نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبگریزی لایه‌نشانی و ارزیابی خواص اپتیکی و آبگریزی لایه نازک نانوکامپوزیتی MgF2-SiO2 [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 91-104]
 • آزمایش کشش گرم رفتار سیلان آلیاژ تیتانیوم SP-700 حین تغییر شکل گرم کششی در مناطق دوفاز β/α و تک‌فاز β [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 37-48]
 • آسیاکاری بهبود ویژگی‌های مغناطیسی ترکیب هویسلر Co2FeSi با اصلاح نظم بلوری نمونه‌ها در فرایندهای مختلف ساخت [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 13-21]
 • آلایش با عناصر روی و کروم بررسی اثر آلایش همزمان روی- کروم بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 1-11]
 • آلاینده سریم ساخت و مشخصه‌یابی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم آلائیده شده با اتم‌های سریم با روش تخلیه الکتریکی [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 83-90]
 • آلومینیوم 7075 خواص مکانیکی و مطالعه برگشت فنری در فرایند شکل‌دهی خزشی آلیاژ آلومینیم 7075 [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 55-67]
 • آلیاژ Rene80 تأثیر لایه پلاتین و روش آلومینایزینگ بر زبری سطح سوپرآلیاژ پوشش داده شده توسط پلاتین- آلومیناید [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 35-53]
 • آلیاژ Ti-6Al-4V آلیاژسازی سطحی Ti-6Al-4V با نیتروژن و کروم به‌وسیله فرایند قوس تنگستن به‌منظور بهبود خواص تریبولوژیکی [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 65-74]
 • آلیاژ تیتانیوم SP-700 رفتار سیلان آلیاژ تیتانیوم SP-700 حین تغییر شکل گرم کششی در مناطق دوفاز β/α و تک‌فاز β [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 37-48]
 • آلیاژهای منیزیم تأثیر عنصر مس بر نرخ تخریب و خواص بیولوژیکی آلیاژ منیزیم- آلومینیوم- مس ساخته شده به‌روش پلاسمای جرقه ای [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 87-99]
 • آلیاژ هویسلر بهبود ویژگی‌های مغناطیسی ترکیب هویسلر Co2FeSi با اصلاح نظم بلوری نمونه‌ها در فرایندهای مختلف ساخت [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 13-21]
 • آنالیز تخریب بررسی تأثیر پارامترهای فرایند پیلگر بر رفتار تغییر شکل یک فولاد زنگ نزن آستنیتی [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 57-71]

ا

 • اتصال‌دهی بررسی اتصال ترکیب بین‌فلزی Ni3Al با استفاده از روش فاز مایع گذرا و لایه میانی مس [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 19-31]
 • اتیلن دی‌آمین اثر عامل کیلیت‌کننده بر ریخت و تحول فازی نانوذرات اسپینل سنتز شده به‌روش سل- ژل [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 33-42]
 • احتراق با بستر سیال روشی نوین برای ارزیابی تجربی خوردگی فرسایشی دمابالا در محیط زباله‌سوزی با بستر سیال [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 101-113]
 • ازدیاد طول نسبی رفتار سیلان آلیاژ تیتانیوم SP-700 حین تغییر شکل گرم کششی در مناطق دوفاز β/α و تک‌فاز β [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 37-48]
 • اسپینل اثر عامل کیلیت‌کننده بر ریخت و تحول فازی نانوذرات اسپینل سنتز شده به‌روش سل- ژل [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 33-42]
 • استحکام برشی بررسی اتصال ترکیب بین‌فلزی Ni3Al با استفاده از روش فاز مایع گذرا و لایه میانی مس [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 19-31]
 • استحکام فشاری ویژه تولید و ارزیابی خواص مکانیکی و مقاومت به شوک حرارتی جاذب خورشیدی ماکرومتخلخل کاربید سیلیسیم [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 87-101]
 • اسید بوریک سنتز پودر هافنیم دی‌بوراید به‌روش احیای کربوترمال [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 75-85]
 • اصلاح‌سازی لایه‌نشانی و ارزیابی خواص اپتیکی و آبگریزی لایه نازک نانوکامپوزیتی MgF2-SiO2 [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 91-104]
 • اکسیداسیون بررسی خواص فولاد Crofer 22APU پوشش داده شده با Co/Y2O3 به‌روش آبکاری الکتریکی با جریان مستقیم [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 87-102]
 • اکسیداسیون بررسی میکروساختار و رفتار اکسیداسیون و الکتریکی فولاد Crofer 22APU پوشش داده شده با تیتانیوم برای کاربرد در اتصال‌دهنده‌های پیل سوختی اکسید جامد [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 1-13]
 • اکسید ایتریم بررسی خواص فولاد Crofer 22APU پوشش داده شده با Co/Y2O3 به‌روش آبکاری الکتریکی با جریان مستقیم [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 87-102]
 • الکتروریسی لایه‌به‌لایه ساخت داربست‌های لایه‎‌به‌لایه نانو‌لیفی تهیه شده از پلی‌کاپرولاکتون و پلیمرهای آب‌دوست و بتا تری‌کلسیم فسفات برای مهندسی بافت [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 23-35]
 • انعطاف‌پذیری بررسی رفتار تغییرشکل گرم سوپرآلیاژ Haynes 25 از طریق آزمایش کشش گرم [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 1-10]
 • انعطاف پذیری تأثیر دما بر مورفولوژی سطح شکست و انعطاف‌پذیری در شیشه‌فلز حجمی آلیاژ La55Al25Ni5Cu10Co5 [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 11-24]
 • ایروژل سیلیس جذب داروی فلوکونازول در ایروژل سیلیس به‌روش غوطه‌وری و بررسی سرعت و مکانیزم رهایش دارو [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 25-34]
 • اینترمتالیک بررسی اتصال ترکیب بین‌فلزی Ni3Al با استفاده از روش فاز مایع گذرا و لایه میانی مس [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 19-31]

ب

 • بارگذاری فلوکونازول جذب داروی فلوکونازول در ایروژل سیلیس به‌روش غوطه‌وری و بررسی سرعت و مکانیزم رهایش دارو [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 25-34]
 • بازیابی دینامیکی رفتار سیلان آلیاژ تیتانیوم SP-700 حین تغییر شکل گرم کششی در مناطق دوفاز β/α و تک‌فاز β [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 37-48]
 • بتا تری‌کلسیم فسفات ساخت داربست‌های لایه‎‌به‌لایه نانو‌لیفی تهیه شده از پلی‌کاپرولاکتون و پلیمرهای آب‌دوست و بتا تری‌کلسیم فسفات برای مهندسی بافت [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 23-35]
 • برگشت فنری خواص مکانیکی و مطالعه برگشت فنری در فرایند شکل‌دهی خزشی آلیاژ آلومینیم 7075 [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 55-67]
 • بغدادیت ارزیابی زیست‌فعالی و رفتار خوردگی آلیاژ AZ91 با پوشش کامپوزیتی پلیمر- سرامیک [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 73-85]
 • بوردهی بوردهی سوپرآلیاژ In-738 به‌روش جعبه سمانتاسیون و بررسی سینتیک تشکیل لایه بورای [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 76-86]

پ

 • پلاتین- آلومینیاید تأثیر لایه پلاتین و روش آلومینایزینگ بر زبری سطح سوپرآلیاژ پوشش داده شده توسط پلاتین- آلومیناید [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 35-53]
 • پلی‌کاپرولاکتون ارزیابی زیست‌فعالی و رفتار خوردگی آلیاژ AZ91 با پوشش کامپوزیتی پلیمر- سرامیک [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 73-85]
 • پلی‌کاپرولاکتون بررسی رهایش داروهای ضد سرطان متوتروکسات و 5- فلوئوروراسیل از ساختار چندلایه نانولیفی پلی‌کاپرولاکتون: کیتوسان [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]
 • پلی کاپرولاکتون ساخت داربست‌های لایه‎‌به‌لایه نانو‌لیفی تهیه شده از پلی‌کاپرولاکتون و پلیمرهای آب‌دوست و بتا تری‌کلسیم فسفات برای مهندسی بافت [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 23-35]
 • پیل سوختی اکسید جامد بررسی خواص فولاد Crofer 22APU پوشش داده شده با Co/Y2O3 به‌روش آبکاری الکتریکی با جریان مستقیم [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 87-102]
 • پیل سوختی اکسید جامد بررسی میکروساختار و رفتار اکسیداسیون و الکتریکی فولاد Crofer 22APU پوشش داده شده با تیتانیوم برای کاربرد در اتصال‌دهنده‌های پیل سوختی اکسید جامد [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 1-13]

ت

 • تبلور مجدد دینامیکی بررسی رفتار تغییرشکل گرم سوپرآلیاژ Haynes 25 از طریق آزمایش کشش گرم [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 1-10]
 • تترا‌بورات کلسیم (CaB4O7) سنتز و مشخصه‌یابی پودر CaB4O7 تولید شده به‌روش واکنش حالت جامد [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 65-74]
 • تخلیه الکتریکی ساخت و مشخصه‌یابی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم آلائیده شده با اتم‌های سریم با روش تخلیه الکتریکی [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 83-90]
 • ترکیبات اسپینلی بررسی خواص فولاد Crofer 22APU پوشش داده شده با Co/Y2O3 به‌روش آبکاری الکتریکی با جریان مستقیم [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 87-102]
 • تغییر شکل گرم بررسی رفتار تغییرشکل گرم سوپرآلیاژ Haynes 25 از طریق آزمایش کشش گرم [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 1-10]
 • تف‌جوشی بررسی فرایند تف‌جوشی کامپوزیت فومی شیشه - سرباره فولاد در حضور کاربید سیلیسیم [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 51-64]
 • تنگستن دی‌سولفید مطالعه ابتدا به‌ساکن ویژگی‌های اپتیکی و مغناطیسی تنگستن دی‌سولفید [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 43-50]
 • تورق بررسی مقاومت به نوع اول تورق در کامپوزیت‌های هیبرید بین لایه‌ای و درون‌لایه‌ای تقویت-شده با پارچه بازالت/ نایلون [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 15-27]
 • توموگرافی پرتو ایکس تولید و ارزیابی خواص مکانیکی و مقاومت به شوک حرارتی جاذب خورشیدی ماکرومتخلخل کاربید سیلیسیم [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 87-101]
 • تیتانیوم بررسی میکروساختار و رفتار اکسیداسیون و الکتریکی فولاد Crofer 22APU پوشش داده شده با تیتانیوم برای کاربرد در اتصال‌دهنده‌های پیل سوختی اکسید جامد [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 1-13]

ج

 • جاذب خورشیدی تولید و ارزیابی خواص مکانیکی و مقاومت به شوک حرارتی جاذب خورشیدی ماکرومتخلخل کاربید سیلیسیم [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 87-101]

چ

 • چرخه بهینه حرارتی خوردگی خستگی فولاد زنگ‌نزن pH4-17 در محیط شبیه‌سازی شده آب دریا [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 69-81]
 • چقرمگی شکست بررسی مقاومت به نوع اول تورق در کامپوزیت‌های هیبرید بین لایه‌ای و درون‌لایه‌ای تقویت-شده با پارچه بازالت/ نایلون [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 15-27]

خ

 • خواص آنتی باکتریال تأثیر عنصر مس بر نرخ تخریب و خواص بیولوژیکی آلیاژ منیزیم- آلومینیوم- مس ساخته شده به‌روش پلاسمای جرقه ای [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 87-99]
 • خواص اپتیکی لایه‌نشانی و ارزیابی خواص اپتیکی و آبگریزی لایه نازک نانوکامپوزیتی MgF2-SiO2 [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 91-104]
 • خواص اپتیکی تأثیر دمای پخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و اپتیکی نانوساختار هگزافریت SrCo2Fe16O27 [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 41-55]
 • خواص اپتیکی مطالعه ابتدا به‌ساکن ویژگی‌های اپتیکی و مغناطیسی تنگستن دی‌سولفید [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 43-50]
 • خواص ساختاری تأثیر دمای پخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و اپتیکی نانوساختار هگزافریت SrCo2Fe16O27 [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 41-55]
 • خواص مغناطیسی تأثیر دمای پخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و اپتیکی نانوساختار هگزافریت SrCo2Fe16O27 [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 41-55]
 • خواص مکانیکی خواص مکانیکی و مطالعه برگشت فنری در فرایند شکل‌دهی خزشی آلیاژ آلومینیم 7075 [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 55-67]
 • خوردگی ارزیابی زیست‌فعالی و رفتار خوردگی آلیاژ AZ91 با پوشش کامپوزیتی پلیمر- سرامیک [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 73-85]
 • خوردگی خستگی خوردگی خستگی فولاد زنگ‌نزن pH4-17 در محیط شبیه‌سازی شده آب دریا [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 69-81]
 • خوردگی فرسایشی دما بالا روشی نوین برای ارزیابی تجربی خوردگی فرسایشی دمابالا در محیط زباله‌سوزی با بستر سیال [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 101-113]

د

 • داربست ساخت داربست‌های لایه‎‌به‌لایه نانو‌لیفی تهیه شده از پلی‌کاپرولاکتون و پلیمرهای آب‌دوست و بتا تری‌کلسیم فسفات برای مهندسی بافت [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 23-35]
 • دمای پخت تأثیر دمای پخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و اپتیکی نانوساختار هگزافریت SrCo2Fe16O27 [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 41-55]
 • دمای کلسیناسیون اثر دمای کلسینه و نسبت مولی Li/TFA بر ریخت و فاز نانوذرات لیتیوم فلورید تولید شده به‌روش سل-ژل فلوئورلیتی [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 29-39]
 • دی‌اکسید تیتانیوم ساخت و مشخصه‌یابی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم آلائیده شده با اتم‌های سریم با روش تخلیه الکتریکی [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 83-90]
 • دیاگرام فازی سنتز و مشخصه‌یابی پودر CaB4O7 تولید شده به‌روش واکنش حالت جامد [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 65-74]

ذ

 • ذرات تقویت‌کننده Al3Zr و Al3Ti تأثیر عملیات حرارتی بر خواص ریزساختاری و مکانیکی کامپوزیت هیبریدی درجای Al /Al3Zr + Al3Ti تولیدشده توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 49-64]
 • ذوب‌قوسی بهبود ویژگی‌های مغناطیسی ترکیب هویسلر Co2FeSi با اصلاح نظم بلوری نمونه‌ها در فرایندهای مختلف ساخت [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 13-21]

ر

 • رزین فنولیک سنتز پودر هافنیم دی‌بوراید به‌روش احیای کربوترمال [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 75-85]
 • رهایش دارو جذب داروی فلوکونازول در ایروژل سیلیس به‌روش غوطه‌وری و بررسی سرعت و مکانیزم رهایش دارو [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 25-34]
 • رهایش دارو بررسی رهایش داروهای ضد سرطان متوتروکسات و 5- فلوئوروراسیل از ساختار چندلایه نانولیفی پلی‌کاپرولاکتون: کیتوسان [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]
 • ریزساختار پوشش تأثیر لایه پلاتین و روش آلومینایزینگ بر زبری سطح سوپرآلیاژ پوشش داده شده توسط پلاتین- آلومیناید [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 35-53]

ز

 • زبری سطح تأثیر لایه پلاتین و روش آلومینایزینگ بر زبری سطح سوپرآلیاژ پوشش داده شده توسط پلاتین- آلومیناید [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 35-53]
 • زیست‌فعالی ارزیابی زیست‌فعالی و رفتار خوردگی آلیاژ AZ91 با پوشش کامپوزیتی پلیمر- سرامیک [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 73-85]

س

 • سایش آلیاژسازی سطحی Ti-6Al-4V با نیتروژن و کروم به‌وسیله فرایند قوس تنگستن به‌منظور بهبود خواص تریبولوژیکی [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 65-74]
 • سختی بوردهی سوپرآلیاژ In-738 به‌روش جعبه سمانتاسیون و بررسی سینتیک تشکیل لایه بورای [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 76-86]
 • سختی آلیاژسازی سطحی Ti-6Al-4V با نیتروژن و کروم به‌وسیله فرایند قوس تنگستن به‌منظور بهبود خواص تریبولوژیکی [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 65-74]
 • سرباره بررسی فرایند تف‌جوشی کامپوزیت فومی شیشه - سرباره فولاد در حضور کاربید سیلیسیم [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 51-64]
 • سل – ژل اثر دمای کلسینه و نسبت مولی Li/TFA بر ریخت و فاز نانوذرات لیتیوم فلورید تولید شده به‌روش سل-ژل فلوئورلیتی [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 29-39]
 • سل-ژل جذب داروی فلوکونازول در ایروژل سیلیس به‌روش غوطه‌وری و بررسی سرعت و مکانیزم رهایش دارو [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 25-34]
 • سل- ژل خود احتراقی تأثیر دمای پخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و اپتیکی نانوساختار هگزافریت SrCo2Fe16O27 [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 41-55]
 • سمیت سلولی تأثیر عنصر مس بر نرخ تخریب و خواص بیولوژیکی آلیاژ منیزیم- آلومینیوم- مس ساخته شده به‌روش پلاسمای جرقه ای [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 87-99]
 • سنتز پودر سنتز پودر هافنیم دی‌بوراید به‌روش احیای کربوترمال [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 75-85]
 • سوپرآلیاژ بوردهی سوپرآلیاژ In-738 به‌روش جعبه سمانتاسیون و بررسی سینتیک تشکیل لایه بورای [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 76-86]
 • سوپرآلیاژ بررسی رفتار تغییرشکل گرم سوپرآلیاژ Haynes 25 از طریق آزمایش کشش گرم [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 1-10]
 • سینتیک بوردهی سوپرآلیاژ In-738 به‌روش جعبه سمانتاسیون و بررسی سینتیک تشکیل لایه بورای [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 76-86]

ش

 • شبیه سازی المان محدود بررسی تأثیر پارامترهای فرایند پیلگر بر رفتار تغییر شکل یک فولاد زنگ نزن آستنیتی [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 57-71]
 • شکل‌دهی خزشی خواص مکانیکی و مطالعه برگشت فنری در فرایند شکل‌دهی خزشی آلیاژ آلومینیم 7075 [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 55-67]
 • شیشه بررسی فرایند تف‌جوشی کامپوزیت فومی شیشه - سرباره فولاد در حضور کاربید سیلیسیم [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 51-64]
 • شیشه‌فلز حجمی تأثیر دما بر مورفولوژی سطح شکست و انعطاف‌پذیری در شیشه‌فلز حجمی آلیاژ La55Al25Ni5Cu10Co5 [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 11-24]

ع

 • عامل کمپلکس‌شونده اثر عامل کیلیت‌کننده بر ریخت و تحول فازی نانوذرات اسپینل سنتز شده به‌روش سل- ژل [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 33-42]
 • عملیات حرارتی تأثیر عملیات حرارتی بر خواص ریزساختاری و مکانیکی کامپوزیت هیبریدی درجای Al /Al3Zr + Al3Ti تولیدشده توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 49-64]
 • عملیات حرارتی سنتز پودر هافنیم دی‌بوراید به‌روش احیای کربوترمال [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 75-85]

ف

 • فاز مایع گذرا بررسی اتصال ترکیب بین‌فلزی Ni3Al با استفاده از روش فاز مایع گذرا و لایه میانی مس [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 19-31]
 • فرایند اصطکاکی اغتشاشی تأثیر عملیات حرارتی بر خواص ریزساختاری و مکانیکی کامپوزیت هیبریدی درجای Al /Al3Zr + Al3Ti تولیدشده توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 49-64]
 • فرایند پیلگر بررسی تأثیر پارامترهای فرایند پیلگر بر رفتار تغییر شکل یک فولاد زنگ نزن آستنیتی [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 57-71]
 • فرایند قوس تنگستن آلیاژسازی سطحی Ti-6Al-4V با نیتروژن و کروم به‌وسیله فرایند قوس تنگستن به‌منظور بهبود خواص تریبولوژیکی [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 65-74]
 • فریت کبالت بررسی اثر آلایش همزمان روی- کروم بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 1-11]
 • فلوکونازول جذب داروی فلوکونازول در ایروژل سیلیس به‌روش غوطه‌وری و بررسی سرعت و مکانیزم رهایش دارو [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 25-34]
 • فولاد زنگ‌نزن 321 بررسی تأثیر پارامترهای فرایند پیلگر بر رفتار تغییر شکل یک فولاد زنگ نزن آستنیتی [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 57-71]
 • فولاد زنگ‌نزن رسوب سخت شونده خوردگی خستگی فولاد زنگ‌نزن pH4-17 در محیط شبیه‌سازی شده آب دریا [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 69-81]
 • فولاد ضدزنگCrofer 22APU بررسی میکروساختار و رفتار اکسیداسیون و الکتریکی فولاد Crofer 22APU پوشش داده شده با تیتانیوم برای کاربرد در اتصال‌دهنده‌های پیل سوختی اکسید جامد [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 1-13]
 • فوم بررسی فرایند تف‌جوشی کامپوزیت فومی شیشه - سرباره فولاد در حضور کاربید سیلیسیم [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 51-64]
 • فوم متخلخل تولید و ارزیابی خواص مکانیکی و مقاومت به شوک حرارتی جاذب خورشیدی ماکرومتخلخل کاربید سیلیسیم [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 87-101]

ک

 • کاربید بررسی رفتار تغییرشکل گرم سوپرآلیاژ Haynes 25 از طریق آزمایش کشش گرم [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 1-10]
 • کاربید سیلیسیم بررسی فرایند تف‌جوشی کامپوزیت فومی شیشه - سرباره فولاد در حضور کاربید سیلیسیم [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 51-64]
 • کاربید سیلیسیم تولید و ارزیابی خواص مکانیکی و مقاومت به شوک حرارتی جاذب خورشیدی ماکرومتخلخل کاربید سیلیسیم [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 87-101]
 • کامپوزیت هیبریدی درجای تأثیر عملیات حرارتی بر خواص ریزساختاری و مکانیکی کامپوزیت هیبریدی درجای Al /Al3Zr + Al3Ti تولیدشده توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 49-64]
 • کبالت بررسی خواص فولاد Crofer 22APU پوشش داده شده با Co/Y2O3 به‌روش آبکاری الکتریکی با جریان مستقیم [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 87-102]
 • کیتوسان ارزیابی زیست‌فعالی و رفتار خوردگی آلیاژ AZ91 با پوشش کامپوزیتی پلیمر- سرامیک [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 73-85]
 • کیتوسان بررسی رهایش داروهای ضد سرطان متوتروکسات و 5- فلوئوروراسیل از ساختار چندلایه نانولیفی پلی‌کاپرولاکتون: کیتوسان [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]

گ

 • گروه آنیونی سنتز و مشخصه‌یابی پودر CaB4O7 تولید شده به‌روش واکنش حالت جامد [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 65-74]
 • گلیسرول اثر عامل کیلیت‌کننده بر ریخت و تحول فازی نانوذرات اسپینل سنتز شده به‌روش سل- ژل [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 33-42]

ل

 • لایه نازک لایه‌نشانی و ارزیابی خواص اپتیکی و آبگریزی لایه نازک نانوکامپوزیتی MgF2-SiO2 [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 91-104]
 • لیتیوم فلورید اثر دمای کلسینه و نسبت مولی Li/TFA بر ریخت و فاز نانوذرات لیتیوم فلورید تولید شده به‌روش سل-ژل فلوئورلیتی [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 29-39]

م

 • مبدل حرارتی روشی نوین برای ارزیابی تجربی خوردگی فرسایشی دمابالا در محیط زباله‌سوزی با بستر سیال [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 101-113]
 • متال- بورات سنتز و مشخصه‌یابی پودر CaB4O7 تولید شده به‌روش واکنش حالت جامد [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 65-74]
 • متوتروکسات بررسی رهایش داروهای ضد سرطان متوتروکسات و 5- فلوئوروراسیل از ساختار چندلایه نانولیفی پلی‌کاپرولاکتون: کیتوسان [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]
 • مغناطش بهبود ویژگی‌های مغناطیسی ترکیب هویسلر Co2FeSi با اصلاح نظم بلوری نمونه‌ها در فرایندهای مختلف ساخت [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 13-21]
 • مقاومت الکتریکی بررسی خواص فولاد Crofer 22APU پوشش داده شده با Co/Y2O3 به‌روش آبکاری الکتریکی با جریان مستقیم [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 87-102]
 • مهندسی بافت ساخت داربست‌های لایه‎‌به‌لایه نانو‌لیفی تهیه شده از پلی‌کاپرولاکتون و پلیمرهای آب‌دوست و بتا تری‌کلسیم فسفات برای مهندسی بافت [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 23-35]
 • مورفولوژی سطح شکست تأثیر دما بر مورفولوژی سطح شکست و انعطاف‌پذیری در شیشه‌فلز حجمی آلیاژ La55Al25Ni5Cu10Co5 [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 11-24]
 • میکروساختار آلیاژسازی سطحی Ti-6Al-4V با نیتروژن و کروم به‌وسیله فرایند قوس تنگستن به‌منظور بهبود خواص تریبولوژیکی [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 65-74]

ن

 • ناحیه استحاله برشی تأثیر دما بر مورفولوژی سطح شکست و انعطاف‌پذیری در شیشه‌فلز حجمی آلیاژ La55Al25Ni5Cu10Co5 [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 11-24]
 • نانوالیاف بررسی رهایش داروهای ضد سرطان متوتروکسات و 5- فلوئوروراسیل از ساختار چندلایه نانولیفی پلی‌کاپرولاکتون: کیتوسان [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]
 • نانوذرات اثر دمای کلسینه و نسبت مولی Li/TFA بر ریخت و فاز نانوذرات لیتیوم فلورید تولید شده به‌روش سل-ژل فلوئورلیتی [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 29-39]
 • نانوکامپوزیت لایه‌نشانی و ارزیابی خواص اپتیکی و آبگریزی لایه نازک نانوکامپوزیتی MgF2-SiO2 [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 91-104]
 • نانوکریستال ساخت و مشخصه‌یابی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم آلائیده شده با اتم‌های سریم با روش تخلیه الکتریکی [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 83-90]
 • نایلون بررسی مقاومت به نوع اول تورق در کامپوزیت‌های هیبرید بین لایه‌ای و درون‌لایه‌ای تقویت-شده با پارچه بازالت/ نایلون [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 15-27]
 • نرخ تخریب تأثیر عنصر مس بر نرخ تخریب و خواص بیولوژیکی آلیاژ منیزیم- آلومینیوم- مس ساخته شده به‌روش پلاسمای جرقه ای [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 87-99]
 • نرم‌شدگی سیلان رفتار سیلان آلیاژ تیتانیوم SP-700 حین تغییر شکل گرم کششی در مناطق دوفاز β/α و تک‌فاز β [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 37-48]
 • نظریه تابعی چگالی مطالعه ابتدا به‌ساکن ویژگی‌های اپتیکی و مغناطیسی تنگستن دی‌سولفید [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 43-50]
 • نظم بلوری بهبود ویژگی‌های مغناطیسی ترکیب هویسلر Co2FeSi با اصلاح نظم بلوری نمونه‌ها در فرایندهای مختلف ساخت [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 13-21]
 • نفوذ بوردهی سوپرآلیاژ In-738 به‌روش جعبه سمانتاسیون و بررسی سینتیک تشکیل لایه بورای [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 76-86]
 • نمودار S-N خوردگی خستگی فولاد زنگ‌نزن pH4-17 در محیط شبیه‌سازی شده آب دریا [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 69-81]
 • نوار برشی تأثیر دما بر مورفولوژی سطح شکست و انعطاف‌پذیری در شیشه‌فلز حجمی آلیاژ La55Al25Ni5Cu10Co5 [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 11-24]

و

 • وادارندگی بهبود ویژگی‌های مغناطیسی ترکیب هویسلر Co2FeSi با اصلاح نظم بلوری نمونه‌ها در فرایندهای مختلف ساخت [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 13-21]
 • واکنش حالت- جامد سنتز و مشخصه‌یابی پودر CaB4O7 تولید شده به‌روش واکنش حالت جامد [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 65-74]
 • ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی بررسی اثر آلایش همزمان روی- کروم بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 1-11]

ه

 • هافنیم دی بوراید سنتز پودر هافنیم دی‌بوراید به‌روش احیای کربوترمال [دوره 38، شماره 4، 1398، صفحه 75-85]
 • هسته-پوسته بهبود ویژگی‌های مغناطیسی ترکیب هویسلر Co2FeSi با اصلاح نظم بلوری نمونه‌ها در فرایندهای مختلف ساخت [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 13-21]
 • هگزافریت نوع W تأثیر دمای پخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و اپتیکی نانوساختار هگزافریت SrCo2Fe16O27 [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 41-55]
 • هیبرید بین لایه ای- هیبرید درون لایه ای – بازالت بررسی مقاومت به نوع اول تورق در کامپوزیت‌های هیبرید بین لایه‌ای و درون‌لایه‌ای تقویت-شده با پارچه بازالت/ نایلون [دوره 38، شماره 3، 1398، صفحه 15-27]

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی