نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرایه‌های تپشی طراحی و شبیه‌ سازی ضرب‌کننده سریال تپشی برای اعداد طولانی با VHDL [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 1-14]
 • آسیب فیزیکی و شیمیایی مطالعه بعضی مشخصه‌ها و پایائی بتن، در دریاجه ارومیه [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 131-148]
 • آشکارسازی آشکارسازی سیگنال رادار در کلاتر با توزیع K با استفاده از تقریب Pade [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 53-65]
 • آلیاژ Cu-Ni-Zn مطالعه تغییرات ساختاری مخلوط Cu-Ni-Zn در تولید آلیاژهای نیکل سیلور به روش آلیاژ سازی مکانیکی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 301-311]
 • آلیاژسازی مکانیکی مطالعه تغییرات ساختاری مخلوط Cu-Ni-Zn در تولید آلیاژهای نیکل سیلور به روش آلیاژ سازی مکانیکی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 301-311]
 • آلیاژسازی مکانیکی بررسی مکانیزم و گرمای تشکیل ترکیب بین فلزی NiTi نانوساختار در فرایند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 59-70]
 • آیروالاستیسته تعیین سرعت ناپایداری دینامیکی بال بدون انحراف در جریان زیرصوت با منظور کردن اثرات تراکم پذیری [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 197-207]

ا

 • اثرات ساختگاه رفتار لرزه‌ای تپه‌های دوبعدی نیم‌سینوسی در برابر امواج مهاجم قائم [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 109-130]
 • اجزای محدود تحلیل ارتعاش و پایداری ورقهای دارای حرکت محوری به روش اجزای محدود استاندارد و طیفی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • اجزای محدود طیفی تحلیل ارتعاش و پایداری ورقهای دارای حرکت محوری به روش اجزای محدود استاندارد و طیفی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • ارتعاشات تحلیل ارتعاش و پایداری ورقهای دارای حرکت محوری به روش اجزای محدود استاندارد و طیفی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • ارتفاع سد ارزیابی رفتار سدهای خاکی در برابر زلزله با توجه به ارتفاع سد و مدل رفتاری مصالح آن [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 27-47]
 • استاتور محاسبه تجربی عدد ناسلت جریان هوا بین روتور شیاردار و استاتور یک ژنراتور [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 209-219]
 • اصلاح شیمیایی پیوند انیدرید مالئیک به کوپلیمر ‌پروپیلن- ‌اتیلن با روش اکستروژن : اندازه گیری چسبندگی پوشش پلیمری بر سطح فولاد ساده کربنی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 313-322]
 • اکستروژن پیوند انیدرید مالئیک به کوپلیمر ‌پروپیلن- ‌اتیلن با روش اکستروژن : اندازه گیری چسبندگی پوشش پلیمری بر سطح فولاد ساده کربنی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 313-322]
 • الاستوویسکوپلاستیک ارزیابی عملکرد دستگاه سایزینگ پرس در کاهش عرض تختال به کمک شبیه سازی به روش المان محدود [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 269-283]
 • الگوریتم ابتکاری زمانبندی دسته‌ای در محیط جریان کاری منعطف [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 41-52]
 • الگوریتم ژنتیک بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدی در سازه‌های دریایی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 49-63]
 • الیاف مقایسه نظریه‌های مدل هندسی و کیوبلکا- مانک در پیشگویی فاکتور انعکاسی الیاف شفاف [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 31-45]
 • انتالپی بررسی مکانیزم و گرمای تشکیل ترکیب بین فلزی NiTi نانوساختار در فرایند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 59-70]
 • انتقال گرما محاسبه تجربی عدد ناسلت جریان هوا بین روتور شیاردار و استاتور یک ژنراتور [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 209-219]
 • اندرکنش تعیین ضریب کمانش صفحات مستطیلی تحت بارهای میانی و انتهایی داخل صفحه به‌روش نوار محدود اسپلاین [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 65-78]
 • اندرکنش رادیه و گروه شمع اندرکنش ژئوتکنیکی پی‌های گسترده و گروه شمع، ارزیابی دو مورد عملی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 93-108]
 • انعکاس طیفی مقایسه نظریه‌های مدل هندسی و کیوبلکا- مانک در پیشگویی فاکتور انعکاسی الیاف شفاف [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 31-45]
 • انیدرید مالئیک پیوند انیدرید مالئیک به کوپلیمر ‌پروپیلن- ‌اتیلن با روش اکستروژن : اندازه گیری چسبندگی پوشش پلیمری بر سطح فولاد ساده کربنی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 313-322]

ب

 • بارهای داخل صفحه تعیین ضریب کمانش صفحات مستطیلی تحت بارهای میانی و انتهایی داخل صفحه به‌روش نوار محدود اسپلاین [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 65-78]
 • بتن مطالعه بعضی مشخصه‌ها و پایائی بتن، در دریاجه ارومیه [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 131-148]
 • بتن تعمیری تاثیر کاربرد لاتکس پلیمری و دوده سیلیسی در خواص و عملکرد بتنهای تعمیری پایه سیمانی [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 33-47]
 • بتن‌های لاستیکی بررسی رفتار بتن‌های حاوی لاستیک تحت بارگذاری فشار تک‌محوری [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 49-58]
 • بزرگنمایی رفتار لرزه‌ای تپه‌های دوبعدی نیم‌سینوسی در برابر امواج مهاجم قائم [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 109-130]
 • بستر نفوذ پذیر سرعت جریان و تنش برشی رینولدزی بر روی تاج بند توری سنگی سرریز شونده [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 13-25]
 • بند توری سنگی سرعت جریان و تنش برشی رینولدزی بر روی تاج بند توری سنگی سرریز شونده [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 13-25]
 • بهینه سازی بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدی در سازه‌های دریایی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 49-63]
 • بوبین پیچی راندوم کنترل کشش نخ در بوبین پیچی با استفاده از روش کنترل صنعتی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 323-328]

پ

 • پایداری تحلیل ارتعاش و پایداری ورقهای دارای حرکت محوری به روش اجزای محدود استاندارد و طیفی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • پایداری ارزیابی مقاومت سازه‌های شبکه دولایه فضاکار در برابر خرابی پیشرونده [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 149-164]
 • پتانسیل الکتریکی میدانهای تنش و پتانسیل الکتریکی در سیلندرهای پیزوالکتریک [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • پره بالگرد- تحلیل و تست مودال بررسی تحلیلی-تجربی ارتعاشات توام خمش- خمش- پیچش پره ناهمگن بالگرد دارای زاویه پیچش اولیه [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 165-182]
 • پریود مشخصه رفتار لرزه‌ای تپه‌های دوبعدی نیم‌سینوسی در برابر امواج مهاجم قائم [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 109-130]
 • پس‌کمانش ارزیابی مقاومت سازه‌های شبکه دولایه فضاکار در برابر خرابی پیشرونده [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 149-164]
 • پلی پروپیلن پیوند انیدرید مالئیک به کوپلیمر ‌پروپیلن- ‌اتیلن با روش اکستروژن : اندازه گیری چسبندگی پوشش پلیمری بر سطح فولاد ساده کربنی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 313-322]
 • پیش‌‌بینی نرخ ارز به‌کارگیری مدل میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته فازی به منظور پیش‌بینی نرخ ارز [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 67-75]
 • پی‌های رادیه‌ی اندرکنش ژئوتکنیکی پی‌های گسترده و گروه شمع، ارزیابی دو مورد عملی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 93-108]
 • پی‌های سطحی اندرکنش ژئوتکنیکی پی‌های گسترده و گروه شمع، ارزیابی دو مورد عملی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 93-108]

ت

 • تپه نیم‌سینوسی رفتار لرزه‌ای تپه‌های دوبعدی نیم‌سینوسی در برابر امواج مهاجم قائم [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 109-130]
 • تحلیل دینامیکی ارزیابی رفتار سدهای خاکی در برابر زلزله با توجه به ارتفاع سد و مدل رفتاری مصالح آن [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 27-47]
 • ترکیب بین فلزیNiTi بررسی مکانیزم و گرمای تشکیل ترکیب بین فلزی NiTi نانوساختار در فرایند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 59-70]
 • تفرق رفتار لرزه‌ای تپه‌های دوبعدی نیم‌سینوسی در برابر امواج مهاجم قائم [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 109-130]
 • تقریب Pade آشکارسازی سیگنال رادار در کلاتر با توزیع K با استفاده از تقریب Pade [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 53-65]
 • تنش برشی رینولدز سرعت جریان و تنش برشی رینولدزی بر روی تاج بند توری سنگی سرریز شونده [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 13-25]
 • تنش شعاعی میدانهای تنش و پتانسیل الکتریکی در سیلندرهای پیزوالکتریک [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • تنش-کرنش بررسی رفتار بتن‌های حاوی لاستیک تحت بارگذاری فشار تک‌محوری [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 49-58]
 • تنش محیطی میدانهای تنش و پتانسیل الکتریکی در سیلندرهای پیزوالکتریک [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • توابع گرین بررسی تحلیلی-تجربی ارتعاشات توام خمش- خمش- پیچش پره ناهمگن بالگرد دارای زاویه پیچش اولیه [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 165-182]
 • توابع لاگرانژ تحلیل ارتعاش و پایداری ورقهای دارای حرکت محوری به روش اجزای محدود استاندارد و طیفی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • توان باربری اندرکنش ژئوتکنیکی پی‌های گسترده و گروه شمع، ارزیابی دو مورد عملی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 93-108]
 • توپوگرافی رفتار لرزه‌ای تپه‌های دوبعدی نیم‌سینوسی در برابر امواج مهاجم قائم [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 109-130]
 • توربین باد اثرات فرکانس تقلیل‌یافته بر عملکرد آیرودینامیکی ناپایای مقطع پره توربین باد [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 247-268]
 • توزیع K آشکارسازی سیگنال رادار در کلاتر با توزیع K با استفاده از تقریب Pade [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 53-65]
 • توزیع سرعت سرعت جریان و تنش برشی رینولدزی بر روی تاج بند توری سنگی سرریز شونده [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 13-25]
 • تونل باد مطالعه تجربی اثر شکل دم عمودی بر جریان و ضرایب آیرودینامیکی یک مدل [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 233-246]

ج

 • جابه‌جایی اجباری محاسبه تجربی عدد ناسلت جریان هوا بین روتور شیاردار و استاتور یک ژنراتور [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 209-219]
 • جابه‌جایی طبیعی بررسی عددی و تحلیلی برج خنک کننده خشک طبیعی نیروگاه حرارتی بخار [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 183-195]
 • جریان مغشوش محاسبه تجربی عدد ناسلت جریان هوا بین روتور شیاردار و استاتور یک ژنراتور [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 209-219]
 • جریان ناپایا اثرات فرکانس تقلیل‌یافته بر عملکرد آیرودینامیکی ناپایای مقطع پره توربین باد [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 247-268]
 • جمع شدگی آزاد تاثیر کاربرد لاتکس پلیمری و دوده سیلیسی در خواص و عملکرد بتنهای تعمیری پایه سیمانی [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 33-47]

ح

 • حفاظت کاتدی بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدی در سازه‌های دریایی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 49-63]
 • حل دقیق تحلیل ارتعاش و پایداری ورقهای دارای حرکت محوری به روش اجزای محدود استاندارد و طیفی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • حلقه هیستریسز اثرات فرکانس تقلیل‌یافته بر عملکرد آیرودینامیکی ناپایای مقطع پره توربین باد [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 247-268]

خ

 • خرابی پیشرونده ارزیابی مقاومت سازه‌های شبکه دولایه فضاکار در برابر خرابی پیشرونده [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 149-164]
 • خمش و پیچش بررسی تحلیلی-تجربی ارتعاشات توام خمش- خمش- پیچش پره ناهمگن بالگرد دارای زاویه پیچش اولیه [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 165-182]
 • خمش و واخمش الاستو پلاستیک تحلیل خمش و واخمش ورق ناهمسانگرد در شرایط کرنش صفحه ای [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 77-86]
 • خوردگی بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدی در سازه‌های دریایی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 49-63]

د

 • دریاچه ارومیه مطالعه بعضی مشخصه‌ها و پایائی بتن، در دریاجه ارومیه [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 131-148]
 • دم‌عمودی مطالعه تجربی اثر شکل دم عمودی بر جریان و ضرایب آیرودینامیکی یک مدل [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 233-246]
 • دوام مطالعه بعضی مشخصه‌ها و پایائی بتن، در دریاجه ارومیه [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 131-148]
 • دیوارهای حایل قائم و مایل بررسی‌‌ عملکرد دیوارهای‌حایل متکی برشیب ‌(مایل) درمقابل بارهای استاتیکی ولرزه‌ای [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 17-31]

ر

 • رباتهای همکار با افزودگی درجه آزادی حل مسئله سینماتیک معکوس رباتهای همکار در حضور افزودگی درجه آزادی سینماتیکی به روش کنترل بهینه [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 221-232]
 • رسوب ای.دی.وی سرعت جریان و تنش برشی رینولدزی بر روی تاج بند توری سنگی سرریز شونده [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 13-25]
 • رفتار مکانیکی بررسی رفتار بتن‌های حاوی لاستیک تحت بارگذاری فشار تک‌محوری [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 49-58]
 • روتور شیاردار محاسبه تجربی عدد ناسلت جریان هوا بین روتور شیاردار و استاتور یک ژنراتور [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 209-219]
 • روش V-g تعیین سرعت ناپایداری دینامیکی بال بدون انحراف در جریان زیرصوت با منظور کردن اثرات تراکم پذیری [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 197-207]
 • روش اجزای محدود تحلیل خمش و واخمش ورق ناهمسانگرد در شرایط کرنش صفحه ای [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 77-86]
 • روش المان محدود صریح ارزیابی عملکرد دستگاه سایزینگ پرس در کاهش عرض تختال به کمک شبیه سازی به روش المان محدود [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 269-283]
 • روش حد بالا بهینه سازی شکل قالب و مسیر جریان مواد در اکستروژن مقاطع غیردایره‌ای به وسیله قالبهای همگرای غیرخطی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 285-299]
 • روش مسیر جایگزین ارزیابی مقاومت سازه‌های شبکه دولایه فضاکار در برابر خرابی پیشرونده [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 149-164]
 • ریز‌پهنه‌بندی رفتار لرزه‌ای تپه‌های دوبعدی نیم‌سینوسی در برابر امواج مهاجم قائم [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 109-130]

ز

 • زاویه کنت مطالعه تجربی اثر شکل دم عمودی بر جریان و ضرایب آیرودینامیکی یک مدل [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 233-246]
 • زلزله ارزیابی رفتار سدهای خاکی در برابر زلزله با توجه به ارتفاع سد و مدل رفتاری مصالح آن [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 27-47]
 • زمانبندی- جریان کاری منعطف- توالی عملیات- دسته زمانبندی دسته‌ای در محیط جریان کاری منعطف [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 41-52]

س

 • سازه شبکه دولایه فضاکار ارزیابی مقاومت سازه‌های شبکه دولایه فضاکار در برابر خرابی پیشرونده [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 149-164]
 • سد خاکی ارزیابی رفتار سدهای خاکی در برابر زلزله با توجه به ارتفاع سد و مدل رفتاری مصالح آن [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 27-47]
 • سکوهای دریایی بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدی در سازه‌های دریایی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 49-63]
 • سیلندر پیزوالکتریک میدانهای تنش و پتانسیل الکتریکی در سیلندرهای پیزوالکتریک [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • سیمپل بررسی عددی و تحلیلی برج خنک کننده خشک طبیعی نیروگاه حرارتی بخار [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 183-195]

ش

 • شبه بهینه آشکارسازی سیگنال رادار در کلاتر با توزیع K با استفاده از تقریب Pade [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 53-65]

ض

 • ضرایب آیرودینامیکی مطالعه تجربی اثر شکل دم عمودی بر جریان و ضرایب آیرودینامیکی یک مدل [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 233-246]
 • ضرب‌کننده سریال طراحی و شبیه‌ سازی ضرب‌کننده سریال تپشی برای اعداد طولانی با VHDL [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 1-14]
 • ضریب کاهش ظرفیت ترافیکی ارائه متدولوژی تعیین تاثیر وضعیت روسازی راهها بر ظرفیت تسهیلات تحت جریان ترافیکی پیوسته [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 79-91]

ط

 • طراحی مسیر حل مسئله سینماتیک معکوس رباتهای همکار در حضور افزودگی درجه آزادی سینماتیکی به روش کنترل بهینه [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 221-232]

ظ

 • ظرفیت جریان ترافیکی پیوسته ارائه متدولوژی تعیین تاثیر وضعیت روسازی راهها بر ظرفیت تسهیلات تحت جریان ترافیکی پیوسته [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 79-91]

ع

 • عرض تاج ارزیابی رفتار سدهای خاکی در برابر زلزله با توجه به ارتفاع سد و مدل رفتاری مصالح آن [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 27-47]

غ

 • غیرگوسی آشکارسازی سیگنال رادار در کلاتر با توزیع K با استفاده از تقریب Pade [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 53-65]

ف

 • فروجهش دینامیکی ارزیابی مقاومت سازه‌های شبکه دولایه فضاکار در برابر خرابی پیشرونده [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 149-164]
 • فشار جانبی استاتیکی و لرزه‌ای خاک بررسی‌‌ عملکرد دیوارهای‌حایل متکی برشیب ‌(مایل) درمقابل بارهای استاتیکی ولرزه‌ای [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 17-31]
 • فلاتر تعیین سرعت ناپایداری دینامیکی بال بدون انحراف در جریان زیرصوت با منظور کردن اثرات تراکم پذیری [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 197-207]

ق

 • قالبهای غیرخطی بهینه سازی شکل قالب و مسیر جریان مواد در اکستروژن مقاطع غیردایره‌ای به وسیله قالبهای همگرای غیرخطی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 285-299]

ک

 • کمانش موضعی تعیین ضریب کمانش صفحات مستطیلی تحت بارهای میانی و انتهایی داخل صفحه به‌روش نوار محدود اسپلاین [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 65-78]
 • کنترل بهینه حل مسئله سینماتیک معکوس رباتهای همکار در حضور افزودگی درجه آزادی سینماتیکی به روش کنترل بهینه [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 221-232]
 • کنترل پایداری بررسی‌‌ عملکرد دیوارهای‌حایل متکی برشیب ‌(مایل) درمقابل بارهای استاتیکی ولرزه‌ای [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 17-31]
 • کنترل سیلاب سرعت جریان و تنش برشی رینولدزی بر روی تاج بند توری سنگی سرریز شونده [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 13-25]
 • کنترل کشش کنترل کشش نخ در بوبین پیچی با استفاده از روش کنترل صنعتی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 323-328]

م

 • محیط زیست بررسی رفتار بتن‌های حاوی لاستیک تحت بارگذاری فشار تک‌محوری [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 49-58]
 • محیط متخلخل سرعت جریان و تنش برشی رینولدزی بر روی تاج بند توری سنگی سرریز شونده [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 13-25]
 • مدل اریما (ARIMA) به‌کارگیری مدل میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته فازی به منظور پیش‌بینی نرخ ارز [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 67-75]
 • مدلسازی فیزیکی بهینه سازی شکل قالب و مسیر جریان مواد در اکستروژن مقاطع غیردایره‌ای به وسیله قالبهای همگرای غیرخطی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 285-299]
 • مدل میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته فازی (FARIMA به‌کارگیری مدل میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته فازی به منظور پیش‌بینی نرخ ارز [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 67-75]
 • مدل هندسی مقایسه نظریه‌های مدل هندسی و کیوبلکا- مانک در پیشگویی فاکتور انعکاسی الیاف شفاف [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 31-45]
 • مدول الاستیسیته تاثیر کاربرد لاتکس پلیمری و دوده سیلیسی در خواص و عملکرد بتنهای تعمیری پایه سیمانی [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 33-47]
 • مسئله شرط مرزی دو طرفه حل مسئله سینماتیک معکوس رباتهای همکار در حضور افزودگی درجه آزادی سینماتیکی به روش کنترل بهینه [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 221-232]
 • مقاطع نامتقارن بهینه سازی شکل قالب و مسیر جریان مواد در اکستروژن مقاطع غیردایره‌ای به وسیله قالبهای همگرای غیرخطی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 285-299]
 • مقاومت مطالعه بعضی مشخصه‌ها و پایائی بتن، در دریاجه ارومیه [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 131-148]
 • مقاومت اتصال تاثیر کاربرد لاتکس پلیمری و دوده سیلیسی در خواص و عملکرد بتنهای تعمیری پایه سیمانی [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 33-47]
 • موتور پله‌ای کنترل کشش نخ در بوبین پیچی با استفاده از روش کنترل صنعتی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 323-328]
 • موج ضربه‌ای مطالعه تجربی اثر شکل دم عمودی بر جریان و ضرایب آیرودینامیکی یک مدل [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 233-246]
 • مودهای فرضی تعیین سرعت ناپایداری دینامیکی بال بدون انحراف در جریان زیرصوت با منظور کردن اثرات تراکم پذیری [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 197-207]

ن

 • ناپایداری دینامیکی بال تعیین سرعت ناپایداری دینامیکی بال بدون انحراف در جریان زیرصوت با منظور کردن اثرات تراکم پذیری [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 197-207]
 • ناپایداری سطوح شیبدار بررسی‌‌ عملکرد دیوارهای‌حایل متکی برشیب ‌(مایل) درمقابل بارهای استاتیکی ولرزه‌ای [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 17-31]
 • نانوساختار بررسی مکانیزم و گرمای تشکیل ترکیب بین فلزی NiTi نانوساختار در فرایند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 59-70]
 • ناهمسانگردی تحلیل خمش و واخمش ورق ناهمسانگرد در شرایط کرنش صفحه ای [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 77-86]
 • نشانه خدمت دهی ارائه متدولوژی تعیین تاثیر وضعیت روسازی راهها بر ظرفیت تسهیلات تحت جریان ترافیکی پیوسته [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 79-91]
 • نشست اندرکنش ژئوتکنیکی پی‌های گسترده و گروه شمع، ارزیابی دو مورد عملی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 93-108]
 • نظریه کیوبلکا-مانک مقایسه نظریه‌های مدل هندسی و کیوبلکا- مانک در پیشگویی فاکتور انعکاسی الیاف شفاف [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 31-45]
 • نوار محدود اسپلاین تعیین ضریب کمانش صفحات مستطیلی تحت بارهای میانی و انتهایی داخل صفحه به‌روش نوار محدود اسپلاین [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 65-78]
 • نورد عمودی ارزیابی عملکرد دستگاه سایزینگ پرس در کاهش عرض تختال به کمک شبیه سازی به روش المان محدود [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 269-283]
 • نیکل سیلور مطالعه تغییرات ساختاری مخلوط Cu-Ni-Zn در تولید آلیاژهای نیکل سیلور به روش آلیاژ سازی مکانیکی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 301-311]

و

 • واماندگی دینامیکی اثرات فرکانس تقلیل‌یافته بر عملکرد آیرودینامیکی ناپایای مقطع پره توربین باد [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 247-268]
 • ورق دارای حرکت محوری تحلیل ارتعاش و پایداری ورقهای دارای حرکت محوری به روش اجزای محدود استاندارد و طیفی [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]

ه

 • هلر بررسی عددی و تحلیلی برج خنک کننده خشک طبیعی نیروگاه حرارتی بخار [دوره 26، شماره 1، 1386، صفحه 183-195]
 • همدوس آشکارسازی سیگنال رادار در کلاتر با توزیع K با استفاده از تقریب Pade [دوره 26، شماره 2، 1386، صفحه 53-65]

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی