کلیدواژه‌ها = پایداری ولتاژ
تعیین ATC با درنظرگرفتن همزمان پایداری ولتاژ و پایداری گذر

دوره 23، شماره 2، دی 1383، صفحه 11-24

مصطفی عیدیانی؛ محمدحسن مدیر شانه‏چی و ابراهیم واحدی


به کارگیری روشهای دسته بندی الگودر تقسیم قدرت به نواحی کنترل ولتاژ ومقایسه نتایج آنها

دوره 20، شماره 2، فروردین 1380، صفحه 27-42

محمداسماعیل همدانی گلشن؛ حسن قوجه بکلو و حسین سیفی


تحت نظارت وف ایرانی