اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی شفیعی

استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

materials.iut.ac.ir/fa/people/1915
shafyeiiut.ac.ir

سردبیر

دکتر احمد کرمانپور

استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

kermanpur.iut.ac.ir/fa
ahmad_kiut.ac.ir

دبیر اجرایی

دکتر کیوان رئیسی

استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

raeissi.iut.ac.ir/fa
k_raeissiiut.ac.ir

کارشناس نشریه

فرحناز نصیری

کتابخانه مرکزی و انتشارات، دانشگاه صنعتی اصفهان

jameof.iut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محسن اشراقی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، امریکا

www.calstatela.edu/faculty/mohsen-eshraghi-kakhki-0
mohsen.eshraghicalstatela.edu

دکتر روح اله باقری

استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

bagheri.iut.ac.ir/
bagheriiut.ac.ir

دکتر پیروز پیروز

استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن، امریکا

www.researchgate.net/profile/P-Pirouz
pirouz.pirouzcase.edu

دکتر جعفر خلیل علافی

استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

fa.mae.sut.ac.ir/ShowStaffDetails.aspx?ID=2
jallafiyahoo.de

دکتر مهشید خرازیها

دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

kharaziha.iut.ac.ir/fa
kharazihaiut.ac.ir

دکتر محسن ریحانیان

استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شهید چمران اهواز

scu.ac.ir/~m.reihanian
m.reihanianscu.ac.ir

دکتر احمد ساعتچی

استاد دانشگاه مهندسی مواد، ویسکانسین مدیسون، امریکا

directory.engr.wisc.edu/mse/Faculty/Saatchi_Ahmad/
asaatchiwisc.edu

دکتر محمدرضا سائری

دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شهرکرد

www.sku.ac.ir/~saeri
saeri_mohammadyahoo.com

دکتر سید عبدالکریم سجادی

استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/sajjadi/
sajjadium.ac.ir

دکتر مرتضی شمعانیان اصفهانی

استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

shamanian.iut.ac.ir/fa
shamanianiut.ac.ir

دکتر مسعود صلواتی نیاسری

استاد دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/salavati/fa
salavatikashanu.ac.ir

دکتر احسان قاسمعلی

دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه یونشوپینگ، سوئد

edit.ju.se/personinfo.html?sign=GHAEHS
ehsan.ghassemaliju.se

دکتر پرویز کاملی

استاد دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

kameli.iut.ac.ir/fa
kameliiut.ac.ir

دکتر اسکندر کشاورز علمداری

دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2051/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
alamdariaut.ac.ir

دکتر سعید کرباسی

استاد دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

scholar.google.com/citations?user=JfNL0lUAAAAJ&hl=en
karbasimed.mui.ac.ir

دکتر مهدی کلانتر

دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/kalantar
mkalantaryazd.ac.ir

دکتر محمدعلی گلعذار

استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

golozar.iut.ac.ir/
golozariut.ac.ir

دکتر بهزاد نیرومند

استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

niroumand.iut.ac.ir/fa
behzniut.ac.ir

تحت نظارت وف ایرانی