آنالیز دینامیکی رفتار متقابل آب و سازه های دریایی

نویسندگان

چکیده

برای آنالیز تقریبی ارتعاش پایه ها در آب مدل خطی ساده از نوع اجزاء محدود ارائه می شود. مشخصات این مدل با مساوی قرار دادن کار نیروهای غیر خطی ارتعاش پایه در آب و کار نیروهای استهلاکی در مدل خطی نظیر بدست می آیند. در این مقاله مشخصات مدل خطی معادل به صورت روابط به فرم بسته ارائه شده و دقت آن مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که به کمک مدل پیشنهادی تأثیر آب در ارتعاش پایه را می توان با افزایش جرم پایه و افزایش استهلاک ارتعاشات در نظر گرفت.

عنوان مقاله [English]

Dynamic Analysis of the Interaction Between Water Waves and Offshore Structures

نویسندگان [English]

  • H. Mir- Mohamad-Sadeghi
  • A. M. Kaynia

تحت نظارت وف ایرانی