راهنمای نویسندگان

راهنمای‌ تهیه‌ مقالات‌

 دریافت راهنما به صورت فایل PDF

این‌ نشریه‌ مقاله‌‌های‌ کامل‌، کوتاه‌ و مروری‌ می‌پذیرد.

ترتیب‌ قرار گرفتن‌ اجزای‌ مقاله‌ به‌شرح‌ زیر است‌: عنوان‌، نام‌ نویسندگان‌ و نام‌ مؤسسه‌ محل‌ کار آن‌ها، چکیده‌، واژگان کلیدی: به‌ترتیب به فارسی و انگلیسی، ‌فهرست‌ علائم‌، متن‌ اصلی‌ مقاله‌ با بخش‌بندی‌های‌ مناسب‌، قدردانی از حامی یا تأمین‌کننده اعتبار پژوهش‌، تضاد منافع، واژه‌نامـه و ‌مراجع.

 • عنوان‌: کوتاه‌ اما معرف‌ محتوای‌ مقاله‌ باشد.
 • نام‌ نویسندگان: پس از پذیرش مقاله، امکان تغییر یا افزودن نام جدید وجود ندارد.
 • نام‌ مؤسسه‌: در زیر نام نویسندگان و شامل‌ دانشکده‌ (پژوهشکده‌) و دانشگاه‌ ارائه آدرس کامل نویسنده مسئول جهت‌ مکاتبات‌ آینده‌ الزامی است.
 • چکیده‌ فارسی‌: شامل‌ تعریف‌ مسئله‌، روش‌ حل‌ و نتایج‌ عمده‌ به‌‌دست‌ آمده‌ باشد. چکیده‌ نباید از 250 واژه‌ فراتر رود.
 • چکیده‌ انگلیسی‌: چکیده‌ انگلیسی‌ منطبق‌ بر چکیده‌ فارسی‌ باشد. چکیده‌ نباید از 300 واژه‌ فراتر رود.
 • واژگان‌ کلیدی‌ فارسی‌ و انگلیسی‌: عبارت‌ است‌ از چند کلمه‌ مجزا که‌ موضوع‌ تحقیق‌ بیش‌تر پیرامون‌ آن‌هاست‌.
 • فهرست‌ علائم: همه‌ علائم به‌‌کار رفته‌ در متن‌ مقاله‌ در فهرست‌ علائم‌ تعریف‌ شود. شماره‌ رابطه‌ یا شکلی‌ که‌ علامت‌ مورد نظر برای‌ اولین‌ بار در آن‌ به‌کار رفته‌ و نیز واحد آن‌ در انتهای‌ سطر آورده‌ شود. فهرست‌ علائم‌ به‌‌ترتیب‌ حروف‌ (اول‌ لاتین و سپس‌ یونانی‌) تنظیم‌ شود ارائه فهرست علائم اختیاری است.
 • متن‌ اصلی‌: با مقدمه‌ آغاز و با قدردانی‌ پایان‌ یابد. بسته‌ به‌ نوع‌ مقاله‌، دارای‌ بخش‌های‌ نظری‌، شرح‌ دستگاه‌، مواد و روش‌ آزمایش‌، روش‌ حل‌ یا محاسبه‌، ارائه‌ نتایج‌ و بحث‌ و نتیجه‌گیری باشد.
 • متن‌ به‌صورت‌ ساده‌ و یک ستونی‌ و با رعایت‌ فاصله double space بین‌ سطرها تایپ‌ شود. برای‌ تایـپ‌ متن‌ فارسـی‌ از قلم‌ نازک B Lotus 12 pt ‌و بـرای‌ متن‌ لاتین‌ از قلم   Times New Roman 10 pt استفاده‌ شود.
 • سرتیترهای اصلی متن مقاله باید به‌شرح زیر شماره‌گذاری شوند: 1- مقدمه، 2- مواد و روش تحقیق، 3- نتایج و بحث، 4- نتیجه‌گیری. برای سرتیتر اصلی از قلم‌ سیاه B Lotus 14 pt استفاده شود. سرتیترهای فرعی نیز حداکثر تا دو رقم باید شماره‌گذاری شوند. برای سرتیتر فرعی از قلم‌ سیاه B Lotus 12 pt استفاده شود.
 • اعداد به‌کار رفته در داخل متن همگی فارسی باشند ولی اعداد به‌کار رفته در فرمول‌ها و ترکیبات شیمیایی باید به‌صورت انگلیسی ارائه شوند.
 • درج قدردانی از حامی یا تأمین‌کننده اعتبار پژوهش در مقاله الزامی است.در صورت عدم وجود حامی، از عبارت زیر استفاده شود: "این تحقیق حمایت خاصی از مؤسسات عمومی، صنعتی و غیرانتفاعی دریافت نکرده است."
 • درج تضاد منافع الزامی است. در صورت عدم وجود تضاد منافع از عبارت زیر استفاده شود: "

   نویسندگان مقاله اذعان دارند هیچ نوع تضاد منافعی با شـخص، شرکت یا سازمانی برای این پژوهش ندارند.

 • مراجع‌: منابع مطابق فرمت VANCOUVER نوشته شود. ارجاع در متن به‌صورت عدد داخل پرانتز در انتهای جمله و یا بلافاصله پس از ذکر نام افراد انجام می­شود. نحوه مرجع­نویسی برای نشریه، کتاب، مجموعه مقالات، و پایگاه اینترنتی به‌شرح زیر است:

[1] Paivio A, Jansen B, Becker LJ. Comparisons through the mind’s eye. Cognition 1975;37(2):635–47.

[2] Yuen AWC. Lamotrigine: a review of antiepileptic efficacy. Epilepsia 1994;35(Suppl. 5):S33–6.

[3] VanDecar JC, Russo RM, James DE, Ambeh WB, Franke M. Aseismic continuation of the Lesser Antilles slab beneath northeastern Venezuela. J Geophys Res 2003;108:2043. doi:10.1029/2001JB000884.

[4] Strunk Jr W, White EB. The elements of style. 3rd ed. New York: MacMillan; 1979 [chapter 4].

[5] College bound seniors. Princeton (NJ): College Board Publications; 1979.

[6] Letheridge S, Cannon CR, editors. Bilingual education: teaching English as a second language. New York: Praeger; 1980.

[7] Chaddock TE. Gastric emptying of a nutritionally balanced liquid diet. In: Daniel EE, editor.

Proceedings of the fourth international symposium on gastrointestinal motility. Vancouver (British Columbia, Canada): Mitchell Press; 1974. p. 83–92.

[8] Adams MJ, Briscoe BE, Sinha SK. Interface friction and energy dissipation in soft solid processing applications. In: Dowson D, Taylor CM, Childs THC, Godet M, Dalmas G, editors. Dissipative processes in tribology. Dowson D, editor. Tribology series, vol. 27. Amsterdam: Elsevier; 1994. p. 223–34.

[9] Douglis F, Ball Th. Tracking and viewing changes on the web. In: Proc. 1996 USENIX technical conference; 1996.

[10] Cancer Research UK. Cancer statistics reports for the UK,

<http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/>; 2003 [accessed 13.03.03].

 • درج شناسه DOI یا DOR (در صورت وجود) در انتهای هر مرجع مقاله الزامی است.
 • ضروری است در انتهای مراجع فارسی که به انگلیسی برگردان شده است عبارت (In Persian) در انتهای مرجع داخل پرانتز ذکر شود.
 • واژه‌نامه‌: به‌ترتیبی‌ که‌ در متن‌ اصلی‌ به‌ آن‌ها اشاره‌ شده‌ آورده ‌شود. هر واژه‌ لاتین‌ با شماره‌‌ مربوط‌ به‌خود مشخص‌ می‌شود. این‌ همان‌ شماره‌ای‌ است‌ که‌ در متن‌ به‌صورت‌ بالانویس‌ روی‌ معادل‌ فارسی‌ آن‌ نوشته‌ شده‌ است‌. به‌عنوان‌ مثال‌ اگر در متن‌ مقاله‌ عبارت "... در بعضی‌ قسمت‌ها نشانه‌هایی‌ از بر آمدگی8 در مرزها ..." دیده‌ شود، در واژه‌‌نامه‌ به‌صــورت ‌ bulging آورده ‌مـی‌شـود در واژه‌نامه‌، حرف‌ اول‌ واژه‌های‌ لاتین‌ (به‌جز اسامی‌ خاص‌) کوچک ‌نوشته ‌شود.
 • برخی از واژه‌های تخصصی فاقد معادل فارسی هستند یا معادل‌های تعریف شده مورد توافق همگان نیستند. در این صورت، مطابق با نظر مؤلفین مقاله می‌توان از نگارش فارسی آن واژه استفاده کرد، لیکن واژه انگلیسی در واژه‌نامه ارائه گردد.
 • لازم است کلیه مخفف‌ها در واژه‌نامه تعریف شوند و نه در پرانتز و داخل متن مقاله. البته اگر مؤلف درصدد استفاده از مخفف در متن مقاله نیست لازم به ارائه در واژگان هم نمی‌باشد. صرفاً ترکیب شیمیایی مواد قابل ارائه در متن مقاله می‌توانند در پرانتز ارائه شوند؛ مثلاً نیترات نقره (AgNO3).
 • جداول‌: تمام جداول باید به فارسی و با سطربندی‌ و ستون‌بندی‌ مناسب‌ ترسیم‌ شود. همه‌ جداول شماره‌گذاری‌ و شرح‌ جدول در بالای‌ آن‌ نوشته‌ شود.
 • شکل‌ها: تمام شکل‌ها، نمودارها و منحنی‌ها باید به انگلیسی باشد. نمودارها و منحنی‌ها با نرم‌‌افزار‌های متداول رایانه‌ای رسم‌ شوند. اندازه‌ واژه‌ها و علامت‌های‌ گوناگون‌ به‌گونه‌ای‌ باشد که‌ پس‌ از کوچک‌ شدن‌ و درج‌ در نشریه،‌ به‌‌آسانی‌ قابل‌ خواندن‌ باشند. عکس‌های‌ مربوط‌ به‌ هم‌ با فاصله‌ 2 میلی‌متر از یکدیگر در کنار هم‌ قرار گیرند. عکس‌ها و نمودارها باید از کیفیت‌ عالی‌ (حداقل dpi 300) برخوردار باشند. تمامی شکل‌ها به‌صورت یک شکل واحد ارسال شود (از text box استفاده نشود) و اشاره‌های الف، ب، ج و د در شکل‌ها گوشه راست و بالای شکل قرار گیرد.
 • نرم‌ افزار رایانه‌ای: برای‌ تایـپ‌ مقاله از نرم‌افـزار MS Word استفاده‌ شود. حاشیه‌ها‌ در چپ‌ و راست‌ و بالا و پایین‌ صفحات 2/5 سانتی‌متر باشد.
 • واحدها: همه‌ اعداد برحسب‌ واحد بین‌‌المللی‌ (SI) نوشته‌ شوند. در صورت‌ لزوم‌ می‌توان‌ مقدار معادل‌ کمیت‌ها را برحسب‌ واحدهای انگلیسی‌ در داخل‌ پرانتز نوشت‌. واحدها (دیمانسیون‌ها) می‌توانند در متن به فارسی و یا انگلیسی (علائم) ارائه شوند.
 • رابطه‌ها و معادله‌ها‌: در صورت استفاده از رابطه یا معادله در مقاله، تمام‌ آن‌ها باید با استفاده از نرم‌افزار Math Type 6 به‌صورت‌ خوانا با حروف‌ و علائم‌ مناسب‌ حروف‌چینی‌ شـوند. برای اندازه قلم اصلی از Times New Roman 10 pt و برای توان و اندیس از Times New Roman 8 pt استفاده شود. هر رابطه یا معادله باید شماره‌ای‌ داشـته‌ باشد که‌ در داخل‌ پرانتز و مماس‌ به‌ حاشیه‌‌ راست‌ صفحه‌ نوشته‌ شود. شماره‌‌ رابطه‌ها و معادله‌ها از (1) شروع‌ و به‌ شماره‌ای‌ برابر با تعداد آن‌ها ختم‌ شود. تمام پارامترهای موجود در رابطه‌ها/ معادله‌ها باید بلافاصله بعد از آن تعریف شود.
 • ارسال‌ مقاله‌: ارسال مقاله فقط از طریق وبگاه مجله امکان‌پذیر است. نویسنده/ نویسندگان می‌توانند مقاله‌های خود را از طریق وبگاه مجله به آدرس http://jame.iut.ac.ir به دفتر مجله ارسال کنند. مؤلفان باید اصل شکل‌ها، جداول‌ و عکس‌ها را تا پایان مراحل ارزیابی نزد خود نگه دارد و در فرم واگذاری مقاله اعلام ‌کنند که مقاله ارسالی فقط برای چاپ در فصل‌نامه "مواد پیشرفته در مهندسی" تهیه شده و قبلاً در هیچ نشریه دیگری به چاپ نرسیده است و توسط هیچ نشریه‌ای در حال داوری و ارزیابی نیست. همچنین انتظار می‌رود نویسندگان مقالات، وظایف و مسئولیت‌های نویسندگان را در لینک «منشور اخلاقی» وبگاه مجله مطالعه کنند و به آن پایبند باشند.

توجه: قابل ذکر است، علاوه بر تکمیل و امضای فرم واگذاری توسط تمام نویسنده‌ها، فرم تعارض منافع نیز باید توسط نویسنده مسئول تکمیل و ارسال شود.

ارتباط با دفتر نشریه: در صورت نیاز به توضیحات بیش‌تر یا راهنمایی، می‌توانید از طریق تلفن یا پست الکترونیکی با دفتر نشریه تماس بگیرید.

تلفن: 33912877 (031)، و پست الکترونیکی:  jame@of.iut.ac.ir

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی