بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم واکنش پودر هیدراید تیتانیم با مذاب آلومینیم خالص

نویسندگان

1 دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس

2 علم و صنعت ایران

چکیده

در این تحقیق، سینتیک واکنش پودر هیدراید تیتانیم (TiH2) در تماس با مذاب آلومینیم خالص در دماهای مختلف بر اساس اندازه‏گیری فشار گاز هیدروژن آزاد شده مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجماد نمونه‏ها، فصل مشترک پودر هیدراید تیتانیم در تماس با مذاب بررسی شد. نتایج نشان داد که نمودارهای فشار گاز هیدروژن بر حسب زمان، دارای سه منطقه است. در مناطق اول و دوم، معادله سرعت واکنش به ترتیب از درجه صفر و یک پیروی می‏کند و در منطقه سوم فشار ثابت شده و سرعت واکنش صفر می‌شود. در مناطق اول و دوم، عامل اصلی کنترل کننده سرعت واکنش به ترتیب نفوذ اتمهای هیدروژن در شبکه تیتانیم و واکنش شیمیایی مذاب آلومینیم با تیتانیم است. بر اساس عوامل اصلی کنترل کننده سرعت واکنش، برای مکانیزم واکنش می‏توان سه بازه دمایی الف)700 تا 750 درجه سانتی‌‌گراد، ب) 750-800 درجه سانتی‌‌گراد و ج) 800- 1000 درجه سانتی‌‌گراد را در نظر گرفت. در بازه دمایی (الف) غالباً واکنش تحت کنترل واکنش شیمیایی، در بازه دمایی (ب) واکنش تحت کنترل نفوذ و واکنش شیمیایی و در بازه دمایی (ج) غالباً واکنش تحت کنترل نفوذ قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Reaction Kinetics of titanium hydride powder with aluminum melt

نویسندگان [English]

  • A. Rasooli 1
  • H. R. Shahverdi 1
  • M. Divandari 2
  • M. A. Boutorabi 2
1 Department of Materials, Faculty of Engineering, Tarbiat Modaress University, Tehran, Iran, P.O.:14115-143
2 School of Metallurgy and Materials Engineering, member of Center of Excellence for Advanced Material and Processing (CEAMP), Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, P.O.:16844.
چکیده [English]

In this research, the reaction kinetics of TiH2 powder in contact with pure aluminum melt at various temperatures on the basis of measuring the released hydrogen gas pressure was studied. To determine the mechanism the reaction, after Solidification of samples, interface of TiH2 powder in contact with melt was studied. The results showed that PH2-time curves had three regions. In the first and second regions, the rate of reaction conforms to zero and first order, respectively. In the third region, hydrogen gas pressure remains constant and the rate of reaction becomes zero order. In the first and second regions, the main factors controlling the rate of reaction are diffusion of hydrogen atoms within titanium lattice and chemical reaction of titanium with aluminum melt, respectively. Based on the main factors controlling the rate of reaction, three temperature ranges can be considered for reaction mechanism, a) 700-750ºC, b) 750-800ºC and c) 800-1000ºC. In the temperature range (a), the reaction is mostly chemical reaction control. In the temperature range (b), the reaction is diffusion and chemical reaction control, and in the temperature range (c), the reaction is mostly diffusion control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • kinetics
  • titanium hydride
  • aluminum melt
  • chemical reaction
  • interface reactions

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی