بررسی قابلیت جذب هیدروژن در ماده مرکب نانو‌ساختار SBA-16-Pd

نویسندگان

1 1- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان

2 2- دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه سمنان

چکیده

در این پژوهش قابلیت جذب هیدروژن در مواد متخلخل پایه سیلیکاتی SBA-16 اصلاح­شده با فلز واسطه پالادیوم با دما مورد بررسی قرار گرفت. مواد متخلخل پایه سیلیکا به‌دلیل داشتن سطح ویژه مناسب و قابل کنترل بودن پراکندگی و اندازه تخلخل­ها در محدوده 2 تا
10 نانومتر، قابلیت جذب و ذخیره­سازی گاز هیدروژن را دارند. ماده متخلخل SBA-16 به‌دلیل داشتن ساختار بلوری به شکل مکعب همراه با کانال‌های رو­باز برای این منظور می­تواند به‌کار رود. برای تهیه ماده مرکب نانو­ساختار و اضافه­کردن نمک کلرید پالادیوم به ماده متخلخل سیلیکا، از روشِ سل - ژلِ تک­مرحله­ای استفاده شد. پیرسازی در دمای C˚80 به‌مدت 12 ساعت انجام شد. در نهایت برای ایجاد حفرات و حذف ماده فعال­کننده، ماده در دمای C˚550 به‌مدت 6 ساعت کلسینه شد. مشخصه­یابی مواد به­وسیله پراش­سنجی اشعه ایکس زاویه بزرگ و زاویه کوچک، تحلیل جذب گاز هیدروژن تا فشار  kPa200 و در سه دمای C˚ 196- ( K77)،C ˚ 123- ( K150) و C˚ 30 ( K303) و هم‌چنین جذب- واجذب گاز نیتروژن انجام گرفت. ریخت شناسی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی صورت پذیرفت. مقدار پالادیوم، سیلیکون و اکسیژن بر حسب درصد­وزنی، به­وسیله طیف­سنجی تفکیک انرژی اندازه­گیری شد. پیوندها وگروه‌های آلی ماده متخلخل سیلیکای خالص با دستگاه تبدیل فوریه فرا­سرخ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از پراش­سنجی پرتو ایکس و طیف­سنجی تفکیک انرژی، حضور ذرات فلزی و اکسید پالادیوم در حفرات ماده متخلخل سیلیکای غیر­بلوری را تأیید کرد. ریخت­ شناسی و نتایج حاصل از تحلیل جذب- واجذب گاز نیتروژن مشخص کرد با افزودن پالادیوم، سطح ویژه نسبت به ماده متخلخل خالص کاهش می­یابد. سطح ویژه برای ماده متخلخل سیلیکای خالص و برای ماده مرکب نانوساختار حاوی پالادیوم، به­ترتیب برابر با m2/g 791 و m2/g 538 به­دست آمد. مشاهده شد که جذب گاز هیدروژن در ماده مرکب نانو­ساختار حاوی پالادیوم در مقایسه با ماده متخلخل سیلیکای خالص رو به افزایش بوده، در حالی­که با افزایش دما رو کاهشی داشت. می­توان نتیجه گرفت که در ماده مرکب نانوساختار حاوی پالادیوم، بیشترین مقدار جذب گاز هیدروژن در دمای °C 196- روی داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Ability of Hydrogen Absorption in SAB-16/Pd Nanostructure Composite

نویسندگان [English]

  • M.A. Yousefpour 1
  • F. Safari Kooshali 1
  • B. Khoshandam 2
1 1- Department of Materials and Metallurgical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 2- Department of Chemical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this work was to study the hydrogen adsorption on the surface of mesoporous materials based on silica (SBA-16) modified with palladium via temperature. Since mesoporous silica materials have a high specific surface area, and the ordered mesoporous size of 2-10nm, they are suitable for adsorption and storage of hydrogen. SBA-16 is suitable for this purpose due to its cubic crystalstructure and open pores. Single-stage sol-gel method was used to produce nanostructure composite from salt of palladium (PdCl3) and mesoporous silica precursor. The aging time was selected as 12 hr at 80˚C. Furthermore, the obtained materials were heated at 550˚C for 6 hr to remove surfactant and to form pores. Then the materials were characterized by large angle and small angle x-ray diffraction analysis, and hydrogen absorption analysis at upto 200kPa pressure at three different temperatures of -196˚C (77 K), -123˚C (150 K) and 30˚C (303 K). Furthermore, adsorption-desorption of nitrogen gas was studied. The surface morphology was observed by field emission scanning electron microscope (FESEM). In addition, the amount of palladium, oxygen, and silicon were measured by using energy dispersive spectroscopy) EDS ). Finally, the functional groups on the surface of mesoporous silica materials were evaluated using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The results of XRD and EDS analyses confirmed the presence of palladium and palladium oxide in mesoporous amorphous silica. In addition, BET results showed that addition of palladium in SBA-16 decreased the surface area, and produced 791 and 538m2/g for SBA-16 and SBA-16/Pd, respectively. Hydrogen absorption in nano structure composite was decreasing with temperatur in comparison with SAB-16. On the other hand, the maximum hydrogen absorption in the nano structure composite containing palladium was obtained at -196˚C (77 K).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mesoporous SBA-16
  • Hydrogen adsorption
  • Sol – Gelroute
  • Plladium
1. Momirlan M., Veziroglu, T.N., “Current Status of Hydrogen Energy”, Renewable Sustainable Energy Reviews, Vol. 141, pp. 141-179, 2002.
2. Slattery, D.K, Hampton, M. D., Proceedings of the 2002 US DOE Hydrogen Program Review, NREL/CP-610-32405, Florida.
3. Makhseed, S., Samuel, J., “Hydrogen Adsorption in Microporous Organic Framework Polymer”, Chemical Communications, Vol. 36., pp. 4342-4344, 2008.
4. Schlapbach, L., Zuttel, A., “Hydrogen Storage Materials for Mobile Applications, Nature, Vol. 414, pp. 353–8, 2001.
5. Thomas, K.M., “Hydrogen Adsorption and Storage on Porous Materials”, Northern Carbon Research Laboratories, School of Natural Sciences, University of Newcastle upon Tyne, Newcastle upon Tyne NE1 7RU, 2006.
6. Seayad, A.M., Antonelli, D.M., “Recent Advances in Hydrogen Storage in Metal-Containing Inorganic Nanostructures and Related Materials”, Advance Materials, Vol. 16, pp. 765–77, 2004.
7. Zuttel, A., “Materials for Hydrogen Storage”, Materials Today, Vol. 6, pp. 24–33, 2003.
8. Hynek, S., Fuller, W., Bentley J., “Hydrogen Storage by Carbon Sorption”, International Hydrogen Energy, Vol. 22, 6, pp. 601-610, 1997.
9. Fakioglu, E, Yurum, Y, Veziroglu, TN., “A Review of Hydrogen Storage Systems Based on Boron and Its Compounds”, International Hydrogen Energy,
Vol. 29, pp.1371–6, 2004.
10. Genma, R., Okada, N., Sobue, T., Uchida, H.H., “Mechanically Milled Alanates as Hydrogen Storage Materials”, International Hydrogen Energy, Vol. 31, pp. 309–11,2006.
11. Sakintuna, B., Darkrim, F.L., Hirscher, M., “Metal Hydride Materials for Solid Hydrogen Storage: A Review”, International Hydrogen Energy, Vol. 32, pp. 1121–40, 2007.
12. Dong, J., Wang, X., Xu, H., Zhao, Q., Li, J., “Hydrogen Storage in Several Microporous Zeolites”, International Hydrogen Energy, Vol. 32, pp. 4998–5004, 2007.
13. Prasanth, K.P., Pillai, R.S., Bajaj, H.C., Jasra, R.V., Chung, H.D., Kim, T.H., Song, S.D. “Adsorption of Hydrogen in Nickel and Rhodium Exchanged Zeolite X”, International Hydrogen Energy, Vol. 33,
pp. 735–45, 2008.
14. Prasanth, K.P., Pillai, R.S., Sunil, A.P., Bajaj, H.C., Jasra, R.V., Chung, H.D., Kim, T.H., Song, S.D. “Hydrogen Uptake in Palladium and Ruthenium Exchanged Zeolite X”, Journal Alloys Compound, Vol. 466, pp. 439–46, 2008.
15. Prasanth, K.P., Bajaj, H.C., Chung, H.D., Choo, K.Y., Kim, T.H., Jasra, R.V., “Hydrogen Sorption in Transition Metal Modified ETS-10”, International Hydrogen Energy, Vol. 34, pp. 888–96, 2009.
16. Darkrim, F.L., Malbrunot, P., Tartaglia, G.P., “Review of Hydrogen Storage by Adsorption in Carbon Nanotubes”, International Hydrogen Energy,
Vol. 27, pp. 193–202, 2002.
17. Li, Y., Zhao, D., Wang, Y., Xue, R., Shen, Z., Li, X., “The Mechanism of Hydrogen Storage in Carbon Materials”, International Hydrogen Energy, Vol. 32, pp. 2513–7, 2007.
18. Xu, W.C., Takahashi, K., Matsuo, Y., Hattori, Y., Kumagai, M., Ishiyama, S., “Investigation of Hydrogen Storage Capacity of Various Carbon Materials”, International Hydrogen Energy, Vol. 32, pp. 2504–2512, 2007.
19. Li, J., Cheng, S., Zhao, Q., Long, P., Dong, J.X., “Synthesis And Hydrogen Storage Behavior of Metal Organic Framework MOF-5”, International Hydrogen Energy, Vol. 34, pp. 1377–82, 2009.
20. Liu, Y.Y., Zheng, J.L., Zhang, J., Xu, F., Sun, L.X., “Improved Hydrogen Storage in The Modified Metal Organic Frameworks by Hydrogen Spillover Effect”, International Hydrogen Energy, Vol. 32, pp. 4005–10, 2007.
21. Rosi, N.L., Eckert, J., Eddaoudi, M., Vodak, D.T., Kim, J., O’Keeffe, M., Yaghi, M.O., “Hydrogen Storage in Microporous Metal-Organic Frameworks”, Science, Vol. 300, pp. 1127–1139, 2003.
22. Wang, Y., Zhao, D., “On the Controllable Soft-Templating Approach to Mesoporous Silicates”, Chemical Reviews, Vol. 107, pp. 2821–2860, 2007.
23. Branton, P.J., Hall, P.G., Sing, K.S.W., Reichert, H., Schuth, F., Unger, K.K., “Physisorption of Argon, Nitrogen and Oxygen by MCM-41, A Model Mesoporous Adsorbent”, Journal Chemistry Society, Vol. 90, pp. 2965–2967, 1994.
24. Kresge, C.T., Leonowicz, M.E., Roth, W.J., Vartuil, J.C., Beck, J.S., “Ordered Mesoporous Molecular Sieves Synthesized by a Liquid-Crystal Template Mechanism”, Nature, Vol. 359, pp. 710–712, 1992.
25. Serrano, D.P., Uguina, M.A., Sanz, R., Castillo, E., Rodriguez, A., Rodriguez, Sanchez, P., \"Preparation by the Sol-Gel Method of Raw Materials for
the Synthesis of Ti Containing Zeolites\", Microporous. Mesoporous. Materials, Vol. 69, pp. 197-208, 2004.
26. Zhao, D., Feng, J., Huo, Q., Melosh, N., Fredrickson, G.H., Chmelka, B.F., Stucky, G.D., “Triblock Copolymer Synthesis of Mesoporous Silica with Periodic 50 to 300 Angstrom Pores”, Science,
Vol. 279, pp. 548–552, 1998.
27. Zhao, D., Huo, Q., Feng, J., Chmelka, B.F., Stucky, G.D., “Nonionic Triblock and Star Diblock Copolymer and Oligomeric Surfactant Synthesis of Highly Ordered, Hydrothermally Stable, Mesoporous Silica Structures”, Journal American Chemical Society, Vol. 120, pp. 6024–6036, 1998.
28. Sun, H., Tang, Q., Du, Y., Liu, X., Chen, Y., Yang, Y., “Mesostructured SBA-16 with Excellent Hydrothermal, Thermal and Mechanical Stabilities: Modified Synthesis and Its Catalytic Application”, Colloid Interface Science, Vol. 333, pp. 317–323, 2009.
29. Donghai, S., Zhimin, L., Jun, H., Buxing, H., Jianling, Z., Ying, H., “Surface Sol–Gel Modification of Mesoporous Silica Molecular Sieve SBA-15 with TiO2 in Supercritical CO2”, Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 80, pp. 165-171, 2005.
30. Hayward, R.C., Alberius-Henning, P., Chmelka. B.F., Stucky, G.D., “The Current Role of Mesostructures in Composite Material and Device Fabrication”, Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 44/45, pp. 619–24, 2001.
31. Edler, K.J., Reynolds, P.A., Branton, P.J., Trouw, F.R., White, J.W., “Structure and Dynamics of Hydrogen Sorption in Mesoporous MCM-41”, Journal Chemical Society, Vol. 93, pp. 1667–74, 1997.
32. Takei, T., Houshito, O., Yonesaki, Y., Kumada, N., Kinomura, N., “Porous Properties of Silylated Mesoporous Silica and Its Hydrogen Adsorption”, Solid State Chemistry, Vol. 180, pp. 1180–7, 2007.
33. Wu, C., Gao, Q., Hu, J., Chen, Z., Shi, W., “Rapid Preparation, Characterization and Hydrogen Storage Properties of Pure and Metal Ions Doped Mesoporous MCM-41”, Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 117, pp.165–9, 2009.
34. Chia Huang, Ch., Li, Y., Wang, Y.W., Chen, Ch.H., “Hydrogen Storage in Cobalt-Embedded Ordered Mesoporous Carbon”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 38, pp.3994–4002, 2013.
35. Mohamadalizadeh, A., Towfighi, J., Rashidi, A.M., Mohajeri, A. and GolKar, M.M., “Modification of Carbon Nanotubes for H2S Sorption”, Industrial & Engineering Chemistry Research, Vol. 50, pp. 8050–8057, 2011
36. Morère, J., Tenorio, M.J., Torralvo, M.J., Pando, C., Renuncio, J.A.R., Cabanas, A., “Deposition of Pd into Mesoporous Silica SBA-15 Using Supercritical Carbon Dioxide”, Journal of Supercritical Fluids, Vol. 56, pp. 213–222, 2011.
37. Yousefpour, M., Taherian, T., “The Effects of Ageing Time on The Microstructure and Properties of Mesoporous Silica-Hydroxyapatite”, Superlattices and Microstructures, Vol. 54, pp. 78-86, 2013.
39. Jin, Zh., Wang, X., Cui, X.,”A Two-Step Route to Synthesis of Small-Dored and ThicK-Walled SBA-16-type Mesoporous Silica under Mildly Acidic Conditions”, Journal Colloid & Interface Science, Vol. 307, pp.158–165, 2007.
40. Cheng, C., Lin, Y., Cheng, H., Chen, Y., “The Effect and Model of Silica Concentrations on Physical Properties and Particle Sizes of Three-Dimensional SBA-16 Nanoporoue Materials”, Journal of Chemistry Physic Letter, Vol. 382, pp. 496-501, 2003.
41. Gobin, O.C., “SBA-16 Materials: Synthesis, Diffusion and Sorption Properties”, PhD Thesis, Laval University, Ste-Foy, Quebec, Canada, 2006.
42. Prasanth, K.P., Manoj, C., Bajaj, H.C., Kim, T.H., Jasra R.V., “Hydrogen Sorption in Transition Metal Modified Mesoporous Materials”, International Hydrogen Energy, Vol. 35, pp. 2351-2360, 2010.
43. Hiyoshi, N., Yogo, K., Yashima, T., “Adsorption Characteristics of Carbon Dioxide on Organically Functionalized SBA-15”, Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 84, pp. 3357–3365, 2005.
45. Geankoplis, C.J., “Transport Processes and Separation Process Principles”, 4th edition, Prentice Hall, 2003.
46. Khalili, S., Ghoreyshi, A.A., Jahanshahi, M., Pirzadeh, K., “Enhancement of Carbon Dioxide Capture by Amine Functionalized Multi-Walled Carbon Nanotube”, Clean Soil Air Water, Vol. 41, pp. 948-939, 2013.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی