تحولات زیر ساختاری آلیاژ Ti-6AL-4V در حین تغییر شکل گرم

نویسنده

چکیده

در تحقیق حاضر با اعمال سیکلهای ترمومکانیکی، رفتار تغییر شکل گرم آلیاژ Ti-6Al-4V مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از آزمایشهای دیلاتومتری دما های انجام استحاله به‌دست آمد و سپس سیکلهای ترمو مکانیکی مختلف طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. در این رابطه ابتدا آلیاژ در ناحیه تک فازی همگن شد و سپس نمونه ها تا دمای معین سرد و آزمایش فشار گرم روی آنها انجام شد. سرعت سرد شدن تا دمای آزمایش فشار گرم به نحوی انتخاب شد که قبل از شروع تغییر شکل هیچ‌گونه استحاله‌ای در آلیاژ صورت نگیرد. آزمایشهای فشار گرم در گستره دمایی 850 الی ( °C) 1050 ، با نرخ کرنش‌های 3-10 ،2-10و (( s-11-10 با میزان کرنش 55/0 انجام گرفت. بر اساس نتایج این آزمایشها مقدار انرژی فعال سازی تغییرشکل در منطقه دو فازی برابر (KJmol-1 ) 840 به‌دست آمد که در انطباق با یافته‌های سایر محققان است. این پژوهش همچنین نشان داد که نمونه هایی که دردمای نزدیک به دمای استحاله تک فازی به دوفازی تغییر شکل می یابند دارای ریز ساختار آلفای کروی در زمینه بتا هستند و از طرف دیگر بعضی از لایه‌های فاز آلفا که از قبل وجود داشته نیز درشت می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microstructural Evaluation of Ti-6AL-4V Alloy during Hot Deformation

نویسنده [English]

  • K. Farmanesh and A. Najafi-Zadeh
چکیده [English]

Among the titanium alloys, Ti-6Al-4V is the most widely used. In the present work, the uniaxial hot compressive behavior of Ti-6Al-4V has been investigated under constant strain rates. A series of dilatometery experiments were carried out to determine the transformation temperatures at different cooling rates. Specimens were homogenized at 1050 °C for 10 minutes followed by fast cooling to different straining temperatures from 1050 to 850°C. The cooling rate was chosen fast enough to prevent high temperature transformation during cooling. A series of isothermal compression tests were conducted at different temperatures of 850, 900, 950, 1000, 1050°C at constant true strain rates of 0.1, 0.01 and 0.001 s-1, respectively. Samples were uniaxialy compressed to a true strain of 0.55 followed by water quenching to room temperature. The apparent activation energy for compression in two phase regions was calculated at 840 KJmol-1. The partial globularization of a-phase was observed in the specimens deformed at low strain rates and at temperatures near the transformation zone followed by annealing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermomechanical processing
  • Isothermal hot deformation
  • Ti-6Al-4V alloy
  • Dilatometery

تحت نظارت وف ایرانی