تحلیلی کینتیکی از تشویه مولیبدنیت

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ضمن مروری بر اهمّ تحقیقات انجام شده در مورد کینتیک اکسیداسیون مولیبدنیت در رآکتورهای با بستر سیال و چند طبقه ای، نتایج به دست آمده مورد بررسی، مقایسه و درمواردی نقد قرار گرفته است. سپس یک مدل کینتیکی ارائه شده و براساس آن تشکیل اکسید MoO2 در رآکتورهای چندطبقه ای، علی رغم ناپایداری ترمودینامیکی و همچنین مکانیزم پیشرفت تشویه و مراحل کنترل کننده سرعت، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

Kinetic Analysis of Molybdenite Oxidation

نویسندگان [English]

  • G. Aryanpour
  • M. H. Abbasi

تحت نظارت وف ایرانی