مطالعه تغییرات ساختاری مخلوط Cu-Ni-Zn در تولید آلیاژهای نیکل سیلور به روش آلیاژ سازی مکانیکی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق تغییرات ریزساختار مخلوط پودرهای مس، نیکل و روی برای تولید آلیاژهای نیکل سیلور به روش آلیاژسازی مکانیکی بررسی شد. در این راستا تاثیر پارامترهایی نظیر مدت زمان آسیا کردن، نسبت وزن گلوله به پودر و ترکیب شیمیایی آلیاژ بر تغییرات ساختاری اجزاء فرایند آلیاژسازی مکانیکی و رنگ محصول، مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های آسیا شده برای بررسی ساختار و روند آلیاژسازی تحت آزمایش های XRD و SEM قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که تولید آلیاژهای نیکل سیلور در گستره وسیعی از ترکیب شیمیایی به خوبی میسر است و تعیین مقدار بهینه نسبت گلوله به پودر، انرژی آسیاکردن و مدت زمان آسیا کردن متضمن کیفیت بالای پودر تولیدی با اندازه دانه کریستالی زیر 15 نانومتر است. درصد روی در مخلوط نیز تاثیر به سزایی در کاهش مدت زمان آلیاژسازی مکانیکی دارد و نسبت گلوله به پودر بیشتر از 25 تاثیر چندانی در کاهش حداقل زمان آلیاژسازی مخلوط Cu-Ni-Zn ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Structural Changes in Cu-Ni-Zn Mixture in Producing of Nickel Silver Alloys by Mechanical Alloying

نویسندگان [English]

  • M. Karbasi
  • A. Saidi
  • and GH. Ariyanpour
چکیده [English]

Production of nickel-silver by mechanical alloying was investigated. Effects of parameters such as milling duration, ball to powder weight ratio, and chemical composition on mechanical alloying process, and alloy's color and microstructure were studied. The milled powders were characterized, using XRD and SEM. Results showed that nickel-silvers could be produced by mechanical alloying in a wide range of compositions. Alloyed powder with a bright silvery contrast and less than 15 nm grain size could be obtained by optimization of milling parameters. Zinc content of the powder mixture had a significant effect on the minimum alloying time. Ball to powder ratio up to 25 also reduced minimum alloying time but it had no significant effect above this value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nickel-silver
  • Mechanical alloying (MA)

تحت نظارت وف ایرانی