روش غیر مستقیم و با قاعده المان مرزی برای بررسیهای حرارتی

نویسنده

چکیده

روش غیرمستقیم و با قاعده المان مرزی، بدنبال روند پس ماند وزن دار رشد و توسعه یافته است. در این روش، چگالی منبع فرضی که در معادلات انتگرالی ظاهر می شود، در سطحی که از مرز فیزیکی میدان جدا شده است، توزیع می شود. این روش به محاسبه انتگرالهای منفرد نیازی نداشته و حل های زوال ناپذیری را در ناپیوستگی های هندسی تولید می کند. روش نشان داده شده در این مقاله بر مسائل حرارتی دوبعدی و متقارن محوری اعمال شده است. در این روند که شامل زیر ناحیه سازی های مختلف است، هر زیر ناحیه ای جداگانه در نظر گرفته شده و بدین ترتیب نیاز به طرح پیچیده ای جهت کاهش مسائل چند ناحیه ای از بین رفته است.

عنوان مقاله [English]

A Regular Indirect Boundary Element Method for Thermal Analysis

نویسنده [English]

  • J.L. Wearing and M.A. Sheikh

تحت نظارت وف ایرانی