حل جریان پتانسیل تراکم ناپذیر سه بعدی در مجاری با مقاطع مستطیلی

نویسندگان

چکیده

مسئلۀ جریان پتانسیل تراکم ناپذیر سه بعدی در مجاری با مقطع مستطیلی با متد اختلاف محدود به دو روش حل شده است. در روش اول از یک شبکۀ متعامد استفاده شده و در روش دوم از یک شبکۀ منطبق بر بدنه بهره گرفته شده و مسئله در فضای انتقال یافته که در آن شبکه به یک شبکۀ متعامد تبدیل شده، حل شده است. مقایسۀ نتایج نشان می دهند که روش دوم از دقت بیشتری برخوردار بوده و جت طراحی نازلهای با مقاطع مستطیلی مناسبتر است.

عنوان مقاله [English]

The Solution of Three Dimensional Incompressible Potential Flow Through Rectangular Ducts

نویسندگان [English]

  • M. S. Saidi
  • A. Moshiri

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی