نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبکاری الکتریکی تأثیر دانسیته جریان بر مورفولوژی و بافت پوششهای گالوانیزه سرد بر روی سطح فولاد [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 207-217]
 • آبگیر و رسوب محاسبه ابعاد و آرایش بهینه صفحات مستغرق در دهانه های آبگیر با روش جهات امکانپذیر [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 207-215]
 • آپ ویند جابه جایی روش اصلاح شده شکاف بردار شار برای تحلیل میدان جریان همراه با اندرکنشهای موج ضربه ای با لایه مرزی آرام [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 167-180]
 • آرایه های سیستولیک- الگوریتمCORDIC- توابع مثلثاتی محاسبه توابع مثلثاتی توسط آرایه های سیستولیک و الگوریتم CORDIC [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 1-11]
 • آزمایش سه محوری زهکشی نشده مدلسازی رفتار تنش - کرنش خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 107-124]
 • آلیاژ پایه کبالت نقش نوع زیر لایه فلزی پوشش هیدروکسی آپاتیت ایمپلنت دندانی در موفقیت کلینیکی و پاتولوژیکی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 189-205]

ا

 • اجزای محدود تحلیل گرمایی تایر [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 137-149]
 • اختلاف محدود تحلیل عددی انتقال گرما به شمش در کوره های پیشگرمکن پوشر [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 153-166]
 • ارتجاعی- خمیری روش جدید تحلیل سازه ها با عناصر خرپایی فقط کششی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 69-81]
 • الگوریتم C-Means فازی به کارگیری روشهای دسته بندی الگودر تقسیم قدرت به نواحی کنترل ولتاژ ومقایسه نتایج آنها [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 27-42]
 • الگوریتم کوهنن فازی به کارگیری روشهای دسته بندی الگودر تقسیم قدرت به نواحی کنترل ولتاژ ومقایسه نتایج آنها [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 27-42]
 • الیاف شیشه بررسی تجربی خواص بتن مسلح به الیاف شیشه(GFRC) [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 83-95]
 • انتقال رسوب توسعه یک مدل رایانه ای برای پیش بینی نرخ انتقال رسوب ساحلی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 77-91]
 • اندرکنش جت تزریق شبیه سازی شبه استاتیک فرایند جدایش در موشکهای چند مرحله ای [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 141-152]
 • اندوایمپلنت دندانی نقش نوع زیر لایه فلزی پوشش هیدروکسی آپاتیت ایمپلنت دندانی در موفقیت کلینیکی و پاتولوژیکی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 189-205]
 • انفجار گردابه بررسی تجربی جریان روی یک بال با ضریب منظری پایین [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 181-190]

ب

 • بافت تأثیر دانسیته جریان بر مورفولوژی و بافت پوششهای گالوانیزه سرد بر روی سطح فولاد [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 207-217]
 • بال مثلثی بررسی تجربی جریان روی یک بال با ضریب منظری پایین [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 181-190]
 • بتن الیافی بررسی تجربی خواص بتن مسلح به الیاف شیشه(GFRC) [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 83-95]
 • برخاستگی تحلیل عددی میدان جریان سه بعدی حول یک کره در رینولدزهای پایین به روش مختصات منطبق بر مرز [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 191-206]
 • برنامه ریزی ریاضی کاربرد روش جستجوی ممنوع برای حل گونه ای خاص از مدلهای توزیع چندکالایی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 43-54]
 • بهینه سازی مدل بهینه طراحی محوطه توقفگاه هواپیما (اپیرون) فرودگاه [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 93-106]
 • بهینه سازی همزمان چند تابع هدف بهینه سازی همزمان چند تابع هدف با الگوریتم ژنتیک- فازی و کاربرد آن در کنترل سرعت موتور القایی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 29-42]

پ

 • پایداری بررسی پاسخ دینامیکی و پایداری خودروهای لولایی حمل سیال با صفحات عرضی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 219-232]
 • پایداری ولتاژ به کارگیری روشهای دسته بندی الگودر تقسیم قدرت به نواحی کنترل ولتاژ ومقایسه نتایج آنها [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 27-42]
 • پخش عددی روش اصلاح شده شکاف بردار شار برای تحلیل میدان جریان همراه با اندرکنشهای موج ضربه ای با لایه مرزی آرام [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 167-180]
 • پهنه بندی کیفیت پهنه بندی کیفیت آب رودخانه ها با تکنیک تحلیل طبقه بندی فازی مورد مطالعاتی: رودخانه زاینده رود [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 55-68]
 • پوشش هیدروکسی آپاتیت نقش نوع زیر لایه فلزی پوشش هیدروکسی آپاتیت ایمپلنت دندانی در موفقیت کلینیکی و پاتولوژیکی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 189-205]

ت

 • تابع خطی قطعه بندی شده مقعر بهینه سازی شبکه ها با تابع هزینه مقعر [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 127-135]
 • تحلیل خوشه ای پهنه بندی کیفیت آب رودخانه ها با تکنیک تحلیل طبقه بندی فازی مورد مطالعاتی: رودخانه زاینده رود [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 55-68]
 • تحلیل سه بعدی تحلیل عددی میدان جریان سه بعدی حول یک کره در رینولدزهای پایین به روش مختصات منطبق بر مرز [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 191-206]
 • تحلیل غیرخطی روش جدید تحلیل سازه ها با عناصر خرپایی فقط کششی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 69-81]
 • تخصیص ترافیک روشهای کاهش تعداد مبدأ- مقصدهای مؤثر برای حل مسئله تعادل ترافیکی در شبکه های واقعی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 97-111]
 • ترویج رشد استخوان نقش نوع زیر لایه فلزی پوشش هیدروکسی آپاتیت ایمپلنت دندانی در موفقیت کلینیکی و پاتولوژیکی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 189-205]
 • تعادل روشهای کاهش تعداد مبدأ- مقصدهای مؤثر برای حل مسئله تعادل ترافیکی در شبکه های واقعی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 97-111]
 • تغییر شکل الاستیک تحلیل گرمایی تایر [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 137-149]
 • تقاضای مبدأ- مقصد روشهای کاهش تعداد مبدأ- مقصدهای مؤثر برای حل مسئله تعادل ترافیکی در شبکه های واقعی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 97-111]
 • تکنیک پرتاب چندنقطه ای حداقل زمان مانور غلت حول بردار سرعت هواپیما [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 173-187]
 • تنش - کرنش مدلسازی رفتار تنش - کرنش خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 107-124]
 • توقفگاه(اپیرون) مدل بهینه طراحی محوطه توقفگاه هواپیما (اپیرون) فرودگاه [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 93-106]

ج

 • جریان توسعه یک مدل رایانه ای برای پیش بینی نرخ انتقال رسوب ساحلی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 77-91]
 • جریان آرام حول استوانه بررسی سینماتیک و دینامیک جریان آرام نوسانی حول استوانه [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 151-171]
 • جریان اجباری کنترل سرعت یک ماشین درایو سنکرون سه فازی جریان اجباری بر پایه یک روش ساده [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 13-28]
 • جریان در شبکه بهینه سازی شبکه ها با تابع هزینه مقعر [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 127-135]
 • جریان نوسانی بررسی سینماتیک و دینامیک جریان آرام نوسانی حول استوانه [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 151-171]

چ

 • چگالی جریان تأثیر دانسیته جریان بر مورفولوژی و بافت پوششهای گالوانیزه سرد بر روی سطح فولاد [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 207-217]

ح

 • حداقل زمان حداقل زمان مانور غلت حول بردار سرعت هواپیما [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 173-187]
 • حذف بررسی کارایی زیست صافی کمپوست برای حذف گاز سولفید هیدروژن از هوای آلوده [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 43-53]
 • حل عددی بررسی سینماتیک و دینامیک جریان آرام نوسانی حول استوانه [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 151-171]

خ

 • خاک رس مدلسازی رفتار تنش - کرنش خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 107-124]
 • خواص مکانیکی بررسی تجربی خواص بتن مسلح به الیاف شیشه(GFRC) [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 83-95]
 • خودروی طویل لولایی بررسی پاسخ دینامیکی و پایداری خودروهای لولایی حمل سیال با صفحات عرضی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 219-232]

د

 • دسته بندی الگو به کارگیری روشهای دسته بندی الگودر تقسیم قدرت به نواحی کنترل ولتاژ ومقایسه نتایج آنها [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 27-42]
 • دمپرالکترومغناطیسی طراحی وساخت یک سیستم تعلیق الکترومعناطیسی جدید برای خودروها [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 1-16]
 • دینامیک خودرو بررسی پاسخ دینامیکی و پایداری خودروهای لولایی حمل سیال با صفحات عرضی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 219-232]

ر

 • رسوبات دریایی توسعه یک مدل رایانه ای برای پیش بینی نرخ انتقال رسوب ساحلی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 77-91]
 • رفتار خوردگی نقش نوع زیر لایه فلزی پوشش هیدروکسی آپاتیت ایمپلنت دندانی در موفقیت کلینیکی و پاتولوژیکی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 189-205]
 • روش TVD و مسئله ریمان شبیه سازی شبه استاتیک فرایند جدایش در موشکهای چند مرحله ای [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 141-152]
 • روش اجزای محدود طراحی وساخت یک سیستم تعلیق الکترومعناطیسی جدید برای خودروها [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 1-16]
 • روش جستجوی ممنوع کاربرد روش جستجوی ممنوع برای حل گونه ای خاص از مدلهای توزیع چندکالایی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 43-54]
 • روش جهات امکانپذیر محاسبه ابعاد و آرایش بهینه صفحات مستغرق در دهانه های آبگیر با روش جهات امکانپذیر [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 207-215]
 • روش زیرگرادیان بهینه سازی شبکه ها با تابع هزینه مقعر [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 127-135]
 • روش ژنتیک- فازی بهینه سازی همزمان چند تابع هدف با الگوریتم ژنتیک- فازی و کاربرد آن در کنترل سرعت موتور القایی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 29-42]
 • روش ساده کنترل سرعت یک ماشین درایو سنکرون سه فازی جریان اجباری بر پایه یک روش ساده [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 13-28]
 • روش ساده سازی لاگرانژی بهینه سازی شبکه ها با تابع هزینه مقعر [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 127-135]
 • روشهای جستجوی تصادفی بهینه سازی شبکه ها با تابع هزینه مقعر [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 127-135]
 • روی تأثیر دانسیته جریان بر مورفولوژی و بافت پوششهای گالوانیزه سرد بر روی سطح فولاد [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 207-217]

ز

 • زاینده رود پهنه بندی کیفیت آب رودخانه ها با تکنیک تحلیل طبقه بندی فازی مورد مطالعاتی: رودخانه زاینده رود [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 55-68]
 • زیست صافی کمپوست سولفید هیدروژن بررسی کارایی زیست صافی کمپوست برای حذف گاز سولفید هیدروژن از هوای آلوده [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 43-53]

س

 • ساحل توسعه یک مدل رایانه ای برای پیش بینی نرخ انتقال رسوب ساحلی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 77-91]
 • ساختمانهای بتن مسلح کوتاه ارزیابی مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتن مسلح کوتاه [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 55-75]
 • سیتمهای چندرایانه بررسی کارایی یک شبکه عصبی جدید برای مسیریابی در یک شبکه اتصالات توری [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 17-25]
 • سیستم تعلیق فعال طراحی وساخت یک سیستم تعلیق الکترومعناطیسی جدید برای خودروها [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 1-16]

ش

 • شبکه اتوبوس رانی کاربرد روش گرم و سرد کردن شبیه سازی شده در حل مسئله مکانیابی پایانه های شبکه اتوبوسرانی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 125-140]
 • شبکه توری بررسی کارایی یک شبکه عصبی جدید برای مسیریابی در یک شبکه اتصالات توری [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 17-25]
 • شبکه عصبی برگشتی بررسی کارایی یک شبکه عصبی جدید برای مسیریابی در یک شبکه اتصالات توری [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 17-25]
 • شبکه عصبی کوهنن به کارگیری روشهای دسته بندی الگودر تقسیم قدرت به نواحی کنترل ولتاژ ومقایسه نتایج آنها [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 27-42]
 • شبکه عصبی مصنوعی مدلسازی رفتار تنش - کرنش خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 107-124]
 • شبیه سازی به روش سرد و گرم و شمارش ضمنی کاربرد روش گرم و سرد کردن شبیه سازی شده در حل مسئله مکانیابی پایانه های شبکه اتوبوسرانی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 125-140]
 • شدت اغتشاش بررسی تجربی جریان روی یک بال با ضریب منظری پایین [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 181-190]
 • شکاف بردار شار روش اصلاح شده شکاف بردار شار برای تحلیل میدان جریان همراه با اندرکنشهای موج ضربه ای با لایه مرزی آرام [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 167-180]
 • شکل پذیری ارزیابی مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتن مسلح کوتاه [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 55-75]
 • شمارش ضمنی کاربرد روش گرم و سرد کردن شبیه سازی شده در حل مسئله مکانیابی پایانه های شبکه اتوبوسرانی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 125-140]

ص

 • صفحات عرضی بررسی پاسخ دینامیکی و پایداری خودروهای لولایی حمل سیال با صفحات عرضی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 219-232]
 • صفحات مستغرق محاسبه ابعاد و آرایش بهینه صفحات مستغرق در دهانه های آبگیر با روش جهات امکانپذیر [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 207-215]

ط

 • طبقه بندی فازی پهنه بندی کیفیت آب رودخانه ها با تکنیک تحلیل طبقه بندی فازی مورد مطالعاتی: رودخانه زاینده رود [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 55-68]
 • طراحی تحلیل گرمایی تایر [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 137-149]
 • طراحی خودکار طراحی خودکار قلمهای فارسی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 113-126]
 • طراحی قلم طراحی خودکار قلمهای فارسی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 113-126]

ظ

 • ظرفیت ممدود فشاری روش جدید تحلیل سازه ها با عناصر خرپایی فقط کششی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 69-81]

ع

 • عناصر خرپایی روش جدید تحلیل سازه ها با عناصر خرپایی فقط کششی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 69-81]

غ

 • غلتش تحلیل گرمایی تایر [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 137-149]

ف

 • فاز جدایش موشک شبیه سازی شبه استاتیک فرایند جدایش در موشکهای چند مرحله ای [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 141-152]
 • فرودگاه مدل بهینه طراحی محوطه توقفگاه هواپیما (اپیرون) فرودگاه [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 93-106]
 • فشارآب حفره ای مدلسازی رفتار تنش - کرنش خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 107-124]
 • فقط کششی روش جدید تحلیل سازه ها با عناصر خرپایی فقط کششی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 69-81]
 • فولاد زنگ نزن نقش نوع زیر لایه فلزی پوشش هیدروکسی آپاتیت ایمپلنت دندانی در موفقیت کلینیکی و پاتولوژیکی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 189-205]

ق

 • قابلیت مانورپذیری حداقل زمان مانور غلت حول بردار سرعت هواپیما [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 173-187]

ک

 • کره جامد تحلیل عددی میدان جریان سه بعدی حول یک کره در رینولدزهای پایین به روش مختصات منطبق بر مرز [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 191-206]
 • کنترل بهینه حداقل زمان مانور غلت حول بردار سرعت هواپیما [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 173-187]
 • کنترل تصحیحی به کارگیری روشهای دسته بندی الگودر تقسیم قدرت به نواحی کنترل ولتاژ ومقایسه نتایج آنها [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 27-42]
 • کنترل سرعت کنترل سرعت یک ماشین درایو سنکرون سه فازی جریان اجباری بر پایه یک روش ساده [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 13-28]
 • کنترل سرعت موتور القایی بهینه سازی همزمان چند تابع هدف با الگوریتم ژنتیک- فازی و کاربرد آن در کنترل سرعت موتور القایی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 29-42]
 • کوره پیشگرم پوشر تحلیل عددی انتقال گرما به شمش در کوره های پیشگرمکن پوشر [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 153-166]

گ

 • گردابه لبه حمله بررسی تجربی جریان روی یک بال با ضریب منظری پایین [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 181-190]
 • گرمازایی تحلیل گرمایی تایر [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 137-149]

ل

 • لاستیک تحلیل گرمایی تایر [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 137-149]

م

 • ماشین درایو سنکرون کنترل سرعت یک ماشین درایو سنکرون سه فازی جریان اجباری بر پایه یک روش ساده [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 13-28]
 • متافونت طراحی خودکار قلمهای فارسی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 113-126]
 • مختصات منطبق بر مرز تحلیل عددی میدان جریان سه بعدی حول یک کره در رینولدزهای پایین به روش مختصات منطبق بر مرز [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 191-206]
 • مخزن بررسی پاسخ دینامیکی و پایداری خودروهای لولایی حمل سیال با صفحات عرضی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 219-232]
 • مداومت حداقل زمان مانور غلت حول بردار سرعت هواپیما [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 173-187]
 • مدلهای توزیع چند کالایی کاربرد روش جستجوی ممنوع برای حل گونه ای خاص از مدلهای توزیع چندکالایی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 43-54]
 • مدل یال- مسیر بهینه سازی شبکه ها با تابع هزینه مقعر [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 127-135]
 • مدول الاستیسیته بررسی تجربی خواص بتن مسلح به الیاف شیشه(GFRC) [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 83-95]
 • مسیریابی بررسی کارایی یک شبکه عصبی جدید برای مسیریابی در یک شبکه اتصالات توری [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 17-25]
 • معادلات ناویراستوکس تراکم پذیر روش اصلاح شده شکاف بردار شار برای تحلیل میدان جریان همراه با اندرکنشهای موج ضربه ای با لایه مرزی آرام [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 167-180]
 • مقاومت ارزیابی مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتن مسلح کوتاه [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 55-75]
 • مقاومت برشی مدلسازی رفتار تنش - کرنش خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 107-124]
 • مقاومت فشاری بررسی تجربی خواص بتن مسلح به الیاف شیشه(GFRC) [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 83-95]
 • مکانیابی پایانه ها کاربرد روش گرم و سرد کردن شبیه سازی شده در حل مسئله مکانیابی پایانه های شبکه اتوبوسرانی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 125-140]
 • مکانیزم شکست ارزیابی مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتن مسلح کوتاه [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 55-75]
 • منحنیهای بزیه طراحی خودکار قلمهای فارسی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 113-126]
 • موج توسعه یک مدل رایانه ای برای پیش بینی نرخ انتقال رسوب ساحلی [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 77-91]
 • مورفولوژی تأثیر دانسیته جریان بر مورفولوژی و بافت پوششهای گالوانیزه سرد بر روی سطح فولاد [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 207-217]

ن

 • ناحیه کنترل ولتاژ به کارگیری روشهای دسته بندی الگودر تقسیم قدرت به نواحی کنترل ولتاژ ومقایسه نتایج آنها [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 27-42]
 • ناخیه ضعیف ولتاژ به کارگیری روشهای دسته بندی الگودر تقسیم قدرت به نواحی کنترل ولتاژ ومقایسه نتایج آنها [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 27-42]

و

 • واژگونی بررسی پاسخ دینامیکی و پایداری خودروهای لولایی حمل سیال با صفحات عرضی [دوره 20، شماره 1، 1380، صفحه 219-232]

ه

 • هسته گردابه بررسی تجربی جریان روی یک بال با ضریب منظری پایین [دوره 20، شماره 2، 1380، صفحه 181-190]

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی