نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزاد اجباری اثر ابعاد هندسی در انتقال گرمای جابه جایی توام در محفظه های تهویه شونده [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 181-194]
 • آلیاژ Ti6A14V ارزیابی ریز ساختار و خواص مکانیکی جوشهای اصطکاکیTi6A14V/(WC-Co) [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 145-158]

ا

 • ابعاد دانایی چگونگی اندازه‌گیری سطح دانایی یک سازمان مهندسی: ارائه یک روش جدید [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 45-60]
 • استحکام شکست ارزیابی ریز ساختار و خواص مکانیکی جوشهای اصطکاکیTi6A14V/(WC-Co) [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 145-158]
 • الگوریتم ژنتیک فیلترهای اکتیو جایابی و اندازه یابی فیلترهای اکتیو در سیتم قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 29-41]
 • اندازه‌گیری دانایی چگونگی اندازه‌گیری سطح دانایی یک سازمان مهندسی: ارائه یک روش جدید [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 45-60]
 • انرژی آهن اسفنجی تاثیر تشکیل سر باره پفکی در کوره قوس الکتریک بر مصرف انرژی الکتریکی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 195-206]

ب

 • بار انشعاب ضریب طول مؤثر ستون در قابهای خورجینی [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 181-195]
 • بتن آرمه بررسی تاثیر صلبیت دیافراگم کف طبقات بر رفتار ساختمانهای بلند بتنی با دیوارهای برشی ناپیوسته تحت بازگذاری جانبی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 81-100]
 • بستر متخلخل مدلسازی فرایند زیست درمانی خاکهای آلوده بر اساس پدیده های پراکندگی و جابجایی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 43-56]
 • بهره‌برداری بهینه بهینه سازی توزیع آب در سیستم چند مخزنه حوضه آبریز رودخانه کلامرز میانه [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 197-209]
 • بهینه سازی جایابی و اندازه یابی فیلترهای اکتیو در سیتم قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 29-41]

پ

 • پایداری ورودی مدلسازی ماهواره روبه زمین برای کنترل وضعیت سه محوره در غیاب اطلاعات وضعیت یک محور [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 1-14]
 • پایداری ولتاژ قیمت گذاری سرویس توان راکتیو در صنعت برق با دسترسی باز با در نظر گرفتن بهینه توأم پروفیل و پایداری ولتاژ [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 1-14]
 • پروفیل ولتاز قیمت گذاری سرویس توان راکتیو در صنعت برق با دسترسی باز با در نظر گرفتن بهینه توأم پروفیل و پایداری ولتاژ [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 1-14]

ت

 • تاوایی بررسی اولیه مدل سه بعدی جریان در دریای خزر [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 207-220]
 • تحقیقات تجربی مبانی طراحی و ساخت دستگاه آزمایش تحقیقاتی توربین گازی جریان شعاعی [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 61-71]
 • تحلیل ماتریسی ضریب طول مؤثر ستون در قابهای خورجینی [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 181-195]
 • تخمین دامنه فاز و فرکانس طراحی و ساخت فیلتر اکتیو وفقی برای تخمین دقیق و حذف اغتشاشات شبکه‌های AC [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 29-44]
 • تقاضای احتمالی مدل موجودی (Q,r) با تقاضای احتمالی با احتساب دقیق تعداد سیکلهای موجودی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 71-80]
 • تنش بد بررسی اولیه مدل سه بعدی جریان در دریای خزر [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 207-220]
 • تهویه اثر ابعاد هندسی در انتقال گرمای جابه جایی توام در محفظه های تهویه شونده [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 181-194]
 • توربوچارجینگ مبانی طراحی و ساخت دستگاه آزمایش تحقیقاتی توربین گازی جریان شعاعی [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 61-71]
 • توربین جریان شعاعی مبانی طراحی و ساخت دستگاه آزمایش تحقیقاتی توربین گازی جریان شعاعی [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 61-71]
 • تونل باد موشک بالک خمیده بالانس مطالعه تجربی رفتار آیرودینامیکی دو راکت بالک تاشو [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 141-152]

ج

 • جابه جایی اثر ابعاد هندسی در انتقال گرمای جابه جایی توام در محفظه های تهویه شونده [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 181-194]
 • جایابی جایابی و اندازه یابی فیلترهای اکتیو در سیتم قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 29-41]
 • جریان آشفته سنگریز پی آبرفتی عددرینولدز سفره تعین ضرایب معادله غیر خطی جریان در پی های آبرفتی درشت دانه [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 101-112]
 • جریان دو فازی اثر پارامترهای بی بعد در چرخش داخلی قطره دو بعدی در جریان دو فازی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 167-179]
 • جوشکاری اصطکاکی ارزیابی ریز ساختار و خواص مکانیکی جوشهای اصطکاکیTi6A14V/(WC-Co) [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 145-158]

چ

 • چرخش داخلی قطره اثر پارامترهای بی بعد در چرخش داخلی قطره دو بعدی در جریان دو فازی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 167-179]

ح

 • حرکت قطره اثر پارامترهای بی بعد در چرخش داخلی قطره دو بعدی در جریان دو فازی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 167-179]
 • حل عددی اثر پارامترهای بی بعد در چرخش داخلی قطره دو بعدی در جریان دو فازی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 167-179]

خ

 • خاک مدلسازی فرایند زیست درمانی خاکهای آلوده بر اساس پدیده های پراکندگی و جابجایی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 43-56]
 • خروجی کران‌دار مدلسازی ماهواره روبه زمین برای کنترل وضعیت سه محوره در غیاب اطلاعات وضعیت یک محور [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 1-14]

د

 • دانایی چگونگی اندازه‌گیری سطح دانایی یک سازمان مهندسی: ارائه یک روش جدید [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 45-60]
 • دتونیشن تعیین پارامترهای معادلات حالت BKW و HOM برای محصولات انفجار [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 73-89]
 • درجه حرارت بررسی اولیه مدل سه بعدی جریان در دریای خزر [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 207-220]
 • دو ورودی مبانی طراحی و ساخت دستگاه آزمایش تحقیقاتی توربین گازی جریان شعاعی [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 61-71]
 • دیافراگم کف بررسی تاثیر صلبیت دیافراگم کف طبقات بر رفتار ساختمانهای بلند بتنی با دیوارهای برشی ناپیوسته تحت بازگذاری جانبی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 81-100]
 • دیوار برشی ناپیوسته بررسی تاثیر صلبیت دیافراگم کف طبقات بر رفتار ساختمانهای بلند بتنی با دیوارهای برشی ناپیوسته تحت بازگذاری جانبی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 81-100]

ر

 • راستای الیاف ارائه مدل ریاضی و تهیه نرم افزار برای ماشینکاری سه بعدی مواد مرکب پایه پلیمری الیافی به کمک کامپیوتر [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 111-123]
 • رفتار انعکاسی استفاده ار روش مدل هندسی برای توضیح رفتار دو گانه انعکاسی نخهای اکریلیک در امتداد طولی و مقطع عرضی [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 167-180]
 • روش اجزای محدود تحلیل اجزای محدود فرایند نورد حلقه در حضور غلتکهای راهنما [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 91-110]
 • روش اهارا تولید سلول استاندارد بهینه در تکنولوژی CMOS استاتیک [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 15-27]
 • ریز ساختار ارزیابی ریز ساختار و خواص مکانیکی جوشهای اصطکاکیTi6A14V/(WC-Co) [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 145-158]
 • ریلی اثر ابعاد هندسی در انتقال گرمای جابه جایی توام در محفظه های تهویه شونده [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 181-194]

ز

 • زیست درمانی مدلسازی فرایند زیست درمانی خاکهای آلوده بر اساس پدیده های پراکندگی و جابجایی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 43-56]

س

 • سختی دورانی ضریب طول مؤثر ستون در قابهای خورجینی [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 181-195]
 • سرباره پفکی تاثیر تشکیل سر باره پفکی در کوره قوس الکتریک بر مصرف انرژی الکتریکی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 195-206]
 • سلسله مراتب دانایی چگونگی اندازه‌گیری سطح دانایی یک سازمان مهندسی: ارائه یک روش جدید [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 45-60]
 • سلول استاندارد تولید سلول استاندارد بهینه در تکنولوژی CMOS استاتیک [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 15-27]
 • سلول سوخت طراحی سلولهای ساخت با استفاده از یک مدل دو مرحله ای ویک الگوریتم ابتکاری [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 57-69]
 • سنتز احتراقی کنترل نسبت کربن به تیتانیم در آلیاژ ساز مس - کاربید تیتانیم تولید شده به روش سنتز احتراقی و تأثیر آن بر قابلیت پخش شدن ذرات کاربید تیتانیم در مس مذاب [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 125-132]
 • سیستم باربر بررسی تاثیر صلبیت دیافراگم کف طبقات بر رفتار ساختمانهای بلند بتنی با دیوارهای برشی ناپیوسته تحت بازگذاری جانبی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 81-100]
 • سیستم چند مخزنه بهینه سازی توزیع آب در سیستم چند مخزنه حوضه آبریز رودخانه کلامرز میانه [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 197-209]
 • سیکل موجودی مدل موجودی (Q,r) با تقاضای احتمالی با احتساب دقیق تعداد سیکلهای موجودی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 71-80]

ش

ص

 • صلبیت بررسی تاثیر صلبیت دیافراگم کف طبقات بر رفتار ساختمانهای بلند بتنی با دیوارهای برشی ناپیوسته تحت بازگذاری جانبی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 81-100]

ض

 • ضریب ستون ضریب طول مؤثر ستون در قابهای خورجینی [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 181-195]
 • ضریب مشابهت سلولی طراحی سلولهای ساخت با استفاده از یک مدل دو مرحله ای ویک الگوریتم ابتکاری [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 57-69]

ط

 • طراحی VLSI تولید سلول استاندارد بهینه در تکنولوژی CMOS استاتیک [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 15-27]
 • طول موثر ضریب طول مؤثر ستون در قابهای خورجینی [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 181-195]

ع

 • عملیات کلسیم کنترل شکل ناخالصیها و تأثیر آن بر خواص ضربه‌ای فولاد API X42 [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 133-144]

غ

 • غلتکهای راهنما تحلیل اجزای محدود فرایند نورد حلقه در حضور غلتکهای راهنما [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 91-110]

ف

 • فلوتاسیون کاربرد فلوتاسیون در پر عیار سازی ذرات ریز کانسنگهای کم عیار منگنز [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 159-166]
 • فیلتر اکتیو وفقی طراحی و ساخت فیلتر اکتیو وفقی برای تخمین دقیق و حذف اغتشاشات شبکه‌های AC [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 29-44]

ق

 • قاب خورجینی ضریب طول مؤثر ستون در قابهای خورجینی [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 181-195]
 • قضیه فلوکه طراحی و ساخت فیلتر اکتیو وفقی برای تخمین دقیق و حذف اغتشاشات شبکه‌های AC [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 29-44]
 • قضیه معدلگیری طراحی و ساخت فیلتر اکتیو وفقی برای تخمین دقیق و حذف اغتشاشات شبکه‌های AC [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 29-44]
 • قیمت گذاری سرویس توان راکتیو قیمت گذاری سرویس توان راکتیو در صنعت برق با دسترسی باز با در نظر گرفتن بهینه توأم پروفیل و پایداری ولتاژ [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 1-14]

ک

 • کاربید تنگستن کبالت ارزیابی ریز ساختار و خواص مکانیکی جوشهای اصطکاکیTi6A14V/(WC-Co) [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 145-158]
 • کاربید تیتانیم کنترل نسبت کربن به تیتانیم در آلیاژ ساز مس - کاربید تیتانیم تولید شده به روش سنتز احتراقی و تأثیر آن بر قابلیت پخش شدن ذرات کاربید تیتانیم در مس مذاب [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 125-132]
 • کانه آرایی کاربرد فلوتاسیون در پر عیار سازی ذرات ریز کانسنگهای کم عیار منگنز [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 159-166]
 • کنترل شکل ناخالصیها کنترل شکل ناخالصیها و تأثیر آن بر خواص ضربه‌ای فولاد API X42 [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 133-144]
 • کنترل کننده PID مدلسازی ماهواره روبه زمین برای کنترل وضعیت سه محوره در غیاب اطلاعات وضعیت یک محور [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 1-14]
 • کنترل کننده ساختار متغیر (VSC) طراحی وساخت کنترل کننده سرعت یک موتور رلکتانسی سوئیچ شونده( SRM)با منطق فازی (FLC) [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 15-27]
 • کنترل کننده فازی طراحی وساخت کنترل کننده سرعت یک موتور رلکتانسی سوئیچ شونده( SRM)با منطق فازی (FLC) [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 15-27]
 • کنترل موجودی مدل موجودی (Q,r) با تقاضای احتمالی با احتساب دقیق تعداد سیکلهای موجودی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 71-80]
 • کنترل وضعیت مدلسازی ماهواره روبه زمین برای کنترل وضعیت سه محوره در غیاب اطلاعات وضعیت یک محور [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 1-14]
 • کوره پاتیلی و اصلاح آخالها کنترل شکل ناخالصیها و تأثیر آن بر خواص ضربه‌ای فولاد API X42 [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 133-144]
 • کوره قوس الکتریک تاثیر تشکیل سر باره پفکی در کوره قوس الکتریک بر مصرف انرژی الکتریکی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 195-206]

گ

 • گردش بررسی اولیه مدل سه بعدی جریان در دریای خزر [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 207-220]

م

 • ماشینکاری ارائه مدل ریاضی و تهیه نرم افزار برای ماشینکاری سه بعدی مواد مرکب پایه پلیمری الیافی به کمک کامپیوتر [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 111-123]
 • محفظه اثر ابعاد هندسی در انتقال گرمای جابه جایی توام در محفظه های تهویه شونده [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 181-194]
 • مدل دو مرحله ای الگوریتم ابتکاری طراحی سلولهای ساخت با استفاده از یک مدل دو مرحله ای ویک الگوریتم ابتکاری [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 57-69]
 • مدلسازی مدلسازی فرایند زیست درمانی خاکهای آلوده بر اساس پدیده های پراکندگی و جابجایی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 43-56]
 • مدل عددی بررسی اولیه مدل سه بعدی جریان در دریای خزر [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 207-220]
 • مدلهای بهینه‌سازی بهینه سازی توزیع آب در سیستم چند مخزنه حوضه آبریز رودخانه کلامرز میانه [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 197-209]
 • مدلهای محدودیت احتمالی خطی بهینه سازی توزیع آب در سیستم چند مخزنه حوضه آبریز رودخانه کلامرز میانه [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 197-209]
 • مدل هندسی استفاده ار روش مدل هندسی برای توضیح رفتار دو گانه انعکاسی نخهای اکریلیک در امتداد طولی و مقطع عرضی [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 167-180]
 • مدیریت دانایی چگونگی اندازه‌گیری سطح دانایی یک سازمان مهندسی: ارائه یک روش جدید [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 45-60]
 • مرور دائم مدل موجودی (Q,r) با تقاضای احتمالی با احتساب دقیق تعداد سیکلهای موجودی [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 71-80]
 • مشاهده کننده مصنوعی مدلسازی ماهواره روبه زمین برای کنترل وضعیت سه محوره در غیاب اطلاعات وضعیت یک محور [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 1-14]
 • معادله حالت تعیین پارامترهای معادلات حالت BKW و HOM برای محصولات انفجار [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 73-89]
 • معدن ونارج کاربرد فلوتاسیون در پر عیار سازی ذرات ریز کانسنگهای کم عیار منگنز [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 159-166]
 • منگنز کاربرد فلوتاسیون در پر عیار سازی ذرات ریز کانسنگهای کم عیار منگنز [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 159-166]
 • مواد مرکب الیافی ارائه مدل ریاضی و تهیه نرم افزار برای ماشینکاری سه بعدی مواد مرکب پایه پلیمری الیافی به کمک کامپیوتر [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 111-123]
 • موتور رلکتانسی سوئیچ شونده طراحی وساخت کنترل کننده سرعت یک موتور رلکتانسی سوئیچ شونده( SRM)با منطق فازی (FLC) [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 15-27]
 • موتورهای درونسوز مبانی طراحی و ساخت دستگاه آزمایش تحقیقاتی توربین گازی جریان شعاعی [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 61-71]
 • میله‌های گرمایی تحلیل اجزای محدود فرایند نورد حلقه در حضور غلتکهای راهنما [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 91-110]

ن

 • نخهای اکریلیک استفاده ار روش مدل هندسی برای توضیح رفتار دو گانه انعکاسی نخهای اکریلیک در امتداد طولی و مقطع عرضی [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 167-180]
 • نرم‌افزار ارائه مدل ریاضی و تهیه نرم افزار برای ماشینکاری سه بعدی مواد مرکب پایه پلیمری الیافی به کمک کامپیوتر [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 111-123]
 • نفوذ پیوسته تولید سلول استاندارد بهینه در تکنولوژی CMOS استاتیک [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 15-27]
 • نورد حلقه تحلیل اجزای محدود فرایند نورد حلقه در حضور غلتکهای راهنما [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 91-110]
 • نیروی تراش ارائه مدل ریاضی و تهیه نرم افزار برای ماشینکاری سه بعدی مواد مرکب پایه پلیمری الیافی به کمک کامپیوتر [دوره 21، شماره 2، 1381، صفحه 111-123]

ه

 • هارمونیک جایابی و اندازه یابی فیلترهای اکتیو در سیتم قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 29-41]
 • هزینه های حدی قیمت گذاری سرویس توان راکتیو در صنعت برق با دسترسی باز با در نظر گرفتن بهینه توأم پروفیل و پایداری ولتاژ [دوره 21، شماره 1، 1381، صفحه 1-14]

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی