پیشنهاد یک جبران کننده مبتنی بر مدل برای فرایندهای حاوی تأخیر انتقالی با ورودی محدود

نویسندگان

چکیده

نحوه بدست آوردن یک کنترل کننده بر اساس روش کنترل مدل داخلی توسط گارسیا و موراری ارائه شده است. وقتی ورودی سیستم محدود باشد، کنترل کننده مزبور، بعلت فقدان سیگنال پس خور از حالت اشباع، کند است. در این موارد می توان از یک کنترل کنندۀ پس خور معادل کنترل مدل داخلی پیشنهادی افراد فوق استفاده نمود. لیکن اگر فرآیند حاوی تأخیر انتقالی باشد، ممکن است موجب ناپایداری مدار کنترل گردد. در این مقاله یک کنترل کننده پس خور برای سیستمهای تک ورودی- تک خروجی دارای تأخیر انتقالی پیشنهاد شده است که در صورت عدم محدودیت ورودی سیستم، معادل کنترل مدل داخلی می باشد ولی در صورت محدودیت ورودی عملکرد بهتری نسبت به آن دارد. علت این امر حفظ مقدار پیش بینی شده خروجی سیستم در حالت اخیر بوده شبیه سازی آنرا تائید می کند.

عنوان مقاله [English]

Design of a Model Based Compensator for Systems With Time Delays

نویسندگان [English]

  • M. Shahrokhi
  • F. Naimpour

تحت نظارت وف ایرانی