نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آخال مدلسازی حذف الکترومغناطیسی آخال به صورت پیوسته از مذاب فلزات [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 29-46]
 • آلیاژهای Al-Mg-Si-Cu بررسی اثر اکستروژن در کانال زاویه دار همسان بر رفتار پیر کرنشی دینامیکی یک آلیاژ Al-Mg-Si-Cu [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 1-12]
 • آلیاژهای ریختگی آلومینیوم شببیه سازی تاثیر سرعت انجماد بر ریز ساختار آلیاژهای ریختگی آلومینیوم با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 75-83]

ا

 • اکستروژن در کانال زاویه دار همسان بررسی اثر اکستروژن در کانال زاویه دار همسان بر رفتار پیر کرنشی دینامیکی یک آلیاژ Al-Mg-Si-Cu [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 1-12]
 • انجماد جهت دار شببیه سازی تاثیر سرعت انجماد بر ریز ساختار آلیاژهای ریختگی آلومینیوم با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 75-83]

ب

 • باندهای سولفاته بررسی به کارگیری بایندرهای سولفاتی به جای بایندرهای فسفاتی در جرمهای مورد مصرف در پلاسترتاندیش [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 47-60]
 • باندهای فسفاته بررسی به کارگیری بایندرهای سولفاتی به جای بایندرهای فسفاتی در جرمهای مورد مصرف در پلاسترتاندیش [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 47-60]
 • بایندر بررسی به کارگیری بایندرهای سولفاتی به جای بایندرهای فسفاتی در جرمهای مورد مصرف در پلاسترتاندیش [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 47-60]

پ

 • پودر آلومینیم بررسی تاثیر سیکل دما - زمان بر توزیع اندازه و مورفولوژی ذرات پودر آلومینیم تولید شده به روش SAMD [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 13-27]
 • پیر کرنشی دینامیکی بررسی اثر اکستروژن در کانال زاویه دار همسان بر رفتار پیر کرنشی دینامیکی یک آلیاژ Al-Mg-Si-Cu [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 1-12]

ت

 • تاندیش بررسی به کارگیری بایندرهای سولفاتی به جای بایندرهای فسفاتی در جرمهای مورد مصرف در پلاسترتاندیش [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 47-60]
 • تصفیه الکترومغناطیسی مدلسازی حذف الکترومغناطیسی آخال به صورت پیوسته از مذاب فلزات [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 29-46]
 • تصفیه فلزات مدلسازی حذف الکترومغناطیسی آخال به صورت پیوسته از مذاب فلزات [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 29-46]
 • توزیع اندازه ذرات بررسی تاثیر سیکل دما - زمان بر توزیع اندازه و مورفولوژی ذرات پودر آلومینیم تولید شده به روش SAMD [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 13-27]

ر

 • روش SAMD بررسی تاثیر سیکل دما - زمان بر توزیع اندازه و مورفولوژی ذرات پودر آلومینیم تولید شده به روش SAMD [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 13-27]

ز

 • زیرکونیا کلراسیون زیرکونیای آسیابکاری شده [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 61-74]

س

 • سرعت سرد شدن شببیه سازی تاثیر سرعت انجماد بر ریز ساختار آلیاژهای ریختگی آلومینیوم با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 75-83]
 • سیکل دما-زمان بررسی تاثیر سیکل دما - زمان بر توزیع اندازه و مورفولوژی ذرات پودر آلومینیم تولید شده به روش SAMD [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 13-27]

ش

 • شبکه‌های عصبی شببیه سازی تاثیر سرعت انجماد بر ریز ساختار آلیاژهای ریختگی آلومینیوم با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 75-83]
 • شبیه‌سازی فیزیکی مدلسازی حذف الکترومغناطیسی آخال به صورت پیوسته از مذاب فلزات [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 29-46]

ض

 • ضریب حساسیت به نرخ کرنش بررسی اثر اکستروژن در کانال زاویه دار همسان بر رفتار پیر کرنشی دینامیکی یک آلیاژ Al-Mg-Si-Cu [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 1-12]

ف

 • فواصل بین دندریتی شببیه سازی تاثیر سرعت انجماد بر ریز ساختار آلیاژهای ریختگی آلومینیوم با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 75-83]

ک

 • کلراسیون کلراسیون زیرکونیای آسیابکاری شده [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 61-74]

ل

 • لایه کاری بررسی به کارگیری بایندرهای سولفاتی به جای بایندرهای فسفاتی در جرمهای مورد مصرف در پلاسترتاندیش [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 47-60]

م

 • مدلسازی ریاضی مدلسازی حذف الکترومغناطیسی آخال به صورت پیوسته از مذاب فلزات [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 29-46]
 • مکانوشیمی کلراسیون زیرکونیای آسیابکاری شده [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 61-74]
 • منیزیم مدلسازی حذف الکترومغناطیسی آخال به صورت پیوسته از مذاب فلزات [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 29-46]
 • مورفولوژی بررسی تاثیر سیکل دما - زمان بر توزیع اندازه و مورفولوژی ذرات پودر آلومینیم تولید شده به روش SAMD [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 13-27]

ن

 • نیروی الکترومغناطیس مدلسازی حذف الکترومغناطیسی آخال به صورت پیوسته از مذاب فلزات [دوره 28، شماره 1، 1388، صفحه 29-46]

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی