تولید کامپوزیت کاربید تنگستن-تیتانیم در زمینه آهن به روش سنتز احتراقی

نویسنده

چکیده

از روش سنتز احتراقی برای تولید کامپوزیت ذره ای Fe-(Ti,W)C استفاده شده است. راکتور ساده ای طراحی و ساخته شد که امکان انجام آزمایشها را تحت خلاء و آتمسفر خاص و شرایط کنترل پذیر از نظر دما و احتراق اولیه فراهم می سازد. نمونه هایی از مخلوط پودرهای آهن، تیتانیم، تنگستن و کربن با نسبتهای متفاوت از W/Ti تهیه شد و توسط جرقۀ الکتریکی تحت W/Ti در مخلوط اولیه کامپوزیتهای متفاوتی شامل WC در زمینۀ Fe-Ti، WC+(Ti,W)C در زمینۀ Fe و (Ti,W)C درر زمینۀ Fe تولید شد. فاز WC دارای ساختمان بلوری با مورفولوژی زاویه دار است ولی فاز (Ti,W)C مانند کاربید تیتانیم دارای مورفولوژی مدور است.

عنوان مقاله [English]

Combustion Synthesis of Titanium-Tungsten Carbide Composites in Iron Matrix

نویسنده [English]

  • A. Said and M.A. Golozar
چکیده [English]

Combustion synthesis has been used to produce Fe-(Ti,W)C composites. A simple reactor was designed which made it possible to ignite the samples under controlled atmosphere. Samples with different W/Ti ratio were ingnited under argon atmosphere by an electric arc and a self-propagating reaction was initiated in each sample. Different composites such as WC in Fe-Ti matrix, WC+(Ti,W)C in Fe matrix, and (Ti, W)C in iron matrix were produced by changing W/Ti ratio in the starting materials. Examination of the microstructure revealed that WC had an angular morphology while (Ti, W)C particles were spherical.

تحت نظارت وف ایرانی