آمار نشریه (journal/metrics): 
 
تعداد دوره های نشریه: ۳۷
 
تعداد شماره ها: ۷۹
 
تعداد مشاهده ی مقالات: ۴۸۱۹۱۳۵
 
تعداد دریافت (دانلود) مقالات: ۱۲۳۶۷۱۰
 
 
تعداد کل نویسندگان: ۱۸۹۵
 
نویسندگان غیر تکراری: ۱۵۰۶
 
نویسندگان تکراری: ۳۸۹
 
درصد نویسندگان تکراری: ۲۱
 
 
مقالات دریافت شده: ۱۱۱۵
 
مقالات پذیرفته شده: ۸۰۹
 
مقالات رد شده: ۲۸۵
 
مقالات منتشر شده: ۷۹۱
 
 
نرخ پذیرش: ۷۲,۵۶
 
نرخ رد: ۲۵,۵۶
 
آمار تفکیکی سه سال اخیر:
 
مقالات دریافت شده: ۹۸
 
مقالات پذیرفته شده: ۵۱
 
مقالات رد شده: ۳۲
 
مقالات منتشر شده: ۵۱
 
 
نرخ پذیرش: ۵۲,۰۴
 
نرخ رد: ۳۲,۶۵
 
 
میانگین دریافت تا پذیرش: ۱۸۷ روز
 
میانگین دریافت تا اولین داوری: ۲۷ روز
 
میانگین پذیرش تا انتشار: ۵۶,۶ روز

برای چاپ مقاله در نشریه "مواد پیشرفته در مهندسی" در حال حاضر هزینه ای دریافت نمی شود.


   نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی  از  رویه دسترسی آزاد پیروی می کند و هیچ محدودیتی برای دسترسی به همه مقاله‌های منتشر شده و پذیرفته شده آن وجود ندارد

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (Cope) می باشد و از آیین نامه اجرایی قوانین پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

 رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: ب

 

کنترل سرقت علمی:

  کلیه مقالات به کمک یک نرم افزار پیشرفته با پشتیبانی بیش از ۱۰۰۰۰ دیتابیس بررسی  می گردد.

شماره جاری: دوره 43، شماره 1، خرداد 1403 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی