کلیدواژه‌ها = انتقال رسوب
توسعه مدل شبه دو بعدی SDAR برای شبیه‌سازی تغییرات تراز بستر رودخانه‌های آبرفتی

دوره 23، شماره 1، تیر 1383، صفحه 123-145

عبداله اردشیر؛ فیروز بهادری و احمد طاهر شمسی


توسعه یک مدل رایانه ای برای پیش بینی نرخ انتقال رسوب ساحلی

دوره 20، شماره 2، فروردین 1380، صفحه 77-91

ناصر طالبی بیدختی و محمد رضا نیک منش


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی