کلیدواژه‌ها = آخال
بررسی تأثیر تزریق آلومینیم در کریستالیزاتور بر نوع، ترکیب و اکتیویته آخال‌ها در فولاد کم‌کربن

دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 9-23

10.18869/acadpub.jame.34.1.9

حامد توکلی؛ منصور سلطانیه؛ حسین آقاجانی؛ محمد جعفرپور


مدلسازی حذف الکترومغناطیسی آخال به صورت پیوسته از مذاب فلزات

دوره 28، شماره 1، تیر 1388، صفحه 29-46

محمدرضا افشارمقدم؛ محمد رضا ابوطالبی؛ میحیلا آیزاک؛ رادیریک گاتری


تحت نظارت وف ایرانی