بررسی اثر دما و زمان نگهداری بر تولید هرسینیت به روش نمک مذاب

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش ترکیب هرسینیت، FeAl2O4، با استفاده از روش نمک مذاب و در بستر کک، در دمای °C800 و زمان نگهداری 3 ساعت تولید شد. از نسبت استوکیومتری Al2O3 وFeCl2.4H2O در ترکیب هرسینیت، به‌عنوان مواد واکنش‌دهنده و از مخلوط یوتکتیک نمک‌های NaCl-KCl-LiCl به‌عنوان محمل نمک مذاب استفاده شد. مواد واکنش‌دهنده و نمک‌های مذاب با نسبت 1 به 3 با هم مخلوط شدند. به‌منظور بررسی فازی، بررسی رفتار گرمایی و تعیین شکل ذرات پودر به‌دست آمده، پس از شستشو و فیلتر کردن نمک‌ها، آزمون‌های پراش اشعه X (XRD)، DTA-TG و SEM، انجام شد. اثر عواملی همچون دما و زمان نگهداری بر تولید هرسینیت به روش نمک مذاب بررسی شد. دمای شروع تشکیل هرسینیت با استفاده از این روش °C700 بود و با افزایش دما تا °C900 و افزایش زمان نگهداری مقدار هرسینیت تشکیل شده افزایش و مقدار آلومینا و هماتیت در ترکیب نهایی کاهش یافت. شکل ذرات به‌دست آمده مکعبی و هرمی بود و با افزایش دما و زمان نگهداری درصد ذرات دارای شکل مکعبی و هرمی افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on the Influence of Temperature and Holding Time on Synthesis of Hercynite by Molten Salt Method

نویسندگان [English]

  • SH. Masoumi
  • Hosein Sarpoolaky
  • B. Eftekhari Yekta
  • M. Soltanieh
چکیده [English]

Hercynite, FeAl2O4, was synthesized via molten salt synthesis method in the coke bed at 800°C with 3h of holding time. It was synthesized by reacting stoichiometric compositions of Al2O3 and FeCl2.4H2O in eutectic compositions of alkaline chlorides NaCl-KCl-LiCl. The reactant to salt ratio was 1 to 3. The phase formation, and morphology of these synthesized powders after washing and filtration were characterized via X-ray diffraction (XRD), and scanning electron microscopy (SEM). Differential thermal analysis (DTA) and thermogravimetric analysis (TGA) were performed at temperatures up to 1000 °C at a heating rate of 10 °C/min in argon atmosphere, to elucidate the different reaction mechanisms in the synthesis of Hercynite by the molten-salt method. The effects of processing parameters including the temperature and holding time on the formation of FeAl2O4 were investigated. The results demonstrated that the formation of FeAl2O4 spinel could be initiated at 700°C. By increasing the temperature to 900 °C and holding time, the amounts of FeAl2O4 particles in the resulting powder increased at
the expense of Hematite and Al2O3. Morphology of the synthesized powder was cubic and tetragonal, increased by increasing the holding time and temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hercynite
  • Hercynite Synthesis
  • Molten Salt Synthesis
  • Refractory

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی