نویسنده = سید محمود ربیعی
اثر افزودن آلومینا به‌عنوان رقیق‌کننده بر سنتز احتراقی کامپوزیت Al2O3-ZrB2

دوره 34، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-8

10.18869/acadpub.jame.34.4.1

دیناه پزشکی؛ محمد رجبی؛ سید محمود ربیعی؛ غلامرضا خیاطی


تحت نظارت وف ایرانی