نویسنده = مهدی صالحی
بررسی تغییرات فازی سیلیس و سیلیسیوم به هنگام آسیاب کاری

دوره 29، شماره 1، تیر 1389، صفحه 1-8

مریم باباشاهی؛ محمد حسین عنایتی؛ مهدی صالحی؛ احمد منشی


ارزیابی مقاومت به اکسایش پیوسته پوشش پاشش حرارتی Mo-Si-B روی فولاد ساده کربنی

دوره 29، شماره 1، تیر 1389، صفحه 21-30

سعیدرضا بخشی؛ مهدی صالحی؛ حسین ادریس؛ غلام‌حسین برهانی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی