بررسی پوشش پلی بیوتادین بر روی فولاد به وسیله امپدانس جریان متناوب

نویسنده

چکیده

در این مقاله با بکارگیری تکنیک امپدانس جریان متناوب1 عملکرد پوشش پلی بیوتادین بر خوردگی فولاد در محلول آب نمک با غلظت 5/3% و در شرائط مختلف آماده سازی سطح مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که برای تأسیسات دریائی استفاده از پوشش فوق به ضخامت 7 میکرون یا بیشتر روی سطوح آماده سازی شده بروش اکسید زدائی قلیائی مطلوب خواهد بود.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Polybutadiene Coating on Steel with AC- Impedance Technique

نویسنده [English]

  • C. Dehghanian

تحت نظارت وف ایرانی