نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلیاژ Ti-6Al-4V تحولات زیر ساختاری آلیاژ Ti-6AL-4V در حین تغییر شکل گرم [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 189-201]
 • آمار در مهندسی تعیین شرلیط بهینه فلوتاسیون کالکوسیت در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از روش تاگوچی در مجتمع مس سرچشمه [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 211-220]

ا

 • احتمالی یک کران پایین جدید برای تابع توزیع زمان تکمیل شبکه‌های پرت احتمالی [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 49-69]
 • افت فشار بررسی جریان آرام سیال در خمهای با مقطع مربعی- مستطیلی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 151-171]
 • الکتروپولیش تأثیر دانسیته جریان و آماده سازی سطح فولاد بر مورفولوژی و بافت رسوب الکتریکی روی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 173-184]
 • الگوریتم مورچه‌ای الگوریتم مورچه‌ای برای طراحی مسیر حرکت باربران خودکار در سیستم تک حلقه [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 71-81]
 • الگوریتمهای فرا ابتکاری الگوریتم مورچه‌ای برای طراحی مسیر حرکت باربران خودکار در سیستم تک حلقه [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 71-81]
 • امواج تصادفی تخمین نیروی جانبی موثر بر یک پایه قائم زبر سکوی زیر دریایی تحت اثر امواج تصادفی دریا [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 83-94]
 • انتقال رسوب توسعه مدل شبه دو بعدی SDAR برای شبیه‌سازی تغییرات تراز بستر رودخانه‌های آبرفتی [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 123-145]
 • انفجار در زیر آب یک روش مرتبه دوم در شبیه سازی انفجار در زیر آب [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 133-149]
 • ایران شبیه‌سازی هیدروگراف سیل بر اساس عدم قطعیت پارامترهای مدلهای بارش ـ رواناب [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 93-111]
 • اینورتر منبع ولتاژ چند سطحی کنترل اینورترهای منبع ولتاژ چند سطحی سه فاز با استفاده از مدولاسیون بردار فضایی و به کمک روش کلاسه‌بندی بردارها [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 15-32]

ب

 • بازشناسی تلفظ گسسته ارائه درون‌یابی KNNGI و مقایسه آن با درون‌یابی FI در بازشناسی گفتار [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 1-10]
 • بازشناسی گفتار پیوسته فارسی تطبیق گوینده در بازشناسی گفتار پیوسته براساس تخمین MAP مبتنی بر تبدیل MLLR [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 39-50]
 • بافت تأثیر دانسیته جریان و آماده سازی سطح فولاد بر مورفولوژی و بافت رسوب الکتریکی روی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 173-184]
 • بتن روشی جدید برای تخمین خزش پایه بتن با استفاده از آزمایشهای کوتاه مدت خزش تحت دمای بالاتر [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 95-122]
 • برچسب زنی الگوریتم اصلاح شده جداسازی حروف متون چاپی با برچسب زدن به کانتور بالایی کلمات [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 33-48]
 • برنامه‌ریزی خطی تخمین استحکام نخ پنبه‌ای چرخانه‌ای با استفاده از خصوصیات فیزیکی الیاف [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 203-209]
 • بستر متحرک توسعه مدل شبه دو بعدی SDAR برای شبیه‌سازی تغییرات تراز بستر رودخانه‌های آبرفتی [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 123-145]

پ

 • پارچه های گردباف تعیین عیوب پارچه‌های گردباف ساده با استفاده از تبدیل موجک [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 221-227]
 • پایداری گذرا تعیین ATC با درنظرگرفتن همزمان پایداری ولتاژ و پایداری گذر [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 11-24]
 • پایداری ولتاژ تعیین ATC با درنظرگرفتن همزمان پایداری ولتاژ و پایداری گذر [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 11-24]
 • پایه قائم زبر تخمین نیروی جانبی موثر بر یک پایه قائم زبر سکوی زیر دریایی تحت اثر امواج تصادفی دریا [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 83-94]
 • پدیده قفل شدگی تخمین نیروی جانبی موثر بر یک پایه قائم زبر سکوی زیر دریایی تحت اثر امواج تصادفی دریا [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 83-94]
 • پرت یک کران پایین جدید برای تابع توزیع زمان تکمیل شبکه‌های پرت احتمالی [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 49-69]
 • پروفیل سطح آب توسعه مدل شبه دو بعدی SDAR برای شبیه‌سازی تغییرات تراز بستر رودخانه‌های آبرفتی [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 123-145]
 • پلاریزاسیون تأثیر دانسیته جریان و آماده سازی سطح فولاد بر مورفولوژی و بافت رسوب الکتریکی روی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 173-184]
 • پوشش روی تأثیر دانسیته جریان و آماده سازی سطح فولاد بر مورفولوژی و بافت رسوب الکتریکی روی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 173-184]
 • پوشش نازک Ni-P تأثیر عملیات نیتراسیون بر ساختار، سختی سطح و رفتار سایشی فولاد 4140 پوشش داده شده به روش الکترولسNi-P [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 185-195]
 • پولیش مکانیکی تأثیر دانسیته جریان و آماده سازی سطح فولاد بر مورفولوژی و بافت رسوب الکتریکی روی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 173-184]

ت

 • تبدیل MLLR تطبیق گوینده در بازشناسی گفتار پیوسته براساس تخمین MAP مبتنی بر تبدیل MLLR [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 39-50]
 • تبدیل موجک تعیین عیوب پارچه‌های گردباف ساده با استفاده از تبدیل موجک [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 221-227]
 • تخمین MAP تطبیق گوینده در بازشناسی گفتار پیوسته براساس تخمین MAP مبتنی بر تبدیل MLLR [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 39-50]
 • تراز بستر توسعه مدل شبه دو بعدی SDAR برای شبیه‌سازی تغییرات تراز بستر رودخانه‌های آبرفتی [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 123-145]
 • تطبیق گوینده تطبیق گوینده در بازشناسی گفتار پیوسته براساس تخمین MAP مبتنی بر تبدیل MLLR [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 39-50]
 • تعیین عیوب تعیین عیوب پارچه‌های گردباف ساده با استفاده از تبدیل موجک [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 221-227]
 • تغییر شکل بزرگ ارائه یک مدل مشخصه همگرد الاستیک و کاربرد آن در تحلیل یک سیکل بسته تغییر شکل بزرگ [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 147-161]
 • تغییر شکل گرم تحولات زیر ساختاری آلیاژ Ti-6AL-4V در حین تغییر شکل گرم [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 189-201]
 • توربو کد ترکیب همسانسازی توربو و کدگشایی توربوی قالبی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 51-58]
 • تونل باد مطالعه تجربی فشار مبنا در اجسام دو بعدی و تقارن محوری و ارزیابی روشهای نظری توسط آن [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 163-178]

ج

 • جداسازی حروف الگوریتم اصلاح شده جداسازی حروف متون چاپی با برچسب زدن به کانتور بالایی کلمات [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 33-48]
 • جریان آرام سیال بررسی جریان آرام سیال در خمهای با مقطع مربعی- مستطیلی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 151-171]
 • جریان مافوق صوت مطالعه تجربی فشار مبنا در اجسام دو بعدی و تقارن محوری و ارزیابی روشهای نظری توسط آن [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 163-178]
 • جستجو روشی جدید برای حل مسائل ارضای محدودیت [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 1-13]

چ

 • چاههای آب شرب مبانی محاسبات حریم بهداشتی برای حفاظت کیفی چاههای آب شرب در شهرها [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 77-91]

ح

 • حریم بهداشتی مبانی محاسبات حریم بهداشتی برای حفاظت کیفی چاههای آب شرب در شهرها [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 77-91]
 • حفاظت کیفی مبانی محاسبات حریم بهداشتی برای حفاظت کیفی چاههای آب شرب در شهرها [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 77-91]

خ

 • خاک مسلح، تراشه بهبود مشخصات مقاومتی ماسه با استفاده از الیاف پلیمری [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 113-131]
 • خزش پایه روشی جدید برای تخمین خزش پایه بتن با استفاده از آزمایشهای کوتاه مدت خزش تحت دمای بالاتر [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 95-122]
 • خصوصیات فیزیکی تخمین استحکام نخ پنبه‌ای چرخانه‌ای با استفاده از خصوصیات فیزیکی الیاف [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 203-209]
 • خم کانالها بررسی جریان آرام سیال در خمهای با مقطع مربعی- مستطیلی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 151-171]

د

 • درون‌یابی فازی ارائه درون‌یابی KNNGI و مقایسه آن با درون‌یابی FI در بازشناسی گفتار [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 1-10]
 • درون‌یابی گوسی ارائه درون‌یابی KNNGI و مقایسه آن با درون‌یابی FI در بازشناسی گفتار [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 1-10]
 • دیلا تو متری تحولات زیر ساختاری آلیاژ Ti-6AL-4V در حین تغییر شکل گرم [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 189-201]

ر

 • رسوب الکتریکی تأثیر دانسیته جریان و آماده سازی سطح فولاد بر مورفولوژی و بافت رسوب الکتریکی روی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 173-184]
 • رسیدگی تخمین استحکام نخ پنبه‌ای چرخانه‌ای با استفاده از خصوصیات فیزیکی الیاف [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 203-209]
 • رفتار سایشی تأثیر عملیات نیتراسیون بر ساختار، سختی سطح و رفتار سایشی فولاد 4140 پوشش داده شده به روش الکترولسNi-P [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 185-195]
 • رودخانه آبرفتی توسعه مدل شبه دو بعدی SDAR برای شبیه‌سازی تغییرات تراز بستر رودخانه‌های آبرفتی [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 123-145]
 • روشSA ارائه الگوریتمی برای مسئله برش دوبعدی با تقاضا [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 59-76]
 • روش تاگوچی تعیین شرلیط بهینه فلوتاسیون کالکوسیت در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از روش تاگوچی در مجتمع مس سرچشمه [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 211-220]
 • روش درجا بررسی فرایند تولید نیمه صنعتی مواد مرکبAL-TiB2 وAL-ZrB2 به روش درجا با استفاده از سرباره فعال [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 179-188]
 • روش فرانت تراکینگ یک روش مرتبه دوم در شبیه سازی انفجار در زیر آب [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 133-149]
 • روش گودونف یک روش مرتبه دوم در شبیه سازی انفجار در زیر آب [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 133-149]
 • روشهای ZVS بررسی‌ و شبیه‌سازی‌ روشهای‌ZVS در مبدلهای‌ تمام‌ پل‌ و ساخت‌ یک‌ نمونه‌ در توان‌3kw [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 25-38]
 • ریسندگی چرخانه‌ای تخمین استحکام نخ پنبه‌ای چرخانه‌ای با استفاده از خصوصیات فیزیکی الیاف [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 203-209]

س

 • سبک برش ارائه الگوریتمی برای مسئله برش دوبعدی با تقاضا [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 59-76]
 • سکوی دریایی تخمین نیروی جانبی موثر بر یک پایه قائم زبر سکوی زیر دریایی تحت اثر امواج تصادفی دریا [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 83-94]
 • سه‌محوری، تک‌محوری بهبود مشخصات مقاومتی ماسه با استفاده از الیاف پلیمری [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 113-131]
 • سیکل بسته ارائه یک مدل مشخصه همگرد الاستیک و کاربرد آن در تحلیل یک سیکل بسته تغییر شکل بزرگ [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 147-161]

ش

 • شبکه یک کران پایین جدید برای تابع توزیع زمان تکمیل شبکه‌های پرت احتمالی [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 49-69]
 • شبیه سازی بستر توسعه مدل شبه دو بعدی SDAR برای شبیه‌سازی تغییرات تراز بستر رودخانه‌های آبرفتی [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 123-145]
 • شکل‌پذیری بهبود مشخصات مقاومتی ماسه با استفاده از الیاف پلیمری [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 113-131]

ض

 • ضایعات ارائه الگوریتمی برای مسئله برش دوبعدی با تقاضا [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 59-76]

ط

 • طراحی آزمایشها تعیین شرلیط بهینه فلوتاسیون کالکوسیت در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از روش تاگوچی در مجتمع مس سرچشمه [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 211-220]
 • طراحی مسیر حرکت باربران خودکار الگوریتم مورچه‌ای برای طراحی مسیر حرکت باربران خودکار در سیستم تک حلقه [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 71-81]

ظ

 • ظرافت تخمین استحکام نخ پنبه‌ای چرخانه‌ای با استفاده از خصوصیات فیزیکی الیاف [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 203-209]

ع

 • عدم قطعیت شبیه‌سازی هیدروگراف سیل بر اساس عدم قطعیت پارامترهای مدلهای بارش ـ رواناب [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 93-111]

ف

 • فرایند نیتراسیون تأثیر عملیات نیتراسیون بر ساختار، سختی سطح و رفتار سایشی فولاد 4140 پوشش داده شده به روش الکترولسNi-P [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 185-195]
 • فرایندهای ترمو مکانیکی تحولات زیر ساختاری آلیاژ Ti-6AL-4V در حین تغییر شکل گرم [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 189-201]
 • فشار مبنا مطالعه تجربی فشار مبنا در اجسام دو بعدی و تقارن محوری و ارزیابی روشهای نظری توسط آن [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 163-178]
 • فلوتاسیون کالکوسیت تعیین شرلیط بهینه فلوتاسیون کالکوسیت در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از روش تاگوچی در مجتمع مس سرچشمه [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 211-220]

ک

 • کانتور بالایی الگوریتم اصلاح شده جداسازی حروف متون چاپی با برچسب زدن به کانتور بالایی کلمات [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 33-48]
 • کد زنجیره‌ای الگوریتم اصلاح شده جداسازی حروف متون چاپی با برچسب زدن به کانتور بالایی کلمات [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 33-48]
 • کد ضربی ترکیب همسانسازی توربو و کدگشایی توربوی قالبی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 51-58]
 • کران پایین یک کران پایین جدید برای تابع توزیع زمان تکمیل شبکه‌های پرت احتمالی [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 49-69]
 • کرخه شبیه‌سازی هیدروگراف سیل بر اساس عدم قطعیت پارامترهای مدلهای بارش ـ رواناب [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 93-111]
 • کلاسه‌بندی بردارها کنترل اینورترهای منبع ولتاژ چند سطحی سه فاز با استفاده از مدولاسیون بردار فضایی و به کمک روش کلاسه‌بندی بردارها [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 15-32]
 • کلیدزنی‌ در ولتاژ صفر(ZVS) بررسی‌ و شبیه‌سازی‌ روشهای‌ZVS در مبدلهای‌ تمام‌ پل‌ و ساخت‌ یک‌ نمونه‌ در توان‌3kw [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 25-38]
 • کوره قوس الکتریکی سه فاز روشهای جدید محاسبه مولفه‌های توان در شرایط غیرسینوسی و نامتعادل و ارزیابی آنها برای یک کوره قوس الکتریکی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 207-215]

گ

 • گردابه‌ها تخمین نیروی جانبی موثر بر یک پایه قائم زبر سکوی زیر دریایی تحت اثر امواج تصادفی دریا [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 83-94]

م

 • مبدل‌ توان‌ بالا بررسی‌ و شبیه‌سازی‌ روشهای‌ZVS در مبدلهای‌ تمام‌ پل‌ و ساخت‌ یک‌ نمونه‌ در توان‌3kw [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 25-38]
 • مبدل‌ سوییچینگ PWM بررسی‌ و شبیه‌سازی‌ روشهای‌ZVS در مبدلهای‌ تمام‌ پل‌ و ساخت‌ یک‌ نمونه‌ در توان‌3kw [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 25-38]
 • متون چاپی فارسی الگوریتم اصلاح شده جداسازی حروف متون چاپی با برچسب زدن به کانتور بالایی کلمات [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 33-48]
 • محدوده کننده شار یک روش مرتبه دوم در شبیه سازی انفجار در زیر آب [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 133-149]
 • مختصات منطبق بر بدنه بررسی جریان آرام سیال در خمهای با مقطع مربعی- مستطیلی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 151-171]
 • مدل روشی جدید برای تخمین خزش پایه بتن با استفاده از آزمایشهای کوتاه مدت خزش تحت دمای بالاتر [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 95-122]
 • مدل بارش- رواناب شبیه‌سازی هیدروگراف سیل بر اساس عدم قطعیت پارامترهای مدلهای بارش ـ رواناب [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 93-111]
 • مدل تقارن محوری مطالعه تجربی فشار مبنا در اجسام دو بعدی و تقارن محوری و ارزیابی روشهای نظری توسط آن [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 163-178]
 • مدل دو بعدی مطالعه تجربی فشار مبنا در اجسام دو بعدی و تقارن محوری و ارزیابی روشهای نظری توسط آن [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 163-178]
 • مدل مارکف مخفی چگالی گسسته ارائه درون‌یابی KNNGI و مقایسه آن با درون‌یابی FI در بازشناسی گفتار [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 1-10]
 • مدل مشخصه الاستیک همگرد ارائه یک مدل مشخصه همگرد الاستیک و کاربرد آن در تحلیل یک سیکل بسته تغییر شکل بزرگ [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 147-161]
 • مدلهای مارکوف پنهان (HMM) تطبیق گوینده در بازشناسی گفتار پیوسته براساس تخمین MAP مبتنی بر تبدیل MLLR [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 39-50]
 • مدولاسیون بدار فضایی کنترل اینورترهای منبع ولتاژ چند سطحی سه فاز با استفاده از مدولاسیون بردار فضایی و به کمک روش کلاسه‌بندی بردارها [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 15-32]
 • مسئله برش دو بعدی ارائه الگوریتمی برای مسئله برش دوبعدی با تقاضا [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 59-76]
 • مسئله ریمان یک روش مرتبه دوم در شبیه سازی انفجار در زیر آب [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 133-149]
 • مسائل ارضای محدودیت روشی جدید برای حل مسائل ارضای محدودیت [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 1-13]
 • مسائل برچسب دهی سازگار روشی جدید برای حل مسائل ارضای محدودیت [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 1-13]
 • مس سرچشمه تعیین شرلیط بهینه فلوتاسیون کالکوسیت در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از روش تاگوچی در مجتمع مس سرچشمه [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 211-220]
 • منطقه نفوذی تأثیر عملیات نیتراسیون بر ساختار، سختی سطح و رفتار سایشی فولاد 4140 پوشش داده شده به روش الکترولسNi-P [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 185-195]
 • مواد مرکب بررسی فرایند تولید نیمه صنعتی مواد مرکبAL-TiB2 وAL-ZrB2 به روش درجا با استفاده از سرباره فعال [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 179-188]
 • مورفولوژی تأثیر دانسیته جریان و آماده سازی سطح فولاد بر مورفولوژی و بافت رسوب الکتریکی روی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 173-184]
 • مولفه های توان در شرایط غیرسینوسی و نامتعادل روشهای جدید محاسبه مولفه‌های توان در شرایط غیرسینوسی و نامتعادل و ارزیابی آنها برای یک کوره قوس الکتریکی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 207-215]
 • مونت کارلو شبیه‌سازی هیدروگراف سیل بر اساس عدم قطعیت پارامترهای مدلهای بارش ـ رواناب [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 93-111]

ن

 • نوار زمینه محلی الگوریتم اصلاح شده جداسازی حروف متون چاپی با برچسب زدن به کانتور بالایی کلمات [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 33-48]
 • نیروی لیفت تخمین نیروی جانبی موثر بر یک پایه قائم زبر سکوی زیر دریایی تحت اثر امواج تصادفی دریا [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 83-94]

ه

 • هم ارزی زمان- دما روشی جدید برای تخمین خزش پایه بتن با استفاده از آزمایشهای کوتاه مدت خزش تحت دمای بالاتر [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 95-122]
 • همسانسازی ترکیب همسانسازی توربو و کدگشایی توربوی قالبی [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 51-58]
 • هوش مصنوعی روشی جدید برای حل مسائل ارضای محدودیت [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 1-13]
 • هیدروژئولوژی مبانی محاسبات حریم بهداشتی برای حفاظت کیفی چاههای آب شرب در شهرها [دوره 23، شماره 2، 1383، صفحه 77-91]
 • هیستوگرام الگوریتم اصلاح شده جداسازی حروف متون چاپی با برچسب زدن به کانتور بالایی کلمات [دوره 23، شماره 1، 1383، صفحه 33-48]

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی