نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیاب‌کاری مکانیکی بررسی تغییرات فازی سیلیس و سیلیسیوم به هنگام آسیاب کاری [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 1-8]
 • آلیاژ CoCu و NiCu ساخت و مطالعه نانوسیمهای آلیاژی CoCu و NiCu [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 35-43]
 • آلیاژ سازی مکانیکی ساخت، مشخصه‌یابی و ارزیابی فعالیت زیستی نانوبیوسرامیک فورستریت [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 45-55]
 • آلیاژسازی مکانیکی ارزیابی مقاومت به اکسایش پیوسته پوشش پاشش حرارتی Mo-Si-B روی فولاد ساده کربنی [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 21-30]
 • آلیاژهای Ni-Al تاثیر نرخ سرمایش بر رسوب گذاری γ′در آلیاژ Ni-11.6at.%Al [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 9-19]

ا

 • استیشووایت بررسی تغییرات فازی سیلیس و سیلیسیوم به هنگام آسیاب کاری [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 1-8]
 • اکسایش در دمای بالا ارزیابی مقاومت به اکسایش پیوسته پوشش پاشش حرارتی Mo-Si-B روی فولاد ساده کربنی [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 21-30]
 • الکتروانباشت ساخت و مطالعه نانوسیمهای آلیاژی CoCu و NiCu [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 35-43]
 • اندازه منطقه مومسان انرژی ضربه‮ فولادهای مرتبه‮‌ای در حالت توقفگر ترک [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 1-11]
 • انرژی ضربه انرژی ضربه‮ فولادهای مرتبه‮‌ای در حالت توقفگر ترک [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 1-11]

پ

 • پاشش حرارتی ارزیابی مقاومت به اکسایش پیوسته پوشش پاشش حرارتی Mo-Si-B روی فولاد ساده کربنی [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 21-30]
 • پتانسیل انباشت ساخت و مطالعه نانوسیمهای آلیاژی CoCu و NiCu [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 35-43]
 • پودر شیشه زیست فعال تهیه، مشخصه‌یابی و ارزیابی مقایسه‌ای زیست فعالی سه نوع نانو پودر شیشه زیست فعال برای کاربردهای پزشکی [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 23-34]
 • پوشش تیتانات کلسیم تولید و مشخصه‌یابی پوشش نانوساختار تیتانات کلسیم با روش پوشش‌دهی غوطه‌وری سل- ژل [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 13-22]
 • پوشش‌دهی غوطه‌وری ساخت و مشخصه‌یابی پوشش نانوکامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت/ زیرکونیا با درصدهای متفاوت از پایدارکننده ایتریا [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 31-43]
 • پوشش‌دهی غوطه‌وری تولید و مشخصه‌یابی پوشش نانوساختار تیتانات کلسیم با روش پوشش‌دهی غوطه‌وری سل- ژل [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 13-22]
 • پوششهای نانوساختار تولید و مشخصه‌یابی پوشش نانوساختار تیتانات کلسیم با روش پوشش‌دهی غوطه‌وری سل- ژل [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 13-22]
 • پیلهای سوختی اکسید جامد SOFCs تأثیر ضخامت پوسته Cr2O3 بر مقاومت الکتریکی فولاد AISI 430 پوشش داده شده مورد استفاده در سلولهای سوختی اکسید جامد [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 45-53]

ت

 • تف جوشی دو مرحله‌ای ساخت، مشخصه‌یابی و ارزیابی فعالیت زیستی نانوبیوسرامیک فورستریت [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 45-55]

ج

 • جوانه‌زنی ناهمگن تاثیر نرخ سرمایش بر رسوب گذاری γ′در آلیاژ Ni-11.6at.%Al [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 9-19]
 • جوانه‌زنی همگن تاثیر نرخ سرمایش بر رسوب گذاری γ′در آلیاژ Ni-11.6at.%Al [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 9-19]

ح

 • حالت توقفگر ترک انرژی ضربه‮ فولادهای مرتبه‮‌ای در حالت توقفگر ترک [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 1-11]

ر

 • رسوب گذاری γ′ تاثیر نرخ سرمایش بر رسوب گذاری γ′در آلیاژ Ni-11.6at.%Al [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 9-19]
 • روش گرمادهی سریع تولید و مشخصه‌یابی پوشش نانوساختار تیتانات کلسیم با روش پوشش‌دهی غوطه‌وری سل- ژل [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 13-22]

ز

 • زیرکونیا ساخت و مشخصه‌یابی پوشش نانوکامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت/ زیرکونیا با درصدهای متفاوت از پایدارکننده ایتریا [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 31-43]
 • زیست فعالی ساخت، مشخصه‌یابی و ارزیابی فعالیت زیستی نانوبیوسرامیک فورستریت [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 45-55]
 • زیست فعالی تهیه، مشخصه‌یابی و ارزیابی مقایسه‌ای زیست فعالی سه نوع نانو پودر شیشه زیست فعال برای کاربردهای پزشکی [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 23-34]

س

 • سل- ژل تهیه، مشخصه‌یابی و ارزیابی مقایسه‌ای زیست فعالی سه نوع نانو پودر شیشه زیست فعال برای کاربردهای پزشکی [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 23-34]
 • سل-ژل ساخت و مشخصه‌یابی پوشش نانوکامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت/ زیرکونیا با درصدهای متفاوت از پایدارکننده ایتریا [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 31-43]
 • سیلیس بررسی تغییرات فازی سیلیس و سیلیسیوم به هنگام آسیاب کاری [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 1-8]
 • سیلیسایدهای مولیبدن ارزیابی مقاومت به اکسایش پیوسته پوشش پاشش حرارتی Mo-Si-B روی فولاد ساده کربنی [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 21-30]
 • سیلیسیوم بررسی تغییرات فازی سیلیس و سیلیسیوم به هنگام آسیاب کاری [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 1-8]
 • سینتیک بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم واکنش پودر هیدراید تیتانیم با مذاب آلومینیم خالص [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 57-71]

ف

 • فولاد زنگ‌نزن 316 ال ساخت و مشخصه‌یابی پوشش نانوکامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت/ زیرکونیا با درصدهای متفاوت از پایدارکننده ایتریا [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 31-43]
 • فولاد زنگ‌‌ نزن 430AISI تأثیر ضخامت پوسته Cr2O3 بر مقاومت الکتریکی فولاد AISI 430 پوشش داده شده مورد استفاده در سلولهای سوختی اکسید جامد [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 45-53]
 • فولادهای مرتبه‌‮ای انرژی ضربه‮ فولادهای مرتبه‮‌ای در حالت توقفگر ترک [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 1-11]

ک

 • کاشتنیهای ارتوپدی تولید و مشخصه‌یابی پوشش نانوساختار تیتانات کلسیم با روش پوشش‌دهی غوطه‌وری سل- ژل [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 13-22]

گ

 • گرماسنجی تاثیر نرخ سرمایش بر رسوب گذاری γ′در آلیاژ Ni-11.6at.%Al [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 9-19]

م

 • مذاب آلومینیم بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم واکنش پودر هیدراید تیتانیم با مذاب آلومینیم خالص [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 57-71]
 • مقاومت سطحی ویژه ASR تأثیر ضخامت پوسته Cr2O3 بر مقاومت الکتریکی فولاد AISI 430 پوشش داده شده مورد استفاده در سلولهای سوختی اکسید جامد [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 45-53]

ن

 • نانوپودر فورستریت ساخت، مشخصه‌یابی و ارزیابی فعالیت زیستی نانوبیوسرامیک فورستریت [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 45-55]
 • نانوسیم ساخت و مطالعه نانوسیمهای آلیاژی CoCu و NiCu [دوره 29، شماره 2، 1389، صفحه 35-43]
 • نرخ سرمایش تاثیر نرخ سرمایش بر رسوب گذاری γ′در آلیاژ Ni-11.6at.%Al [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 9-19]

و

 • واکنش شیمیایی بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم واکنش پودر هیدراید تیتانیم با مذاب آلومینیم خالص [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 57-71]
 • واکنشهای فصل مشترک بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم واکنش پودر هیدراید تیتانیم با مذاب آلومینیم خالص [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 57-71]

ه

 • هیدراید تیتانیم بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم واکنش پودر هیدراید تیتانیم با مذاب آلومینیم خالص [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 57-71]
 • هیدروکسی آپاتیت ساخت و مشخصه‌یابی پوشش نانوکامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت/ زیرکونیا با درصدهای متفاوت از پایدارکننده ایتریا [دوره 29، شماره 1، 1389، صفحه 31-43]

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی