بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت سایشی وفرسایشی بتن غلتکی

نویسنده

چکیده

توسعه استفاده از بتن غلتکی بدون پوشش در سازه های هیدرولیکی مهم ایجاب می کند که عوامل مؤثر بر مقاومت سایشی آن ، به ویژه در بخش سرریز بررسی شود. در این مقاله، ضمن تحلیلی بر مشاهدات آزمایشگاهی از چگونگی وقوع پدیده سایش و فرسایش که در برخورد مالشی جریانهای دو فازی با سرعت زیاد به وجود می آید به معرفی معیارهای لازم برای نشان دادن مقاومت سایشی و فرسایشی بتن غلتکی در اثر پارامترهای مختلف از قبیل دانه بندی، نسبت مصالح سنگی، جنس و شکل سطح سنگدانه ها، انرژی تراکمی (که این عوامل می‌تواند به تنهایی با پارامتر "شعاع هیدرولیکی متوسط مخلوط " معرفی شود)، سن نمونه و نسبت عیار سیمان و ... هم می پردازد. به گواه مراجع و مآخذ، اگر چه بیشتر تحقیقات انجام شده تاکنون، بر ویژگیهای سایشی بتن های معمولی که اغلب نیز با رویه های بسیار صاف و صیقلی ساخته می شوند انجام شده، ولی در این مقاله به معرفی تحلیل پدیده سایشی و فرسایش و تحقیقات انجام شده در زمینه تعیین مقاومت سایشی و فرسایشی بتن غلتکی و کاربرد آنها در پژوهشهای جدید با بهره گیری از دستگاه سنجش مقاومت سایشی و فرسایشی بتن با جریان فورانی چند فازی اهتمام دارد و با تجزیه و تحلیلهای تک و چند متغیره نتایج حاصل ، گرافها و روابطی کاربردی برای مقدار سایش و فرسایش بر حسب پارامترهای فوق الذکر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigation of Parameters Affecting Abrasion Resistance of R.C.C.

نویسنده [English]

  • H. M. M. Sadeghi and H. Bayat
چکیده [English]

The use of roller compacted concrete (R.C.C) without conventional cover in important hydraulic structures is investigated through laboratory observation of abrasion phenomena sujected to high velocity flow and floating particles. The main parameters affecting abrasion and erosion resistance of R.C.C. studied in the present study include: "Mixed Hydraulic Mean Radius" (which collectively represents several different parameters such as shape, type of surface, fine and coarse aggregate ratio, mixture irregularity, and energy of compaction), water cement ratio, and age of R.C.C. samples. It should be noted that most references in this filed concentrate on conventional concrete abrasion with often soft surfaces. In the present study, however, research findings on abrasion-erosion resistance of R.C.C. and their applications in new investigations will be investigated using a new test device called "Evaluation of Concrete Resistance" designed by H. Bayat. The device works with several phase flows. Single and multivariate analyses of the results, graphs, and empirical relations are used to determine abrasion and erosion resistance in terms of the above parameters. It is expected that in future only one parameter, namely, the Mixture Hydraulic Mean Radius", will suffice for evaluating R.C.C. abrasion resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • R.C.C
  • Erosion and Abrasion Resistance
  • Hydraulic Mean Radius

تحت نظارت وف ایرانی