نویسنده = محمدرضا سائری
مشخصه‌یابی پوشش‌های بیوپلیمری کیتوسان و پلی‌اتیلن گلیکول بر روی سطح نانوذرات مغناطیسی فریت‌ اسپینل آهن

دوره 41، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 81-95

10.47176/jame.41.1.02203

شیرین طالب‌نیا؛ محمدرضا سائری؛ ابراهیم شریفی؛ علی دوست محمدی


سنتز نانوسیم‌های نقره‌ای با نسبت ابعادی بالا: مطالعه پارامتری فرایند پلی‌اُل

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 27-44

10.47176/jame.40.1.02202

رقیه کریمی چالشتری؛ علی دوست محمدی؛ محمدرضا سائری؛ علی دوست محمدی


بررسی مقایسه‌ای تأثیر افزودن نانوذرات دیوپسید و سیلیکا سولفوریک اسید بر خواص مکانیکی سیمان‌های گلاس آینومر

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 131-144

10.18869/acadpub.jame.35.2.131

مائده رضازاده؛ محمد رضا سائری؛ فرهنگ تیرگیر مال‌خلیفه؛ علی دوست محمدی


تهیه و مشخصه‌یابی نانو ذرات شیشه زیست فعال اصلاح سطحی شده توسط عامل زوجی 3- (تری متوکسی سیلیل)پروپیل متا اکریلات

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 23-33

10.18869/acadpub.jame.35.1.23

علی عبدالهی؛ محمدرضا سائری؛ فرهنگ تیرگیر؛ علی دوست محمدی؛ حسن شریفی


ساخت و مشخصه‌یابی نانوبیوسرامیک نوین ویلمایت برای ترمیم نواقص استخوانی

دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 79-86

10.18869/acadpub.jame.34.1.79

سمیه محمدی؛ علی دوست محمدی؛ محمدرضا سائری


تحت نظارت وف ایرانی