آنالیز دینامیکی سیستمهای سازه ای خطی با ایزولاتورهای ارتعاشی غیر خطی به روش رویهم گذاری مودها

نویسنده

چکیده

سیستم های سازه ای زیادی با رفتار غیرخطی موضعی یافت می شوند. یک سازه خطی متکی بر ایزولاتور ارتعاشی غیرخطی یک مثال نمونه عملی اینگونه سیستمها می باشد. چنین سیستمی برای محافظت سازه اصلی در مقابل زلزله، در صورت وقوع این پدیده، مورد استفاده قرار می گیرد. آنالیز دینامیکی این سیستمها با استفاده از برنامه های کامپیوتری غیرخطی با اهداف چندمنظوره، اقتصادی نبوده و لذا یک الگوریتم کارآ می تواند بسیار با صرفه باشد. اگر یک خط مرزی برای تمایز سازه خطی از ایزولاتورهای ارتعاشی غیرخطی پایه با درجات آزادی مشترک فرض شود. این قسمتها را می توان به طور جداگانه آنالیز نمود و به حل نهائی رسید. البته، جابجائیهای درجات آزادی مشترک در هر دو سیستم یکسان بوده و این امر می تواند برای مربوط ساختن حل های استخراج شده مورد استفاده قرار گیرد. برای آنالیز سیستم سازه اصلی خطی روش رویهم گذاری مودها به خدمت گرفته می شود. اگر عکس العمل سیستم تنها شامل اثر تعداد کمی از مودهای طبیعی ارتعاش باشد، رجحان این روش پیشنهادی روشن تر خواهد شد.

عنوان مقاله [English]

Dynamic Analysis of Linear Structural Systems with Nonlinear Vibrating Isolators Using Mode Superposition Method

نویسنده [English]

  • M. M. Saadatpour

تحت نظارت وف ایرانی