کلیدواژه‌ها = تحلیل غیرخطی
توسعه منحنیهای شکنندگی و قابلیت اعتماد و ارزیابی آسیب‌پذیری لرزهﺍی پل بتنی تلهﺯنگ

دوره 25، شماره 1، تیر 1385، صفحه 79-99

فریبرز ناطقی الهی؛ اکبر واثقی و وحید لعل شهسوار؛ and V. L. Shahsavar


روش جدید تحلیل سازه ها با عناصر خرپایی فقط کششی

دوره 20، شماره 1، تیر 1380، صفحه 69-81

حمید محرمی و سید مسعود ریاضی مظلومی


تحت نظارت وف ایرانی