برای نویسندگان

  راهنمای‌ تهیه‌ مقالات:‌

  

ترتیب‌ قرار گرفتن‌ اجزای‌ مقاله‌ به‌ شرح‌ زیر است‌: عنوان‌، نام‌ نویسندگان‌ و نام‌ مؤسسه‌ محل‌ کار آنها، چکیده‌ فارسی‌، واژگان کلیدی به فارسی، چکیده‌ انگلیسی‌، واژگان کلیدی انگلیسی، فهرست‌ علامت‌ها‌، متن‌ اصلی‌ مقاله‌ با بخش‌بندی‌های‌ مناسب‌، قدردانی‌، مراجع‌، پیوست‌ها، واژه‌نامـه‌، جدول‌ها و شکل‌ها (شامل‌ نمودارها، منحنی‌ها و عکس‌ها).

عنوان‌: کوتاه‌ اما معرف‌ محتوای‌ مقاله‌ باشد. عنوان‌ نباید از 15 واژه‌ تجاوز کند.

نام‌ نویسندگان‌: به‌ همان‌ ترتیبی‌ آورده‌ شود که‌ مایل‌ هستند در نشریه‌ نوشته‌ شود. مرتبه‌ علمی‌ نویسندگان‌ به‌صورت‌ پانوشت‌ مشخص شود.

نام‌ مؤسسه‌: در زیر نام نویسندگان و شامل‌ دانشکده‌ (پژوهشکده‌) و دانشگاه‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ بتوان‌ از آن‌ برای‌ مکاتبات‌ آینده‌ استفاده‌ کرد.
.
نویسنده مسئول: نویسنده مسئول مقاله با علامت ستاره در مقاله و در سایت مشخص شوند.

چکیده‌ فارسی‌: شامل‌ تعریف‌ مسئله‌، روش‌ حل‌ و نتایج‌ عمده‌ به‌‌دست‌ آمده‌ باشد. چکیده‌ نباید از 180 واژه‌ فراتر رود.

چکیده‌ انگلیسی‌: چکیده‌ انگلیسی‌ منطبق‌ بر چکیده‌ فارسی‌ باشد. عنوان‌ انگلیسی‌ از 15 واژه‌ تجاوز نکند.

واژگان‌ کلیدی‌ فارسی‌ و انگلیسی‌: عبارت‌ است‌ از چند کلمه‌ مجزا که‌ موضوع‌ تحقیق‌ بیشتر پیرامون‌ آنها است‌.

فهرست‌ علامت‌ها ‌: همه‌ علامت‌ها‌ به‌‌کار رفته‌ در متن‌ مقاله‌ در فهرست‌ علامت‌ها‌ تعریف‌ شود. شماره‌ رابطه‌ یا شکلی‌ که‌ علامت‌ مورد نظر برای‌ اولین‌ بار در آن‌ به‌ کار رفته‌ و نیز واحد آن‌ در انتهای‌ سطرآورده‌ شود. فهرست‌ علامت‌ها‌ به‌ ترتیب‌ حروف‌ (اول‌ علامت‌های لاتین‌، سپس‌ علامت‌های یونانی‌) تنظیم‌ شود.

متن‌ اصلی‌: با مقدمه‌ آغاز و با نتیجه‌‌گیری‌ پایان‌ یابد. بسته‌ به‌ نوع‌ مقاله‌، دارای‌ بخش‌های‌ نظری‌، شرح‌ دستگاه‌، روش‌ آزمایش‌، روش‌ حل‌ یا محاسبه‌ و ارائه‌ نتایج‌ و بحث‌ باشد. بخش‌های‌ متن‌ اصلی‌ و همه‌ صفحات‌ به‌ ترتیب‌ شماره‌ گذاری‌ شوند. متن‌ به‌ صورت‌ ساده‌ و
یک ستونی‌ و با رعایت‌ فاصله‌ double space بین‌ سطرها تایپ‌ شود. کلیه‌ جدول‌ها و شکل‌ها در آخر متن‌ آورده‌ شـوند. برای‌ تایـپ‌ متن‌ فارسـی‌ از قلم‌ لـوتوس‌ نازک‌ pt12 و بـرای‌ متن‌ لاتین‌ از قلم pt Times New Roman 10 استفاده‌ شود. لازم به یادآوری است که در هنگام چاپ، متن مقاله به صورت دو ستونی در خواهد آمد.

مراجع‌: در متن‌ مقاله‌ شماره‌ مرجع‌ در داخل‌ کروشه‌ [ ] آورده‌ شود. همه‌ مراجع‌ به‌ ترتیبی‌ که‌ در متن‌ آمده‌اند شماره‌ گذاری‌ ومرتب‌ شوند. فقط‌ مراجعی‌ که‌ در متن‌ مقاله‌ به‌ آنها اشاره‌ شده‌است‌ در فهرست‌ مراجع‌ آورده‌ شوند. مراجع‌ فارسی‌ از سمت‌ راست‌ و مراجع‌ لاتین‌ از سمت‌ چپ‌ نوشته‌ شوند. مراجع‌ به‌ صورت‌ یک‌ ستونی‌ تایپ‌ شوند. در صورت‌ لزوم‌ نام‌ مؤلفان‌ مراجع‌ در متن‌ مقاله‌ به‌ فارسی‌ نوشته‌ شود و از به‌ کار بردن‌ واژه‌های‌ لاتین‌ در تمامی‌ قسمت‌های‌ مقاله‌ خودداری‌ شود. در فهرست‌ مراجع‌ ذکر نام‌ تمام مؤلفان‌، عنوان‌ مقاله‌، نام‌ نشریه‌ (به‌ صورت‌ کامل‌ و بدون‌ استفاده‌ از حروف‌ اختصاری‌)، جلد، صفحه‌ شروع‌ و پایان‌ و سال‌ انتشار ضروری‌ است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ مراجع‌ فارسی [1]، مقاله‌ منتشر شده‌ در نشریه ‌[2]، کتاب‌ [3]، پایان‌ نامه ‌[4]، مقاله‌ در مجموعه‌ مقالات‌ کنفرانس [5] و گزارش‌های‌ علمی ‌[6]، به‌ صورت‌ زیر نوشته‌ شوند:

  1. قاسمی‌، ف‌. و صفری‌، ر.، "ارائه‌ یک‌ الگوریتم‌ جدید برای‌ رله‌های‌ دیجیتال‌ دیستانس‌"، نشریه‌ استقلال‌، سال‌ 14، شماره‌ 2، ص‌ص 43-59، اسفند 1374.

  2. Ahmadi, G., “Overview of Computational and Analytical Modeling of Particle Transport and Deposition in Turbulent Flows,” Scientia Iranica, Vol. 1, pp. 1-23, 1994.

  3. Kays, W.M., and London, A.L , Compact Heat Exchangers, 3rd ed., p. 115, McGraw-Hill, New York, 1984.

  4. Karki, K.C., “A Calculation Procedure for Viscous Flows at All Speeds in Complex Geometries,” Ph.D. Thesis, University of Minnesota, Minneapolis, 1986.

  5. Rostami, A.A., and Movaghatian, M., “Prediction of Flow Induced Vibration of Heat Exchanger Tubes,” Proceedings of the Sixth Asian Congress of Fluid Mechanics , Singapore, Vol. 2, pp. 1312-1315, 1995.

  6. Book, E., and Bratman, H., “Using Compilers to Build Compilers,” SP-176, Systems Development Corporation, Santa Monica , California , 1960.

در نوشتن اطلاعات مراجع به‌ترتیب نام فامیل و حرف اول نام کوچک نویسندگان، بزرگ بودن حرف اول کلمات اصلی عنوان مقاله‌ها، کتاب‌ها، نشریه‌ها و کنفرانس‌ها و ایتالیک بودن عنوان کتاب‌ها، نشریه‌ها و کنفرانس‌ها دقت شود. انتظار می‌رود نویسندگان از مقالات مرتبط با موضوع که در فصل‌نامه "مواد پیشرفته در مهندسی" چاپ شده است نیز در مراجع خود استفاده نمایند.

واژه‌ نامه‌: به‌ترتیبی‌ که‌ در متن‌ اصلی‌ به‌ آنها اشاره‌ شده‌ آورده ‌شود. هر واژه‌ لاتین‌ با شماره‌ی‌ مربوط‌ به‌ خود مشخص‌ می‌شود و این‌ همان‌ شماره‌ای‌ است‌ که‌ در متن‌ به‌ صورت‌ بالانویس‌ روی‌ معادل‌ فارسی‌ آن‌ نوشته‌ شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ اگر در متن‌ مقاله‌ عبارت‌ "... در بعضی‌ قسمت‌ها نشانه‌هایی‌ از بر آمدگی8‌ در مرزها ..." دیده‌ شود، در واژه‌ نامه‌ به‌ صــورت ‌ 8.bulging آورده ‌مـی‌شـود. از نـوشتـن ‌واژه‌هـای‌ لاتـین‌ در متن‌ مقاله‌ خودداری ‌شود. در واژه‌نامه‌، حرف‌ اول‌ واژه‌های‌ لاتین‌ (به‌جز اسامی‌ خاص‌) کوچک ‌نوشته ‌شود.

جدول‌ها: با سطربندی‌ و ستون‌بندی‌ مناسب‌ ترسیم‌ و هر کدام‌ در صفحه‌ی جداگانه‌ آورده‌ شود. همه‌ جدول‌ها شماره‌گذاری‌ و شرح‌ جدول در بالای‌ آن‌ نوشته‌ شود. در جدول‌ها و شرح‌ بالای‌ آنها از واژه‌های‌ لاتین‌ استفاده‌ نشود. برای‌ جدول‌ها از نرم‌افزارهای متداول کامپیوتری استفاده‌ شود.

شکل‌ها: به‌ هر شکل‌ صفحه‌ای‌ جداگانه‌ اختصاص‌ یابد. نمودارها و منحنی‌ها با نرم‌ افزار‌های متداول کامپیوتری‌ رسم‌ شوند.

  اندازه‌ واژه‌ها و علامت‌ها‌ گوناگون‌ به‌ گونه‌ای‌ باشد که‌ پس‌ از 50% کوچک‌ شدن‌ و درج‌ در نشریه‌ به‌ آسانی‌ قابل‌ خواندن‌ باشند. نقاط‌ منحنی‌ها با علایم‌ متداول‌ مانند ♦ ○ ● □ ■ ◊ ▲ + * D نشان داده ‌شود. از رسم‌ خطوط‌ شطرنجی ( grid ) در منحنی‌ها خودداری گردد. ضخامت‌ خطوط‌ منحنی mm 2/0 باشد. عکس‌های‌ مربوط‌ به‌ هم‌ با فاصله‌ mm 2 از یکدیگر در کنار هم‌ قرار گیرند. عکس‌ها و نمودارها باید از کیفیت‌ عالی‌ (حداقل dpi 300) برخوردار باشند.

نرم‌ افزار کامپیوتری‌: برای‌ تایـپ‌ مقاله از نرم‌افـزار MS Word 2007 استفاده‌ شود. حاشیه‌ها‌ در چپ‌ و راست‌ و بالا و پایین‌ صفحات cm 5/2 باشد .

واحدها: همه‌ اعداد بر حسب‌ واحد بین‌ المللی‌ ( SI ) نوشته‌ شوند. در صورت‌ لزوم‌ می‌توان‌ مقدار معادل‌ کمیت‌ها را برحسب‌ واحدهای‌ انگلیسی‌ در داخل‌ پرانتز نوشت‌.

رابطه‌ها‌: در صورت استفاده از معادله در مقاله، تمام‌ رابطه‌ها باید با استفاده از نرم‌افزار Math Type 6 به‌صورت‌ خوانا با حروف‌ و علایم‌ مناسب‌ حروف‌چینی‌ شـوند. برای اندازه قلم اصلی رابطه‌ها از Times New Roman 10 pt و برای توان و اندیس از Times New Roman 8 pt استفاده شود. هر رابطه‌ باید شماره‌ای‌ داشـته‌ باشد که‌ در داخل‌ پرانتز و مماس‌ به‌ حاشیه‌ی‌ راست‌ صفحه‌ نوشته‌ شود. شماره‌ی‌ رابطه‌ها
از (1) شروع‌ و به‌ شماره‌ای‌ برابر با تعداد رابطه‌ها ختم‌ شود.

ارسال‌ مقاله‌: ارسال مقاله فقط از طریق وبگاه مجله امکان پذیر است:

نویسنده/ نویسندگان می‌توانند مقاله‌های خود را از طریق وبگاه مجله به آدرس http://jame.iut.ac.ir به دفتر مجله ارسال نمایند. مولفان باید اصل شکل‌ها، جدول‌ها و عکس‌ها را تا پایان مراحل ارزیابی نزد خود نگه‌داشته و در نامه خود به سردبیر اعلام نمایند که مقاله ارسالی صرفاً برای چاپ در فصل‌نامه "مواد پیشرفته در مهندسی" تهیه شده و قبلاً در هیچ نشریه دیگری به چاپ نرسیده است و همچنین توسط هیچ نشریه‌ای در حال داوری و ارزیابی نمی‌باشد. همچنین انتظار می‌رود نویسندگان مقالات، وظایف و مسئولیت‌های نویسندگان را در لینک « منشور اخلاقی» وبگاه مجله مطالعه کرده و به آن پایبند باشند.

.

نویسندگان پس از ارسال مقاله ، به منظور پیشگیری از تخلفات احتمالی و حفظ حقوق و مالکیت معنوی، موظف هستند "فرم واگذاری حق نشر "را تکمیل و به آدرس مجله ارسال نمایند.
.
 

ارتباط با دفتر نشریه: در صورت نیاز به توضیحات بیشتر یا راهنمایی، می‌توانید از طریق تلفن، فاکس یا پست الکترونیکی با دفتر نشریه تماس بگیرید.

  تلفن: 33912877 (031)، فاکس: 33912626 (031) و پست الکترونیکی: jame@of.iut.ac.ir


دفعات مشاهده: 10747 بار   |   دفعات چاپ: 480 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 2 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Advanced Materials in Engineering (Esteghlal)

Designed & Developed by : Yektaweb