تاثیر روش های مختلف فعال سازی بر ریزساختار، سختی و رفتار چگالش مولیبدن تف جوشی شده

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این تحقیق، فرایند تف‌جوشی فعال‌شده پودر مولیبدن با استفاده از روش‌های فعال‌سازی شیمیایی، مکانیکی و سطحی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، نانو پودر حاصل از آسیاب و احیا، در دماهای 900، 1100 و 1400 درجه سانتی‌گراد به مدت یک ساعت تف‌جوشی شد. جهت مقایسه روش‌های فعال‌سازی تف‌جوشی (فعال‌سازی شیمیایی و مکانیکی) و تاثیر آنها بر ویژگی‌های ریزساختاری، از پودر میکرو مولیبدن تجاری و افزودنی‌ نیکل استفاده شد. نمونه‌ها تحت فشار 400 مگاپاسکال فشرده و در دمای 1400 درجه سانتی‌گراد به مدت یک ساعت تحت اتمسفر هیدروژن تف‌جوشی شدند. ریزساختار و ترکیب شیمیایی نمونه‌های تف‌جوشی شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به EDS‌1 و نیز به روش پراش پرتو X ارزیابی شدند. چگالی نمونه‌ها پس از تف‌جوشی به روش ارشمیدس اندازه‌گیری شد. با تف‌جوشی در دمای 1400 درجه سانتی‌گراد به مدت یک ساعت، چگالی نسبی نمونه حاصل از پودر میکرو 80%‌، نانو پودر (فعال‌سازی سطحی) 93% ، پودر میکرو همراه با 20% نانو پودر مولیبدن (فعال‌سازی مکانیکی) 86% و پودر میکرو مولیبدن همراه با 5/1% نیکل (فعال‌سازی شیمیایی) 95% به‌دست آمد. نتایج نشان داد که افزودنی نیکل، با تشکیل لایه‌های بین فلزی ترد δ-NiMo در مرز دانه‌ها سبب ایجاد میکروترک‌های مرز دانه‌ای و تضعیف خواص مکانیکی می‌شود.v

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Activation Methods on Microstructure, Hardness and Densification Behavior of Sintered Mo Powder

نویسندگان [English]

  • Z. Asghary
  • K. Zangeneh-madar
  • S. Borji
  • H. Abbaszadeh
  • S. Seyyedin
Malek-Ashtar University of Technology
چکیده [English]

In this article, sintering activation methods of Mo powder (chemical, mechanical and surface activation) were studied. For this purpose, the milled/reduced Mo nanopowder was sintered at 900, 1100 and 1400 ºC for 1 hr. For comparison of sintering activation methods (mechanical and chemical activation) and their effects on microstructural characteristics, commercial micropowder Mo as well as Ni additive was used. The samples were compacted under a pressure of 400 MPa and then sintered at 1400 ºC for 1 hr. The microstructure of sintered samples was studied by scanning electron microscope (SEM) along with EDS. Phase analysis was performed using X-ray diffraction (XRD) technique. The sintered densities of samples were measured by Archimedes method. Relative densities of specimens obtained from micro, nano, micro+20% nano and micro+1.5% Ni additive powders were attained as 80%, 93%, 86% and 95%, respectively. It was found that the δ-NiMo intermetallic layer may be formed at the grains' boundaries due to Ni additive, leading to grain boundary microcracks as well as loss of mechanical properties of samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sintering activation
  • Mo nanopowder
  • Densification behavior
  • Additive

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی