نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیاکاری تولید کاربید تیتانیم به روش مکانوشیمیایی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 155-164]
 • آشکارسازی راداری کاربرد روشهای مبتنی بر شبیه سازی در آشکارسازی اهداف راداری [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 17-33]
 • آناتاز تولید کاربید تیتانیم به روش مکانوشیمیایی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 155-164]
 • آنیل تاثیر آنیل بر ریزساختار و خواص مایکروویو مشدد دی‌الکتریک Zr0.8Sn0.2)TiO4) اصلاح شده با اکسید مس [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 199-211]

ا

 • احیا کربوترمیک تولید کاربید تیتانیم به روش مکانوشیمیایی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 155-164]
 • اختلاط مدلسازی اختلاط به هنگام عملیات تغییر جنس فولاد در فرایند ریخته‌گری مداوم تختال [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 165-181]
 • ارتعاشات خط آهن ضربات چرخ - ریل در دوراهه‌های خط آهن [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 85-101]
 • ارزش زمانی پول ارائه مدلی جدید در سیستمهای کنترل تولید و موجودی برای اقلام فاسد شدنی با تقاضای وابسته به قیمت محصول، ارزش زمانی پول و مجاز بودن کمبود [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 19-29]
 • ارزش فعلی خالص ارزش فعلی خالص جریانهای نقدی در مسائل زمان‌بندی تک ‌ماشین و جریان‌ کارگاهی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 49-65]
 • ارزش فعلی سود ارائه مدلی جدید در سیستمهای کنترل تولید و موجودی برای اقلام فاسد شدنی با تقاضای وابسته به قیمت محصول، ارزش زمانی پول و مجاز بودن کمبود [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 19-29]
 • اکسید مس تاثیر آنیل بر ریزساختار و خواص مایکروویو مشدد دی‌الکتریک Zr0.8Sn0.2)TiO4) اصلاح شده با اکسید مس [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 199-211]
 • الگوریتم ژنتیک کمینه‌سازی هزینه توقف خط مونتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 35-50]
 • اندرکنش خط آهن - قطار ضربات چرخ - ریل در دوراهه‌های خط آهن [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 85-101]

ب

 • برش بررسی تاثیر نسبت فولادهای عرضی و طولی و دهانه برش بر رفتار تیرهای بتن آرمه تحت برش با استفاده از نظریه میدان فشاری اصلاح شده [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 81-101]

پ

 • پلی استایرن پیش شکفته تولید کامپوزیت ریختگی A356/SiCp توسط ملاط پلی استایرن-کربکسی متیل-SiC [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 183-198]
 • پیش‌بینی تقاضا براورد بازار تجهیزات سوییچ شبکه تلفنی ثابت کشور با ملاحظات گذار به NGN براساس پیش‌بینی مدل کاب- داگلاس برای تقاضا [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 1-16]

ت

 • تاندیش مدلسازی اختلاط به هنگام عملیات تغییر جنس فولاد در فرایند ریخته‌گری مداوم تختال [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 165-181]
 • تجهیزات سوییچ براورد بازار تجهیزات سوییچ شبکه تلفنی ثابت کشور با ملاحظات گذار به NGN براساس پیش‌بینی مدل کاب- داگلاس برای تقاضا [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 1-16]
 • تحلیل ارتجاعی خطی روش اصلاح شده المان محدود شبکه ثابت در تحلیل مسائل دو بعدی ارتجاعی خطی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 103-122]
 • تختال مدلسازی اختلاط به هنگام عملیات تغییر جنس فولاد در فرایند ریخته‌گری مداوم تختال [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 165-181]
 • تخلخل تولید کامپوزیت ریختگی A356/SiCp توسط ملاط پلی استایرن-کربکسی متیل-SiC [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 183-198]
 • تخمین ترافیک براورد بازار تجهیزات سوییچ شبکه تلفنی ثابت کشور با ملاحظات گذار به NGN براساس پیش‌بینی مدل کاب- داگلاس برای تقاضا [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 1-16]
 • ترشوندگی تولید کامپوزیت ریختگی A356/SiCp توسط ملاط پلی استایرن-کربکسی متیل-SiC [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 183-198]
 • تصمیم‌گیری فازی کاربرد تصمیم‌گیری فازی در برنامه ریزی جانمایی تسهیلات [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 31-47]
 • تعادل حدی مطالعه ضریب اطمینان پایداری شیبهای مسلح شده به روش قطعات مایل [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 139-148]
 • تقاضای پس افت ارائه مدلی جدید در سیستمهای کنترل تولید و موجودی برای اقلام فاسد شدنی با تقاضای وابسته به قیمت محصول، ارزش زمانی پول و مجاز بودن کمبود [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 19-29]
 • تنش و کرنش تاثیر انتخاب معیار شکست در تحلیل تنش و کرنش رویه‌های آسفالتی در مناطق گرمسیر [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 143-150]
 • توزیع مجدد ترکیب روشهای تطبیق جاداده‌شده و توزیع مجدد در شبکه‌های نیمه‌سازمان‌یافته برای حل جریانهای ایدئال دو بعدی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 123-137]
 • تیتانات قلع زیرکونیوم تاثیر آنیل بر ریزساختار و خواص مایکروویو مشدد دی‌الکتریک Zr0.8Sn0.2)TiO4) اصلاح شده با اکسید مس [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 199-211]
 • تیر بتن آرمه بررسی تاثیر نسبت فولادهای عرضی و طولی و دهانه برش بر رفتار تیرهای بتن آرمه تحت برش با استفاده از نظریه میدان فشاری اصلاح شده [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 81-101]

ج

 • جاداده‌شده ترکیب روشهای تطبیق جاداده‌شده و توزیع مجدد در شبکه‌های نیمه‌سازمان‌یافته برای حل جریانهای ایدئال دو بعدی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 123-137]
 • جانمایی تسهیلات کاربرد تصمیم‌گیری فازی در برنامه ریزی جانمایی تسهیلات [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 31-47]
 • جریان نقدی ارزش فعلی خالص جریانهای نقدی در مسائل زمان‌بندی تک ‌ماشین و جریان‌ کارگاهی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 49-65]

ح

 • حفاظت شبکه‌های قدرت روشی نوین با استفاده از درونیابی درجه3 برای محاسبه امپدانس دقیق در رله دیستانس [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 1-17]

خ

 • خاصیت کشسانی مدلسازی کانال پارچه‌ای عمودی نجات [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 149-154]
 • خط مونتاژ چند مدلی کمینه‌سازی هزینه توقف خط مونتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 35-50]
 • خوردگی تنشی پیش بینی زمان شکست در خوردگی تنشی فولاد زنگ نزن 304 در محیطهای آبی کلریدی توسط شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 135-141]

د

 • دوراهه خط آهن ضربات چرخ - ریل در دوراهه‌های خط آهن [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 85-101]
 • دی اکسید تیتانیم تولید کاربید تیتانیم به روش مکانوشیمیایی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 155-164]

ر

 • رسوب‌دهی زیستی بررسی تاثیر درجه اسیدی محلول سوبسترا، دمای گرمخانه‌گذاری و دمای کلسینه کردن بر تولید باکتریایی هیدروکسی‌آپاتیت نانوساختار [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 213-226]
 • رفتار سیکلی یک مدل رفتاری برای خاکهای ماسه‌ای [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 51-63]
 • رله‌دیستانس روشی نوین با استفاده از درونیابی درجه3 برای محاسبه امپدانس دقیق در رله دیستانس [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 1-17]
 • رهایی گردابه اثر نسبت ابعادی یک چهار گوش بر عدد اشتروهال و تاثیر آن در تحریک ضریب انتقال گرما از صفحه تخت مجاور آن [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 103-115]
 • روتیل تولید کاربید تیتانیم به روش مکانوشیمیایی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 155-164]
 • روسازی تاثیر انتخاب معیار شکست در تحلیل تنش و کرنش رویه‌های آسفالتی در مناطق گرمسیر [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 143-150]
 • روش ابتکاری ارزش فعلی خالص جریانهای نقدی در مسائل زمان‌بندی تک ‌ماشین و جریان‌ کارگاهی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 49-65]
 • روش المان محدود روش اصلاح شده المان محدود شبکه ثابت در تحلیل مسائل دو بعدی ارتجاعی خطی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 103-122]
 • روش المان محدود شبکه ثابت روش اصلاح شده المان محدود شبکه ثابت در تحلیل مسائل دو بعدی ارتجاعی خطی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 103-122]
 • روش تطبیقی ترکیب روشهای تطبیق جاداده‌شده و توزیع مجدد در شبکه‌های نیمه‌سازمان‌یافته برای حل جریانهای ایدئال دو بعدی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 123-137]
 • روش شاخه و کران ارزش فعلی خالص جریانهای نقدی در مسائل زمان‌بندی تک ‌ماشین و جریان‌ کارگاهی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 49-65]
 • روش کوئیک اثر نسبت ابعادی یک چهار گوش بر عدد اشتروهال و تاثیر آن در تحریک ضریب انتقال گرما از صفحه تخت مجاور آن [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 103-115]
 • روشهای درونیابی روشی نوین با استفاده از درونیابی درجه3 برای محاسبه امپدانس دقیق در رله دیستانس [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 1-17]
 • روشهای مبتنی بر شبیه سازی کاربرد روشهای مبتنی بر شبیه سازی در آشکارسازی اهداف راداری [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 17-33]
 • ریخته‌گری مداوم مدلسازی اختلاط به هنگام عملیات تغییر جنس فولاد در فرایند ریخته‌گری مداوم تختال [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 165-181]
 • ریسا مطالعه ضریب اطمینان پایداری شیبهای مسلح شده به روش قطعات مایل [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 139-148]

ز

 • زمان‌بندی ارزش فعلی خالص جریانهای نقدی در مسائل زمان‌بندی تک ‌ماشین و جریان‌ کارگاهی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 49-65]
 • زمان شکست پیش بینی زمان شکست در خوردگی تنشی فولاد زنگ نزن 304 در محیطهای آبی کلریدی توسط شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 135-141]

س

 • سخت شوندگی سینماتیک یک مدل رفتاری برای خاکهای ماسه‌ای [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 51-63]
 • سراشیا بررسی تاثیر درجه اسیدی محلول سوبسترا، دمای گرمخانه‌گذاری و دمای کلسینه کردن بر تولید باکتریایی هیدروکسی‌آپاتیت نانوساختار [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 213-226]
 • سریلانکیت تولید کاربید تیتانیم به روش مکانوشیمیایی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 155-164]

ش

 • شبکه تلفنی ثابت براورد بازار تجهیزات سوییچ شبکه تلفنی ثابت کشور با ملاحظات گذار به NGN براساس پیش‌بینی مدل کاب- داگلاس برای تقاضا [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 1-16]
 • شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی زمان شکست در خوردگی تنشی فولاد زنگ نزن 304 در محیطهای آبی کلریدی توسط شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 135-141]
 • شبکه نیمه‌سازمان‌یافته ترکیب روشهای تطبیق جاداده‌شده و توزیع مجدد در شبکه‌های نیمه‌سازمان‌یافته برای حل جریانهای ایدئال دو بعدی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 123-137]
 • شبکه‌های غیر منطبق بر مرز روش اصلاح شده المان محدود شبکه ثابت در تحلیل مسائل دو بعدی ارتجاعی خطی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 103-122]
 • شبکه‌های نسل آتی براورد بازار تجهیزات سوییچ شبکه تلفنی ثابت کشور با ملاحظات گذار به NGN براساس پیش‌بینی مدل کاب- داگلاس برای تقاضا [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 1-16]
 • شیبهای خاکی مسلح شده مطالعه ضریب اطمینان پایداری شیبهای مسلح شده به روش قطعات مایل [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 139-148]

ض

 • ضریب اطمینان مطالعه ضریب اطمینان پایداری شیبهای مسلح شده به روش قطعات مایل [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 139-148]

ظ

 • ظرفیت برشی بررسی تاثیر نسبت فولادهای عرضی و طولی و دهانه برش بر رفتار تیرهای بتن آرمه تحت برش با استفاده از نظریه میدان فشاری اصلاح شده [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 81-101]

ع

 • عدد اشتروهال اثر نسبت ابعادی یک چهار گوش بر عدد اشتروهال و تاثیر آن در تحریک ضریب انتقال گرما از صفحه تخت مجاور آن [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 103-115]

غ

 • غلظت یون کلر و تنش اعمالی پیش بینی زمان شکست در خوردگی تنشی فولاد زنگ نزن 304 در محیطهای آبی کلریدی توسط شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 135-141]

ف

 • فاکتور کیفیت تاثیر آنیل بر ریزساختار و خواص مایکروویو مشدد دی‌الکتریک Zr0.8Sn0.2)TiO4) اصلاح شده با اکسید مس [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 199-211]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی کاربرد تصمیم‌گیری فازی در برنامه ریزی جانمایی تسهیلات [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 31-47]
 • فروش از دست رفته ارائه مدلی جدید در سیستمهای کنترل تولید و موجودی برای اقلام فاسد شدنی با تقاضای وابسته به قیمت محصول، ارزش زمانی پول و مجاز بودن کمبود [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 19-29]
 • فلکس‌پاس تاثیر انتخاب معیار شکست در تحلیل تنش و کرنش رویه‌های آسفالتی در مناطق گرمسیر [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 143-150]
 • فولاد زنگ نزن 304 پیش بینی زمان شکست در خوردگی تنشی فولاد زنگ نزن 304 در محیطهای آبی کلریدی توسط شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 135-141]

ق

 • قالب مدلسازی اختلاط به هنگام عملیات تغییر جنس فولاد در فرایند ریخته‌گری مداوم تختال [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 165-181]
 • قطعات مایل مطالعه ضریب اطمینان پایداری شیبهای مسلح شده به روش قطعات مایل [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 139-148]

ک

 • کاربید تیتانیم تولید کاربید تیتانیم به روش مکانوشیمیایی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 155-164]
 • کاربید سیلیسیم تولید کامپوزیت ریختگی A356/SiCp توسط ملاط پلی استایرن-کربکسی متیل-SiC [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 183-198]
 • کامپوزیتهای زمینه فلزی تولید کامپوزیت ریختگی A356/SiCp توسط ملاط پلی استایرن-کربکسی متیل-SiC [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 183-198]
 • کانال نجات مدلسازی کانال پارچه‌ای عمودی نجات [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 149-154]
 • کربوکسی متیل سلولز تولید کامپوزیت ریختگی A356/SiCp توسط ملاط پلی استایرن-کربکسی متیل-SiC [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 183-198]
 • کنترل موجودی هماهنگ‌کردن سفارشها در زنجیره تامین سه سطحی با به‌کارگیری مکانیزم تنظیم قیمت [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 67-80]

گ

 • گود افتادگی تاثیر انتخاب معیار شکست در تحلیل تنش و کرنش رویه‌های آسفالتی در مناطق گرمسیر [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 143-150]

م

 • مانع مستطیلی اثر نسبت ابعادی یک چهار گوش بر عدد اشتروهال و تاثیر آن در تحریک ضریب انتقال گرما از صفحه تخت مجاور آن [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 103-115]
 • محاسبه امپدانس روشی نوین با استفاده از درونیابی درجه3 برای محاسبه امپدانس دقیق در رله دیستانس [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 1-17]
 • مخازن جدارنازک مدلسازی کانال پارچه‌ای عمودی نجات [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 149-154]
 • مدل رفتاری یک مدل رفتاری برای خاکهای ماسه‌ای [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 51-63]
 • مدل کاب- داگلاس براورد بازار تجهیزات سوییچ شبکه تلفنی ثابت کشور با ملاحظات گذار به NGN براساس پیش‌بینی مدل کاب- داگلاس برای تقاضا [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 1-16]
 • مدل لایه‌ای بررسی تاثیر نسبت فولادهای عرضی و طولی و دهانه برش بر رفتار تیرهای بتن آرمه تحت برش با استفاده از نظریه میدان فشاری اصلاح شده [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 81-101]
 • مشدد دی الکتریک تاثیر آنیل بر ریزساختار و خواص مایکروویو مشدد دی‌الکتریک Zr0.8Sn0.2)TiO4) اصلاح شده با اکسید مس [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 199-211]
 • معادلات اویلر ترکیب روشهای تطبیق جاداده‌شده و توزیع مجدد در شبکه‌های نیمه‌سازمان‌یافته برای حل جریانهای ایدئال دو بعدی [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 123-137]
 • معیار شکست تاثیر انتخاب معیار شکست در تحلیل تنش و کرنش رویه‌های آسفالتی در مناطق گرمسیر [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 143-150]
 • مکانیزم تنظیم قیمت هماهنگ‌کردن سفارشها در زنجیره تامین سه سطحی با به‌کارگیری مکانیزم تنظیم قیمت [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 67-80]
 • ملاط تولید کامپوزیت ریختگی A356/SiCp توسط ملاط پلی استایرن-کربکسی متیل-SiC [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 183-198]

ن

 • نانوفناوری زیستی بررسی تاثیر درجه اسیدی محلول سوبسترا، دمای گرمخانه‌گذاری و دمای کلسینه کردن بر تولید باکتریایی هیدروکسی‌آپاتیت نانوساختار [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 213-226]
 • نسبت ابعادی اثر نسبت ابعادی یک چهار گوش بر عدد اشتروهال و تاثیر آن در تحریک ضریب انتقال گرما از صفحه تخت مجاور آن [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 103-115]
 • نسبت بهینه فولاد عرضی بررسی تاثیر نسبت فولادهای عرضی و طولی و دهانه برش بر رفتار تیرهای بتن آرمه تحت برش با استفاده از نظریه میدان فشاری اصلاح شده [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 81-101]
 • نظریه میدان فشاری اصلاح شده بررسی تاثیر نسبت فولادهای عرضی و طولی و دهانه برش بر رفتار تیرهای بتن آرمه تحت برش با استفاده از نظریه میدان فشاری اصلاح شده [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 81-101]
 • نمونه‌برداری روشی نوین با استفاده از درونیابی درجه3 برای محاسبه امپدانس دقیق در رله دیستانس [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 1-17]
 • نمونه برداری اهمیتی کاربرد روشهای مبتنی بر شبیه سازی در آشکارسازی اهداف راداری [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 17-33]
 • نمونه برداری مونت کارلو کاربرد روشهای مبتنی بر شبیه سازی در آشکارسازی اهداف راداری [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 17-33]

ه

 • هزینه توقف کمینه‌سازی هزینه توقف خط مونتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 35-50]
 • هزینه سرمایه‌گذاری براورد بازار تجهیزات سوییچ شبکه تلفنی ثابت کشور با ملاحظات گذار به NGN براساس پیش‌بینی مدل کاب- داگلاس برای تقاضا [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 1-16]
 • هماهنگی در زنجیره تامین هماهنگ‌کردن سفارشها در زنجیره تامین سه سطحی با به‌کارگیری مکانیزم تنظیم قیمت [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 67-80]
 • همجوشی، ساچمه، روش لختی، اشتعال سریع، سوخت < بررسی بهره انرژی محفظه‌های استوانه‌ای سوخت D-T با کنترل مغناطیسی در همجوشی به روش اشتعال سریع [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 65-83]
 • هیدروکسی‌آپاتیت بررسی تاثیر درجه اسیدی محلول سوبسترا، دمای گرمخانه‌گذاری و دمای کلسینه کردن بر تولید باکتریایی هیدروکسی‌آپاتیت نانوساختار [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 213-226]

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی