نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی- فرم اشتراک مجله
فرم اشتراک مجله مواد پیشرفته در مهندسی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نویسندگان گرامی در صورت درخواست برای اشتراک مجله، لطفا خواهشمند است فرم اشتراک مجله را تکمیل و به آدرس ذکر شده در فرم ارسال نمایید. لطفا مدت زمان اشتراک مجله را در فرم ذکر نمایید.
.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی:
http://jame.iut.ac.ir/find.php?item=1.118.40.fa
برگشت به اصل مطلب