صفحات دوقطبی پیل سوختی پلیمری [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]
 • ترک خوردگی بررسی تحلیلی رفتار دیوار آجری تقویت شده با شبکه آرماتور و شاتکریت [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 213-221]
 • ترکیبات اسپینلی بررسی خواص فولاد Crofer 22APU پوشش داده شده با Co/Y2O3 به‌روش آبکاری الکتریکی با جریان مستقیم [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 87-102]
 • ترکیبات بین ‌فلزی بررسی اثر تعداد پاس جوش بر ریزساختار، سختی و تنش باقی‌مانده پوشش‌های کامپوزیتی Ti-Al-Si [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 1-21]
 • ترکیبات بین فلزی اثر نسبت حجمی مذاب- جامد و سرعت دوران بر فصل مشترک جفت فلزی منیزیم- آلومینیم در ریخته‌گری گریز از مرکز [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 83-94]
 • ترکیبات بین‌فلزی آهن بررسی ریزساختار کامپوزیت ریختگی درجا با زمینه آلیاژ آلومینیوم A319 مقاوم شده با ترکیبات بین‌فلزی حاوی آهن، تولید شده به‌روش هم‌زدن در ناحیه نیمه‌جامد [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 111-126]
 • ترکیبات بین فلزی غنی از استرانسیم تحقیقی بر مکانیزم و عوامل مؤثر بر تشکیل تخلخل در آلیاژهای Al-Si بهسازی شده با استرانسیم [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 189-206]
 • ترکیبات بین فلزی و سرامیکی بررسی مکانیزم واکنش، ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت درجای تولید شده در سیستم Al-V2O5-NiO [دوره 35، شماره 4، 1395، صفحه 69-81]
 • ترکیب‌ بین‌فلزی ایجاد پوشش‌های کامپوزیتی آلومینیم- تیتانیم- نیتروژن بر سطح تیتانیم خالص تجاری توسط فرایند قوس تنگستن-گاز محافظ [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 73-98]
 • ترکیب بین‌فلزی اثر کاهش اندازه دانه بر خواص مکانیکی آلیاژ Al-0.7Fe با افزودن سدیم مولیبدات به مذاب [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 39-48]
 • ترکیب بین‌فلزی تأثیر عملیات حرارتی بر خواص مغناطیسی ترکیب بین‌فلزی Nd2Fe14B حاصل از فرایند ذوب‌ریسی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 31-45]
 • ترکیب بین فلزی بررسی استفاده از ترکیب بین فلزی Ni3Al برای ساخت کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 183-190]
 • ترکیب بین فلزی مشخصه‌یابی ترکیب پودری نانوکریستال Mg-6Al-1Zn-1Si در حین آلیاژسازی مکانیکی و پس از عملیات آنیل [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 103-113]
 • ترکیب بین فلزیNiTi بررسی مکانیزم و گرمای تشکیل ترکیب بین فلزی NiTi نانوساختار در فرایند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 59-70]
 • ترکیب بین‌فلزی Ti3AlC2 بررسی رفتار الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی TiC/Ti3AlC2 سنتز شده به روش درجا [دوره 42، شماره 1، 1402، صفحه 33-44]
 • ترکیب فازی بررسی اثر افزودن کلرید منیزیم بر سینتیک تشکیل اسپینل آلومینات منیزیم [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 93-103]
 • ترکیدگی ذوب‌شدگی تأثیر سرعت چرخش ابزار در فرایند همزن اصطکاکی نقطه‌ای بر ترکیدگی ذوب‌شدگی آلیاژ AZ91 [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 97-111]
 • ترمو-اقتصادی تحلیل ترمو-اقتصادی سیکلهای نیروگاهی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 413-424]
 • ترموپلاستیک‌الاستومر تأثیر نانولوله‌های کربنی بر مورفولوژی سلولی فوم‌های نانوکامپوزیتی میکروسلولار PC/EPDM [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 31-42]
 • ترمودینامیک بررسی ترمودینامیکی احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور اکسید منیزیم [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 73-81]
 • ترمو- کلک توصیف ترمودینامیکی سیستم Ti-O براساس انتخاب مدل مایع یونی برای فاز مایع [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 73-85]
 • ترمیم بررسی تأثیر فرایند اصطکاکی اغتشاشی و عملیات حرارتی T6 بر خواص سایشی منطقه روکش‌کاری شده آلیاژ ریختگی AZ91C [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 99-107]
 • ترویج رشد استخوان نقش نوع زیر لایه فلزی پوشش هیدروکسی آپاتیت ایمپلنت دندانی در موفقیت کلینیکی و پاتولوژیکی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 189-205]
 • تری‌اتانول آمین بررسی اثر آلایش نئودیمیم بر ویژگی‌های ساختاری و خواص مغناطیسی نانوذرات فریتی Ni0.7.7Zn0.3NdxFe2-xO4 سنتز شده به‌روش سل- ژل کمپلکس شونده [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 121-136]
 • تریبوخوردگی ارزیابی تاثیر ولتاژ آندایزینگ بر رفتار تریبوخوردگی آلیاژ Ti-6Al-4V در شرایط آندایز شده [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 37-49]
 • تریبولوژی بررسی خواص و مقایسه خوردگی و سایش پوشش‌های Zn-Ni و Zn-Ni/P [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 49-62]
 • تری کلروسیلان بررسی اثر استفاده از رادیکال های گازی سیستم گازی آمونیاک و تری کلروسیلان بر رشد و خصوصیات لایه نازک نیترید سیلیکون آمورف لایه نشانی شده به روش لایه نشانی شیمیایی از فاز بخار در فشار پایین [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 53-63]
 • تزریق آب ارزیابی روش سرمایش تبخیری برای انتقال گرما در کندانسور کولرهای گازی [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 135-147]
 • تزریق آلومینیم بررسی تأثیر تزریق آلومینیم در کریستالیزاتور بر نوع، ترکیب و اکتیویته آخال‌ها در فولاد کم‌کربن [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 9-23]
 • تسلیم برشی بررسی نقش نانو ذرات کربنات کلسیم بر مقاومت به نفوذ فرورونده نانوکامپوزیت پایه پلی‌اتیلن (با چگالی متوسط) تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم در آزمون فروروی [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 37-49]
 • تشخیص شکستگی تشخیص بروز شکستگی در میله‌های رتور موتورهای القایی با استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 47-61]
 • تشخیص کجی اسناد چند زبانه کاربرد تبدیل رادن در تشخیص زاویه دوران اجسام و اسناد چند زبانه [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 31-45]
 • تشعشع شبیه سازی عددی سه بعدی محفظه احتراق توربین گاز [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 137-148]
 • تشکیل ترکیبات بین‌فلزی بررسی تشکیل ترکیبات بین‌‌فلزی در ریخته‌گری مرکب دوفلزی مس و آلومینیوم [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 115-129]
 • تشویه قلیایی بررسی اثر اتانول و اسید آسکوربیک بر استخراج دی اکسید تیتانیم از ایلمنیت توسط اسید اگزالیک [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 11-25]
 • تصدیق متقاطع استفاده از الگوریتم شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش بینی خصوصیات کششی نخهای مغزی دار با مغزی نایلون و رویه پنبه [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 241-251]
 • تصفیه الکترومغناطیسی مدلسازی حذف الکترومغناطیسی آخال به صورت پیوسته از مذاب فلزات [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 29-46]
 • تصفیه فلزات مدلسازی حذف الکترومغناطیسی آخال به صورت پیوسته از مذاب فلزات [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 29-46]
 • تصمیم‌گیری بهینه قوانین تصمیم‌گیری محلی بهینه در یک سیستم آشکارسازی توزیعی با مشاهدات وابسته [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 1-10]
 • تصمیم‌گیری فازی کاربرد تصمیم‌گیری فازی در برنامه ریزی جانمایی تسهیلات [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 31-47]
 • تطبیق تصاویر کاربرد تبدیل رادن در تشخیص زاویه دوران اجسام و اسناد چند زبانه [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 31-45]
 • تطبیق رنگی مقایسه مدلهای ظاهر رنگی CIECAM97s و نسخه اصلاح شده آن در توصیف ظاهر رنگی یک منسوج [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 227-239]
 • تطبیق گوینده تطبیق گوینده در بازشناسی گفتار پیوسته براساس تخمین MAP مبتنی بر تبدیل MLLR [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 39-50]
 • تعادل روشهای کاهش تعداد مبدأ- مقصدهای مؤثر برای حل مسئله تعادل ترافیکی در شبکه های واقعی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 97-111]
 • تعادل بین هزینه و زمان یک روش ابتکاری نوین برای مسئله هزینه - زمان پروژه‌ها، با احتساب ارزش زمانی پول [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 31-46]
 • تعادل حدی مطالعه ضریب اطمینان پایداری شیبهای مسلح شده به روش قطعات مایل [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 139-148]
 • تعیین عیوب تعیین عیوب پارچه‌های گردباف ساده با استفاده از تبدیل موجک [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 221-227]
 • تغییر حجم بررسی اثر درشت دانه، نسبت آب به مواد سیمانی و میکروسیلیس بر یخ‌زدگی بتن با مقاومت زیاد [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 31-49]
 • تغییر شکل مطالعه عددی حرکت یک قطره درجریان پواسل [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 113-129]
 • تغییر شکل الاستیک تحلیل گرمایی تایر [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 137-149]
 • تغییر شکل بزرگ ارائه یک مدل مشخصه همگرد الاستیک و کاربرد آن در تحلیل یک سیکل بسته تغییر شکل بزرگ [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 147-161]
 • تغییر شکل پلاستیک شدید فراوری فولاد ساده کربنی فوق ریز دانه از طریق دگرگونی دینامیکی تحت کرنش آستنیت به فریت در حین تغییر شکل با روش تلفیقی اکستروژن- پرس [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 73-85]
 • تغییر شکل پلاستیک شدید بررسی تأثیر فرایند اکستروژن در کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ برنج 60-40 [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 21-29]
 • تغییر شکل گرم تحولات زیر ساختاری آلیاژ Ti-6AL-4V در حین تغییر شکل گرم [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 189-201]
 • تغییر شکل گرم بررسی رفتار تغییرشکل گرم سوپرآلیاژ Haynes 25 از طریق آزمایش کشش گرم [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 1-10]
 • تغییر شکل گرم تعیین محدوده کارگرم فولادهای کم‌آلیاژ کربن متوسط پایه Ni-Cr-Mo با آزمایش‌های کشش و پیچش گرم [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 99-115]
 • تغییرشکل گرم رسم نمودارهای CCCT و بررسی اثر تغییرشکل روی استحاله مارتنزیت و بینایت در فولاد NiCrMoV [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 149-165]
 • تغییر طول بررسی اثر درشت دانه، نسبت آب به مواد سیمانی و میکروسیلیس بر یخ‌زدگی بتن با مقاومت زیاد [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 31-49]
 • تغییر فرمهای برشی ارائه یک عنصر جایگزین برای ستون مشبک بر اساس روش عناصر محدود تئوری و نتایج عددی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 57-73]
 • تف‌جوشی بررسی اثر دما بر خواص مغناطیسی آهنربای سخت نئودمیوم- آهن- بور (Nd2Fe14B) تولید شده به‌روش پرس گرم [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 13-27]
 • تف‌جوشی بررسی فرایند تف‌جوشی کامپوزیت فومی شیشه - سرباره فولاد در حضور کاربید سیلیسیم [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 51-64]
 • تف جوشی ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ ذرات شیشه زیست فعال تهیه-شده به روش سل - ژل [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]
 • تف‌جوشی با قوس پلاسما بررسی پارامترهای فرایند تولید دوفلزی آلیاژ (تنگستن – مس- نیکل)/ مس خالص از روش تف‌جوشی پلاسما [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 61-76]
 • تف‌جوشی بدون فشار بررسی تأثیر افزودن ذرات دی سلیسید مولیبدن، کاربید بور و کاربید سیلیسیم بر استحکام خمشی و رفتار تف‌جوشی بدون فشار کامپوزیت فوق دما بالای ZrB2-HfB2 [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 85-97]
 • تف‌جوشی بدون فشار تف‌جوشی بدون فشار و خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت ZrB2-ZrC-SiC [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 115-129]
 • تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی در شبیه‌سازی فرایند تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای نمونه کامپوزیتی Si3N4-SiO2 [دوره 35، شماره 3، 1395، صفحه 29-43]
 • تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای بهینه‌سازی پارامترهای ریخته‌گری دوغابی پودر نانوکامپوزیت آلومینا/ ایتریا جهت ساخت سرامیک‌های شفاف ایتریم آلومینیم گارنت [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 51-62]
 • تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای ساخت و مشخصه‌یابی ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت بر پایه آلیاژ NiCrAlY تقویت‌ شده با ذرات Si3N4 به روش تف‌جوشی پلاسمای ‌جرقه‌ای [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 37-58]
 • تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای پودر آلومینا-۱۵ درصد وزنی سریا تولید شده به روش سل- ژل [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 27-36]
 • تفجوشی جرقه‌ای پلاسما ساخت آلومینای شفاف با استفاده از کمک تفجوش‌های اکسید منیزیم و اکسید لانتانیوم به روش تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 31-40]
 • تف جوشی دو مرحله‌ای ساخت، مشخصه‌یابی و ارزیابی فعالیت زیستی نانوبیوسرامیک فورستریت [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 45-55]
 • تف‌جوشی سوپرسالیدوس بررسی تغییرات ایجاد شده در حین تف‌جوشی فاز مایع آلیاژهای حاوی اجزاء تبخیر شونده [دوره 35، شماره 3، 1395، صفحه 95-105]
 • تف جوشی- واکنشی بررسی اثر افزودن ایتریا بر خواص کامپوزیت‏ های مولایت-زیرکونیای ساخته شده به روش ریخته‏ گری دوغابی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 49-61]
 • تف جوشی- واکنشی اصلاحیه: بررسی اثر افزودن ایتریا بر خواص کامپوزیت های مولایت -زیرکونیا ساخته شده به روش ریخته گری دوغابی [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 121-122]
 • تفرق تحلیل دینامیکی عوارض توپوگرافی دو‌بعدی ناهمگن در حوزه زمان با استفاده از روش اجزای مرزی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 51-68]
 • تفرق رفتار لرزه‌ای تپه‌های دوبعدی نیم‌سینوسی در برابر امواج مهاجم قائم [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 109-130]
 • تقاضای احتمالی مدل موجودی (Q,r) با تقاضای احتمالی با احتساب دقیق تعداد سیکلهای موجودی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 71-80]
 • تقاضای پس افت ارائه مدلی جدید در سیستمهای کنترل تولید و موجودی برای اقلام فاسد شدنی با تقاضای وابسته به قیمت محصول، ارزش زمانی پول و مجاز بودن کمبود [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 19-29]
 • تقاضای مبدأ- مقصد روشهای کاهش تعداد مبدأ- مقصدهای مؤثر برای حل مسئله تعادل ترافیکی در شبکه های واقعی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 97-111]
 • تقریب Pade آشکارسازی سیگنال رادار در کلاتر با توزیع K با استفاده از تقریب Pade [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 53-65]
 • تقویت بررسی تأثیر فولادهای عرضی و ورقهای تقویتی فولادی بر رفتار ستونهای بتنی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 65-72]
 • تقویت کننده فلزی- سرامیکی عملکرد تقویت کننده‌های کامپوزیتی Al2O3-TiB2/Fe در کامپوزیت‌های زمینه آلومینیم [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 23-35]
 • تکاملی الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع مورچگان بر مبنای گرادیان برای فضا‌های پیوسته [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 33-45]
 • تکثیر سلولی رفتار سلول استخوان ساز MG-63 بر روی سطح تیتانیم اصلاح شده با محلول اسیدی [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 43-56]
 • تکثیر سلولی ساخت و بررسی زیست سازگاری غشاهای پلیمری بر پایه نانوکامپوزیت پلی هدرال الیگومریک سیلسسکویی اکسان (POSS) و پلی کربنات یورتان (PCU) [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 55-67]
 • تکنولوژی مورفینگ کرنش نهایی و درجه ناهمسان گردی در ورق های کامپوزیتی موج دار [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 33-48]
 • تکنیک پرتاب چندنقطه ای حداقل زمان مانور غلت حول بردار سرعت هواپیما [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 173-187]
 • تلفات بررسی و ارائه یک لینک DC شبه رزونانسی سری جدید [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 17-29]
 • تلفات انعکاس اثر کاتیون‌های منیزیم، کبالت و تیتانیم بر خواص مغناطیسی و ریزموجی نانو ذرات فریت استرانسیم تهیه شده به‌روش هم‌رسوبی [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 19-31]
 • تلفات انعکاسی سنتز و مشخصه‌یابی ساختاری، مغناطیسی و الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های فریت کبالت / اکسیدگرافن احیاشده [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 69-83]
 • تلفات سیستم به‌کارگیری الگوریتم جستجوی ممنوع در تخصیص بهینه تولیدات پراکنده و منابع توان راکتیو [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 17-31]
 • تمپلت‌ آلومینایی ساخت و بهینه‌سازی تمپلت‌های اکسید آلومینیوم جهت سنتز نانو‌سیم‌های فریت استرانسیوم و مقایسه آن با نانوپودرهای فریت استرانسیوم سنتز شده با روش سل- ژل [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 11-22]
 • تمرکز سیلان تمرکز سیلان به واسطه نرم شدن ناشی از تغییر شکل در فشردن جانبی استوانه [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 175-188]
 • تنش باقی‌مانده بررسی اثر تعداد پاس جوش بر ریزساختار، سختی و تنش باقی‌مانده پوشش‌های کامپوزیتی Ti-Al-Si [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 1-21]
 • تنش بد بررسی اولیه مدل سه بعدی جریان در دریای خزر [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 207-220]
 • تنش برشی رینولدز سرعت جریان و تنش برشی رینولدزی بر روی تاج بند توری سنگی سرریز شونده [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 13-25]
 • تنش جریان تحلیل اجزای محدود فرایند شکل دهی داغ با استفاده از مدل پیش‌بینی تنش جریان [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 143-153]
 • تنش سه محوره گسترش آسیب نرم تحت شرایط تنش سه بعدی: عددی و تجربی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 151-165]
 • تنش شعاعی میدانهای تنش و پتانسیل الکتریکی در سیلندرهای پیزوالکتریک [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • تنش - کرنش مدلسازی رفتار تنش - کرنش خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 107-124]
 • تنش-کرنش بررسی رفتار بتن‌های حاوی لاستیک تحت بارگذاری فشار تک‌محوری [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 49-58]
 • تنش محیطی میدانهای تنش و پتانسیل الکتریکی در سیلندرهای پیزوالکتریک [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • تنش و کرنش تاثیر انتخاب معیار شکست در تحلیل تنش و کرنش رویه‌های آسفالتی در مناطق گرمسیر [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 143-150]
 • تنظیم کننده ولتاژ به‌کارگیری الگوریتم جستجوی ممنوع در تخصیص بهینه تولیدات پراکنده و منابع توان راکتیو [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 17-31]
 • تنگستن دی‌سولفید مطالعه ابتدا به‌ساکن ویژگی‌های اپتیکی و مغناطیسی تنگستن دی‌سولفید [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 43-50]
 • تهویه اثر ابعاد هندسی در انتقال گرمای جابه جایی توام در محفظه های تهویه شونده [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 181-194]
 • تهی‌سازی تصفیه طلا از محلول لیچینگ کلریدی لجن آندی مس با استفاده از حلال آلی اکتانول-کروزن [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 71-78]
 • توابع خسارت توسعه منحنیهای شکنندگی و قابلیت اعتماد و ارزیابی آسیب‌پذیری لرزهﺍی پل بتنی تلهﺯنگ [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 79-99]
 • توابع گرین بررسی تحلیلی-تجربی ارتعاشات توام خمش- خمش- پیچش پره ناهمگن بالگرد دارای زاویه پیچش اولیه [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 165-182]
 • توابع لاگرانژ تحلیل ارتعاش و پایداری ورقهای دارای حرکت محوری به روش اجزای محدود استاندارد و طیفی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • توان باربری اندرکنش ژئوتکنیکی پی‌های گسترده و گروه شمع، ارزیابی دو مورد عملی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 93-108]
 • توپوگرافی رفتار لرزه‌ای تپه‌های دوبعدی نیم‌سینوسی در برابر امواج مهاجم قائم [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 109-130]
 • توپوگرافی دوبعدی تحلیل دینامیکی عوارض توپوگرافی دو‌بعدی ناهمگن در حوزه زمان با استفاده از روش اجزای مرزی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 51-68]
 • توپولوژی مجازی موازی‌سازی الگوریتمهای ژنتیکی با استفاده از اسکلتهای الگوریتمی [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 1-19]
 • توربوچارجینگ مبانی طراحی و ساخت دستگاه آزمایش تحقیقاتی توربین گازی جریان شعاعی [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 61-71]
 • توربو کد ترکیب همسانسازی توربو و کدگشایی توربوی قالبی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 51-58]
 • توربین باد اثرات فرکانس تقلیل‌یافته بر عملکرد آیرودینامیکی ناپایای مقطع پره توربین باد [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 247-268]
 • توربین جریان شعاعی مبانی طراحی و ساخت دستگاه آزمایش تحقیقاتی توربین گازی جریان شعاعی [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 61-71]
 • تورق بررسی مقاومت به نوع اول تورق در کامپوزیت‌های هیبرید بین لایه‌ای و درون‌لایه‌ای تقویت-شده با پارچه بازالت/ نایلون [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 15-27]
 • تورم بررسی تغییرات ایجاد شده در حین تف‌جوشی فاز مایع آلیاژهای حاوی اجزاء تبخیر شونده [دوره 35، شماره 3، 1395، صفحه 95-105]
 • توزیع K آشکارسازی سیگنال رادار در کلاتر با توزیع K با استفاده از تقریب Pade [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 53-65]
 • توزیع اندازه ذرات بررسی تاثیر سیکل دما - زمان بر توزیع اندازه و مورفولوژی ذرات پودر آلومینیم تولید شده به روش SAMD [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 13-27]
 • توزیع دما ارزیابی توزیع دما در فرایند شکل‌دهی حرارتی ورق‌‌ فولادی به‌روش گرمایش خطی با منبع اکسی‌گازی [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 53-70]
 • توزیع سرعت سرعت جریان و تنش برشی رینولدزی بر روی تاج بند توری سنگی سرریز شونده [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 13-25]
 • توزیع فشار بررسی تجربی جریان مافوق‌صوت حول یک بدنه مدور طویل [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 171-191]
 • توزیع مجدد ترکیب روشهای تطبیق جاداده‌شده و توزیع مجدد در شبکه‌های نیمه‌سازمان‌یافته برای حل جریانهای ایدئال دو بعدی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 123-137]
 • توقفگاه(اپیرون) مدل بهینه طراحی محوطه توقفگاه هواپیما (اپیرون) فرودگاه [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 93-106]
 • تولیدات پراکنده به‌کارگیری الگوریتم جستجوی ممنوع در تخصیص بهینه تولیدات پراکنده و منابع توان راکتیو [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 17-31]
 • تولید هرسینیت بررسی اثر دما و زمان نگهداری بر تولید هرسینیت به روش نمک مذاب [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 75-84]
 • توموگرافی پرتو ایکس تولید و ارزیابی خواص مکانیکی و مقاومت به شوک حرارتی جاذب خورشیدی ماکرومتخلخل کاربید سیلیسیم [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 87-101]
 • تونل الگوی دگرشکلیهای خاک بر اثر احداث تونل دایره‌ای در آن [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 83-102]
 • تونل باد مطالعه تجربی فشار مبنا در اجسام دو بعدی و تقارن محوری و ارزیابی روشهای نظری توسط آن [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 163-178]
 • تونل باد مطالعه تجربی اثر شکل دم عمودی بر جریان و ضرایب آیرودینامیکی یک مدل [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 233-246]
 • تونل باد موشک بالک خمیده بالانس مطالعه تجربی رفتار آیرودینامیکی دو راکت بالک تاشو [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 141-152]
 • تیتانات قلع زیرکونیوم تاثیر آنیل بر ریزساختار و خواص مایکروویو مشدد دی‌الکتریک Zr0.8Sn0.2)TiO4) اصلاح شده با اکسید مس [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 199-211]
 • تیتانایزینگ مکانیزم تشکیل پوشش نفوذی تیتانیوم بر سوپرآلیاژ پایه نیکلی B-1900 [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 13-22]
 • تیتانیا بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا سنتز شده به روش رسوب گذاری درجا در دمای پایین [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 9-24]
 • تیتانیم رفتار سلول استخوان ساز MG-63 بر روی سطح تیتانیم اصلاح شده با محلول اسیدی [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 43-56]
 • تیتانیم دی‌اکسید اثر شفافیت الکترولیت بر پس‌پراکندگی نور از لایه پس‌پراکننده نوری در سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 59-67]
 • تیتانیوم بررسی میکروساختار و رفتار اکسیداسیون و الکتریکی فولاد Crofer 22APU پوشش داده شده با تیتانیوم برای کاربرد در اتصال‌دهنده‌های پیل سوختی اکسید جامد [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 1-13]
 • تیتانیوم نیترید ارزیابی خواص سایش دمابالا و دماپایین پوشش‌های TiN رسوب داده شده در دماهای مختلف [دوره 35، شماره 4، 1395، صفحه 91-100]
 • تیر بتن آرمه بررسی تاثیر نسبت فولادهای عرضی و طولی و دهانه برش بر رفتار تیرهای بتن آرمه تحت برش با استفاده از نظریه میدان فشاری اصلاح شده [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 81-101]

ث

ج

 • جابه جایی اثر ابعاد هندسی در انتقال گرمای جابه جایی توام در محفظه های تهویه شونده [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 181-194]
 • جابه‌جایی اجباری محاسبه تجربی عدد ناسلت جریان هوا بین روتور شیاردار و استاتور یک ژنراتور [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 209-219]
 • جابه‌جایی طبیعی بررسی عددی و تحلیلی برج خنک کننده خشک طبیعی نیروگاه حرارتی بخار [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 183-195]
 • جاداده‌شده ترکیب روشهای تطبیق جاداده‌شده و توزیع مجدد در شبکه‌های نیمه‌سازمان‌یافته برای حل جریانهای ایدئال دو بعدی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 123-137]
 • جاذب امواج الکترومغناطیسی بررسی رفتار الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی TiC/Ti3AlC2 سنتز شده به روش درجا [دوره 42، شماره 1، 1402، صفحه 33-44]
 • جاذب خورشیدی تولید و ارزیابی خواص مکانیکی و مقاومت به شوک حرارتی جاذب خورشیدی ماکرومتخلخل کاربید سیلیسیم [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 87-101]
 • جانمایی تسهیلات کاربرد تصمیم‌گیری فازی در برنامه ریزی جانمایی تسهیلات [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 31-47]
 • جایابی جایابی و اندازه یابی فیلترهای اکتیو در سیتم قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 29-41]
 • جایابی نیروگاهها روش نوین برنامه‌ریزی توسعه و جایابی نیروگاهها با لحاظ کردن محدودیت خطوط انتقال [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 1-15]
 • جداسازی جرمی به کارگیری ضریب مشارکت جرمی در تعیین محدوده غیر کلاسیک سازه‌های جداسازی شده جرمی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 29-49]
 • جداسازی حروف الگوریتم اصلاح شده جداسازی حروف متون چاپی با برچسب زدن به کانتور بالایی کلمات [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 33-48]
 • جداشدگی جریان تحلیل عددی و آزمایشگاهی تاثیر نسبت دبی‌های کانال آبگیر به کانال اصلی برجداشدگی جریان در آبگیر45 درجه با انتهای باز [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 213-232]
 • جدایش میکروسکوپی الگوی جدایش میکروسکوپی آلومینیم (Al) و سیلیسیم (Si) در ریز ساختار زمینه چدنها با گرافیت کروی [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 177-188]
 • جذب آب بررسی اثر درشت دانه، نسبت آب به مواد سیمانی و میکروسیلیس بر یخ‌زدگی بتن با مقاومت زیاد [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 31-49]
 • جذب امواج الکترومغناطیس رفتار جذب امواج الکترومغناطیس در باند X در فریت باریم آلاییده شده با Mn و Zr [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 1-7]
 • جذب انرژی بررسی عوامل حباب‌زای TiH2و CaCO3 بر ساختار وخواص کامپوزیت فومی Al-7%Si-3%SiC [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 57-72]
 • جذب پروتئین اصلاح سطح ابرآبگریز پلیمر پلی‌پروپیلن با هدف بهبود برهم‌کنش‌های بیولوژیک [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 127-140]
 • جذب خورشیدی اثر آندایزینگ چندمرحله‌ای بر جذب اپتیکی پوشش‌های آندایزینگ سیاه آلیاژ آلومینیوم 2024 [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 15-28]
 • جذب سطحی بررسی جذب سطحی در نانوکامپوزیت‌های گرافن/ اکسید‌گرافن- پلیمرهای تقویت ‌شده به‌روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی واکنشی [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 25-47]
 • جذب سطحی تأثیر تلفیق میدان‌ مغناطیسی و پاشش الکتریکی بر جهت‌گیری نانولوله‌های‌کربنی در ذرات جاذب کامپوزیتی هسته-پوسته آلژینات و جذب متیلن‌بلو [دوره 42، شماره 1، 1402، صفحه 17-32]
 • جذب هیدروژن بررسی قابلیت جذب هیدروژن در ماده مرکب نانو‌ساختار SBA-16-Pd [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 13-27]
 • جرقه‌زنی سنتز نانوذرات روی/ اکسید روی با روش تخلیه الکتریکی در محیط آب مقطر و گاز آرگون [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 35-48]
 • جریان توسعه یک مدل رایانه ای برای پیش بینی نرخ انتقال رسوب ساحلی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 77-91]
 • جریان آرام حول استوانه بررسی سینماتیک و دینامیک جریان آرام نوسانی حول استوانه [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 151-171]
 • جریان آرام سیال بررسی جریان آرام سیال در خمهای با مقطع مربعی- مستطیلی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 151-171]
 • جریان آشفته سنگریز پی آبرفتی عددرینولدز سفره تعین ضرایب معادله غیر خطی جریان در پی های آبرفتی درشت دانه [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 101-112]
 • جریان اجباری کنترل سرعت یک ماشین درایو سنکرون سه فازی جریان اجباری بر پایه یک روش ساده [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 13-28]
 • جریان الکتریکی ارزیابی تأثیر جریان الکتریکی بر ریزساختار و رفتار سایشی آلیاژ پایه آلومینیم ریختگی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 77-92]
 • جریان با تمام رژیم سرعت توسعه یک فرمولبندی با عملکرد برتر برای تسخیر موج ضربه‌ای ایستاده در جریان با گستره کامل رژیم سرعت [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 167-181]
 • جریان با سطح آزاد شبیه‌سازی جریانهای با سطح آزاد و مقایسه شرایط مرزی تقارنی و دقیق در سطح آزاد [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 161-176]
 • جریان برشی بررسی منحنی پایداری خنثی برای جریان پشت یک صفحه تخت [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 271-282]
 • جریان پواسل مطالعه عددی حرکت یک قطره درجریان پواسل [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 113-129]
 • جریان چرخشی شبیه سازی عددی سه بعدی محفظه احتراق توربین گاز [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 137-148]
 • جریان در شبکه بهینه سازی شبکه ها با تابع هزینه مقعر [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 127-135]
 • جریان دو‌فازی تحلیل عددی مشخصه‌های دینامیکی مؤثر در دتونیشن ابر دو‌فازی سوخت و هوا [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 105-122]
 • جریان دو فازی اثر پارامترهای بی بعد در چرخش داخلی قطره دو بعدی در جریان دو فازی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 167-179]
 • جریان دو فازی بررسی آزمایشگاهی نوسانات فشار در مقطع مجاری آب‌بر حاوی جریان ناپایدار آب و هوا [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 69-86]
 • جریان غیرخطی تحلیل جریان از بدنه سدهای سنگریزه‌ای با روش اجزای محدود در شبکه ثابت [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 91-108]
 • جریان غیر دارسی تحلیل جریان از بدنه سدهای سنگریزه‌ای با روش اجزای محدود در شبکه ثابت [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 91-108]
 • جریان لخته‌ای بررسی آزمایشگاهی نوسانات فشار در مقطع مجاری آب‌بر حاوی جریان ناپایدار آب و هوا [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 69-86]
 • جریان مافوق‌صوت بررسی تجربی جریان مافوق‌صوت حول یک بدنه مدور طویل [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 171-191]
 • جریان مافوق صوت مطالعه تجربی فشار مبنا در اجسام دو بعدی و تقارن محوری و ارزیابی روشهای نظری توسط آن [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 163-178]
 • جریان مضرّس تأثیر دما و نرخ کرنش بر رفتار تغییر شکل مومسان شیشه‌فلز حجمی آلیاژ Zr46(Cu4.5/5.5Ag1/5.5)46Al8 [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 129-140]
 • جریان مغشوش شبیه سازی عددی سه بعدی محفظه احتراق توربین گاز [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 137-148]
 • جریان مغشوش محاسبه تجربی عدد ناسلت جریان هوا بین روتور شیاردار و استاتور یک ژنراتور [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 209-219]
 • جریان ناپایا اثرات فرکانس تقلیل‌یافته بر عملکرد آیرودینامیکی ناپایای مقطع پره توربین باد [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 247-268]
 • جریان نقدی ارائه یک الگوریتم ابتکاری برای مسئله زمان بندی پروژه با هدف حداکثر کردن خالص ارزش فعلی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 11-30]
 • جریان نقدی ارزش فعلی خالص جریانهای نقدی در مسائل زمان‌بندی تک ‌ماشین و جریان‌ کارگاهی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 49-65]
 • جریان نوسانی بررسی سینماتیک و دینامیک جریان آرام نوسانی حول استوانه [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 151-171]
 • جستجو روشی جدید برای حل مسائل ارضای محدودیت [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 1-13]
 • جسم سیاه اثر آندایزینگ چندمرحله‌ای بر جذب اپتیکی پوشش‌های آندایزینگ سیاه آلیاژ آلومینیوم 2024 [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 15-28]
 • جمع شدگی آزاد تاثیر کاربرد لاتکس پلیمری و دوده سیلیسی در خواص و عملکرد بتنهای تعمیری پایه سیمانی [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 33-47]
 • جمع شدگی پارچه مرسرایزینگ گرم پارچه مخلوط پنبه ـ پلی‌استر بررسی تأثیر دمای حمام قلیایی بر استحکام کششی، کاهش وزن و درصد جمع‌شدگی پارچه [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 355-365]
 • جهت‌گیری نانولوله‌های کربنی تأثیر تلفیق میدان‌ مغناطیسی و پاشش الکتریکی بر جهت‌گیری نانولوله‌های‌کربنی در ذرات جاذب کامپوزیتی هسته-پوسته آلژینات و جذب متیلن‌بلو [دوره 42، شماره 1، 1402، صفحه 17-32]
 • جهت یابی شار استاتور ارزیابی روش LPF و PCLPF و پیشنهاد یک روش جدید برای حل مشکل dc offset در کنترل برداری مستقیم موتورهای القایی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 1-14]
 • جوانه‌زا تأثیر افزودن جوانه‌زای Al-5Ti-B بر درجه‌بندی ریزساختار استوانه ریخته شده از کامپوزیت Al-13.8 wt.% Mg2Si به‌روش ریخته‌گری گریز از مرکز [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 49-59]
 • جوانه‌زنی ناهمگن تاثیر نرخ سرمایش بر رسوب گذاری γ′در آلیاژ Ni-11.6at.%Al [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 9-19]
 • جوانه‌زنی همگن تاثیر نرخ سرمایش بر رسوب گذاری γ′در آلیاژ Ni-11.6at.%Al [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 9-19]
 • جوش پذیری تاثیر ساختار میکروسکوپی بر جوش‌پذیری فولاد ریختگی25Cr-35Ni [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 327-336]
 • جوشکاری بررسی تأثیر حرارت ورودی جوش بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه فولادهای خط لوله API-B و API-X42 [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 55-72]
 • جوشکاری GTAW تأثیر فلز پرکننده بر خواص اتصال غیرمشابه فولاد 4130 به فولاد زنگ‌نزن 316 L [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 33-46]
 • جوشکاری اصطکاکی ارزیابی ریز ساختار و خواص مکانیکی جوشهای اصطکاکیTi6A14V/(WC-Co) [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 145-158]
 • جوش‌کاری اصطکاکی اغتشاشی بررسی خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی 316 AISI به فولاد کم کربن 37St با استفاده از جوش‌کاری اصطکاکی اغتشاشی [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 89-101]
 • جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی جوشکاری فولاد زنگ ‌نزن سوپر دو فازی S32750 UNSبه‌روش اصطکاکی اغتشاشی و ارزیابی ریزساختار، خواص مکانیکی و خوردگی آن [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 97-120]
 • جوشکاری انفجاری تأثیر فاصله توقف و ضخامت ماده منفجره بر خواص اتصال انفجاری مس- فولاد زنگ‌نزن 304 [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 35-50]
 • جوشکاری توپودری بررسی اثر خمیر جوشکاری حاوی نانوصفحات گرافن روی خواص اتصال فولاد 304 AISI جوشکاری شده به‌روش توپودری [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 83-98]
 • جوشکاری قوسی بررسی رفتار خوردگی پوشش‌های سخت الکترودهای پایه آهنی حاوی عناصر کاربیدزا [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 37-59]
 • جوشکاری قوسی تنگستن-گاز با جریان ضربانی بررسی تأثیر پارامترهای فرایند جوشکاری قوسی تنگستن-گاز با جریان ضربانی بر خواص اتصال فولاد زنگ‌نزن آستنیتی AISI 321 [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 59-79]
 • جوش‌کاری قوسی فلز-گاز ارزیابی ریزساختار و مقاومت به خوردگی مقطع جوش‌کاری شده آلیاژ Al5083-H321 توسط روش جوش‌کاری قوسی فلز-گاز در محیط آب دریا [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 107-115]
 • جوشکاری لیزر مطالعات ریزساختاری اتصالات پرتوی لیزر بین آلیاژ اینکونل 718 و فولاد زنگ‌نزن دوفازی 2304 با هدف بهینه‌سازی پارامترهای فرایند و دستیابی به استحکام شکست بیشینه [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 45-63]
 • جوشکاری لیزر ضربانی تحلیل اثر پارامترهای جوشکاری لیزر ضربانی بر هندسه جوش فولاد زنگ‌نزن 316 L توسط طراحی آزمایش [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 105-116]
 • جوشکاری همزن اصطکاکی نقطه‌ای تأثیر سرعت چرخش ابزار در فرایند همزن اصطکاکی نقطه‌ای بر ترکیدگی ذوب‌شدگی آلیاژ AZ91 [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 97-111]

چ

 • چاپ تخت ساخت حسگر پارچه‌ای سیگنال قلب توسط چاپ و لایه نشانی فلز مس روی پارچه پلی‌استر [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 115-124]
 • چاپ سه‌بعدی بهینه‌سازی پارامتر‌های فرایند ساخت داربست کامپوزیت شیشه‌ زیست‌فعال آنتی‌باکتریال/پلی‌کاپرولاکتون به روش چاپ سه‌بعدی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 1-25]
 • چارچوب آلی- فلزی بررسی نظری بهبود خواص فوتوکاتالیزوری اکسید روی و سولفید کادمیم در اثر هیبرید با چارچوب آلی- فلزی با استفاده از محاسبات تابعی چگالی [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 107-113]
 • چارچوب فلزی آلی تأثیر پراکسیدها و فرآیند شستشو بر قابلیت جذب هیدروژن در چارچوب فلزی آلی MOF-5 سنتز شده به روش اختلاط مستقیم [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 17-36]
 • چاههای آب شرب مبانی محاسبات حریم بهداشتی برای حفاظت کیفی چاههای آب شرب در شهرها [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 77-91]
 • چدن با گرافیت کروی الگوی جدایش میکروسکوپی آلومینیم (Al) و سیلیسیم (Si) در ریز ساختار زمینه چدنها با گرافیت کروی [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 177-188]
 • چدن خاکستری تأثیر نوع ساختار و زبری سطح بر زاویه ترشوندگی یک چدن هیپویوتکتیک با آب [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 31-45]
 • چدن خاکستری بهبود خواص سطح چدن خاکستری از طریق آلیاژسازی درجا [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 1-10]
 • چدن سفید تأثیر نوع ساختار و زبری سطح بر زاویه ترشوندگی یک چدن هیپویوتکتیک با آب [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 31-45]
 • چرخش داخلی قطره اثر پارامترهای بی بعد در چرخش داخلی قطره دو بعدی در جریان دو فازی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 167-179]
 • چرخه بهینه حرارتی خوردگی خستگی فولاد زنگ‌نزن pH4-17 در محیط شبیه‌سازی شده آب دریا [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 69-81]
 • چسبندگی فلزینه کاری پلیمرها: مس روی سیکلوتن [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 167-174]
 • چسبندگی خواص مکانیکی پوششهای پودری پلی پروپیلن حاوی مالئیک انیدرید بر سطح فولاد ساده کربنی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 191-203]
 • چسبندگی ارزیابی چسبندگی و بارپذیری پوشش نانوساختار CrN-CrAlN به‌روش رسوب فیزیکی بخار [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 81-93]
 • چقرمگی شکست بررسی مقاومت به نوع اول تورق در کامپوزیت‌های هیبرید بین لایه‌ای و درون‌لایه‌ای تقویت-شده با پارچه بازالت/ نایلون [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 15-27]
 • چگالی بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت کربن – کربن دو جهته بر پایه الیاف چوب درختان [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]
 • چگالی جریان تأثیر دانسیته جریان بر مورفولوژی و بافت پوششهای گالوانیزه سرد بر روی سطح فولاد [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 207-217]
 • چگالی جریان بررسی اثر چگالی جریان بر ریزساختار لایه‌های نازک منگنز- مس تولید شده به روش رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 25-33]
 • چگالی جریان رسوب‌دهی الکتریکی و مشخصه‌یابی پوشش‌های نانوبلوری آلیاژ نیکل- مولیبدن [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 71-81]
 • چگالی حالت‌ها بررسی اصول اولیه ویژگی‌های الکترونی و اپتیکی تیتانیوم‌کاربید در حالت انبوهه و نانوسیم‌های باریک آن توسط نظریه تابعی چگالی [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 83-96]
 • چگالی شار ذاتی اشباع پیش بینی مشخصات ساختاری و خواص مغناطیسی پودرهای نانوساختار آهن- نیکل با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 117-124]
 • چند لایه فلزینه کاری پلیمرها: مس روی سیکلوتن [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 167-174]
 • چوب بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت کربن – کربن دو جهته بر پایه الیاف چوب درختان [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]

ح

 • حالت توقفگر ترک انرژی ضربه‮ فولادهای مرتبه‮‌ای در حالت توقفگر ترک [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 1-11]
 • حجم عیوب مطالعه فاز پروسکایت Ba(Co0.8Fe0.2)O3−δ دپه شده با کاتیون تانتالم [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 47-55]
 • حداقل زمان حداقل زمان مانور غلت حول بردار سرعت هواپیما [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 173-187]
 • حذف بررسی کارایی زیست صافی کمپوست برای حذف گاز سولفید هیدروژن از هوای آلوده [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 43-53]
 • حرارت ورودی بررسی تأثیر حرارت ورودی جوش بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه فولادهای خط لوله API-B و API-X42 [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 55-72]
 • حرکت قطره اثر پارامترهای بی بعد در چرخش داخلی قطره دو بعدی در جریان دو فازی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 167-179]
 • حریم بهداشتی مبانی محاسبات حریم بهداشتی برای حفاظت کیفی چاههای آب شرب در شهرها [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 77-91]
 • حساسیت به نرخ کرنش تأثیر دما و نرخ کرنش بر رفتار تغییر شکل مومسان شیشه‌فلز حجمی آلیاژ Zr46(Cu4.5/5.5Ag1/5.5)46Al8 [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 129-140]
 • حسگر گاز بررسی خواص حسگری لایه‌های اکسید قلع نانوساختار لایه‌نشانی شده به روش‌های تبخیر گرمایی و کَند و پاش نسبت به اتانول [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 65-74]
 • حسگر گازی مروری بر حسگرهای گازی مقاومتی بر پایه اکسیدهای فلزی نیمه‌رسانا [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 67-109]
 • حسگرگازی خواص ساختاری، مغناطیسی و حسگری گاز استون توسط هگزافریت باریم- کلسیم تولید شده به‌روش سل- ژل خوداحتراقی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 13-27]
 • حفاظت شبکه‌های قدرت روشی نوین با استفاده از درونیابی درجه3 برای محاسبه امپدانس دقیق در رله دیستانس [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 1-17]
 • حفاظت کاتدی بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدی در سازه‌های دریایی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 49-63]
 • حفاظت کیفی مبانی محاسبات حریم بهداشتی برای حفاظت کیفی چاههای آب شرب در شهرها [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 77-91]
 • حفره‌های گازی بررسی تأثیر تزریق آلومینیم در کریستالیزاتور بر نوع، ترکیب و اکتیویته آخال‌ها در فولاد کم‌کربن [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 9-23]
 • حل الاستیک الگوی دگرشکلیهای خاک بر اثر احداث تونل دایره‌ای در آن [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 83-102]
 • حل دقیق تحلیل ارتعاش و پایداری ورقهای دارای حرکت محوری به روش اجزای محدود استاندارد و طیفی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • حل عددی بررسی سینماتیک و دینامیک جریان آرام نوسانی حول استوانه [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 151-171]
 • حل عددی اثر پارامترهای بی بعد در چرخش داخلی قطره دو بعدی در جریان دو فازی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 167-179]
 • حل عددی تحلیل عددی و آزمایشگاهی تاثیر نسبت دبی‌های کانال آبگیر به کانال اصلی برجداشدگی جریان در آبگیر45 درجه با انتهای باز [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 213-232]
 • حل عددی تحلیل عددی مشخصه‌های دینامیکی مؤثر در دتونیشن ابر دو‌فازی سوخت و هوا [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 105-122]
 • حلقه هیسترزیس بررسی تأثیر نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر ویژگی‌های مغناطیسی و ساختاری ابررسانای سرامیکی پایه بیسموت Bi2Sr2Ca2Cu3O10+θ [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 47-64]
 • حلقه هیستریسز اثرات فرکانس تقلیل‌یافته بر عملکرد آیرودینامیکی ناپایای مقطع پره توربین باد [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 247-268]
 • حمام نمک مذاب بررسی تشکیل پوشش‌های لایه‌ای- کامپوزیتی کاربید کروم و وانادیم روی فولادهای SKD11 و T10 به روش نفوذ واکنش‌‌ حرارتی (TRD) [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 29-50]
 • حوزه زمان تحلیل دینامیکی عوارض توپوگرافی دو‌بعدی ناهمگن در حوزه زمان با استفاده از روش اجزای مرزی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 51-68]
 • حوضچه آرامش و کنترل پرش کنترل پرش هیدرولیکی با یک و دو دیواره ممتد در حوضچه آرامش افقی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 97-119]

خ

 • خاصیت آنتی باکتریال ساخت، مشخصه‌یابی و بررسی مقایسه‌ای خاصیت آنتی‌باکتریال نانو ذرات Ag-TiO2 و ZnO-TiO2 [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 43-52]
 • خاصیت کشسانی مدلسازی کانال پارچه‌ای عمودی نجات [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 149-154]
 • خاک مدلسازی فرایند زیست درمانی خاکهای آلوده بر اساس پدیده های پراکندگی و جابجایی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 43-56]
 • خاک رس مدلسازی رفتار تنش - کرنش خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 107-124]
 • خاک مسلح، تراشه بهبود مشخصات مقاومتی ماسه با استفاده از الیاف پلیمری [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 113-131]
 • خا‌کهای چسبنده ‌اصطکاکی بررسی ناهمسانگردی مقاومت برشی خاکهای چسبنده‌اصطکاکی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 87-103]
 • خالص ارزش فعلی ارائه یک الگوریتم ابتکاری برای مسئله زمان بندی پروژه با هدف حداکثر کردن خالص ارزش فعلی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 11-30]
 • خرابی پیشرونده ارزیابی مقاومت سازه‌های شبکه دولایه فضاکار در برابر خرابی پیشرونده [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 149-164]
 • خروجی کران‌دار مدلسازی ماهواره روبه زمین برای کنترل وضعیت سه محوره در غیاب اطلاعات وضعیت یک محور [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 1-14]
 • خزش پایه روشی جدید برای تخمین خزش پایه بتن با استفاده از آزمایشهای کوتاه مدت خزش تحت دمای بالاتر [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 95-122]
 • خسارت هیدروژنی آنیل انحلالی، پیرسازی دومرحله‌ای و بررسی خسارت هیدروژنی آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • خستگی تحلیلی بر فرایند پیرسازی و رفتار خستگی فولاد زنگ‌نزن 17-4 PH [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 81-93]
 • خشکایش انجمادی ساخت و مشخصه‌یابی نانو کامپوزیت پلی‌کاپرولاکتان/ هیدروکسید ‌دوگانه لایه‌ای به‌منظور کاربرد در مهندسی بافت سخت [دوره 35، شماره 3، 1395، صفحه 13-28]
 • خشک کردن پاششی تولید و ارزیابی پودر کامپوزیتی نانوساختار Cr2O3-Ag در فرایند پاشش پلاسمایی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 101-115]
 • خصوصیات فیزیکی تخمین استحکام نخ پنبه‌ای چرخانه‌ای با استفاده از خصوصیات فیزیکی الیاف [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 203-209]
 • خصوصیات نوری بررسی خصوصیات ساختاری، مورفولوژیکی و نوری نانوصفحات هیدروکسید منیزیم سنتز شده توسط روش رسوب‌دهی [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 59-67]
 • خطای میرایی حل معادلات اویلر بر روی شبکه‌های بدون سازمان سه بعدی به روش GMRES+LU-SGS و یک جمله استهلاک ضمنی جدید [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 233-249]
 • خط مونتاژ چند مدلی کمینه‌سازی هزینه توقف خط مونتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 35-50]
 • خطی سازی با فیدبک کنترل سرعت تطبیقی سرو درایوهای القایی سه فاز بر پایه تئوری خطی‌سازی با فیدبک [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 21-34]
 • خطی‌سازی نیوتن-رافسون توسعه یک فرمولبندی با عملکرد برتر برای تسخیر موج ضربه‌ای ایستاده در جریان با گستره کامل رژیم سرعت [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 167-181]
 • خمش و پیچش بررسی تحلیلی-تجربی ارتعاشات توام خمش- خمش- پیچش پره ناهمگن بالگرد دارای زاویه پیچش اولیه [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 165-182]
 • خمش و واخمش الاستو پلاستیک تحلیل خمش و واخمش ورق ناهمسانگرد در شرایط کرنش صفحه ای [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 77-86]
 • خم کانالها بررسی جریان آرام سیال در خمهای با مقطع مربعی- مستطیلی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 151-171]
 • خواص آنتی باکتریال تأثیر عنصر مس بر نرخ تخریب و خواص بیولوژیکی آلیاژ منیزیم- آلومینیوم- مس ساخته شده به‌روش پلاسمای جرقه ای [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 87-99]
 • خواص اپتیکی اثر دمای بازپخت بر خواص اپتیکی و ساختاری نانوذرات ZnS [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 85-89]
 • خواص اپتیکی لایه نشانی لایه نازک نانوهیبریدی TEOS-GPTMS روی زیرلایه پلی‌متیل متاکریلات [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 101-112]
 • خواص اپتیکی لایه‌نشانی و ارزیابی خواص اپتیکی و آبگریزی لایه نازک نانوکامپوزیتی MgF2-SiO2 [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 91-104]
 • خواص اپتیکی تأثیر دمای پخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و اپتیکی نانوساختار هگزافریت SrCo2Fe16O27 [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 41-55]
 • خواص اپتیکی مطالعه ابتدا به‌ساکن ویژگی‌های اپتیکی و مغناطیسی تنگستن دی‌سولفید [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 43-50]
 • خواص الاستیک شبیه سازی خواص الاستیک نانو کامپوزیت Al-SiC با استفاده از روش دینامیک مولکولی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 43-54]
 • خواص الاستیک بهینه‌سازی خواص نانوکامپوزیت زمینه آلومینیم به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 19-30]
 • خواص الکتریکی بررسی اثر افزودن ذرات آلومینیوم تری‌هیدرات (ATH) بر خواص الکتریکی و آب‌گریزی سیلیکون رابر دو جزئی [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 117-128]
 • خواص تر مو مکانیکی مقاومت به گسترش ترک در دماهای بالا و نقش ارتباطی آن با مقاومت به شوک و خستگی گرمایی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 189-202]
 • خواص تنش گسیختگی ارزیابی تأثیر نسبت Ta/W بر ساختار میکروسکوپی و خواص تنش گسیختگی سوپرآلیاژ پایه‌نیکل PWA1483 تک‌بلور [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 1-18]
 • خواص تنش- گسیختگی تأثیر افزودن جزئی منیزیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی دما بالای سوپرآلیاژ Hastelloy X [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 29-37]
 • خواص دی‌الکتریکی تأثیر دمای بازپخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دی‌الکتریکی نانوذرات PbFe11/8Ni0/2O19 [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 67-80]
 • خواص ساختاری تأثیر دمای بازپخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دی‌الکتریکی نانوذرات PbFe11/8Ni0/2O19 [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 67-80]
 • خواص ساختاری تأثیر دمای پخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و اپتیکی نانوساختار هگزافریت SrCo2Fe16O27 [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 41-55]
 • خواص ساختاری بررسی تأثیر افزودن دیسپرسیم بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت Mn-Zn [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 65-81]
 • خواص ساختاری و مغناطیسی تاثیر دمای تفجوشی و افزودنی مس بر خواص ساختاری و مغناطیسی فریت نیکل- روی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 1-11]
 • خواص فشاری تولید فوم کامپوزیتی زمینه آلومینیومی AA356/SiCp به‌روش فوم‌سازی درجا در مذاب با عامل فوم‌ساز CaCO3 و بررسی خواص فشاری آن [دوره 35، شماره 4، 1395، صفحه 51-68]
 • خواص فوتولومینسانس سنتز سرامیک وانادات ایتریم آلائیده شده با یوروپیم به روش سنتز احتراقی به‌عنوان ماده تبدیل‌کننده کاهشی برای کاربردهای سلول خورشیدی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 41-49]
 • خواص فیزیکی و ساختاری خواص ساختاری و فیزیکی پوشش‌های نازک نانوکامپوزیتی دی‌اکسید تیتانیم: نانولوله کربنی سنتز شده به‌روش سل- ‌ژل غوطه‌وری به ‌منظور استفاده در سلول خورشیدی رنگ‌دانه‌ای [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 101-109]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی تولید درجای کامپوزیت WC-Co در سیستم WO3- Co3O4- C به‌روش احیای کربوترمیک [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 121-130]
 • خواص کششی استفاده از الگوریتم شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش بینی خصوصیات کششی نخهای مغزی دار با مغزی نایلون و رویه پنبه [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 241-251]
 • خواص کششی تأثیر افزودن جزئی منیزیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی دما بالای سوپرآلیاژ Hastelloy X [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 29-37]
 • خواص کششی اثر آنیل انحلالی دوفازی و پیرسازی بر رسوبات آلفا و خواص کششی آلیاژ تیتانیوم Ti-3Al-8Mo-7V-3Cr [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 43-59]
 • خواص گرمایی مطالعه مورفولوژی و خواص گرمایی نانوکامپوزیت پلی اتیلن ترفتالات حاوی نانوسیلیسهای آبدوست و آبگریز [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 23-37]
 • خواص مغناطیسی تأثیر عملیات حرارتی و اتمسفر بر خواص مغناطیسی شیشه سرامیک فریت نیکل نانوساختار [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 91-99]
 • خواص مغناطیسی مشخصه یابی ساختاری و مغناطیسی آلیاژهای (Fe65-Co35)100-xSix تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 105-116]
 • خواص مغناطیسی اثر کاتیون‌های منیزیم، کبالت و تیتانیم بر خواص مغناطیسی و ریزموجی نانو ذرات فریت استرانسیم تهیه شده به‌روش هم‌رسوبی [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 19-31]
 • خواص مغناطیسی حذف ساختار Mn3Ga با تقارن بلوری کم از محلول آلیاژسازی Mn-Ga با افزودن Ge [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 55-65]
 • خواص مغناطیسی بررسی اثر جانشینی یون‌های Co-Cr-Sn بر ریزساختار و خواص مغناطیسی هگزافریت باریم نوع M [دوره 35، شماره 3، 1395، صفحه 69-80]
 • خواص مغناطیسی تأثیر نسبت مولی آهن/ باریم بر ترکیب فازی، دمای سنتز، ریزساختار و خواص مغناطیسی هگزافریت باریم [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 13-22]
 • خواص مغناطیسی ارزیابی ریزساختاری و خواص مغناطیسی آلیاژ آمورف پایه کبالت Co70B20Si5Fe4Mo1 تولید شده به‌روش مذاب‌‌ریسی و آلیاژسازی مکانیکی [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 131-144]
 • خواص مغناطیسی بررسی تشکیل فازها، خواص مغناطیسی و ریزساختار نانوذرات نیکل فریت سنتز شده با سل- ژل خود احتراقی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 47-54]
 • خواص مغناطیسی تأثیر دمای بازپخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دی‌الکتریکی نانوذرات PbFe11/8Ni0/2O19 [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 67-80]
 • خواص مغناطیسی ساخت و بهینه‌سازی تمپلت‌های اکسید آلومینیوم جهت سنتز نانو‌سیم‌های فریت استرانسیوم و مقایسه آن با نانوپودرهای فریت استرانسیوم سنتز شده با روش سل- ژل [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 11-22]
 • خواص مغناطیسی بررسی اثر دما بر خواص مغناطیسی آهنربای سخت نئودمیوم- آهن- بور (Nd2Fe14B) تولید شده به‌روش پرس گرم [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 13-27]
 • خواص مغناطیسی تأثیر دمای پخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و اپتیکی نانوساختار هگزافریت SrCo2Fe16O27 [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 41-55]
 • خواص مغناطیسی بررسی تأثیر افزودن دیسپرسیم بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت Mn-Zn [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 65-81]
 • خواص مکانیکی بررسی تجربی خواص بتن مسلح به الیاف شیشه(GFRC) [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 83-95]
 • خواص مکانیکی تحلیل ریزساختار و سطح شکست و اندازه گیری استحکام خمشی فولاد متالورژی پودر کروم - مولیبدن [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 29-39]
 • خواص مکانیکی تولید، مشخصه یابی و ارزیابی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت آلیاژ پایه کبالت با تقویت کننده نانوپودر فورستریت [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 69-78]
 • خواص مکانیکی بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت کربن – کربن دو جهته بر پایه الیاف چوب درختان [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]
 • خواص مکانیکی بررسی اثرات نورد و آنیل بر روی رفتارهای کششی و خوردگی کامپوزیت چند لایه آلومینیوم/فولاد [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 1-15]
 • خواص مکانیکی ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت گلاس آینومر- فورستریت و بررسی تأثیر میزان نانوذرات فورستریت بر خواص مکانیکی و زیست فعالی آن [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 21-35]
 • خواص مکانیکی تاثیر پارامترهای فرایند ساخت بر خواص و ریزساختار کامپوزیت‌های بر پایه فریت نیکل مورد استفاده به عنوان آند خنثی در سیستم الکترولیز آلومینیم [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 125-140]
 • خواص مکانیکی تاثیر عملیات فراصوت ناپیوسته بر خواص مکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیت ریختگی Al413-SiCnp [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 87-103]
 • خواص مکانیکی مقایسه خواص ریزساختاری و مکانیکی اتصالات نفوذی آلیاژهای5754، 6061 و 7039 آلومینیـوم به آلیاژ AZ31 منیـزیم [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 11-21]
 • خواص مکانیکی بررسی مقایسه‌ای تأثیر افزودن نانوذرات دیوپسید و سیلیکا سولفوریک اسید بر خواص مکانیکی سیمان‌های گلاس آینومر [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 131-144]
 • خواص مکانیکی جوشکاری فولاد زنگ ‌نزن سوپر دو فازی S32750 UNSبه‌روش اصطکاکی اغتشاشی و ارزیابی ریزساختار، خواص مکانیکی و خوردگی آن [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 97-120]
 • خواص مکانیکی تأثیر فلز پرکننده بر خواص اتصال غیرمشابه فولاد 4130 به فولاد زنگ‌نزن 316 L [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 33-46]
 • خواص مکانیکی اثر بور و زیرکونیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای ریختگی آلومیناید آهن Fe3Al [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 43-57]
 • خواص مکانیکی تعیین ثابت‌های رابطه هال- پچ اصلاح شده و ارتباط خواص مکانیکی با ریزساختار آلیاژ AS7U3G [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 91-100]
 • خواص مکانیکی خواص مکانیکی و مطالعه برگشت فنری در فرایند شکل‌دهی خزشی آلیاژ آلومینیم 7075 [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 55-67]
 • خواص مکانیکی ساخت حامل نانولیفی پلی‌لاکتیک اسید حاوی داروی دگزامتازون [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 21-34]
 • خواص مکانیکی بررسی تأثیر حرارت ورودی جوش بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه فولادهای خط لوله API-B و API-X42 [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 55-72]
 • خواص مکانیکی ارزیابی تأثیر میزان اکسید روی و مورفولوژی داربست‌‌های نانوکامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون/ نانوذرات اکسید روی بر خواص مکانیکی این داربست‌‌ها [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 85-97]
 • خواص مکانیکی تأثیر فرایند کوئنچ و پارتیشن‌بندی بر ساختار و خواص مکانیکی فولاد AISI 4130 [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 51-61]
 • خواص مکانیکی بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا سنتز شده به روش رسوب گذاری درجا در دمای پایین [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 9-24]
 • خودتمیزشوندگی سنتز نانوهرم‌های وارونه سیلیکونی و مطالعه رفتار خود تمیزشوندگی آنها [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 47-59]
 • خودتمیزشوندگی مقایسه رفتار فوق‌آب‌گریزی به همراه خواص ضدخوردگی، ضدیخ‌زدگی و خودتمیزشوندگی پوشش‌های نیکل و کبالت حاصل از یک مرحله رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 13-29]
 • خودروی طویل لولایی بررسی پاسخ دینامیکی و پایداری خودروهای لولایی حمل سیال با صفحات عرضی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 219-232]
 • خوردگی بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدی در سازه‌های دریایی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 49-63]
 • خوردگی تهیه و مشخصه‌یابی پوشش‌های هیبریدی سیلیکا- زیرکونیا حاوی بازدارنده سریم بر آلیاژ آلومینیوم 6061 [دوره 35، شماره 3، 1395، صفحه 1-12]
 • خوردگی بررسی خواص و مقایسه خوردگی و سایش پوشش‌های Zn-Ni و Zn-Ni/P [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 49-62]
 • خوردگی ارزیابی زیست‌فعالی و رفتار خوردگی آلیاژ AZ91 با پوشش کامپوزیتی پلیمر- سرامیک [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 73-85]
 • خوردگی ایجاد پوشش‌های کامپوزیتی آلومینیم- تیتانیم- نیتروژن بر سطح تیتانیم خالص تجاری توسط فرایند قوس تنگستن-گاز محافظ [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 73-98]
 • خوردگی بررسی اثر فرایند ترمومکانیکی بر ریزساختار و مقاومت به خوردگی فولاد زنگ‌نزن آستنیتی 321 [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 65-82]
 • خوردگی بررسی افزودن متیونین بر خوردگی فولاد L316 تولیدشده به روش SLM در محیط اسیدسولفوریک [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 19-35]
 • خوردگی تنشی پیش بینی زمان شکست در خوردگی تنشی فولاد زنگ نزن 304 در محیطهای آبی کلریدی توسط شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 135-141]
 • خوردگی خستگی خوردگی خستگی فولاد زنگ‌نزن pH4-17 در محیط شبیه‌سازی شده آب دریا [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 69-81]
 • خوردگی فرسایشی دما بالا روشی نوین برای ارزیابی تجربی خوردگی فرسایشی دمابالا در محیط زباله‌سوزی با بستر سیال [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 101-113]
 • خوردگی موضعی تأثیر اندازه دانه بر رفتار خوردگی فولاد زنگ‌نزن 304 ال [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 61-72]
 • خوشه دار شدن DRI بررسی اثرات پوشش‌دهی گندله گل‌گهر- چادرملو بر رفتار آن در فرایند احیای مستقیم [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 425-433]

د

 • داربست ساخت، مشخصه یابی و بررسی خواص مکانیکی و زیستی داربست هیبریدی نانوکامپوزیتی استخوانی از جنس آپاتیت/ ژلاتین- کیتوسان به روش زیست تقلیدی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 25-42]
 • داربست ساخت و مشخصه‌یابی نانو کامپوزیت پلی‌کاپرولاکتان/ هیدروکسید ‌دوگانه لایه‌ای به‌منظور کاربرد در مهندسی بافت سخت [دوره 35، شماره 3، 1395، صفحه 13-28]
 • داربست ساخت و ارزیابی خواص مکانیکی و زیست‌فعالی داربست نانوساختار هاردیستونیت با استفاده از فضاساز [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 55-67]
 • داربست ساخت داربست‌های لایه‎‌به‌لایه نانو‌لیفی تهیه شده از پلی‌کاپرولاکتون و پلیمرهای آب‌دوست و بتا تری‌کلسیم فسفات برای مهندسی بافت [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 23-35]
 • داربست ساخت و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت پلی‌کاپرولاکتون- زئولیت Y برای مهندسی بافت استخوان [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 77-94]
 • داربست استخوانی بهینه‌سازی پارامتر‌های فرایند ساخت داربست کامپوزیت شیشه‌ زیست‌فعال آنتی‌باکتریال/پلی‌کاپرولاکتون به روش چاپ سه‌بعدی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 1-25]
 • داربست زیستی تهیه و مشخصه‌یابی نانو ذرات شیشه زیست فعال اصلاح سطحی شده توسط عامل زوجی 3- (تری متوکسی سیلیل)پروپیل متا اکریلات [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 23-33]
 • داربست گرادیانی ارزیابی ساختاری و مکانیکی داربست گرادیانی پلی کاپرولاکتون به‌منظور کاربرد در مهندسی بافت استخوان [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 75-86]
 • داربست متخلخل سنتز و بررسی خواص مکانیکی و زیست‌فعالی داربست پایه بتا تری‌کلسیم فسفات- بریدیجیت به‌روش فضاساز برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 79-97]
 • داربست نانوکامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون/ اکسید روی ارزیابی تأثیر میزان اکسید روی و مورفولوژی داربست‌‌های نانوکامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون/ نانوذرات اکسید روی بر خواص مکانیکی این داربست‌‌ها [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 85-97]
 • داربست نانولیفی داربست نانولیفی پلی هیدروکسی بوتیرات کوهیدروکسی والرات حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت/ بریدیجیت: مشخصه‌یابی و ارزیابی بیولوژیکی [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 87-99]
 • داربست‌‌های الکتروریسی بررسی اثر افزودن نانورس بر خصوصیات داربست نانوکامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون حاوی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی به‌منظور کاربرد در مهندسی بافت نرم [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 45-59]
 • دانایی چگونگی اندازه‌گیری سطح دانایی یک سازمان مهندسی: ارائه یک روش جدید [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 45-60]
 • دتونیشن تعیین پارامترهای معادلات حالت BKW و HOM برای محصولات انفجار [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 73-89]
 • دتونیشن تحلیل عددی مشخصه‌های دینامیکی مؤثر در دتونیشن ابر دو‌فازی سوخت و هوا [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 105-122]
 • درجا تولید کامپوزیت هیبریدی Al7075/TiB2-Al2O3 به روش درجا با استفاده از ریخته‌گری گردابی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 51-65]
 • درجه حرارت بررسی اولیه مدل سه بعدی جریان در دریای خزر [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 207-220]
 • درجه ناهمسان گردی کرنش نهایی و درجه ناهمسان گردی در ورق های کامپوزیتی موج دار [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 33-48]
 • درز ریل و ریل کوتاه درزهای گونیا در قوسهای مسیر راه آهن [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 197-211]
 • درشت دانه بررسی اثر درشت دانه، نسبت آب به مواد سیمانی و میکروسیلیس بر یخ‌زدگی بتن با مقاومت زیاد [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 31-49]
 • درصد زمان روشنایی اثر پارامترهای آبکاری پالسی بر میزان رسوب ذرات تقویت‌کننده در پوشش کامپوزیتی نیکل-تنگستن/اکسید سریم [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 63-77]
 • درصد عبور ساخت آلومینای شفاف با استفاده از کمک تفجوش‌های اکسید منیزیم و اکسید لانتانیوم به روش تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 31-40]
 • درون‌یابی فازی ارائه درون‌یابی KNNGI و مقایسه آن با درون‌یابی FI در بازشناسی گفتار [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 1-10]
 • درون‌یابی گوسی ارائه درون‌یابی KNNGI و مقایسه آن با درون‌یابی FI در بازشناسی گفتار [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 1-10]
 • دریاچه ارومیه مطالعه بعضی مشخصه‌ها و پایائی بتن، در دریاجه ارومیه [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 131-148]
 • دستگاه تعویض خط در خطوط جوشکاری شده پیوسته بررسی محاسبات دستگاههای تعویض خط جوشکاری شده پیوسته راه آهن [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 381-390]
 • دسته بندی الگو به کارگیری روشهای دسته بندی الگودر تقسیم قدرت به نواحی کنترل ولتاژ ومقایسه نتایج آنها [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 27-42]
 • دسته لوله اندازه‌گیری انتقال گرما به‌کمک انتقال جرم از یک ردیف لوله داخل کانال [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 315-325]
 • دگر شکلی‌ و نشست الگوی دگرشکلیهای خاک بر اثر احداث تونل دایره‌ای در آن [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 83-102]
 • دگرگونی دگرگونی فازی آناتاز به روتیل در شرایط آسیاکاری و بدون آسیاکاری [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 207-216]
 • دگرگونی فازی شبیه‌سازی عددی گرمایی- ساختاری فرایند کوئنچ فولادها [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 73-84]
 • دگزامتازون ساخت حامل نانولیفی پلی‌لاکتیک اسید حاوی داروی دگزامتازون [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 21-34]
 • دما بررسی اثر عملیات آسیابکاری مکانیکی و دمای واکنش بر تشکیل نیترید سیلیسیم [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 51-59]
 • دمای استحاله اثر افزودن بور بر ساختار، سختی و دماهای استحاله آلیاژ حافظه‌دار Cu-12Al-4Ni تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی، پرس و نورد [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 59-72]
 • دمای انباشت مطالعه تحولات ساختاری لایه نازک کربن آمورف انباشت شده بر آلیاژ نیکل- مس با تغییر دمای انباشت و انرژی پرتوی یون [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 29-42]
 • دمای پخت تأثیر دمای پخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و اپتیکی نانوساختار هگزافریت SrCo2Fe16O27 [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 41-55]
 • دمای تف‌جوشی تأثیر جانشانی منیزیم و دمای تف‌جوشی بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی فریت منگنز- منیزیم [دوره 35، شماره 3، 1395، صفحه 81-94]
 • دمای توقف تبلور مجدد تعیین محدوده کارگرم فولادهای کم‌آلیاژ کربن متوسط پایه Ni-Cr-Mo با آزمایش‌های کشش و پیچش گرم [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 99-115]
 • دمای کلسیناسیون تولید و مشخصه‌یابی کلسیم منیزیم سیلیکات نانو متخلخل و بررسی اثر دمای کلسیناسیون بر رفتار دارورسانی آن [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 69-82]
 • دمای کلسیناسیون اثر دمای کلسینه و نسبت مولی Li/TFA بر ریخت و فاز نانوذرات لیتیوم فلورید تولید شده به‌روش سل-ژل فلوئورلیتی [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 29-39]
 • دمای واجذب هیدروژن اثر زمان آسیاکاری و افزودن آلیاژ Ce-75Ni 25 بر خواص واجذب هیدروژن کامپوزیت پایه هیدرید منیزیم تولیدی به‌روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 31-43]
 • دمپرالکترومغناطیسی طراحی وساخت یک سیستم تعلیق الکترومعناطیسی جدید برای خودروها [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 1-16]
 • دم‌عمودی مطالعه تجربی اثر شکل دم عمودی بر جریان و ضرایب آیرودینامیکی یک مدل [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 233-246]
 • دوام مطالعه بعضی مشخصه‌ها و پایائی بتن، در دریاجه ارومیه [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 131-148]
 • دوام بتن در برابر ذوب و انجماد بررسی اثر درشت دانه، نسبت آب به مواد سیمانی و میکروسیلیس بر یخ‌زدگی بتن با مقاومت زیاد [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 31-49]
 • دودکش بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای دودکشهای نیروگاهی، مطالعه موردی: دودکش نیروگاه توس مشهد [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 73-91]
 • دوراهه خط آهن ضربات چرخ - ریل در دوراهه‌های خط آهن [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 85-101]
 • دوفلزی Al/Cu بررسی تشکیل ترکیبات بین‌‌فلزی در ریخته‌گری مرکب دوفلزی مس و آلومینیوم [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 115-129]
 • دوفلزی- تنگستن- مس- نیکل- بررسی پارامترهای فرایند تولید دوفلزی آلیاژ (تنگستن – مس- نیکل)/ مس خالص از روش تف‌جوشی پلاسما [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 61-76]
 • دو ورودی مبانی طراحی و ساخت دستگاه آزمایش تحقیقاتی توربین گازی جریان شعاعی [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 61-71]
 • دیافراگم کف بررسی تاثیر صلبیت دیافراگم کف طبقات بر رفتار ساختمانهای بلند بتنی با دیوارهای برشی ناپیوسته تحت بازگذاری جانبی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 81-100]
 • دی‌اکسید تیتانیم خواص ساختاری و فیزیکی پوشش‌های نازک نانوکامپوزیتی دی‌اکسید تیتانیم: نانولوله کربنی سنتز شده به‌روش سل- ‌ژل غوطه‌وری به ‌منظور استفاده در سلول خورشیدی رنگ‌دانه‌ای [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 101-109]
 • دی‌اکسید تیتانیم بررسی تأثیر نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر ویژگی‌های مغناطیسی و ساختاری ابررسانای سرامیکی پایه بیسموت Bi2Sr2Ca2Cu3O10+θ [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 47-64]
 • دی اکسید تیتانیم تولید کاربید تیتانیم به روش مکانوشیمیایی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 155-164]
 • دی اکسیدتیتانیم دگرگونی فازی آناتاز به روتیل در شرایط آسیاکاری و بدون آسیاکاری [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 207-216]
 • دی اکسید  تیتانیم بررسی اثر اتانول و اسید آسکوربیک بر استخراج دی اکسید تیتانیم از ایلمنیت توسط اسید اگزالیک [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 11-25]
 • دی‌اکسید تیتانیم دوفازی نانومیله‌های نانوبرگ‌دار شده دی‌اکسید تیتانیم دوفازی به‌منظور استفاده در کاربردهای فتوالکتروشیمیایی [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 69-79]
 • دی‌اکسید تیتانیوم ساخت و مشخصه‌یابی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم آلائیده شده با اتم‌های سریم با روش تخلیه الکتریکی [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 83-90]
 • دی اکسید وانادیم ساخت و شناسایی نانومیله های دی اکسید وانادیم به روش هیدروترمال [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 23-28]
 • دیاگرام فازی سنتز و مشخصه‌یابی پودر CaB4O7 تولید شده به‌روش واکنش حالت جامد [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 65-74]
 • دی بورید زیرکونیم تف‌جوشی بدون فشار و خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت ZrB2-ZrC-SiC [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 115-129]
 • دیرگداز بررسی اثر دما و زمان نگهداری بر تولید هرسینیت به روش نمک مذاب [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 75-84]
 • دیرگداز منیزیایی تأثیر افزودن نانومنیزیا بر خواص آجرهای دیرگداز منیزیت- هرسنیتی ساخته شده با استفاده از لجن کنورتور [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 95-106]
 • دیسپرز تهیه نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت- نانولوله کربنی به روش سنتز درجا و بررسی مورفولوژی و ریزساختار آن [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 1-11]
 • دی سیلیساید مولیبدن ارزیابی فازی ترکیبات آلیاژی و کامپوزیتی شده ی دی سیلیساید مولیبدن با آلومینیوم و کاربید تیتانیوم [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 21-31]
 • دیلا تو متری تحولات زیر ساختاری آلیاژ Ti-6AL-4V در حین تغییر شکل گرم [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 189-201]
 • دینامیک پلها بررسی تاثیر شرایط تکیه گاهی و ساختگاهی بر رفتار دینامیکی و پاسخ لرزه ای پل غدیر [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 177-196]
 • دینامیک خودرو بررسی پاسخ دینامیکی و پایداری خودروهای لولایی حمل سیال با صفحات عرضی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 219-232]
 • دینامیک مغناطیسی خواص استاتیک و دینامیک مغناطیسی نانوذرات La0/8Sr0/2MnO3 [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 23-34]
 • دینامیک مولکولی بهینه‌سازی خواص نانوکامپوزیت زمینه آلومینیم به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 19-30]
 • دینامیک مولکولی بررسی جذب سطحی در نانوکامپوزیت‌های گرافن/ اکسید‌گرافن- پلیمرهای تقویت ‌شده به‌روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی واکنشی [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 25-47]
 • دیوار آجری بررسی تحلیلی رفتار دیوار آجری تقویت شده با شبکه آرماتور و شاتکریت [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 213-221]
 • دیوار برشی ناپیوسته بررسی تاثیر صلبیت دیافراگم کف طبقات بر رفتار ساختمانهای بلند بتنی با دیوارهای برشی ناپیوسته تحت بازگذاری جانبی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 81-100]
 • دیوارهای حایل قائم و مایل بررسی‌‌ عملکرد دیوارهای‌حایل متکی برشیب ‌(مایل) درمقابل بارهای استاتیکی ولرزه‌ای [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 17-31]

ذ

 • ذخیره‌سازی هیدروژن بررسی اثر ترکیب عناصر نادر خاکی آمیخته بر ریزساختار و مشخصه جذب و واجذب آلیاژ جاذب هیدروژن MmNi5 [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 99-112]
 • ذرات SiC تولید فوم کامپوزیتی زمینه آلومینیومی AA356/SiCp به‌روش فوم‌سازی درجا در مذاب با عامل فوم‌ساز CaCO3 و بررسی خواص فشاری آن [دوره 35، شماره 4، 1395، صفحه 51-68]
 • ذرات TiO2 مشخصه یابی و مکانیزم تشکیل نانوکامپوزیت زمینه آلومینیمی تقویت شده با ذرات TiO2 به روش آسیاب مکانیکی [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 99-106]
 • ذرات تقویت‌کننده Al3Zr و Al3Ti تأثیر عملیات حرارتی بر خواص ریزساختاری و مکانیکی کامپوزیت هیبریدی درجای Al /Al3Zr + Al3Ti تولیدشده توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 49-64]
 • ذرات تقویت کننده سرامیکی بررسی پارامترهای موثر در تولید مواد مرکب زمینه آلومینیومی به روش اکستروژن گرم پود [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 179-188]
 • ذرات روان‌کار جامد بررسی تاثیر ذرات گرافیت و MoS‌2 بر خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی Ni-SiC در دماهای بالا [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 105-121]
 • ذوب با پرتوالکترونی مشخصه‌یابی ریزساختار، سختی و زبری نمونه‌های آلیاژ Ti-6Al-4V ساخته شده توسط فرایند ذوب با پرتوی الکترونی (EBM) [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 51-67]
 • ذوب‌ریسی تأثیر عنصر نایوبیم بر افزایش قابلیت شیشه‌ای شدن آلیاژهای آمورف پایه آهن با ترکیب (Fe55-xCr18Mo7B16C4Nbx (X=0, 3, 4, 5 [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 67-81]
 • ذوب‌ریسی مذاب ارزیابی ریزساختاری و خواص مغناطیسی آلیاژ آمورف پایه کبالت Co70B20Si5Fe4Mo1 تولید شده به‌روش مذاب‌‌ریسی و آلیاژسازی مکانیکی [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 131-144]
 • ذوب‌شدگی تأثیر سرعت چرخش ابزار در فرایند همزن اصطکاکی نقطه‌ای بر ترکیدگی ذوب‌شدگی آلیاژ AZ91 [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 97-111]
 • ذوب‌قوسی بهبود ویژگی‌های مغناطیسی ترکیب هویسلر Co2FeSi با اصلاح نظم بلوری نمونه‌ها در فرایندهای مختلف ساخت [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 13-21]
 • ذوب قوسی تأثیر روش ساخت بر فرایند تشکیل فاز و ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نمونه‌های Mn2.5Ge [دوره 35، شماره 3، 1395، صفحه 45-56]
 • ذوب لیزری انتخابی بررسی افزودن متیونین بر خوردگی فولاد L316 تولیدشده به روش SLM در محیط اسیدسولفوریک [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 19-35]
 • ذوب مجدد بررسی عیوب و روشهای پیشگیری از آنها در کامپوزیتهای ریختگی فروتیک [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 167-178]

ر

 • رادار بهبود آشکارسازی اهداف راداری با استفاده از نویززدائی برپایه تبدیل موجک [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 17-29]
 • رادیکال آزاد گازی بررسی اثر استفاده از رادیکال های گازی سیستم گازی آمونیاک و تری کلروسیلان بر رشد و خصوصیات لایه نازک نیترید سیلیکون آمورف لایه نشانی شده به روش لایه نشانی شیمیایی از فاز بخار در فشار پایین [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 53-63]
 • راستای الیاف ارائه مدل ریاضی و تهیه نرم افزار برای ماشینکاری سه بعدی مواد مرکب پایه پلیمری الیافی به کمک کامپیوتر [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 111-123]
 • راندمان اجزاء تحلیل ترمو-اقتصادی سیکلهای نیروگاهی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 413-424]
 • راه‌آهن درزهای گونیا در قوسهای مسیر راه آهن [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 197-211]
 • رباتهای همکار با افزودگی درجه آزادی حل مسئله سینماتیک معکوس رباتهای همکار در حضور افزودگی درجه آزادی سینماتیکی به روش کنترل بهینه [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 221-232]
 • رتور قفسه‌ای تشخیص بروز شکستگی در میله‌های رتور موتورهای القایی با استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 47-61]
 • رزین فنولیک ساخت و بررسی خواص نانوکامپوزیت کربن/فنولیک با استفاده از روش پیرولیز پلیمر و تقویت آن با نانوذرات اکسید فلزی [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 39-53]
 • رزین فنولیک سنتز پودر هافنیم دی‌بوراید به‌روش احیای کربوترمال [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 75-85]
 • رسوب آلومینیوم- تیتانیوم بررسی رفتار اکسیداسیون هم‌دما و سیکلی فولاد زنگ‌نزن430 پوشش داده شده با رسوب هم‌زمان آلومینیوم و تیتانیوم [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 13-23]
 • رسوب آلیاژی رسوب الکتروشیمیایی نانووایر آلیاژ سه جزیی Ni-Fe-Co [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 215-226]
 • رسوبات دریایی توسعه یک مدل رایانه ای برای پیش بینی نرخ انتقال رسوب ساحلی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 77-91]
 • رسوب الکتروفورتیک تأثیر غلظت یون‌ها در گرانروی دوغاب‌های آلومینایی پایدار شده در فرایند رسوب نشانی الکتروفورتیک [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 119-130]
 • رسوب الکتریکی تأثیر دانسیته جریان و آماده سازی سطح فولاد بر مورفولوژی و بافت رسوب الکتریکی روی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 173-184]
 • رسوب ای.دی.وی سرعت جریان و تنش برشی رینولدزی بر روی تاج بند توری سنگی سرریز شونده [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 13-25]
 • رسوب‌دهی بررسی اثر غلظت و پیرسازی بر رسوب‌دهی نانوپودر ایتریا [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 97-106]
 • رسوب‌دهی الکتریکی مقایسه فوق آب‌گریزی و رفتار خوردگی پوشش‌های میکرو- نانو ساختار نیکل و نیکل- کبالت بر روی زیرلایه مس [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 87-105]
 • رسوب‌دهی الکتریکی رسوب‌دهی الکتریکی و مشخصه‌یابی پوشش‌های نانوبلوری آلیاژ نیکل- مولیبدن [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 71-81]
 • رسوب‌دهی الکتریکی رسوب‌دهی الکتریکی پوشش نیکل- مولیبدن بر فولاد زنگ‌نزن جهت استفاده به‌عنوان صفحات دوقطبی پیل سوختی پلیمری [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]
 • رسوب‌دهی الکتریکی اثر غلظت ذرات Al2O3 بر خواص پوشش‌های کامپوزیتی Ni-Mo-Al2O3 تولیدی به‌روش رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 49-58]
 • رسوب‌دهی الکتریکی مقایسه رفتار فوق‌آب‌گریزی به همراه خواص ضدخوردگی، ضدیخ‌زدگی و خودتمیزشوندگی پوشش‌های نیکل و کبالت حاصل از یک مرحله رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 13-29]
 • رسوب‌دهی زیستی بررسی تاثیر درجه اسیدی محلول سوبسترا، دمای گرمخانه‌گذاری و دمای کلسینه کردن بر تولید باکتریایی هیدروکسی‌آپاتیت نانوساختار [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 213-226]
 • رسوب‌دهی هم‌زمان بررسی تاثیر ذرات گرافیت و MoS‌2 بر خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی Ni-SiC در دماهای بالا [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 105-121]
 • رسوب شیمیایی بخار ارزیابی خواص سایش دمابالا و دماپایین پوشش‌های TiN رسوب داده شده در دماهای مختلف [دوره 35، شماره 4، 1395، صفحه 91-100]
 • رسوب شیمیایی بخار (CVD) ساخت کانال هدایت عصبی بر پایه گرافن سه‌بعدی/پلیمر برای کاربرد در مهندسی بافت عصب [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 61-73]
 • رسوب فیزیکی بخار ارزیابی چسبندگی و بارپذیری پوشش نانوساختار CrN-CrAlN به‌روش رسوب فیزیکی بخار [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 81-93]
 • رسوب فیزیکی بخار بررسی خواص پوشش MoS2-Cr ایجاد شده توسط فرایند پراکنش مگنترونی DC [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 25-41]
 • رسوب گذاری γ′ تاثیر نرخ سرمایش بر رسوب گذاری γ′در آلیاژ Ni-11.6at.%Al [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 9-19]
 • رسوب گذاری درجا بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا سنتز شده به روش رسوب گذاری درجا در دمای پایین [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 9-24]
 • رسیدگی تخمین استحکام نخ پنبه‌ای چرخانه‌ای با استفاده از خصوصیات فیزیکی الیاف [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 203-209]
 • رفتار انعکاسی استفاده ار روش مدل هندسی برای توضیح رفتار دو گانه انعکاسی نخهای اکریلیک در امتداد طولی و مقطع عرضی [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 167-180]
 • رفتار ترک تحلیل ریزساختار و سطح شکست و اندازه گیری استحکام خمشی فولاد متالورژی پودر کروم - مولیبدن [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 29-39]
 • رفتار تریبولوژیکی بررسی تاثیر ذرات گرافیت و MoS‌2 بر خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی Ni-SiC در دماهای بالا [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 105-121]
 • رفتار جریانی دوغاب تأثیر پارامترهای مؤثر بر رفتار جریانی دوغاب نیترید سیلیسیم- نشاسته به‌منظور ساخت قطعات متخلخل نیترید سیلیسیمی به‌روش ریخته‌گری ژلی [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 13-23]
 • رفتار چگالش تاثیر روش های مختلف فعال سازی بر ریزساختار، سختی و رفتار چگالش مولیبدن تف جوشی شده [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 11-20]
 • رفتار خوردگی نقش نوع زیر لایه فلزی پوشش هیدروکسی آپاتیت ایمپلنت دندانی در موفقیت کلینیکی و پاتولوژیکی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 189-205]
 • رفتار خوردگی بررسی اثرات نورد و آنیل بر روی رفتارهای کششی و خوردگی کامپوزیت چند لایه آلومینیوم/فولاد [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 1-15]
 • رفتار خوردگی تولید و بررسی رفتار خوردگی پوشش اکسیدهای فلزی مخلوط Al2O3/MgO/TiO2 به روش سل- ژل روی زیرلایه آلومینیم [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 17-30]
 • رفتار سایشی تأثیر عملیات نیتراسیون بر ساختار، سختی سطح و رفتار سایشی فولاد 4140 پوشش داده شده به روش الکترولسNi-P [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 185-195]
 • رفتار سایشی بررسی خواص پوشش MoS2-Cr ایجاد شده توسط فرایند پراکنش مگنترونی DC [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 25-41]
 • رفتار سیکلی یک مدل رفتاری برای خاکهای ماسه‌ای [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 51-63]
 • رفتار غیر خطی تحلیل ستونهای فولادی جدارنازک پر شده با بتن توسط روش اجزای محدود غیرخطی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 391-399]
 • رفتار لرزه ای پل بررسی تاثیر شرایط تکیه گاهی و ساختگاهی بر رفتار دینامیکی و پاسخ لرزه ای پل غدیر [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 177-196]
 • رفتار مکانیکی بررسی رفتار بتن‌های حاوی لاستیک تحت بارگذاری فشار تک‌محوری [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 49-58]
 • رقیق کننده سنتز نانو پودرکاربید زیرکونیوم به روش خود پیش‌رونده دما بالا [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 79-89]
 • رقیق کننده اثر افزودن آلومینا به‌عنوان رقیق‌کننده بر سنتز احتراقی کامپوزیت Al2O3-ZrB2 [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 1-8]
 • رله‌دیستانس روشی نوین با استفاده از درونیابی درجه3 برای محاسبه امپدانس دقیق در رله دیستانس [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 1-17]
 • رهایش دارو جذب داروی فلوکونازول در ایروژل سیلیس به‌روش غوطه‌وری و بررسی سرعت و مکانیزم رهایش دارو [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 25-34]
 • رهایش دارو بررسی رهایش داروهای ضد سرطان متوتروکسات و 5- فلوئوروراسیل از ساختار چندلایه نانولیفی پلی‌کاپرولاکتون: کیتوسان [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]
 • رهایش دارو ساخت حامل نانولیفی پلی‌لاکتیک اسید حاوی داروی دگزامتازون [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 21-34]
 • رهایش دارو سنتز، شناسایی و بررسی ویژگی مغناطیسی نانوکامپوزیت Co3O4/CoFe2O4 با استفاده از کلسینه‌کردن نمک کمپلکس‌های دوتایی Co(Salen)(PPh3)(H2O) 4Fe(CN)6 و Co(Salophen)(PPh3)(H2O) 4Fe(CN)6 [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 81-101]
 • رهایش کنترل شده دارو تولید و مشخصه‌یابی کلسیم منیزیم سیلیکات نانو متخلخل و بررسی اثر دمای کلسیناسیون بر رفتار دارورسانی آن [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 69-82]
 • رهایی گردابه اثر نسبت ابعادی یک چهار گوش بر عدد اشتروهال و تاثیر آن در تحریک ضریب انتقال گرما از صفحه تخت مجاور آن [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 103-115]
 • روانساز نیوتنی بررسی فرایند نورد سرد ورق همراه با روانسازی هیدرودینامیک [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 283-297]
 • روانسازی هیدرودینامیک بررسی فرایند نورد سرد ورق همراه با روانسازی هیدرودینامیک [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 283-297]
 • روانکار جامد بررسی خواص و مقایسه خوردگی و سایش پوشش‌های Zn-Ni و Zn-Ni/P [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 49-62]
 • روبات متحرک دینامیک و کنترل حرکت سیستم‌های روباتیک دارای پایه متحرک [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 193-214]
 • روتایل/ آناتاز نانومیله‌های نانوبرگ‌دار شده دی‌اکسید تیتانیم دوفازی به‌منظور استفاده در کاربردهای فتوالکتروشیمیایی [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 69-79]
 • روتور شیاردار محاسبه تجربی عدد ناسلت جریان هوا بین روتور شیاردار و استاتور یک ژنراتور [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 209-219]
 • روتیل دگرگونی فازی آناتاز به روتیل در شرایط آسیاکاری و بدون آسیاکاری [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 207-216]
 • روتیل تولید کاربید تیتانیم به روش مکانوشیمیایی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 155-164]
 • رودخانه آبرفتی توسعه مدل شبه دو بعدی SDAR برای شبیه‌سازی تغییرات تراز بستر رودخانه‌های آبرفتی [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 123-145]
 • روسازی تاثیر انتخاب معیار شکست در تحلیل تنش و کرنش رویه‌های آسفالتی در مناطق گرمسیر [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 143-150]
 • روشGMRES+LU-SGS حل معادلات اویلر بر روی شبکه‌های بدون سازمان سه بعدی به روش GMRES+LU-SGS و یک جمله استهلاک ضمنی جدید [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 233-249]
 • روش PEO/EPD بررسی خواص فوتوکاتالیستی لایه‌های NiO/TiO2 رشد داده شده به‌روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی/ رسوب الکتروفورتیک [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 87-95]
 • روشSA ارائه الگوریتمی برای مسئله برش دوبعدی با تقاضا [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 59-76]
 • روش SAMD بررسی تاثیر سیکل دما - زمان بر توزیع اندازه و مورفولوژی ذرات پودر آلومینیم تولید شده به روش SAMD [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 13-27]
 • روش TVD و مسئله ریمان شبیه سازی شبه استاتیک فرایند جدایش در موشکهای چند مرحله ای [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 141-152]
 • روش V-g تعیین سرعت ناپایداری دینامیکی بال بدون انحراف در جریان زیرصوت با منظور کردن اثرات تراکم پذیری [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 197-207]
 • روش آنالیز شیب تأثیر یون تارتارات بر رفتار جدایش روی و کادمیم در محلول سولفاتی [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 63-73]
 • روش ابتکاری ارزش فعلی خالص جریانهای نقدی در مسائل زمان‌بندی تک ‌ماشین و جریان‌ کارگاهی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 49-65]
 • روش اجزاء محدود تأثیر عیب استون- ولز بر استحکام نهایی نانولوله‏های کربنی [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 83-97]
 • روش اجزاء محدود استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی در شبیه‌سازی فرایند تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای نمونه کامپوزیتی Si3N4-SiO2 [دوره 35، شماره 3، 1395، صفحه 29-43]
 • روش اجزای محدود طراحی وساخت یک سیستم تعلیق الکترومعناطیسی جدید برای خودروها [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 1-16]
 • روش اجزای محدود تحلیل اجزای محدود فرایند نورد حلقه در حضور غلتکهای راهنما [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 91-110]
 • روش اجزای محدود تحلیل جریان از بدنه سدهای سنگریزه‌ای با روش اجزای محدود در شبکه ثابت [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 91-108]
 • روش اجزای محدود تحلیل خمش و واخمش ورق ناهمسانگرد در شرایط کرنش صفحه ای [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 77-86]
 • روش اجزای مرزی تحلیل دینامیکی عوارض توپوگرافی دو‌بعدی ناهمگن در حوزه زمان با استفاده از روش اجزای مرزی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 51-68]
 • روش المان محدود روش اصلاح شده المان محدود شبکه ثابت در تحلیل مسائل دو بعدی ارتجاعی خطی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 103-122]
 • روش المان محدود شبکه ثابت روش اصلاح شده المان محدود شبکه ثابت در تحلیل مسائل دو بعدی ارتجاعی خطی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 103-122]
 • روش المان محدود صریح ارزیابی عملکرد دستگاه سایزینگ پرس در کاهش عرض تختال به کمک شبیه سازی به روش المان محدود [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 269-283]
 • روش اهارا تولید سلول استاندارد بهینه در تکنولوژی CMOS استاتیک [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 15-27]
 • روش تاگوچی تعیین شرلیط بهینه فلوتاسیون کالکوسیت در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از روش تاگوچی در مجتمع مس سرچشمه [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 211-220]
 • روش تاگوچی بررسی تأثیر پارامترهای فرایند جوشکاری قوسی تنگستن-گاز با جریان ضربانی بر خواص اتصال فولاد زنگ‌نزن آستنیتی AISI 321 [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 59-79]
 • روش تجربی اندازه‌گیری انتقال گرما به‌کمک انتقال جرم از یک ردیف لوله داخل کانال [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 315-325]
 • روش تحلیل قاچی بررسی فرایند نورد سرد ورق همراه با روانسازی هیدرودینامیک [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 283-297]
 • روش تطبیقی ترکیب روشهای تطبیق جاداده‌شده و توزیع مجدد در شبکه‌های نیمه‌سازمان‌یافته برای حل جریانهای ایدئال دو بعدی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 123-137]
 • روش تفاضلی ارائه یک الگوریتم ابتکاری برای مسئله زمان بندی پروژه با هدف حداکثر کردن خالص ارزش فعلی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 11-30]
 • روش جستجوی برگشتی ارائه یک الگوریتم ابتکاری برای مسئله زمان بندی پروژه با هدف حداکثر کردن خالص ارزش فعلی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 11-30]
 • روش جستجوی ممنوع کاربرد روش جستجوی ممنوع برای حل گونه ای خاص از مدلهای توزیع چندکالایی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 43-54]
 • روش جهات امکانپذیر محاسبه ابعاد و آرایش بهینه صفحات مستغرق در دهانه های آبگیر با روش جهات امکانپذیر [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 207-215]
 • روش حد بالا بهینه سازی شکل قالب و مسیر جریان مواد در اکستروژن مقاطع غیردایره‌ای به وسیله قالبهای همگرای غیرخطی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 285-299]
 • روش درجا بررسی فرایند تولید نیمه صنعتی مواد مرکبAL-TiB2 وAL-ZrB2 به روش درجا با استفاده از سرباره فعال [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 179-188]
 • روش رسوب‌دهی حمام شیمیایی بررسی اثر پلی‌اتیلن گلایکول بر رفتار ترشوندگی سطوح آبگریز ZnO تهیه شده به‌روش رسوب‌دهی حمام شیمیایی [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 69-88]
 • روش رویه پاسخ تحلیل اثر پارامترهای جوشکاری لیزر ضربانی بر هندسه جوش فولاد زنگ‌نزن 316 L توسط طراحی آزمایش [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 105-116]
 • روش زیرگرادیان بهینه سازی شبکه ها با تابع هزینه مقعر [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 127-135]
 • روش ژنتیک- فازی بهینه سازی همزمان چند تابع هدف با الگوریتم ژنتیک- فازی و کاربرد آن در کنترل سرعت موتور القایی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 29-42]
 • روش ساده کنترل سرعت یک ماشین درایو سنکرون سه فازی جریان اجباری بر پایه یک روش ساده [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 13-28]
 • روش ساده سازی لاگرانژی بهینه سازی شبکه ها با تابع هزینه مقعر [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 127-135]
 • روش شاخه و کران ارزش فعلی خالص جریانهای نقدی در مسائل زمان‌بندی تک ‌ماشین و جریان‌ کارگاهی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 49-65]
 • روش طیفی بررسی منحنی پایداری خنثی برای جریان پشت یک صفحه تخت [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 271-282]
 • روش فرانت تراکینگ یک روش مرتبه دوم در شبیه سازی انفجار در زیر آب [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 133-149]
 • روش فضاساز سنتز و بررسی خواص مکانیکی و زیست‌فعالی داربست پایه بتا تری‌کلسیم فسفات- بریدیجیت به‌روش فضاساز برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 79-97]
 • روش قاچی استفاده از روش قاچی اصلاح شده در نورد نامتقارن ورق [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 137-158]
 • روش قاچی تحلیل فرایند نورد ورقهای دو لایه به روش قاچی- تراز اصلاح شده [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 121-134]
 • روش قالب فداشونده سنتز گرافن سه بعدی و بهینه‌سازی مورفولوژی آن [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 1-12]
 • روش کوئیک اثر نسبت ابعادی یک چهار گوش بر عدد اشتروهال و تاثیر آن در تحریک ضریب انتقال گرما از صفحه تخت مجاور آن [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 103-115]
 • روش گرمادهی سریع تولید و مشخصه‌یابی پوشش نانوساختار تیتانات کلسیم با روش پوشش‌دهی غوطه‌وری سل- ژل [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 13-22]
 • روش گودونف یک روش مرتبه دوم در شبیه سازی انفجار در زیر آب [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 133-149]
 • روش لایه‌به‌لایه ارزیابی ساختاری و مکانیکی داربست گرادیانی پلی کاپرولاکتون به‌منظور کاربرد در مهندسی بافت استخوان [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 75-86]
 • روش مسیر جایگزین ارزیابی مقاومت سازه‌های شبکه دولایه فضاکار در برابر خرابی پیشرونده [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 149-164]
 • روش نفوذ واکنشی حرارتی بررسی تشکیل پوشش‌های لایه‌ای- کامپوزیتی کاربید کروم و وانادیم روی فولادهای SKD11 و T10 به روش نفوذ واکنش‌‌ حرارتی (TRD) [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 29-50]
 • روش نمک مذاب بررسی اثر دما و زمان نگهداری بر تولید هرسینیت به روش نمک مذاب [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 75-84]
 • روشهای ZVS بررسی‌ و شبیه‌سازی‌ روشهای‌ZVS در مبدلهای‌ تمام‌ پل‌ و ساخت‌ یک‌ نمونه‌ در توان‌3kw [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 25-38]
 • روش‌های الکتروشیمیایی بررسی تأثیر فرایند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی به‌عنوان آماده‌سازی سطح روی مقاومت به خوردگی پوشش‌های پلیمری اعمالی روی سطح منیزیم [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 29-45]
 • روشهای جستجوی تصادفی بهینه سازی شبکه ها با تابع هزینه مقعر [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 127-135]
 • روشهای درونیابی روشی نوین با استفاده از درونیابی درجه3 برای محاسبه امپدانس دقیق در رله دیستانس [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 1-17]
 • روشهای مبتنی بر شبیه سازی کاربرد روشهای مبتنی بر شبیه سازی در آشکارسازی اهداف راداری [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 17-33]
 • روش هم‌رسوبی تأثیر جانشانی منیزیم و دمای تف‌جوشی بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی فریت منگنز- منیزیم [دوره 35، شماره 3، 1395، صفحه 81-94]
 • روش هیدروترمال اثر افزودنی پلی‌وینیل پیرولیدن (PVP) بر خواص فازی و مغناطیسی نانو ذرات فریت کبالت تهیه شده به‌روش هیدروترمال [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 67-77]
 • روغن‌گریزی مقایسه رفتار فوق‌آب‌گریزی به همراه خواص ضدخوردگی، ضدیخ‌زدگی و خودتمیزشوندگی پوشش‌های نیکل و کبالت حاصل از یک مرحله رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 13-29]
 • روکش‌کاری بررسی تأثیر فرایند اصطکاکی اغتشاشی و عملیات حرارتی T6 بر خواص سایشی منطقه روکش‌کاری شده آلیاژ ریختگی AZ91C [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 99-107]
 • روکش‌کاری جوشی اعمال پوشش NiAl اصلاح شده با کروم بر فولاد زنگ‌نزن 310 با استفاده از روش روکش-کاری جوشی و ارزیابی رفتار سایشی آن [دوره 35، شماره 4، 1395، صفحه 39-50]
 • روی تأثیر دانسیته جریان بر مورفولوژی و بافت پوششهای گالوانیزه سرد بر روی سطح فولاد [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 207-217]
 • روی ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ ذرات شیشه زیست فعال تهیه-شده به روش سل - ژل [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]
 • روی ساخت، مشخصه‌یابی و بررسی مقایسه‌ای خاصیت آنتی‌باکتریال نانو ذرات Ag-TiO2 و ZnO-TiO2 [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 43-52]
 • روی تأثیر یون تارتارات بر رفتار جدایش روی و کادمیم در محلول سولفاتی [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 63-73]
 • روی سنتز نانوذرات روی/ اکسید روی با روش تخلیه الکتریکی در محیط آب مقطر و گاز آرگون [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 35-48]
 • ریخت رسوب‌دهی الکتریکی و مشخصه‌یابی پوشش‌های نانوبلوری آلیاژ نیکل- مولیبدن [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 71-81]
 • ریختگی تاثیر ساختار میکروسکوپی بر جوش‌پذیری فولاد ریختگی25Cr-35Ni [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 327-336]
 • ریخته‌گری اثر بور و زیرکونیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای ریختگی آلومیناید آهن Fe3Al [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 43-57]
 • ریخته گری دوغابی بررسی اثر افزودن ایتریا بر خواص کامپوزیت‏ های مولایت-زیرکونیای ساخته شده به روش ریخته‏ گری دوغابی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 49-61]
 • ریخته گری دوغابی اصلاحیه: بررسی اثر افزودن ایتریا بر خواص کامپوزیت های مولایت -زیرکونیا ساخته شده به روش ریخته گری دوغابی [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 121-122]
 • ریخته‌گری ژلی تأثیر پارامترهای مؤثر بر رفتار جریانی دوغاب نیترید سیلیسیم- نشاسته به‌منظور ساخت قطعات متخلخل نیترید سیلیسیمی به‌روش ریخته‌گری ژلی [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 13-23]
 • ریخته گری ژلی بررسی عوامل مؤثر بر سنتز کامپوزیت مولایت-زیرکونیای شکل داده شده توسط فرایند ریخته گری ژلی [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 79-89]
 • ریخته گری ژلی بررسی عوامل موثر بر ساخت قطعات سیلیس ذوبی به روش ریخته گری ژلی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 117-126]
 • ریخته‌گری گردابی تولید کامپوزیت هیبریدی Al7075/TiB2-Al2O3 به روش درجا با استفاده از ریخته‌گری گردابی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 51-65]
 • ریخته گری گردابی تولید و بررسی ریزساختار نانو کامپوزیت ریختگی AZ91/ZrO2 [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 55-66]
 • ریخته‌گری گریز از مرکز تأثیر افزودن جوانه‌زای Al-5Ti-B بر درجه‌بندی ریزساختار استوانه ریخته شده از کامپوزیت Al-13.8 wt.% Mg2Si به‌روش ریخته‌گری گریز از مرکز [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 49-59]
 • ریخته‌گری گریز از مرکز اثر نسبت حجمی مذاب- جامد و سرعت دوران بر فصل مشترک جفت فلزی منیزیم- آلومینیم در ریخته‌گری گریز از مرکز [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 83-94]
 • ریخته‌گری مداوم مدلسازی اختلاط به هنگام عملیات تغییر جنس فولاد در فرایند ریخته‌گری مداوم تختال [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 165-181]
 • ریخته‌گری مرکب بررسی تشکیل ترکیبات بین‌‌فلزی در ریخته‌گری مرکب دوفلزی مس و آلومینیوم [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 115-129]
 • ریخته‌گری نیمه‌جامد تحلیل مورفولوژیکی و بررسی شار حرارتی براده بر ریزساختار آلیاژ ریختگی آلومینیوم [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 95-113]
 • ریز‌پهنه‌بندی رفتار لرزه‌ای تپه‌های دوبعدی نیم‌سینوسی در برابر امواج مهاجم قائم [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 109-130]
 • ریزدانه‌های کربن مزوفاز سنتز ریزدانه‌های مزوفاز کربنی از قیرنرم و قطران زغال‌سنگ به روش کربنیزاسیون فاز مایع [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 75-90]
 • ریز ساختار ارزیابی ریز ساختار و خواص مکانیکی جوشهای اصطکاکیTi6A14V/(WC-Co) [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 145-158]
 • ریز ساختار تحلیل ریزساختار و سطح شکست و اندازه گیری استحکام خمشی فولاد متالورژی پودر کروم - مولیبدن [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 29-39]
 • ریزساختار الگوی جدایش میکروسکوپی آلومینیم (Al) و سیلیسیم (Si) در ریز ساختار زمینه چدنها با گرافیت کروی [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 177-188]
 • ریزساختار بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختاری اتصال نفوذی TLP نانوکامپوزیت Al2O3p/Alبا استفاده از لایه واسطه مس [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 63-76]
 • ریزساختار تاثیر پارامترهای فرایند ساخت بر خواص و ریزساختار کامپوزیت‌های بر پایه فریت نیکل مورد استفاده به عنوان آند خنثی در سیستم الکترولیز آلومینیم [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 125-140]
 • ریزساختار بررسی اثر چگالی جریان بر ریزساختار لایه‌های نازک منگنز- مس تولید شده به روش رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 25-33]
 • ریزساختار تاثیر عملیات فراصوت ناپیوسته بر خواص مکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیت ریختگی Al413-SiCnp [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 87-103]
 • ریزساختار مقایسه خواص ریزساختاری و مکانیکی اتصالات نفوذی آلیاژهای5754، 6061 و 7039 آلومینیـوم به آلیاژ AZ31 منیـزیم [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 11-21]
 • ریزساختار تأثیر نوع ساختار و زبری سطح بر زاویه ترشوندگی یک چدن هیپویوتکتیک با آب [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 31-45]
 • ریزساختار بررسی اثر جانشینی یون‌های Co-Cr-Sn بر ریزساختار و خواص مغناطیسی هگزافریت باریم نوع M [دوره 35، شماره 3، 1395، صفحه 69-80]
 • ریزساختار جوشکاری فولاد زنگ ‌نزن سوپر دو فازی S32750 UNSبه‌روش اصطکاکی اغتشاشی و ارزیابی ریزساختار، خواص مکانیکی و خوردگی آن [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 97-120]
 • ریزساختار بهبود خواص سطح چدن خاکستری از طریق آلیاژسازی درجا [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 1-10]
 • ریزساختار بررسی تأثیر فرایند اکستروژن در کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ برنج 60-40 [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 21-29]
 • ریزساختار سینتیک رشد دانه در آلیاژهای منیزیم حاوی آلومینیوم و عنصر نادر خاکی گادولینیم [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 1-11]
 • ریزساختار اثر بور و زیرکونیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای ریختگی آلومیناید آهن Fe3Al [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 43-57]
 • ریزساختار ایجاد و ارزیابی رفتار اکسیداسیون پوشش زیرکونیا- آلومیناید بر آلیاژ پایه‌نیکلی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]
 • ریزساختار بررسی تأثیر عملیات همگن‌سازی بر توزیع عناصر آلیاژی، ریزساختار و سختی سوپرآلیاژ بر پایه ترکیب Co-Al-W-Ti-Ta [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 103-119]
 • ریزساختار بررسی تأثیر حرارت ورودی جوش بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه فولادهای خط لوله API-B و API-X42 [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 55-72]
 • ریزساختار تحلیل مورفولوژیکی و بررسی شار حرارتی براده بر ریزساختار آلیاژ ریختگی آلومینیوم [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 95-113]
 • ریزساختار بررسی اثر خمیر جوشکاری حاوی نانوصفحات گرافن روی خواص اتصال فولاد 304 AISI جوشکاری شده به‌روش توپودری [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 83-98]
 • ریزساختار بررسی اثر ترکیب عناصر نادر خاکی آمیخته بر ریزساختار و مشخصه جذب و واجذب آلیاژ جاذب هیدروژن MmNi5 [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 99-112]
 • ریزساختار بررسی اثر فرایند ترمومکانیکی بر ریزساختار و مقاومت به خوردگی فولاد زنگ‌نزن آستنیتی 321 [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 65-82]
 • ریزساختار اثر آنیل انحلالی دوفازی و پیرسازی بر رسوبات آلفا و خواص کششی آلیاژ تیتانیوم Ti-3Al-8Mo-7V-3Cr [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 43-59]
 • ریزساختار مشخصه‌یابی ریزساختار، سختی و زبری نمونه‌های آلیاژ Ti-6Al-4V ساخته شده توسط فرایند ذوب با پرتوی الکترونی (EBM) [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 51-67]
 • ریزساختار تأثیر فرایند کوئنچ و پارتیشن‌بندی بر ساختار و خواص مکانیکی فولاد AISI 4130 [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 51-61]
 • ریزساختار پوشش تأثیر لایه پلاتین و روش آلومینایزینگ بر زبری سطح سوپرآلیاژ پوشش داده شده توسط پلاتین- آلومیناید [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 35-53]
 • ریزساختار فرایند پرچکاری داغ تحلیل اجزای محدود فرایند شکل دهی داغ با استفاده از مدل پیش‌بینی تنش جریان [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 143-153]
 • ریز سختی تاثیرفرایند پرس با کانال‌های همسان زاویه دار بر ساختار آلیاژ AM30 منیزیم [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 13-20]
 • ریزسختی سینتیک رشد لایه آستنیت در سطح فولاد زنگ‌نزن فریتی Fe-23Cr-2/4Mo حین عملیات نیتروژن‌دهی محلولی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 55-66]
 • ریزسختی اثر غلظت ذرات Al2O3 بر خواص پوشش‌های کامپوزیتی Ni-Mo-Al2O3 تولیدی به‌روش رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 49-58]
 • ریزسختی مشخصه‌یابی ریزساختار، سختی و زبری نمونه‌های آلیاژ Ti-6Al-4V ساخته شده توسط فرایند ذوب با پرتوی الکترونی (EBM) [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 51-67]
 • ریزسختی سنجی بررسی تشکیل ترکیبات بین‌‌فلزی در ریخته‌گری مرکب دوفلزی مس و آلومینیوم [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 115-129]
 • ریزسختی سنجی تأثیر فاصله توقف و ضخامت ماده منفجره بر خواص اتصال انفجاری مس- فولاد زنگ‌نزن 304 [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 35-50]
 • ریسا مطالعه ضریب اطمینان پایداری شیبهای مسلح شده به روش قطعات مایل [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 139-148]
 • ریسندگی چرخانه‌ای تخمین استحکام نخ پنبه‌ای چرخانه‌ای با استفاده از خصوصیات فیزیکی الیاف [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 203-209]
 • ریسندگی رینگ بررسی اثر تغییر هندسه غلتکهای کشش بر خواص نخ در ریسندگی رینگ [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 367-380]
 • ریلی اثر ابعاد هندسی در انتقال گرمای جابه جایی توام در محفظه های تهویه شونده [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 181-194]

ز

 • زئولیت ساخت و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت پلی‌کاپرولاکتون- زئولیت Y برای مهندسی بافت استخوان [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 77-94]
 • زئولیت Y نانوحفره سنتز کاتالیزور هیدروژن‌زدایی ایزوبوتان با پایه نانوحفره زئولیتی Y و مقایسه کارایی آن با کاتالیزور صنعتی [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 25-41]
 • زاویه ترشوندگی تأثیر نوع ساختار و زبری سطح بر زاویه ترشوندگی یک چدن هیپویوتکتیک با آب [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 31-45]
 • زاویه تماس سنتز نانوهرم‌های وارونه سیلیکونی و مطالعه رفتار خود تمیزشوندگی آنها [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 47-59]
 • زاویه تماس استاتیک بررسی اثر پلی‌اتیلن گلایکول بر رفتار ترشوندگی سطوح آبگریز ZnO تهیه شده به‌روش رسوب‌دهی حمام شیمیایی [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 69-88]
 • زاویه کنت مطالعه تجربی اثر شکل دم عمودی بر جریان و ضرایب آیرودینامیکی یک مدل [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 233-246]
 • زاینده رود پهنه بندی کیفیت آب رودخانه ها با تکنیک تحلیل طبقه بندی فازی مورد مطالعاتی: رودخانه زاینده رود [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 55-68]
 • زبری رسوب‌دهی الکتریکی و مشخصه‌یابی پوشش‌های نانوبلوری آلیاژ نیکل- مولیبدن [دوره 35، شماره 1، 1395، صفحه 71-81]
 • زبری مشخصه‌یابی ریزساختار، سختی و زبری نمونه‌های آلیاژ Ti-6Al-4V ساخته شده توسط فرایند ذوب با پرتوی الکترونی (EBM) [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 51-67]
 • زبری سطح تأثیر نوع ساختار و زبری سطح بر زاویه ترشوندگی یک چدن هیپویوتکتیک با آب [دوره 35، شماره 2، 1395، صفحه 31-45]
 • زبری سطح تأثیر لایه پلاتین و روش آلومینایزینگ بر زبری سطح سوپرآلیاژ پوشش داده شده توسط پلاتین- آلومیناید [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 35-53]
 • زلزله رفتار غیر خطی قابهای با سیستم مهاربند زانویی تحت تأثیر زلزره [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 103-116]
 • زلزله ارزیابی رفتار سدهای خاکی در برابر زلزله با توجه به ارتفاع سد و مدل رفتاری مصالح آن [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 27-47]
 • زمان‌بندی ارزش فعلی خالص جریانهای نقدی در مسائل زمان‌بندی تک ‌ماشین و جریان‌ کارگاهی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 49-65]
 • زمانبندی- جریان کاری منعطف- توالی عملیات- دسته زمانبندی دسته‌ای در محیط جریان کاری منعطف [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 41-52]
 • زمان شکست پیش بینی زمان شکست در خوردگی تنشی فولاد زنگ نزن 304 در محیطهای آبی کلریدی توسط شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 135-141]
 • زمین آمار اثر تراکم ایستگاه و تفکیک منطقه‌ای در براورد توزیع مکانی بارندگی روزانه (مطالعه مورد ی برروی بارندگی جنوب غرب ایران) [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 59-75]
 • زمینه آلومینیم مشخصه یابی و مکانیزم تشکیل نانوکامپوزیت زمینه آلومینیمی تقویت شده با ذرات TiO2 به روش آسیاب مکانیکی [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 99-106]
 • زمینهای سست الگوی دگرشکلیهای خاک بر اثر احداث تونل دایره‌ای در آن [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 83-102]
 • زمینه پیش‌آسیاب‌شده تولید و مشخصه یابی کامپوزیت نانوساختار Al-Mg-Zn/ 3 wt.% Al2O3 بوسیله زمینه پیش آسیاب شده توسط آلیاژسازی مکانیکی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 1-13]
 • زیردست مرسرایزینگ گرم پارچه مخلوط پنبه ـ پلی‌استر بررسی تأثیر دمای حمام قلیایی بر استحکام کششی، کاهش وزن و درصد جمع‌شدگی پارچه [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 355-365]
 • زیرکن تاثیر آسیاب کاری پر انرژی روی دمای تشکیل فازهای محصول در سیستم آلومینیم-آلومینا-زیرکن [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 77-89]
 • زیرکونیا کلراسیون زیرکونیای آسیابکاری شده [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 61-74]
 • زیرکونیا ساخت و مشخصه‌یابی پوشش نانوکامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت/ زیرکونیا با درصدهای متفاوت از پایدارکننده ایتریا [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 31-43]
 • زیرکونیا تاثیر آسیاب کاری پر انرژی روی دمای تشکیل فازهای محصول در سیستم آلومینیم-آلومینا-زیرکن [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 77-89]
 • زیرکونیا ایجاد و ارزیابی رفتار اکسیداسیون پوشش زیرکونیا- آلومیناید بر آلیاژ پایه‌نیکلی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]